[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 89-112.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 1 Х. П. назарет. 2 Х. П. влъсви. 3 Х. П. въстокь. 4 Х. П. рождеися. 5 Х. П. ıоудеискь. 6 Х. П. приб. бо. 7 Х. П. приб. и. 8 Х. П. поклонитися. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. опущено, и приб. се и. 11 Х. смутися (съ б. юсомъ), П. смоутися. 12 Х. П. приб. и. 13 Х. П. въпрошааше. 14 Х. П. приб. и. 15 Х. П. от двою. 16 Х. П. младенець. 17 Х. П. 14 тысущи (съ б. юсомъ). 18 Х. П. поем. 19 Х. П. приб. и. 20 Х. П. назарет. 21. Х. П. опущено. 22 Х. П. приб. и. 23 Х. П. приб. и. 21 Х. П. себѣ. 25 Х. П. и ина вмѣсто и нач. 26 Х. от іоанна въ іордани. П. иоанна въ іордани. 27 Х. П. голоубиным. 28 Х. П. съи. 29 Х. П. бл(а)говолих. 30 Х. П. грѣхом. 31 Х. П. его. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. его. 34 Х. П. гемоноу. 35 Х. П. приб. его. 36 Х. П. его. 37 Х. П. сего. 38 Х. П. имашь. 39 Х. П. кесаревь. 40 Х. П. его распяти. 41 Х. П. его. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. приб. его. 44 Х. П. девятѣмь. 45 Х. П. въсташа. 46 Х. П. опущено. 47 Х. П. его. 48 Х. П. приб. и. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. запечатлѣша. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. рекоуще. 53 Х. П. его. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. опущено. 56 Х. П. въ. 57 Х. П. д(ь)ни. 58 Х. П. еда.

89

Примѣчанія: А Въ вифлеомѣ о (широкое) вынесено надъ строкой. Б Здѣсь на нижнемъ полѣ болѣе новымъ почеркомъ приписано: во вефлиомѣ. В Второе е въ себе переправлено въ ѣ. Г Въ рукописи ина передѣлано въ и нач(а) посредствомъ надписанія ч надъ а. Д Такъ въ рукописи.


В лѣто . ҂е҃ . и . ф҃ . Посланъ быс̑ Гаврилъ въ Назарефъ 1 къ дв҃ци Мр҃ии ѿ колѣна Двд҃ва . рещи єи радисѧ ѡбрадованнаӕ Гс̑ь с тобою . и ѿ слова сего зачатъ слово Бж҃иє во оутробѣ . и породи сн҃а и нарєч̑ имѧ єму Іс̑съ . и се волъствї 2 приидоша ѿ въстока 3 гл҃юще . кдє єсть рожиисѧ 4 цс̑рь Живєскъ 5 Д . видѣхом 6 звѣзду єго на въстоци 7 . приидохом поклонитсѧ 8 єму . слышавъ жє се 9 Иродъ цс̑рь 10 смѧтесѧ 11. и всь Иєрс̑лмъ с нимъ . и призвавъ книжникы и старци людьскыӕ 12. въпрашаше 13 кде Хс̑ъ ражаєтсѧ . ѡни же рѣша єму въ Вифлєѡмѣ А Июдѣистѣмь . Иродъ же се слышавъ 14 . посла рекъ избѣитє младенца сущаа Б до 15 дву 15 лѣту . ѡни жє шєдшє избиша младениць 16. ҂д҃ı 17. Мр҃ьӕ жє оубоӕвшисѧ . скры ѡтроча . Иѡсифъ же съ Мр҃иєю поимъ 18 ѡтроча и бѣжа въ Єгупєтъ . и быс̑ ту до оумр҃твиӕ Иродова̑ . въ Єгуптѣ же ӕвисѧ аньгѣлъ Иѡсифу гл҃ѧ . въстани поими ѡтроча и мт҃рь єг̑ . и иди в зємлю Изл҃ву . пришєдъшю жє єму 19 вселисѧ въ Назарефъ 20 . и възрастъшю же єму . и бывшю єму 21 лѣт̑ . л҃ 22 . нача чюдєса творити . и проповѣдати цс̑ртво нбс̑ноє 23 . изъбра . в҃ı . и ӕже оуч҃нкы сєбе 24 В нареч̑ . и ина 25 Г чюдеса творити велика . мр҃твыӕ въск҃ршати . прокаженыӕ ѡчищати . хромыӕ ходити . слѣпымъ прозрѣньє творити . и ина многа чюдеса велика . ӕко же бѣша про̑рци прорєкли ѡ нємъ гл҃ющє . тъи нєдугы наш̑ ицѣли . и болезни подъӕ . и крс̑тисѧ въ Иєрданѣ ѿ Ивана 26 . показаӕ новымъ людем̑ ѡбновлєниє .

