[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 715-736.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 2626 Х. П. Слова В лѣт... галичкого опущены. 27 Х. П. великого. 28 Х. П. памятнаго, и приб. и. 29 Х. П. самодръжца. 30 Х. П. всѣм поганскым. 31 Х. П. мудростію (съ б. юс. послѣ м) ходяще. 32 Х. П. б(о)жіимь. 33 Х. П. поганыа. 34 Х. П. опущено. 35 Х. П. сръдит. 36 Х. П. бѣ. 37 Х. П. прохожаше. 38 Х. П. приб. же. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. ревнова же. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. измаилтяны. 43 Х. П. въ. 44 Х. П. желѣзныа. 45 Х. П. оживши. 46 Х. приб. и. 47 Х. тогда и володимеръ, П. володимеръ тогда. 46 Х. П. мономах. 49 Х. П. золотым шеломом. 50 Х. П. пріемши. 51 Х. П. окаанныа. 52 Х. П. вълодимери. 53 Х. П. сырчана. 54 Х. П. годцоу. 55 Х. П. приб. и. 56 Х. П. въ. 57 Х. П. вълодимеръ. 58 Х. П. въротися. 59 Х. П. половецкіа аже. 60 Х. П. въсхощет. 61 Х. П. зелія. 62 Х. П. емшан. 63 Х. П. зеліе. 64 Х. П. въсплакавшю. 65 Х. П. реч. 66 Х.П. лоучше. 67 П. е, Х. ес. 68 Х. П. земли. 69 Х. П. опущено. 70 Х. П. нежли. 71 Х. П. чюжеи. 72 Х. П. пріиде. 73 Х. П. въ. 74 Х. П. плечоу.Розшифровка за Іпатіївським списком.
Розшифровка за Хлєбниковським списком.

715п

Примѣчанія: Г Надстрочное в не вполнѣ ясно. Д Буква ц переправлена изъ ч. Е Засимъ повторены буквы го и соскоблены. Ж Буква ч написана по соскобленному ц. З Буква л написана по соскобленному.


В 26 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . ѳ҃ . [6709 (1201)] начало кнѧжениӕ . великаго кнѧзѧ . Романа . како держєв̑ Г бывша всеи Роускои . земли . кнѧзѧ Галичкого 26

По смр҃ти же великаго 27 кнѧзѧ Романа . приснопамѧтнаго 28 самодержьца Д 29 всеѧ Роуси . ѡдолѣвша всимъ поганьскъıмъ 30 ӕзъıком̑ оума моудростью . ходѧща 31 по заповѣдемь

716

Бж҃имъ 32 . оустремил бо сѧ бѧше на поганъıӕ 33 ӕко и 34 левъ . сердитъ 35 же бъıс̑ 36 ӕко и ръıсь . и гоубѧше ӕко и коркодилъ . и прехожаше 37 землю ихъ ѧко и ѡрелъ . храборъ 38 бо 39 бѣ ӕко и тоуръ . ревноваше 40 бо 41 дѣдоу своемоу Мономахоу . погоубившемоу поганъıӕ Измалтѧнъı 42 . рекомъıӕ Половци . изгнавшю Ѡтрока во 43 Ѡбезъı . за Желѣзнаӕ 44 врата . Сърчанови же ѡставшю оу Доноу . ръıбою ѡживъшю 45 . тогда 46 Володимерь 47 и 41 Мономахъ 48. пилъ золотом̑ шоломомъ 49 Донъ . и 41 приемшю 50 землю ихъ всю . и загнавшю ѡканьнъıѧ 51 Агарѧнъı . по смрти же Володимерѣ 52 ѡставъшю . оу Съıрьчана 53 единомоу гоудьцю 54 же Ѡреви 55 посла и во 56 Ѡбезъı река . Володимеръ 57 оумерлъ есть . а воротисѧ 53 брате поиди в землю свою молви же емоу моӕ словеса . пои же емоу пѣсни Половѣцкиӕ . ѡже 59 ти не восхочеть 60 . даи емоу пооухати зельӕ 61 . именемь є̑вшанъ 62. ѡномоу же не восхотѣвшю ѡбратитисѧ ни послоушати . и дасть емоу зелье 63. ѡномоу же ѡбоухавшю . и восплакавшю 64 . рче 65 да лоуче 66 есть 67 на своеи землѣ 68. костью лечи . и 69 не ли 70 на чюже 71 славноу бъıти . и приде 72 во 73 свою землю . ѿ него Е родившюсѧ Кончакоу Ж . иже снесе Соулоу З пѣшь ходѧ . котелъ носѧ на плечевоу 74 . Романоу

Варіанты: 1 Х. П. въставшю. 2 Х. П. земли. 3 Х. П. двѣма. 4 Х. П. лѣта. 5 Х. П. дроугыи двѣ лѣт. 66 Х. П. опущено. 7 Х. П. Събравшю. 8 Х. П. рюрикоу. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. пріиде. 11 Х. П мнишескіи. 12 Х. П. его. 13 Х. П. галицкіи. 14 Х. П. вълодимерстіи. 15 Х. П. бившимся. 16 Х. П. имь. 17 Х. П. вес. 18 Х. П. опущено. 19 П. опущено. 20 Х. П. оуспѣвшю. 21 Х. П. съ. 22 Х. П. в сяноцѣ. 23 Х. П. яко. 24 Х. П. милаго. 25 Х. П. мокыа. 26 Х. П. великого. 27 Х. П. приб. и. 28 Х. П. волпта. 29 Х. П. благыню, и приб. и. 30 Х. П. иные. 31 Х. П. многы. 32 Х. П. галичане. 33 Х. П. сътворити. 34 Х. П. половецкаа. 35 Х. П. котянь (въ Х. о надъ строкой). 36 Х. П. съмогоуръ. 37 Х. П. нима. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. приб. и. 40 Х. П. въротися къ кіевоу. 41 Х. П. миноувши. 42 Х. П. словяху (съ б. юс.). 43 Х. П. послоушавше. 44 Х. П. галицкіи. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. галичи. 47 Х. П. володимера. 48 Х. П. въ звинигородѣ. 49 Х. П. романова. 50 Х. П. въземши дѣти своя. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. бежа. 53 Х. П. володимеръ. 54 Х. П. вълодимерю. 55 Х. галичяном. 56 Х. П. вълодимеръ. 57 Х. П. съ совѣтом галицкых. 58 Х. П. нареч я попом (въ Х. переправлено позже въ послом). 59 Х. П. володимерцем. 60 Х. П. река. 61 Х. П. романовичов. 62 Х. П. опущено. 63 Х. П. въ володимери. 64 Х. П. вълодимерцем. 65 Х. П. посла. 66 Х. П. мьстиб(ог)ъ. 67 Х. П. мончюкь. 68 Х. П. ничифоръ. 69 Х. П. имѣаху (съ б. юс.). 70 Х. П. въ срдци. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. свои. 73 Х. П. Наутріи. 74 Х. П. княгини. 75 Х. П. съвѣт сътвори. 76 Х. П. опущено. 77 Х. П. съ дядком. 78 Х. П. възем. 79 Х. П. дядко пред ся изыде.

717

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Здѣсь соскоблено нѣсколько буквъ. В Буква ц переправлена изъ ч. Г Здѣсь соскоблены буквы володими. Д Буква ц передѣлана изъ ч. Е Буква к переправлена основною рукой изъ ч (мичифоръ). Ж Буква а переправлена изъ о.


же кнѧзю ревновавшю за то . и тщашесѧ погоубити иноплеменьникъı . великоу мѧтежю воставшю 1 . в землѣ 2 Роускои . ѡставившима А же сѧ . двѣима 3 сн҃ома его . единъ . д҃ . лѣт̑ 4 а дроугии двоу лѣтъ 5.

Въ 6 . лѣт̑ . . ҂s҃ . ѱ҃ . ı 6 . [6710 (1202)] Собравшю 7 же Роурикоу 8 Половци и Роуси много . и 9 приде 10 на Галичь . ѡставивъ мнискии 11 чинъ . бѣ бо приӕлъ боӕзни ради . Романовъı . И пришедшю [II, 156] емоу на Галичь . и срѣтоша и 12 боѧре Галичкъıи 13 . и Володимерьстии 14 . оу Микоулина на рѣцѣ Серетѣ . и бившимасѧ 15 има 16 всь 17 дн҃ь ѡ рѣкоу Сереть . и мнози ӕзвени бъıш̑ /л.245об./ и не стерпѣвше . и 18 възвратишасѧ в Галичь и пришедшю же 19 Рюрикоу в Галичь . и не оуспѣвши . 20 ничто же . за то бѣ по смр҃ти Романовѣ снималсѧ король со 21 ӕтровью своею во Саноцѣ 22 . приѧлъ бо бѣ Данила . како 23 милога А 24 сн҃а своего . ѡставилъ бо бѣ оу него Б . засадоу . Мокъѧ 25 великаго 26 . слѣпоѡкого . и Корочюна 27 Въл̑пта 28. и сн҃а его . Витомира . и Благиню 29 . инъıи 30 Оугръı многи 31 . и за то не смѣша Галичанѣ 32 . ничто же створити 33 . бѣ бо инѣхъ много Оугоръ тогда же два кнѧзѧ Половѣцкаӕ В 34 . Соутоевича Котѧнь 35 . и Сомогоуръ 36 . поткоста на пѣшьцѣ . и оубьена бъıста конѧ под ними 37 .

718

и 38 за мало 39 ихъ не ѧша . Рюрикъ же воротисѧ Къıевоу 40 . малоу же времени миноувшю 41. и приведоша кормиличича . иже бѣ загналъ великъıи кн҃зь Романъ . невѣръı ради . славѧхоу 42 бо Игоревича . послоушав же 43 ихъ Галичкъıи 44 боӕре . и послаша по нихъ и посадиша и 45 в Галичѣ 46 Володимера 47 . а Романа во Звенигородѣ 48 . кнѧгини же Романоваӕ 49. вземше дѣтѧтѣ свои 50. и 51 бѣжа 52 в Володимерь 53 . И еще же хотѧщю Володимероу 54 . искоренити племѧ Г Романово . поспѣвающимъ же безбожнъıмъ Галичаномъ 55 Посла же Володимеръ 56 со свѣтомъ Галичкъı 57 боѧръ . нарѣчь А е попомъ 58 . к Володимерцемь Д 59 . рекъı 60 имъ . не имать ѡстатисѧ градъ вашь . аще ми не въıдасте Романовичю 61 . аще не 62 приимете брата моего Ст҃ослава . кнѧжити в Володимерѣ 63 . Володимерцемъ 64 же хотѧщимь оубити попа 65 . Мьстьбъ҃ 66 и Мончюкъ 67 . и Микифоръ Е 68 . и рѣша не подобаеть намъ оубити посла . имѣӕхоу 69 бо лесть во срд̑цѣ 70 своемь . ӕко предати хотѧхоу гс̑доу 71 свою 72 и 71 градъ . сп҃сенъ же ими бъıс̑ попъ ❙ Наоутрѣѧ 73 же оувѣдавши кнѧгини и 74 свѣтъ створи 75 . с Мирославомъ и 76 с дѧдькомъ 77 . и на ночь бѣжаша в Лѧхъı . Данилаж̑ Ж возмѧ 78 дѧдька передъ сѧ . изииде 79 изъ града . Василка же

Варіанты: 1 Х. П. юріи. 2 Х. П. възем. 3 Х. П. изыде. 4 Х. дѣрою, П. вѣрою, Х. П. приб. вонъ из града. 5 Х. П. бѣжащю. 6 Х. П. оубіенъ. 7 Х. П. лестко. 8 Х. П. сътворилъ. 9 Х. П. прія я кровь (въ Х. якровь передѣлано изъ ятровь). 10 Х. П. дѣтяте. 11 Х. П. съжаливь си. 12 Х. П. опущено. 13 Х. П. діаволъ. 14 Х. П. въвръглъ. 15 Х. П. межю. 16 Х. П. вълодиславь. 17 Х. П. льстя. 18 Х. П. ими. 1919 Вмѣсто Въ лѣт... аı въ Х. П. В та ж лѣта 20 Х. П. лестько. 21 Х. П. въ. 22 Х. П. посла. 23 Х. П. приб. и. 24 Х. П. азъ. 25 Х. П. звады. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. идеж. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. вземше 32 Х.П. отчьство. 33 Х. П. пріемь. 34 Х. П. съжалиси. 35 Х. П. бывшим. 36 Х. П. лестко. 37 Х. П. в. 38 Х. П. многы. 39 Х. П. приб. къ. 40 Х. П. лесткови. 41 Х. П. миноувши. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. володимером. 44 Х. П. еха въ. 45 Х. П. и поем оугры. 46 Х. П. бився. 47 Х. П. вьза. 48 Х. П. бежа в. 49 П. потивль. 5050 Х. П. Вмѣсто Въ лѣт... вı въ Х. П. В то ж врѣмя. 51 Х. П. възведе. 52 Х. П. александръ (съ кси). 53 Х. П. лестка. 54 Х. П. кондрата, и приб. и. 55 Х. П. пріидошя (пріидоша) ляхове. 56 Х. П. володимерь. 57 Х. П. отвориша. 58 Х. П. ворота. 59 Х. П. приб. ес. 60 Х. П. с(ы)новець. 61 Х. П. ляхове ж. 62 Х. П. лесткови. 63 Х. П. с(вя)тое. 64 Х. П. исъсѣчи. 65 Х. П. донели же. 66 Х. П. лестко. 67 Х. П. пригна. 68 Х. П. кондрат. 69 Х. П. възбиста. 70 Х. П. свои. 71 Х. П. и. 73 Х. П. боуга. 74 Х. П. его. 75 Х. П. володимери. 7676 Х. П. тогда... володимерѣ опущено. 77 Х. П. дъщеръ. 78 Х. П. приб. и. 79 Х. П. къ орелскоу. 80 Х. П. опущено. 81 Х. П. приехаша. 82 Х. П. берестяне. 83 Х. П. романовое и дѣтяте.

719

Примѣчанія: А Буква ц переправлена изъ ч. Б Подъ правымъ штабомъ буквы ъı видно соскобленное р. В Между я и т поставлена точка. Г Буква а послѣ л переправлена позднѣйшей рукой въ о. Д Это слово надписано подъ дугой надъ строкой. Е Такъ въ рукописи; второе б не дописано. Ж Начальное и надписано надъ строкой подъ дугой. З Буква ъı передѣлана изъ о. И Это слово написано на правомъ полѣ съ знакомъ выноса. І Буква и написана по соскобленному, слѣдующее ї приписано; далѣе видны соскобленныя буквы тѣ (было дѣтятѣ). К Такъ въ рукописи.


Юрьи 1 попъ с кормилицею А возмѧ 2 . изъıиде 3 дъıрею Б 4 градною не вѣдѧхоу бо камо бѣжаще 5 . бѣ бо Романъ оубьенъ 6 на Лѧхохъ . а Лестько 7 мира не створилъ 8 . Бо҃у же бъıвшю поспѣшникоу . Лестко не помѧноу враждъı . но с великою чс̑тью приӕ ӕтровь В 9 свою . и дѣтѧтѣ 10. сожаливъ си 11 и 12 реч̑ . ӕко дьӕволъ 13 есть воверглъ 14 враждоу сию межи 15 /л.246/ нами бѣ бо Володиславъ 16 лестѧ 17 межи има 18 . и зазоръ имѣӕ любви его ❙

Въ 19 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . а҃ı 19 . [6711 (1203)] Данила Г посла Лестъко 20 во 21 Оугръı и с нимъ послалъ 22 посолъ свои . Вѧчеслава Лъıсого рекъı 23 королеви . ӕзъ 24 не помѧноухъ свадъı 25 Романовъı тобѣ бо 25 дроугъ бѣ . клѧласѧ бо Д 27 бѣста . ӕко ѡставшю в животѣ племени его . любовь имѣти нъıнѣ же изгнание бъıс̑ на них̑ нъıнѣ же 28 идемь 29 и 30 вземша 31 предаевѣ имъ ѡч҃ьство 32 ихъ . король же си словеса приимъ 33 . сжалиси 34 ѡ бъıвшемь 35 . ѡстави же Данила оу себе . а Лестько 36 . кнѧгиню и Василка оу 37 себе . Володимеръ же многи 38 даръı посла 39 королеви . и Лестькови 40 . по сем же долгоу времени миноувшю 41 мѧтежь бъıс̑ . межи братома и 42 Володимеромъ 43 . и Романомъ

720

Роман же ѣха во 44 Оугръı 45 . и бисѧ 46 с братомъ . и побѣди въза К 47 Галичь . а Володимеръ бѣжа во 48 Поутивль 49

Въ 50 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . в҃ı 50. [6712 (1204)] Возведе 51 Ѡлександръ 52 Лестька 53 и Конъдрата 54 . придоша Лѧховѣ 55 на Володимеръ 56 . и ѡтвориша 57 имъ врата 58 Володимерци . рекоуще се 59 снв҃ць 60 . Романови . Лѧховѣ 61 поплѣниша городъ весь . Ѡлександроу молѧщюсѧ Льстькови 62 . ѡ ѡстанцѣ града . и ѡ црк҃ви стѣи 63 Бц҃и твердъıмъ же бъıвшимъ дверемь . не могоша исѣчи 64. донележе 65 Лестько 66 приѣха 67 и Конъдратъ 68. и возбиста 69 Лѧхъı своѧ 70 ти 71 тако спс̑сна бъıс̑ црк҃ви . и ѡстанокъ людии . и жалѧхоусѧ Володимерци емше имъ вѣръı и присѧзѣ ихъ . [II, 157] аще не бъıл бъı сродникъ ихъ с ними Ѡлександръ то не перешли бъıша ни Боуба Е 73 . Ст҃ослава же ӕша . и ведоша и 74 в Лѧхъı . Ѡлександръ же сѣде в Володимерѣ 75 . тогда 76 же ѧша Володимера . Пиньскаго . бѣ бо Инъгваръ . с Лѧхъı и Мьстиславъ . потом же сѣде Инъгваръ Ж . в Володимерѣ 76 . поѧ оу него Лестько 66 дщерь 77 . и поусти 78 иде же ко Ѡрельскоу 79. и 80 приѣха 81 Берестьѧне 82 ко Лестькови и просиша Романовъıи 3 кнѧгин̑ И . и дѣтиї І 83.