90

крс̑тившю жє̑ сѧ єму . и се ѿвѣрзошасѧ н҃бса . и Дх҃ъ сходѧщь зраком̑ голубиномъ 27 на нь . и глас̑ гл҃ѧ се єсть сн҃ъ мои възлюбленыи ѡ нємъ же бл҃гоизволих̑ 29 . и посылаше оученикы своӕ . проповѣдати црс̑тво нєбесноє . и покаӕниє въ ѡставлєньє грѣховъ 30 . и хотѧ исполнити про̑рчьство . и нача проповѣдати . ӕко подобаєт̑ сн҃у чл҃вчьскому пострадати . и распѧту быти . и въ . г҃ . дн҃ь въскрс̑нути . и оучащю єму въ цр҃кви . а/л.40об./рхиєрѣи исполнишасѧ зависти и книжници . искаху оубити и 31 . и ємъшє и 32 ведоша и 33 къ игѣмону 34 Пилату . Пилатъ же испытавъ ӕко безъ вины предаша 35 . и хотѣ пустити и 36 . ѡни же рѣша єму . аще того 37 пустиши . нє имаєши 38 быти другъ кесареви 39. Пилатъ же повелѣ да 40 и 40 расъпнут̑ 40 . ѡни же поємъше Іс̑са ведоша и 41 на мѣсто краньєво . и ту и 42 распѧша 43 . и быс̑ тма по всеи земли ѿ шестаго час̑ . до . ѳ҃ . го . и при . ѳ҃ . мь 44 час̑ испусти дх҃ъ Іс̑съ. и цр҃квьнаӕ запона раздрасѧ на двоє . и мр҃твии въстаӕху 45 мьнози . имъ же повелѣ въ раи быти . и снємъшє же 46 и 47 съ крс̑та 48 положиша и 49 въ гробѣ . и пєчатьми запєчаташа 50 гробъ . людє же 51 Жидовьстии . и стражи приставиша . ркущє 52 єда оукрадуть и 53 нощью оученичи єг̑ . ѡнъ же въ . г҃ . дн҃ь въск҃рсе . и ӕвисѧ оучеником и 54 въскр҃съ изъ мртвыхъ . рекъ имъ идетє въ всѧ ӕзыкы . и наоучитє всѧ ӕзыкы 55 . крс̑тѧщє во 56 имѧ Ѡц҃а и Сн҃а и Ст҃го Дх҃а . и пребыс̑ с ними . м҃ . дн҃ии 57 . ӕвлѧӕсѧ имъ по въскрс̑нии . и єгда 58

Варіанты: 1 Х. П. исполнишас. 2 Х. П. д(ь)ни 40. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. приб. и. 5 Х. П. сѣдите. 6 Х. П. приб. на вы . и се рекь възношашеся. 7 Х. П. възношаашеся. 8 Х. П. и оученици. 9 Х. П. выноу. 10 Х. П. скончашася. 11 Х. П. пріемше. 12 Х. П. опущено. 13 Х. П. приб. обѣтованіе. 14 П. ошиб. то. 15 Х. П. отмьстіе. 16 Х. П. быс побѣженіе. 17 Х. П. опущено. 18 Въ Лавр. ошиб. животьнаго, чит. животъ. 19 П. приб. на древѣ. 20 Въ Лавр.: при Нои оумножившемся. 21 П. очистившис. 22 Въ Лавр. онъ же искушая. 23 Въ Лавр. предъидуща. 24 Въ Лавр. идуща.

91

Примѣчанія: А Здѣсь въ Ипатьевскомъ спискѣ недостаетъ одного листа. Продолженіе печатается по Хлѣбниковскому списку (стр. 89 и 90), съ варіантами по Погодинскому. Б Поправлено въ рукописи въ проображеніе. В Въ рукописи позднѣе зачеркнуто. Г Поправлено въ рук. въ прообрази. Д Поправлено позже въ рук. въ иностраны.