Варіанты: 1 Х. П. бяста. 2 Х. П. суща (съ б. юс.). 3 Х. П. радостію. 4 Х. П. стрѣтоша. 5 Х. П. великого романа, и приб. жива. 6 Х. П. видящеи, и приб. и. 7 Х. П. александръ (съ кси). 8 Х. П. белзѣ. 9 Х. П. володимери. 10 Х. П. съвѣтом лестковым. 11 Х. П. романова. 12 Х. П. лесткови г(лаго)люща. 13 Х. П. дръжат. 14 Х. П. въ. 15 Х. П. столпъе. 1616 Вмѣсто Въ лѣт... гı, въ Х. П.: В таж лѣта. 17 Х. олександру (съ кси), П. олександръ 18 Х. П. володимери. 19 Х. П. червнѣ. 20 Х. П. воеваху (съ б. юс.). 21 Х. П. повоеваша. 22 Х. П. черьвня. 23 Х. П. червенскых. 24 Х. П. въ оуханях, и приб. бѣ. 25 Х. П. выехаша. 26 Х. П. земли. 27 Х. П. вълодимерстіи. 28 Х. П. воеваніа. 29 Х. П. литовскаго. 30 Х. П. ятвязскаго. 31 Х. П. възвратимся. 32 Х. П. галичи. 33 Х. П. оувидѣвь безаконіе галицкое. 34 Х. П. съ. 35 Х. П. вои. 36 Х. П. яша. 37 Х. П. мыющися. 38 Х. П. их. 39 Х. П. въ. 40 Х. П. тимоѳѣи. 41 Х. П. галичи премудрыи (съ б. юс.). 42 Х. П. отчество. 43 Х. П. въ. 44 Х. П. кіевѣ. 45 Х. П. притчею. 46 Х. П. о сем ли томите (въ Х. позже исправлено въ о сем томители). 47 Х. П. венедикте. 48 Х. П. треми. 49 Х. П. нарѣчется антихристь. 50 Х. П. тимоѳеи. 51 Х. П. осквръняху (съ б. юс.). 52 Х. П. чръници. 5353 Въ лѣт... дı въ Х. П. опущено. 54 Х. П. вмѣсто Приведоща: Пояша. 55 Х. П. опущено. 56 Х. слово Бенедикта вычеркнуто. 57 Х. П. иліа. 58 Х. П. възвед их. 59 Х. П. галичину. 60 Х. П. галичинѣ. 61 Х. могилѣ, П. опущено. 62 П. посѣдѣл могилѣ, въ Х. П. приб. то. 63 Х. П. галичи. 64 Х. П. смѣаху (съ б. юс.). 65 Х. П. галичинѣ. 66 Х. П. началѣ. 67 Х. П. галичане, и приб. его. 68 Х. П. къ. 69 Х. П. съгрѣшихом. 70 Х. П. нас.

721

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано жива. Б Конечное а передѣлано изъ ъ. В Буква ч написана по соскобленному ц. Г Буква ь передѣлана изъ и; между ь и н соскоблены двѣ буквы (было черниговѣ). Д Буква а написана по соскобленному ъ, а буквы оу надписаны надъ строкой. Е Передѣлано въ вои своими: буквы свои приписаны на среднемъ полѣ съ знакомъ выноса. Ж Буква ч написана по соскобленному ц. З Такъ въ рукописи. И Буква е написана по соскобленному, за этимъ словомъ стерты три буквы. І Здѣсь соскоблено не. К Подъ буквами рив видны соскобленныя буквы; д передѣлано изъ о, а передѣлано изъ е. Л Буква ъ передѣлана изъ о. М Буква ц написана другими чернилами. Н Буква ц написана другими чернилами; послѣднее и передѣлано сначала въ оу, потомъ въ ѣ. О Буква ц написана другими чернилами.


бѣаста 1 бо млада соущи 2 . и вдасть имъ да владѣеть ими . ѡни же с вѣликою радостью 3 срѣтоша 4 и . ӕко великаго Романа А 5 видѧщи 6 . потом же Ѡлександръ 7 живѧше въ Бѣлзѣ 8 . а Инъгваръ в Володимерѣ 9 . боѧром же не любѧщимъ . Инъгвара Б. Ѡлександръ же свѣтомъ Лестьковъıм̑ 10 . приӕ Володимерь кнѧгини же /л.246об./ Романоваѧ 11 . посла Мирослава . ко Лестькови гл҃щи 12. ӕко сии всю землю нашю и ѡт҃чиноу В держить 13 . а сн҃ъ мои во 14 ѡдиномъ Берестьи Ѡлександръ приѧ Оугровескъ . Верещинъ Столпъ 15 . Комовь . и да Василкови . Белзъ ❙

Въ 16 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . г҃ı 16. [6713 (1205)] Ѡлександроу 17 сѣдѧщю в Володимерѣ 18 а братоу его Всеволодоу в Червьнѣ 19 Г. Литва же и Ѧтвѣзѣ . воевахоу 20 и повоева 21 же Тоурискъ . и ѡколо Комова . ѡли и до Червена 22. и бишасѧ оу воротъ . Червенескъıх̑ 23 . и застава бѣ Оуханѧхъ 24 Д тогда же оубиша Матѣѧ . Любова зѧтѧ и Доброгостѧ . въıехавша 25 оу сторожа . бѣда бо бѣ в землѣ 26 Володимерьстѣи 27 ѿ воеваньӕ 28 Литовьского 29 и Ѧтвѧжьскаго 30 . мъı же на преднее возвратимсѧ 31 . слоучившихсѧ в Галичѣ 32 .

722

Андрѣи же и король оувѣдивъ безаконье Галичкое 33 и мѧтежь . и посла Бенедикта со 34 воими 35 Е . и ӕ 36 Романа в бани мъıющасѧ 37 . и посла и 38 во 39 Оугръı . бѣ бо Тимофѣи 40 в Галичѣ премоудръ 41 книжникъ . ѡч҃с̑тво Ж 42 имѣѧ во 43 градѣ Къıевѣ 44. притчтею З 45 реч̑ слово . ѡ семь томители 46 . Бѣнедиктѣ 47 . ӕко в послѣднѧӕ времена трем̑ 48 именъı и наречетсѧ антихрстъ З 49 . бѣгаше бо Тимофеи 50 ѿ лицѧ его бѣ бо томитель боѧромъ и гражаномъ и блоудъ творѧ и ѡсквернѧхоу 51 женъı же и черници 52 и попадьи в правдоу бѣ антихрстъ З за І сквернаӕ дѣла его ❙

Въ 53 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . д҃ı 53. [6714 (1206)] Привє̑доша 54 К же Галичане Мьстислава на 55 Бенедикта 56 . и прииде к Галичю . и не оуспѣвшю емоу ничто же . Щепановичь Илиӕ 57 . возведъ Л и 58 на Галициноу М 59 могилоу . ѡсклабивсѧ реч̑ емоу . кнѧже оуже еси на Галицини 60 Н могъıлѣ 61 посѣдѣлъ 62 тако и в Галичѣ 63 кнѧжилъ еси . смѣѧхоу 64 бо сѧ емоу . воротисѧ в Пересопницю . и по семь скажемь о Галицинѣ О 65 могилѣ . и ѡ начатьи 66 Галича . ѿкоудоу сѧ почалъ . Роман же оутече изъ Оугоръ . и послаша Галичанѣ 67 ко 68 братоу его Володимероу гл҃ще сгрѣшихомъ 69 к вамъ . избави нъı 70 томителѧ

Варіанты: 1 Х. П. въ. 2 Х. П. сѣде. 3 Х. П. володимерь в галичи. 4 Х. П. въ звинигородѣ. 5 Х. П. с(ы)нови. 6 Х. П. въ. 7 Х. П. къ. 8 Х. П. въ оугрех. 9 Х. П. андреи. 10 Х. П. бояре оугорстіи. 11 Х. П. дъщеръ. 12 Х. П. обѣма дѣтскама бывшим. 1313 Х. П. вмѣсто В лѣт... еı: В та ж лѣта. 14 Х. П. ц(а)ръ великіи. 15 Х. П. римскіи. 16 Х. П съвѣтом. 17 Х. П. королева. 18 Х. П. помочника. 19 Х. не могоущи, П. не могоуще. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. дъщеръ. 22 Х. тоже лонокрабовича, но въ Х. о послѣ н переправлено въ ъ. 23 Х. П. ея. 24 Х. П. нарѣчют. 25 Х. П. альжбѣта. 26 Х. П. възвратимся якож преже почалѣ. 2727 Х. П. опущено. 28 Х. П. сътвориша. 29 П. игореви. 30 Х. П. галицкыи избіют их. 31 Х. П. юрьии. 32 Х. П. илья. 3333 Х. П. Щепановичь... числомъ ф опущено. 34 Х. П. въ. 35 Х. П. въ оугорскои земли. 36 Х. П. дѣтска. 37 Х. П. оугорскаго. 38 Х. П. при.б. к. 39 Х. П. ато (въ Х. о переправлено въ ь). 40 Х. П. опущено. 41 Х. П. игоревичевь. 42 Х. П. воя. 43 Х. П. над всѣми вои. 44 Х. П. бывшимь. 45 Х. П. бенко третіи. 46 Х. П. мокіанъ. 47 Х. П. табрець. 48 Х. П. седмыи мароцѣл. 49 Х. П. мнози. 50 Х. П. приб. ес. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. съвокоупившес. 53 Х. П. пріидоша. 54 Х. П. пришедшю. 55 Х. П. къ. 56 Х. П. смоущаетеся. 57 Х. П. сеи. 58 Х. П. иніи. 59 Х. имѣніа (ні приписано другимъ почеркомъ), П. имѣніа. 60 Х. П. ваша. 61 Х. П. дъщери. 62 Х. П. отчествіи. 63 Х. П. опущено. 64 Х. П. приб. съжалишас. 65 Х. П. опущено. 66 Х. П. оттоуда ж.

723

Примѣчанія: А Буква у (укъ) не дописана. Б Буква ч написана по соскобленному. В Буква ц написана по стертому ч другими чернилами. Г Первое ч передѣлано изъ ц. Д Это слово вставлено въ строку мелкимъ почеркомъ. Е Буква и послѣ р передѣлана въ іотированное е, надъ которымъ написано подъ дугой в. Ж Буквы на написаны надъ строкой подъ дугой. З Буква и передѣлана въ а. И Буква ж передѣлана изъ другой. І Надъ ши приписано позже е.


сего Бенедикта . ѡни же поидоша ратью . а Бенедиктъ бѣжа во 1 Оугръı . седе 2 же Володимеръ в Галичѣ 3 . а Романъ во Звенигородѣ 4 . а Ст҃ославъ в Перемъıшли . а сн҃оу 5 своемоу да Теребовль Изѧславоу . а Всеволода сн҃а своего посла во 6 Оугръı ко 7 королеви с даръı . Данилови соущю во Оугрѣхъ 8 . король же Андрѣи 9. и боѧрѣ Оугорьстѣи 10 . и всѧ землѧ . хотѧше /л.247/ дати дщерь 11 свою . за кнѧзѧ Данила . ѡбѣима дѣтьскома бъıвшима 12. зане сн҃а оу него не бѣ

В 13 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . е҃ı 18. [6715 (1207)] Оубьенъ бъıс̑ цс̑рь великъıи 14 Филипъ . Римьскъıи 15 . совѣтомъ 16 брата королевое 1 7 молѧшесѧ сестрѣ . да бъı емү А нашла помощника 18 . ѡна же никако могоущи 19 помощи братоу своемоу си 20. и да дщерь 21 свою . за Лонокрабовича 22 . за Лоудовика . бѣ бо моужь силенъ . и помощникъ братоу ее 23 . юже нъıнѣ ст҃оу нарѣчают̑ 24 . именемь Алъжьбитъ 25 . преднеѥ бо имѧ еи . Кинека . много бо послоужи . Бг̑ви . по моужи своемь и ст҃оу нарѣчають 24 . но мъı на преднее возвратимсѧ . ӕкоже преже почали 26 бъıхомъ .

Въ 27 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . s҃ı 27 . [6716 (1208)] [II, 158] Съвѣтъ же створиша 28 Игоревичи 29 . на боѧре Галичкъıи . да избьють и 30 по прилоучаю Б избьени бъıша и оубьенъ же бъıс̑ Юрьии̑ 31. Витановичь .

724

Илиӕ 32 Щепановичь 33 . инии велиции В боӕре . оубьено же бъıс̑ ихъ числомъ . ф҃ 33 . а инии разбѣгошасѧ . Володислав же кормиличичь бѣжа во 34 Оугръı . и Соудиславъ . и Филипъ . наидоша Данила во Оугорьскои землѣ 35. дѣтъска 36 соуща . и просиша оу королѧ Оугорьского 37 . даи намъ ѡтч҃ича Г 38 Галичю Данила . атъ 39 с нимъ приимемь и 40 Д ѿ Игоричевъ Е 41 . король же с великою любовью . посла воевъ 42 в силѣ тѧжцѣ . и великого дворьского Пота . пороучивъ емоу воеводьство . надо всими воими 43 . имена Ж же З бъıвши 44 воеводамъ . с ним̑ первъıи Петръ Тоуровичь . вторъıи Банко . трети 45 Мика Брадатъıи . четвертъıи . Лотохаротъ пѧтъıи Мокъѧнъ 46 . шестъıи Тибрець 47 седмъı Мароцелъ 48 . и инии мнозии 49 ихже не мощно 50 сказати 51 и 51 ни 51 писати . и совокоупившесѧ 52 вси . первое придоша 53 на град̑ Перемъıшль. и пришедши 54 же 51 Володиславоу ко 55 градоу и реч̑ имъ братье почто смъıшлѧетесѧ 56 не сии 57 ли избиша ѡт҃ци ваши В . и братью вашю . а инѣи 58 имѣние 59 ваше 60 разграбиша . и дщери 61 ваша даша за рабъı ваша . а ѡчьст∙̑вии 62 вашими владѣша инии пришелци . то за тѣхъ ли хочете дш҃ю свою положити ѡни же сжалившиси І 63 ѡ бъıвшихъ 64 . предаша градъ и 65 и кнѧзѧ ихъ . Ст҃ослава ӕша ѿтоудоу же 66 проидоша ко

Варіанты: 1 Х. П. поидоша къ звинигородоу. 2 Х. П. звинигородцем. 3 Х. П. крѣпко. 4 Х. П. поущающих. 5 Х. П. къ. 6 Х. П. онѣм. 7 Х. П. около. 8 Х. П. в. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. о. 11 Х. П. толстыи. 12 Х. П. демьян. 13 Х. П. приб. и. 14 Х. П. мнозіи. 15 Х. П. съ многыми. 16 Х. П. пріиде. 17 Х. П. съ многыми. 18 Х. П. володимера. 19 Х. П. съ многыми вои. 20 Х. П. инъгваръ. 21 Х. П. лоуцка. и приб. и. 22 Х. П. съ многыми. 23 Х. П. ис шюмска. 24 Х. П. володимерь. 25 Х. П. побѣвшим (въ Х. по надъ строкой). 26 Х. П. приб. их. 27 Х. П. съ. 2828 Х. П. оубоде тобаша. 29 Х. П. оузрѣвше я к рѣцѣ налягоша. 30 Х. П. оним. 3131 Х. П. пред ними. 32 Х. П. иж. 33 Х. П. пріехали ляхове. 34 Х. П. съшедше, и приб. одва. 35 Х. П. приб. же. 36 Х. П. своеи. 37 Х. П. взя. 38 Х. П. быс. 39 Х. П. марцелови. 40 Х. П. възвратишас. 41 Х. П. в. 42 Х. П. своя. 43 Х. П. опущено. 44 Х. П. въ. 45 Х. П. оттоудуж (съ б. юс. послѣ д). 46 Х. П. изыиде. 47 Х. П. роускых. 48 Х. П. в шоумскоу. 49 Х. П. можцѣ. 50 Х. П. зернъком. 51 Х. П. къ. 52 Х. П. къ всѣм. 53 Х. П. ко. 54 Х. П. оугорскым. 55 Х. П. передаитеся. 56 Х. П. ять. 57 Х. П. онѣм. 58 Х. П. донелѣ ж. 59 Х. П. звинигородци. 60 Х. П. оттоудуж (съ б. юс. послѣ д). 61 Х. П. поидоша в галич. 62 Х. П. володимерь. 63 Х. П. приб. на мѣсте. 64 Х. П. нѣзды. 65 Х. П. коня от него. 66 Х. П. възвратишас. 67 Х. П. опущено. 68 Х. П. романова. 69 Х. П. видѣти. 70 Х. П. прснаг даніила. 71 Х. П. галицкіи. 72 Х. П. опущено. 73 Х. П. володимерскіи, и приб. и володиславь галицкіи. 74 Х. П. володимерскіи. 75 Х. П. галицкіи. 76 Х. П. оугорскіи. 77 Х. П. великого. 78 Х. П. въ ц(е)ркви с(вя)тыа. 79 Х. П. прснод(ѣ)вы маріа.

725

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч. Б Буквы ре надписаны надъ строкой. В Буква ъ написана по соскобленному з. Г На лѣвомъ полѣ приписано подъ дугой одва. (съ омегой). Д Такъ въ рукописи. Е Буква в написана надъ строкой подъ дугой, а между о и и соскоблена какая-то буква. Ж Буква ъı переправлена изъ ъ. З Буква н написана по стертому мѣсту. И На правомъ полѣ подъ дугой приписано: на мѣстѣ. І Буква я написана надъ строкой подъ дугой.


Звенигородоу 1 . Звенигородцемь А 2 же лютѣ 3 борющимсѧ имъ с ними /л.247об./ и не поущаюшимъ 4 ко 5 градоу . ни ко 5 ѡстрожнъıмъ вратомъ . ѡнем 6 же стоӕщимъ ѡкрс̑тъ 7 града Василкоу же кнѧжащю во 8 Белзѣ . и 9 приидоша же ѿ 10 него великии Вѧчеславъ . Толъстъıи 11. и Мирославъ и 9 Дьмьѧнъ 12 . и Воротиславъ 13 . инии боӕре мнозѣ 14 и 9 вои ѿ Белза . а ѿ Лестка из Лѧховъ . Соудиславъ Бернатовичь . со многими 15 Полѧнъı . и ѿ Пересопници Б . приде 16 Мьстиславъ . Нѣмъıи со многими 17 вои . Ѡлександръ с братомъ . ѿ Володимерѧ 18 со многими воими 19 Інъгваръ В 20 же посла сн҃а своего из Лоучька 21 . из Дорогобоужа . со многими 22 вои . и Шюмьска 23 . и приѣхаша же и 9 Половци . Романови на помощь . Изѧславъ . с ними Володимеричь 24 . Оугром же не побѣдившимъ 25 воемь . и гнаша 26 со 27 становъ своихъ . Мика же оубоденъ 28. и Тъбаша 28 и главоу емоу стѧлъ . Половци же оузрѣвшимъ . е . крѣпци налегоша 29 на нѧ . ѡнем 30 же ѣдоущимъ напред 31 ними 31 к Лютои рѣцѣ ѡже 32 бъıша не приѣхалѣ Лѧховѣ 33 и Роусь . и сошедше Г 34 препровадиша рѣкоу Лютоую Половцемъ 35 стрѣлѧющимъ и Роуси противоу имъ . тоу же Марцелъ . хороугве своее 36 .