исполнисѧ 1 . м҃ 2 . повелѣ имъ ити на гору Єлєѡньскую . и ту ӕвисѧ имъ и 3 блгс̑вивъ ӕ 4 реч̑ имъ . сѧдетє 5 въ градѣ Иєрс̑лмѣ дондєже послю ѡбѣтованиє ѡц҃а моєго 6 . и єгда възношашєсѧ 7 на н҃бо . оучн҃кы 8 поклонишас̑ єму . и възъратишас̑ въ Иєрс̑лмъ . и бѧху воину 9 въ цр҃кви . и єгда скончасѧ 10 дн҃ии . н҃ . сниде Дх҃ъ Ст҃ыи на апс̑лъı . и приимъшє 11 ѡбѣтованиє 12 Ст҃го Дх҃а 13 . разидошас̑ по вьселенѣи . оучащє и крс̑тѧще водою ❥ Реч̑ же Володимиръ къ философу что 14 рад ѿ жены родисѧ . и на дьревѣ распѧтъсѧ . и водою крс̑тисѧ . философъ же реч̑ єму сего рад . понєже испѣрва родъ чл҃вчьскыи женою съгрѣши . дьӕволъ прелѣсти Євгою Адама . и ѿпаде раӕ . тако же и Бъ҃ ѿмѣстьє 15 створи дьӕволу . женою пѣрвѣє побѣжєньє 16 быс̑ 17 . дьӕволу . женою бо пѣрь А

[вѣе испаденіе быс̑ Адамоу из раа, ѿ женыж пакы въплътисѧ Бъ҃ и повелѣ в раи ити вѣрным . а еже на древѣ распѧтоу быти . сего ради ӕко ѿ древа вкоушь и испаде порѡды . Бъ҃ же на древѣ стрс̑ть прїать . да древѡм дїаволь побѣжен̑ бѫдет . и ѿ древа праведнаго 18 прїимоут праведнїи . а еже водою 19 ѡбновленїе . понеж преоумнѡжившимсѧ 20 грѣхѡм въ чл҃цех . и наведе Бъ҃ потопь на землю . и потопи чл҃кы водою . сего ради рече Бъ҃ понеж погоубих водою чл҃кы грѣх ради их . нн҃ѣ же пакы водою ѡчищү грѣхы чл҃ком ѡбновленїемь водою . ибо Жидовьскыи рѡд въ мори ѡчистишас̑ 21 . ѿ Егvпетскаго злаг̑ нрава . понеж вода изначала быс̑ пръвое . реч̑ бѡ и Дх҃ъ Бж҃їи ношашесѧ връхѫ воды , иже бо и нн҃ѣ крс̑тѧтсѧ водою и Дх҃ѡм .

58

преображенїе Б быс̑ пръвое водою . ӕкож Гедеѡн̑ проѡбрази . егда же В прїиде к немоу агг҃лъ велѧше емоу ити на Мадїама . и 22 искоушаше 22 и 22 реч̑ къ Бо҃у , положивь роуно на гоумнѣ рекь . и аще бѫдет по всеи земли роса а на роунѣ соуша , и быс̑ тако , сеж преобраsи Г, ӕко иностранни Д бѣша преж соуша , а Жидове роуно . послѣж на странах роса . еже ес̑ ст҃ое крс̑щенїе . а на Жидѣх соуша . и про̑ро̑ци же проповѣдаша , // ӕко водою ѡбновленїе бѫдет . апс̑лѡм же оучащим по вселеннеи вѣровати Бо҃у . их же оучеїне и мы Греци прїахом и всѧ вселеннаа вѣроует оученїю их . нарекль же єс̑ Бъ҃ един̑ дн҃ь вон̑же хощет сѫдити пришедыи живым и мр҃твым . и въздати комоужод по дѣлѡм их . праведномоу црс̑тво нбс̑ноє . и красотоу неизреч̑нноую . веселїе без конца . и не оумирати в вк҃ы . а грѣшником мѫка ѡгненна, и червъ неоусыпаемыи . и мѫцѣ не бѫдет конца . сице же бѫдоут мѫченїа иже не вѣроуют Го҃у нашему Іс҃ Хо҃у , мѫчими бѫдоут въ огни . иже сѧ не крс̑тит . и се рекь показа емоу запоноу , на неи же бѣ написано сѫдище Гн҃е . показываше же емоу ѡдесноую праведныа . въ веселїи предидоущоу 23 в раи . а ѡшоуюѫ грѣшныа идоущих 24 въ мѫкоу . Вълѡдимер̾ же въз̾дхноувь реч̑ . дѡбро сим ѡдесноую . горе же сим ѡшоуюѫ . Он̾ же реч̑ аще хощеши ѡдесноую стати то крс̑тисѧ . Вълѡдиимер̾ же положи на срдци своем , рекь пождоу еще мало , хотѧ испытати ѡ всѣх вѣрах . Вълѡдимер̾ же семоу дары мнѡгы въдавь . ѿпоусти съ честїю великоѫ .