726

ѿбѣже и Роусь взѧтъ 37 ю и пороугъ великъ бъс̑ Д 38 Марцелови Е 39 . и возвратишасѧ 40 во 41 колъıмагъı свои 42 . и 43 рекше во 44 станъı ѿтоудѣ же 45 Романъ . изииде 46 из града . помощи ища в Роускъıихъ Ж 47 кнѧзехъ . и бъıвшю емоу Шоумьскъı 48 на Мосцѣ 49 ӕтъ бъıс̑ . Зернькомь 50. и Чюхомою . и приведенъ З бъıс̑ во 44 станъ . ко 51 кнѧзю Данилови и ко всимъ 52 кнѧземь . и к 53 воеводамъ . Оугорьскимъ 54 . и послаша ко 52 гражаномъ рекоуще . предаитесѧ 55 кнѧзь вашь ӕтъ 56 бъıс̑ ѡнѣмо 57 же не имоущимъ вѣръı . донележе 58 извѣсто бъıс̑ имъ и предашасѧ . Звенигородьци 59Ѿтоудоу же 60 поидоиша Д к Галичю 61 и Володимеръ 62 . бѣжа из Галича и сн҃ъ его Изѧславъ и гнаша и до Нѣздъı Изѧслав же бисѧ Н 63 Нездъı 64 рѣкъı . и ѿӕша ѿ него конѧ 65 соумнъıӕ . потом же возвратишасѧ 66 в Галичь . тогда же 67 приѣха кнѧгини великаѧ Романоваӕ 68 . видитъ 69 сн҃а своего . присного Данила 70. тогда же боӕре /л.248/ Володимьрьстии Д. и Галичкъıи 71 и 72 Вѧчеславъ Володимерьскъıи 73 . и вси боѧре І . Володимерьстии 74 и Галичкъıи 75. и воеводъı Оугорьскъıӕ 76 . и 72 посадиша кнѧзѧ Данила на столѣ [II, 159] ѡц҃а своего великаго 77 кнѧзѧ Романа . во цр҃ькв҃и ст҃ѣѧ 78 Бц҃а прис̑двц҃а Мр҃ьӕ 79 король же

Варіанты: 1 Х. П. юже имѣаше. 2 Х. П. къ. 3 Х. П. романоу. 4 Х. П. ростиславоу с(вя)тославоу. 5 Х. П. хотящим их. 6 Х. П. приб. къ. 7 Х. П. галичане. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. их. 10 Х. П. сен. 11 Х. П. сущю (съ б. юс.). 12 Х. П. м(а)т(е)ре. 13 Х. П. своея. 14 Х. П. галичане. 15 Х. П. м(а)т(е)ръ. 16 Х. П. остати м(а)т(е)ре своея. 17 Х. П. приехал александръ тивон щюмавинскыи. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. приб. и. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. под. 22 Х. П. вземши. 23 Х. П. оумоливши. 24 Х. П. белзь. 25 Х. П. остави. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. вълодиславлим съвѣтом. 28 Х. П. хотяще. 29 Х. княжѣти. 30 Х. П. приб. же. 3131 Х. П. опущено, вм. этого: Зимѣ же бывши. 32 Х. П. Пріиде. 33 Х. П. романовоу. 34 Х. П. володимерьскіи. 35 Х. П. пріиде. 36 Х. П. лоуцка, и приб. и. 37 Х. П. съвѣт. 38 Х. П. сътвори съ. 39 Х. П. вълодимерскыми и. 40 Х. П. приб. имь. 41 Х. П. вълодиславь. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. опущено. 44 Х. П. имѣніе. 45 Х. П. въ злато. 46 Х. П. премѣнися. 47 Х. П. его. 48 Х. П. въ. 49 Х. П. вълодиславоу. 50 Х. П. быс. 51 Х. П. яволодоу (въ Х. оу передѣлано позже въ ъ) и ярополкоу (въ Х. оу передѣлано позже въ ъ). 52 Х. П. бежаша. 53 Х. П. пересопницоу. 54 Х. П. къ. 55 Х. П. възведшим. 56 Х. П. пріиде мстиславь. 57 Х. къ бозкоу, П. къ боузку. 58 Х. П. тоже бозкоу. 59 Х. П. романова, и приб. съ. 60 Х. П. бѣжа въ. 61 Х. П. еха въ. 62 Х. П. спѣаше. 6363 Х. П. В то ж лѣт. 64 Х. П. Пріиде. 65 Х. П. лестко. 66 Х. П. олександром олександръ. 67 Х. П. пріаше. 68 Х. П. романовичема. 69 Х. П. пріа. 70 Х. П. дасть олександроу. 71 Х. П. и. 72 Х. П. вси. 73 Х. П. съ.

727

Примѣчанія : А Подъ у и далѣе подъ точкой видны соскобленныя буквы ичи. Б Такъ въ рукописи. В Буква ъ написана по соскобленному ш. Г Буква т передѣлана изъ д. Д Заскобленныя буквы меръ въ подлинникѣ зачеркнуты. Е Буква а послѣ в передѣлана изъ другой. Ж Буквы зъ бо приписаны на среднемъ полѣ подлѣ строки. З Буква к передѣлана изъ н (ср. стр. 735, пр. Г).


Андрѣи не забъı любви своеӕ первъıӕ . иже имѣѧше 1 ко 2 братоу си великомоу кнѧзю Романови 3 . но посла воѧ своӕ и посади сн҃а своего в Галичи . ӕтъıм же бъıвшим̑ . кнѧземь . Романоу Ст҃ославоу Ростиславу А 4 . Оугромъ же хотѧщемь е 5 вести 6 королеви . Галичаномъ 7 же 8 молѧщимсѧ имъ . да бъıша и 9 повѣсили мьсти ради . оубѣжени же бъıвше Оугре великими даръми . предани бъıша на повѣшение . мс̑ца сентѧбрѧ 10 . Данилоу же кнѧжащю в Галичи . тако младоу соущоу 11 . ӕко и мт҃рии Б 12 своеии Б 13 не позна . миноувшю же времени . Галичанѣ 14 же въıгнаша В Даниловоу . мт҃рь 15 изъ Галича . Данилъ же . не хотѣ Г . ѡставити мт҃ри своеи 16 и плакашесѧ по неи . младъ съıи и приѣхавъ Ѡлександръ тивоунъ Шюмавиньскъıи 17 и ѧ и 18 за поводъ . ѡнъ же измокъ мечь 19 тѧ его . и потѧ конь его 20 подь 21 нимь . мт҃и же вземьш̑ 22 мечь из роукоу . оумолившє̑ 23 ѥго . ѡстави в Галичи . а сама иде в Белзъ 24 . ѡставивши 25 и 26 оу невѣрнъıх̑ Галичанъ . Володиславлимъ свѣтомъ 27 . хотѧща 28 бо кнѧжити 29 сама . оувѣдавъ 30 король . ѡ изгнаньи еѧ съжалиси ❙

Въ 31 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . з҃ı 31 . [6717 (1209)] Приде 32 король в Галичь . и приведе ѧтровь свою . великоую кнѧгиню Романовоую 33 . и боѧре Володимерьскъıи 34 . ı Инъгваръ приде 35 из Лоучс̑ка 36

728

инии кнѧзи свѣтъ 37 створи со 38 ѧтровью своею . и с боӕръı Володимерьскъıми 39 . реч̑ 40 Володи(меръ.)славъ Д 41 кнѧжитсѧ . а ѧтровь мою въıгналъ . ӕтоу же 42 бъıвшю Володиславоу . и Соудиславоу и Филипоу . и моученоу . бъıвшю и 43 много имѣниӕ 44 давъ . Соудислав же во злат̑ 45 пременисѧ 46. рекше много злата давъ избавис̑ Володислава Е ѡковавше . ведоша и 47 во 48 Оугръı . Володиславоу 49 же веденоу бъıвшю 50 во 48 Оугръı Ӕволодоу и Ѧрополкоу 51 . братоу его бѣжавшю 52 в Пересопьницю 53 ко 54 Мьстиславоу . возведемъ 55 . Мьстислава . и приде Мьстиславъ 56 с ними ко Бозъкоу 57 /л.248об./ Глѣбъ же Потковичь избѣже изъ Бозкоу 58 Ж. и Станиславичь Иванко и братъ его . Збъıславъ прибѣгоша в Галичь . повѣдающе рать и ѡстоупление Галичанъ . кнѧгини же Романоваѧ 59 . сн҃мъ своим̑ Даниломъ . и с Вѧчеславомъ Толъстъıмъ . бѣжавша во 60 Оугръı а Василко З с Мирославомъ ехаша во 61 Белзъ . времени же миноувшю . король спѣашеть 62 рать великоу ❙

Въ 63 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . и҃ı . 63 . [6718 (1210)] Приде 64 Лестъко 65 к Белзоу . оубѣженъ Александромъ . Ѡлександръ 66 же не приѧше 67 . хотѧ зла Романовичемь 68 и приѧ 69 Белзъ . и да Ѡлександрови 70. а 71 боӕре не 72 изневѣришасѧ . но идоша вси со 73 кнѧземь Василкомъ .

Варіанты: 1 Х. П. каменець. 2 Х. П. събра. 3 Х. П. въ манастыри. 4 Х. П. бояре. 5 Х. П. патріархь. 6 Х. П. явлеискіи. 7 Х. П. мнози. 8 Х. П. избиты. 99 Х. П. и потомъ... бъıша опущено. 10 Х. П. дроузіи. 11 Х. П. воины. 12 Х. П. ехавшю. 13 Х. П. съ всѣми. 14 Х. П. великоу избѣже. 15 Х. П. еха. 16 Х. П. вкняжися. 17 Х. П. опущено. 18 Х. П. приб. от короля. 19 Х. П. м(а)т(е)ръю. 20 Х. П. лестко. 21 Х. П. оттудоу (послѣ т юсъ б.). 22 Х. П. своею. 23 Х. П. стрѣтоша. 2424 Х. П. В та ж лѣта. 25 Х. П. великоую. 26 Х. П. дѣтем. 27 Х. П. пересопницкіи. 28 Х. П. с. 29 Х. П. съ. 30 Х. П. даниловы болшіи и крѣпльшіи бяше. 31 Х. П. видѣвь. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. любовъ. 34 Х. П. къ. 35 Х. П. володиславь выиде. 36 П. въ. 37 Х. П. чехи. 38 Х. П. събрався. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. пріиде. 41 Х. П. рекоу. 42 Х. П. приб. и. 43 Х. П. лестько. 44 Х. П. опущено 45 Х. П. и деміана. 46 Х. П. зьеремѣевичем. 47 Х. П. прокопьевич. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. ляхове. 50 Х. П. дѣтскоу сущю (послѣ с б. юсъ). 51 Х. П. кони. 52 Х. П. бежа и мнози избиты (П. избыти) быша. 53 Х. П. лестко. 54 Х. П. може пріати. 55 Х. П. збаряжа. 56 Х. П. ляхы. 57 Х. П. въротися. 58 Х. П. александра. 59 Х. П. м(а)т(е)ръю своею. 60 Х. володимеръ, П. володимерѣ. 61 Х. П. вълодимерь. 62 Х. П. б(о)жію же помощію. 63 Х. П. вълодимерь. 64 Х. П. лестко.

729

Примѣчанія: А Начиная съ буквъ менца, почеркъ какъ будто мѣняется. Б Передъ ц видно соскобленное омега съ надписаннымъ надъ нимъ т. В Такъ въ рукописи. Г Это слово повторено и соскоблено. Д Эта буква надъ строкой подъ дугой. Е Буква я передѣлана изъ и. Ж Буквы су приписаны на среднемъ полѣ. З Такъ въ рукописи; буква о послѣ р передѣлана изъ и. И На лѣвомъ полѣ подъ дугой приписано своею. І Буква в написана по соскобленному р. К Конечное а передѣлано изъ и.


в Каменѣць 1 . король же поусти Володислава . и собра 2 много вои и иде на Галичь . ставше же во манастъıрѣ 3 . Лелесовѣ . невѣрнии же боѧрѣ 4 хотѣша его оубити . и оубиша же женоу его . а шюринъ его ѡдва оутече патрѣархъ 5 Авлѣскъıи 6 . и мнозии 7 Нѣмци . избити 8 бъıша . и 9 потомъ королеви ѡбратившюсѧ . мнозѣ избити бъıша 9 . а дроугиӕ 10 разбѣгошасѧ . мѧтежю же бъıвшю королеви не могшю въинъı 11 оучинити . за безаконие ихъ . Володиславоу же ѣхавшю 12 на передъ . со всѣми 13 Галичанъı Мьстиславъ оубо оувѣдавъ королевоу рать великоую избѣжа 14 из Галича . Володислав же воѣха 15 в Галичь . и вокнѧжисѧ 16 и 17 сѣде на столѣ Данилъ же ѿиде 18 с мт҃рью 19 своею в Лѧхи . ѿпросивсѧ ѿ королѧ . Лестько 20 же приӕ Данила с великою чс̑тью . и ѿтоуда 21 же иде в Каменець . с мтр҃ью си 22 . братъ же его Василко и боѧре вси . срѣтоша 23 и с великою радостью ❙

Въ 24 лѣт̑ . . ҂s҃ . . ѱ҃ . ѳ҃ı . 24 [6719 (1211)] Кнѧжаше Всеволодъ в Къıевѣ Ст҃ославичь . имѣѧ великоу 25 любовь к детемь 26 Романовое . потом же Мьстиславъ Пересопницкъıи 27 . посадивъ Лестька поиде в Галичь . Лестько же поѧ Данила ис 28 Каменца А а Ѡлександра из Володимера а Всеволода из Белза когождо ихъ со 29 своими вои . бѣ бо вои Даниловъ болши и крѣплѣиши

730

бѧхоу 30 боѧре велиции ѿц҃а Б его вси оу него . видивъ 31 бо Лестько се . и 32 поча имѣти любовь 33 великоу . ко 34 кн҃зю Данилоу . и бра/л.249/тоу [II, 160] его Василкоу . затворившю же сѧ . Ѧрополкоу и Ѧволодоу в Галичи . а Волидиславъ В въıеде 35 съ 36 Оугръı и Чехъı 37 своими . и собравъсѧ 38 с 39 Галичанъı . и приде 40 на рѣкоу 41 Бобръкоу 42. оувѣдавъ Лестко 43 и 44 посла на Г него Лѧхъı а ѿ Данила же Мирослава и Д Дьмьѧна 45. а ѿ Мьстислава Глѣбъ . Зеремѣевичь 46. и Прокопьичѧ 47 Юрьӕ Е. бъıвши же сѣчи велицѣ . и 48 ѡдолѣша Лѧховѣ 49 и Роусь . Данилоу же тогда дѣтьскоу сущю Ж 50 . ӕкоже можѧше на конѣ 51 ѣздити а Володиславъ бѣжа мнозии избити 52 ѿ вои его . и 48 потом же Лестько 53 не можаше приѧти 54 Галича . но шедъ воева ѡколо Теребовлѧ . и ѡколо Моклекова . и Збъıража 55 . и Бъıковенъ взѧтъ бъıс̑ Лѧхи 56 и Роусью и взѧ плѣнъ великъ и воротис̑сѧ З 57 в Лѧхъı . потом же Данило и Василко . Лестьковою помощью приѧста Тихомль . и Перемиль ѿ Ѡлександра 58 . и кнѧжаста с мт҃рью В 59 в немь . а на Володимерь 60 зрѧща . се ли ѡво ли Володимерь І 61 боудеть наю . Бж҃иею же помощью 62 на Володимерь 63 призирающа К . потом же король поиде на Лестька . Данилови же оу Лестка соущю . Лестько 64 же посла посла своег̑ .

Варіанты: 1 Х. П. лестича. 2 Х. П. дъщеръ. 3 Х. П. его. 4 Х. П. приб. андрѣи. 5 Х. П. совѣт. 6 Х. П. лестком. 7 Х. П. въ зпиши. 8 Х. П. дъщер. 9 Х. П. своею. 10 Х. П. послал. 11 Х. П. вълодислава. 12 Х. П. приб. и. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. всѣ. 15 Х. П. дѣтеи. 16 П. опущено. 17 Х. П. сына. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. романовои. 20 Х. П. съвѣтом. 21 Х. П. лестко. 22 Х. П. къ. 23 Х. П. река. 24 Х. П. володимеръ. 2525 Х. П. данилови... романовичема опущено. 2626 Х. П. По сем же времени миноувши. 27 Х. П. приб. и. 28 Х. П. съжалиси. 29 Х. П. рекыи брат. 30 Х. П. галичи. 31 Х. П. совѣтом лестковымь. 32 Х. П. галичане. 33 Х. П. данило ж. 34 Х. П. оуехати. 35 Х. П. опущено. 36 Х. П. въ. 37 Х. П. съ судиславом (съ б. юс.). 38 Х. П. сѣде. 3939 Х. П. В та ж лѣта времени миноувши. 40 Х. П. дъщеръ. 41 Х. П. оу него с(ы)нове. 42 Х. П. дъщери. 43 Х. П. пръвенець. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. мьстиславь. 46 Х. П. опущено. 47 Х. П. къ. 48 Х. П. рекіи. 49 Х. П. лестка. 50 Х. П. дръжит. 51 Х. П. опущено. 52 Х. въстати, П. оустати. 53 Х. П. налѣзе. 54 Х. П. дроугы. 55 Х. П. възвратившюся. 56 Х. П. столпъе, и приб. и. 57 Х. П. лестко. 58 Х. П. данила. 59 Х. П. веснѣ. 60 Х. П. опущено. 61 Х. П. ехавше. 62 Х. П. ляхове воеват и воеваша. 63 Х. П. бишас. 64 Х. П. дорогве. 65 Х. колодникы. 66 Х. П. воротишас, и приб. с великою чстію. 6767 Х. П. с великою славою опущено. 68 Х. П. христинич. 69 Х. П. всѣх его вои. 70 Х. П. дорогве. 71 Х. П. многы.