Варіанты: 1 П. пріидоша. 2 Въ Лавр. приб. и. 3 Въ Лавр. и службы архиерейски, престоянье. 4 Въ Лавр. и отпустиша. 5 Въ Лавр. видѣхомъ въ храмѣхъ многи службы. 6 Въ Лавр. онъдѣ.

93

Примѣчанія: А Засимъ въ Хлѣбниковскомъ спискѣ два вклеенныхъ чистыхъ листа и пропускъ. Продолженіе текста не отыскивается также ни въ Погодинскомъ, ни въ Краковскомъ спискахъ. А именно во всѣхъ трехъ списках оказываются пропущенными слова: «да аще кто, дѣеть, в нашю вѣру ступить, то паки, умеръ, станеть. и не умреті ему в вѣки; аще ли в ынъ законъ ступить, то на ономъ свѣтѣ в огнѣ горѣти. Да что ума придасте? что отвѣщаете? И рѣша бояре и старци: «вѣси, княже, яко своего никтоже не хулить, но хвалить; аце хощеши испытати гораздо, то имаши у собе мужи: пославъ испытай когождо ихъ службу, и како служить Богу». И бысть люба рѣчь князю и всѣмъ людемъ; избраша мужи добры (и смыслены)» (ср. Лавр. сп., изд. Арх. комм., л. 72). Далѣе продолжается по Ипатьевскому списку, а въ Хлѣбниковскомъ, Погодинскомъ и Краковскомъ пропускъ. Въ Ипатьевскомъ съ этого мѣста идетъ другой почеркъ, отличный отъ того, какимъ написаны первые сорокъ листовъ. Б Такъ въ рукописи. В Въ глядить л написано поверхъ другой буквы. Г Слова не може смыты. Д Буква м въ вѣмы передѣлана, кажется, изъ в.


В лѣт̑ ҂s҃ . у҃ . ч҃е . [6495 (987)] Съзва Вълѡдїмерь боѧры своѧ и стар̾ци градскыа . и реч̑ имь се приходиша къ мнѣ Болгаре . рекоуще прїими закѡн̑ нашь . по сем же прїидоша Нѣмц̾и и тые хвалѧхѫ закѡн̑ свои . По сих приходиша 1 Жидове . сих же послѣди прихѡдиша и Греци хоулѧще всѣ законы , свои же хвалѧще и мнѡго гл҃аша сказоующе ѿ начала мироу . сѫт же хитро сказаѫще . ӕко и дроугыи свѣт повѣдают быти . и чюдно слышати их . ] А