731

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано: андрѣи. Б Такъ въ рукописи. В Надъ строкой приписано: княгинѣ. Г Буква и передѣлана въ ѣ; романови и исправлено такимъ образомъ въ романовѣи. Д Надстрочное д надписано, кажется, позже. Е Буква ц передѣлана изъ ч. Ж Буква ч написана по соскобленному ц. З Буква о передѣлана въ а, а слѣдующее у стерто. И Буква в передѣлана изъ и. І Начальное е больше обыкновеннаго.


Лѣсътича 1 и Пакослава воеводоу рекъıи не єс̑ лѣпо боѧриноу кнѧжити в Галичи . но поими дщерь 2 мою за сн҃а своего Коломана и посади и 3 в Галичи . оулюби же король А 4 свѣто сь 5 . Пакослав̑ль . и снѧсѧ съ Лестькомъ 6 во Зъпиши 7 . и поѧ дщерь 8 его за сн҃а си 9 . и пославъ 10 и ѧ Володислава 11 . в Галичи 12 заточи и 13 . и в томь заточеньи оумре . нашедъ зло племени своемоу . и дѣтемь своимъ . кнѧжениѧ дѣлѧ . вси 14 бо кнѧзи не призрѧхоу дѣтии 15 его того 16 ради король посади сн҃а Б 17 своего в Галичи . а Лестькови да Перемъıшль . а Пакославоу Любачевъ . Пакославъ бо бѣ приѧтель и В 18 Романови Г 19 и дѣтемь еѧ . свѣтом 20 же Пакославлимъ . Лестько 21 посла ко 22 Александрови рекъıи 23 даи Володимерь 24 Романовичема . Данилови 25 и Василькови . не даси ли идоу на тѧ и с Романовичема 25 . ѡномоу . же не давшю . Лестько 21 же посади Романовича в Володимери .

Въ 26 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . к҃ . 26 [6720 (1212)] Король ѿѧ Перемъıшль . ѿ Лестька 27 Любачевъ . Лестько 21 же сжалиси 28 ѡ срамотѣ своеи . и посла к Новоугородоу по Мьстислава . и 18 реки брать 29 ми еси . поиди и 18 /л.249об./ сѧди в Галичѣ 30 Мьстислав же поиде на Галичь . со свѣтомъ Лестьковъıмъ 31. Галичани 32 же вси и Соудиславъ послашасѧ по Данила . Данил же 33 не оутѧже ѣхати 34 .

732

а Бенедиктъ . Лъıсъı 35 бѣжа во 36 Оугръı . со Соуд̑славомъ Д 37 . а Мьстиславъ седе 38 в Галичи ❥

Въ 39 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . к҃а 39 . [6721 (1213)] Поѧ оу него Данилъ дщерь 40 именемь Анноу . и родишас̑ ѿ неӕ сн҃ви 41 и дщери 42 . первѣнѣць 43 Е бо бѣ оу него . Ираклѣи . по нем же Левъ и 44 по немь Романъ . Мистиславъ 45 . Шеварно . ı 46 инии бо млади ѿидоша свѣта сего . времени же миноувшю еха Данилъ ко 47 Мьстиславоу в Галич̑ . рекъı 48 на Лестька 49 . ӕко ѡтч҃иноу Ж мою держить 50 . ѡномоу же 51 вѣщавшю . сн҃оу за первоую любовь . не могоу на нь востати 52 . а налѣзи 53 собѣ дроуги 54 . Данилоу же возвратившоусѧ 55 к домови . и ѣха с братомъ . и приӕ Берестии . и Оугровескъ . и Верещинъ . и Ст҃олпъ 56 Комовъ . и всю Оукраиноу . Лестъко 57 же великъ гнѣвъ имѣѧ на Данилоу З 58. вѣснѣ 59 же бъıвши и 60 ѣхаша 61 Лѧховѣ воевать . и воеваша 62 по Боугоу . и 60 посла по нихъ Данилъ . Гаврила Доушиловича . и Семена Ѡлоуевича . Василка Гавриловича . и биша 63 и 60 до Соухое Дорогве И 64 . и колодники 65 изъıмаша . и возвратишасѧ 66 в Володимерь . с 67 великою славою 67 . тогда же Климъ оу//бьенъ бъıс̑ Хрьстиничь 68 единъ ѿ всихъ его воинъ 69 . егоже І крс̑тъ и донъıнѣ стоить . на Соухои Дорогви 70 . Лѧхъı же многи 71 избиша .

Варіанты: 1 Х. П. лесткови. 2 Х. П. творящю, и приб. яко. 3 Х. П. съвѣтом. 4 Х. П. лестко. 5 Х. П. къ. 6 Х. П. зятю . 7 Х. П. много. 8 Х. П. пріидоша. 9 Х. аронови, П. а романови. 10 Х. П. пред. 11 Х. П. съ всѣми князи. 12 Х. П. чернѣговскыми. 13 Х. П. приб. и. 14 Х. П. бяху (съ б. юс.). 15 П. людіе с(вя)тославли. 16 Х. П. пріидоша. 17 Х. П. побѣжен. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. съкоулу. 20 Х. П. съгонивше. 21 Х. П. щирци. 22 Х. П. съсѣкше. 23 Х. П. трое. 24 Х. П. золотые сняша. 25 Х. П. къ. 26 Х. П. стоащю на зоубръи. 27 Х. П. могшю битис. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. затворилася. 30 Х. П. галичи. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. приб. емоу. 33 Х. П. олександръ. 34 Х. П. романова. 35 Х. П. въспріа мнищескіи. 36 Х. П. пріиде ратью. 37 Х. П. ляхове. 38 П. боую. 39 Х. П. кроваком. 40 Х. П. изь землѣ. 41 Х. П. данилови. 42 Х. П. изыди. 43 Х. П. изыде из дъмитром тысяцкым. 44 Х. П. зьеремѣевичем. 45 Х. П. с. 46 Х. П. изыдоша. 47 Х. П вълодиславъ. 48 Х. П. их. 49 Х. П. бѣ млад. 50 Х. П. видѣ. 51 Х. П. зеремѣевича. 52 Х. П. семена кодниньского мужески (съ б. юс.) ездяща. 53 Х. П. оукрѣпляа их. 54 Х. П. оустремилися бяху (съ б. юс.). 55 Х. П. вес. 56 Х. олни и, П. олнни. 57 Х. П. зьеремѣвич. 58 Х. П. янца. 59 Х. П. приб. и. 60 Х. П. мужство. 61 Х. П. наоутріи. 62 Х. П. и. 63 Х. П. оуверноув же ся. 64 Х. П. далеи. 65 Х. П. оутекшю. 66 Х. П. възвративщюся. 67 Х. П. онѣм. 68 Х. П. донелѣж. 69 Х. П. въеха.

733

Примѣчанія: А Буква о послѣ р передѣлана въ укъ. Б Между а и с поставлена точка, т и р въ лигатурѣ. В Между с и к видно соскобленное о. Г Буква о послѣ с передѣлана изъ е. Д Надъ строкою приписано ся. Е Буква а послѣ к переправлена изъ и. Ж Надъ буквой л надписано о. З На нижнемъ полѣ приписано бяхуть (съ укомъ). И Слово всь передѣлано изъ день. І Буква и надъ строкой подъ дугой.


и гнаша по нихъ до рѣкъı Вепрѧ . Льстькови 1 же творѧщи 2 . Мьстиславлимъ свѣтомъ 3 . Данилъ приѧлъ есть Берестии . Лестько 4 же посла ко 5 королеви . не хочю части в Галичи [II, 161] . но даи его зѧти 6 моемоу . король же посла вои многи 7 и Лестко . и придоша 8 к Перемъıшлю . Ӕронови А 9 же тогда . тъıсѧщю держащю в Перемъıшли избѣже передь 10 ними . Мьстиславъ бо бѣ со всими кнѧзьми 11 Роускъıми . и Черниговьскъıми 12 . и посла Дмитра . Мирослава 13 . Михалка Глѣбовича . противоу имъ . к Городкоу . Городокъ бо бѣ ѿложилъсѧ бѧхоуть 14 в немь людье Соудиславли 15 . и Дмитрови бьющисѧ подъ городомъ . придоша 16 на нь Оугре и Лѧхове . и побѣже 17 Дмитръ . тогда же и 18 Василь дьӕкъ рекомъıи . Молза . застрѣленъ Б бъıс̑ подъ городомъ . Михалка же Скоулоу В 19 оубиша согонивше 20 на Щирѣцѣ 21 . а главү его сосѣкоша Г 22 трои 23 чепи снѧше золотъı 24 и принесоша главоу его ко 25 Коломанови . Мьстиславоу же стоӕщоу . на Зоубрьи 26 . Дмитръ прибѣже к немоу . Мьстиславоу же /л.250/ не могшоу битьсѧ 27 съ Оугръı . и 28 просѧше зѧтѧ своего Данила и Ѡлександра . да бъıс̑ста затвориласта Д 29 в Галичѣ 30 . ѡбѣщасѧ емоу 31 Данилъ 32 и Лександръ 33 ити в Галичь . Данилъ же затворисѧ в Галичѣ 30 . а Ѡлександроу не смѣвъшю .

734

тогда же великаѧ Е кнѧгини Романоваӕ 34 . восприимши мнискии 35 чинъ . потом же приде рать 36 подъ городъ . Каломанъ . и Лѧховѣ 37. и 28 многоу бою 38 бъıвшю . на Кровавомъ 38 бродоу . и паде на нѧ снѣгъ . не могоша стоӕти . идоша за Рогожиноу идоша на Мьстислава . и прогнаша и земли 40 Мьстиславоу же повѣдавшю Даниливи Ж 41 изииди 42 из града . Данилъ же изииде с Дмитромъ тъıсѧчькъıм̑ 43 . и с Глѣбомъ Зеремѣевичемь 44 . и со 45 Мирославомъ . изиидоша 46 из града . и бъıша противоу Толмачю . оугони и невѣрнъıи Витовичь Володиславъ 47 . наворотившесѧ на нь и прогнаша и 48 . и конѧ ѿ него ѿӕша . Данилъ бо младъ бѣ 49 . и видѣвъ 50 Глѣба Зеремиевича 51 и Семьюна Кодьниньского . моужескъı ѣздѧща 52 . и приѣха к нима оукрѣплѧӕ и 53 . ı инıи же оустрьмилисѧ З 54 на бѣгъ . того же дн҃и бишасѧ всь А 55 дн҃ь . ѡлнѣ 56 до нощи . тое же нощи оуверноушас̑ Данилъ . и Глѣбъ Зеремѣевичь 57 . ӕста Ӕньца 58 . младъ съı 59 показа моужьство 60 свое . и всю нощь бистасѧ . на оутрѣѧ 61 же оугони и І 62 Глѣбъ Василевичь . оуверьноувше же сѧ 63 Данилъ на нь . и гна и дале 64 поприща . ономоу же оутекши 65 пред нимъ . борзости ради коньское . Данилови же возвратившюсѧ 66. и единомоу едоущю межи ими ѡнем 67 же не смѣющимъ наѣхати на нь . донележе 68 взъеха 69

Варіанты: 1 Х. П. в ноутръ. 2 Х. П. возы. 3 Х. П. канон. 4 Х. П. дъмитреа. 5 Х. П. въземше. 6 Х. П. изьобилно. 7 Х. П. дмитреа. 8 Х. П. их. 9 Х. П. пріидоша. 10 Х. П. коуды переити. 11 Х. П. пріидоша лодия изь олешіа. 12 Х. П. оттоудуж (съ б. юс.) пріеха. 13 Х. П. къ. 14 Х. П. великоу. 15 Х. П. сътвори. 16 Х. П. дары. 17 Х. П. великы. 18 Х. П. володимеръ. 19 Х. П. азъ. 20 Х. П. сърома. 2121 Х. П. опущено. 2222 Х. П. В то ж время. 23 Х. П. литовскіе. 24 Х. П. романовои. 25 Х. П. къ даниловои. 26 Х. П. къ василкови. 27 Х. П. дающи. 28 Х. П. литовских. 29 Х. П. старьшіи. 30 Х. П. живиньбоуд довьять довьспроункь. 31 Х. П. довьяловь. 32 Х. П. жемоитскыи. 33 Х. П. выкынть. 34 Х. П. роускович кинтибоуд вънибоут. 35 Х. П. боутовит вижеивь. 36 Х. П. вишли. 37 Х. П. боулевечи. 38 Х. П. вишимоуть. 39 П. едивала. 40 Х. П. съпроудѣика. 41 Х. П. изь лотвы. 42 Х. П. юдькы поукыпкь. 43 Х. П. ликѣикь. 44 Х. П. привед. 45 Х. П. ляхи (въ Х. хи приписано позже). 46 Х. П. оубіиства. 47 Х. П. сътвориша. 4848 Х. П. опущено. 4949 Х. П. В то ж время. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. обіати. 52 Х. П. съ многыми. 53 Х. П. грънцевь. 54 Х. П. дроуго. 55 Х. П. рекше. 56 Х. П. даніилом. 57 Х. П. василка (въ Х. а послѣ в надписано позже). 58 Х. П. къ лесткови. 59 Х. П. отколеже. 60 Х. П. пріиде. 61 Х. П. изыде. 62 Х. П. съ многыми. 63 Х. П. поем. 64 Х. П. галицкыи. 65 Х. П. цтя. 66 Х. П. лазоря (въ Х. а надписано позже). 67 Х. П. иніи. 68 Х. П. разбѣгошас. 69 Х. П. загордѣл.

735

Примѣчанія: А Буква и передѣлана изъ н. Б Такъ въ рукописи. В Буквы да приписаны надъ строкою подъ дугой. Г Буква к передѣлана изъ н (ср. стр. 728. пр. З). Д Между а и ю соскоблено р. ЕЕ Кажется, князеи се переправлено изъ князии. Ж Подъ точкой видно соскобленное ї. З Буква ч написана по соскобленному ц. И Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто.


к немоу Глѣбъ . Соудиловичь . и Гаврило Иворович̑. и Перенѣжько . ѿтоудоу проидоша в Оноутъ 1 . и идоша в поле . бъıвъшю же гладоу великоу . поидоша вози А и 2 . къ Плавоу на каноун̑ 3 ст҃го Дмитрѣѧ 4 . вземше 5 возъı накормишасѧ изобилно 6 . и похвалиша Ба҃ и ст҃го Дмитрѣѧ 7 . ӕко накорми ѧ 8 . ѿтоудоу же придоша 9 ниже Коучелемина мъıслѧще коудѣ преити 10 рѣкоу Днѣстръ . Бж҃иею же милостию придоша лодьӕ . из Олешьѧ 11 . и приѣхаша в нихъ на Днѣстръ . и насъıтишасѧ ръıбъ и вина . ѿдоу Б же приѣха 12 Данилъ . ко 13 Мьстиславоу . Мьстиславъ же великоую 14 похва/л.250об./лоу створи 15 Данилови . и даръı В 16 емоу дасть великъıи 17 и конь свои борзъıи сивъıи . и реч̑ емоу поиди кнѧже в Володимерь 18 . а ѧзъ 19 поидоу в Половци . мьстивѣ сорома 20 своего Данилови же приехавшю в Володимерь.

Въ 21 лѣт̑ ҂s҃ ѱ . к҃в . [6722 (1214)] Бъс̑ Б тишина 21

Въ 22 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . к҃г 22 . [6723 (1215)] Бж҃иимъ повелениемь . прислаша кнѧзи Литовьскии 23 . к великои кнѧгини Романовѣ 24 . и Данилови 25 и Василкови Г 26. миръ да(р)юще Д 27 бѧхоу же имена Литовьскихъ 28 кнѧзеи Е се Е старѣшеи 29 . Живинъбоудъ . Давъѧтъ . Довъспроункъ 30 . братъ его Мидогъ . братъ . Довъӕловъ 31 . Виликаилъ . а Жемотьскъıи 32 кнѧз̑ Ерьдивилъ . Въıкъıнтъ 33. а Роушьковичевъ . Кинтибоуть . Вонибоут̑ 34 . Боутовить .

736

Вижѣикъ 35. и сн҃ъ его Вишлии 36. Китении . Пликосова . [II, 162] а се Боулевичи 37. Вишимоут̑ 38 егоже оуби Миндого тъ . и женоу его поѧлъ . и братью его побилъ . Едивила 39. Спроудѣика 40 . а се кнѧзи . из Дѧвол̑твъı 41 . Юдьки . Поукѣикъ 42. Бикши . Ликиикъ 43 си же вси миръ даша . кн҃зю Данилови . и Василкоу . и бѣ землѧ покоина . Лѧхом же не престающимъ . пакостѧщимъ . и приведе 44 на нѧ Литвоу И воеваща Ж Лѧхъı 45 . и много оубиства 46 створиша 47 в нихъ ❥

Въ 48 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . ҃кд . [6724 (1216)] Не бъı ничто же 48

Въ 49 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . к҃е 49 [6725 (1217)] Въıиде Филѧ древле 50 прегордъıи надѣѧсѧ ѡбѧти 51 землю потребити море . со многими 52 Оугръı . рекшю емоу единъ камень много . горньцевъ 53 избиваеть . а дроугое 54 слово емоу рекшю 55 . прегордо ѡстръıи мечю З борзъıи коню . многаѧ Роуси . Бо҃у же того не терпѧщю . во ино времѧ оубьенъ бъıс̑ Даниломъ 56 Романовичемь . древле прегордъıи Филѧ . Ѡлександроу же ѿстоупившю ѿ Данила и ѿ Василка 57 ко Лестькови 58 . не бѣ бо има помощи ни ѿ кого же 59 . развѣе ѿ Ба҃ . дондеже приде 50 Мьстиславъ . с Половци . изъıиде 61 же Филѧ со многими 62 Оугръı и Лѧхъı из Галича . поима 63 боѧре Галичкъıѧ 64 . и Соудислава цьтѧ 65 и Лозорѧ Б 66 . ı инъı . а ини 67 разбѣ(бѣ)гошасѧ 68 И. загордѣ 69 бо сѧ бѣ

      ШрифтПопередня     Зміст     НаступнаВибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.