/л.41/ и смыслены . числомъ . ı҃ . и рѣша имъ . идете первоє в Болгары . испытаите вѣру ихъ . и службу . ѡни же идоша . и пришедше видиша сквѣрнаӕ дѣла ихъ . и кланѧниє . вь ропати и придоша в землю свою . и реч̑ имъ Володимѣр̑ъ̑ . идете пакы в Нѣмцѣ и сглѧдаите тако же . и ѿтуду идете въ Грѣкъı ѡни же придоша в Нѣмцѣ . и сглѧдавше . цр҃квь и службу ихъ . и придоша к Цс̑рюграду . и внидоша къ цс̑рю . цс̑рь же испыта коєӕ ради вины придоша . ѡни же исповѣдаша єму всѧ бывшаӕ . си слышавъ цс̑рь и радъ быс̑ . и чс̑ть велику створи имъ . въ тъ дн҃ь наоутрѣӕ же посла къ патрѣарху гл҃ѧ сице . придоша Русь пытающе . вѣры нашеӕ да пристрои цр҃квь и крилосъ . и самъ причинисѧ . въ ст҃льскиӕ ризы . да видѧть славу Ба҃ нашего . и си слышавъ патрѣархъ . и повелѣ созвати крилосъ всь . и по ѡбьчаю Б створи празникъ . и кадила вьжгоша и . и пѣниӕ 2 ликы составиша . и иде и цс̑рь с ними во цр҃квь . и поставиша ӕ на пространьнѣ мѣстѣ показающе красоту цр҃квьную и пѣньӕ . и службу архиєрѣискы и пред̑стоӕньӕ 3 дьӕконъ . сказающе имъ . служениє Ба҃

94

своєго ѡни же въ изоумѣньи бывшє . и оудивившєсѧ . похвалиша службу ихъ . и призвавша ӕ цс̑рѧ Василѣи и Костѧнтинъ . и рѣста имъ . идете в землю вашю и ѿпусту Б и 4 ӕ с дары великы и с чс̑тью . ѡни же придоша в землю свою . и созва кнѧзь боӕры своӕ и старца . рче Володимеръ . се придоша послании нами моужи . да слышимъ ѿ нихъ бывшєє . и реч̑ имъ скажите . предъ дружиною . ѡни же рѣша ӕко ходихомъ первоє в Боргары Б и смотрихомъ . како сѧ кланѧють . въ храминѣ рекше в ропатѣ стоӕще бєс поӕса . и поклонивьсѧ . сѧдет̑ и глѧдить В сѣмо и ѡвамо . акы бѣшенъ . и нѣс̑ веселиӕ оу нихъ . но печаль . и смрадъ великъ . и нѣс̑ добръ законъ ихъ . и придохомъ в Нѣмцѣ и видихомъ . службу 5 творѧща . а красоты не видихомъ никоєӕ же . и придохом же . въ Грѣкы и ведоша ны идеже служать Бу҃ своєму . и не свѣмы на н҃бси ли єсмь былѣ . или на землѣ . /л.41об./ нѣс̑ бо на земли таког̑ вида . или красоты такоӕ . недооумѣємь бо сказати . токмо то вѣмы Д. ӕко ѿинудь 6. Бъ҃ съ чл҃вкы пребываєть . и єсть служба ихъ паче всих̑ странъ . мы оубо не можемь забыти красоты тоӕ . всѧкъ бо чл҃вкъ аще преже вкусить . сладка . послѣди же не Г може Г не можеть горести приӕти . тако и мы не имамъ сде жити . ѿвѣщавъша же боӕрѣ и рѣша . аще лихъ бы законъ Грѣчкыи . то не бы баба твоӕ . Ѡлга приӕла крс̑щениӕ ӕже бѣ мудрѣиши всих̑ чл҃вкъ ѿвѣщав же Володимѣръ . реч̑ . то кде крс̑щниє приимемь . ѡни же рѣша кдѣ ти любо . и минувшоу лѣту ❙

Варіанты: 1 Х. П. опущено. 2 Х. П. изыдоша. 3 Х. П. ведоша. 4 П. опущено 5 Х. П. то. 6 Х. П. разболѣся. 7 Х. П. домышляшеся. 8 Х. П. творити. 9 Х. П. къ. 10 Х. П. рекоущи. 11 Х. П. избыти болезни сея. 12 Х. П. имаши. 13 Х. П. того. 14 Х. П. се. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. приб. и.

95

Примѣчанія: А Буква е переправлена свѣтлыми чернилами въ а. Б Вторая буква п написана поверхъ соскобленнаго т. В Буквы сы приписаны на полѣ у начала строки, буквы па написаны поверхъ соскобленнаго; такимъ образомъ слова приспу сыпати передѣланы изъ слова приступати (какъ въ Лавр.). Г Такъ въ рукописи, вм. сыплемую. Д Буква н послѣ у передѣлана изъ с. Е Такъ въ рукописи, вм. дружина. Ж Такъ въ рукописи. З Такъ въ рукописи, вм. достоить. И Это и надписано надъ строкой подъ титломъ. І Заскобленное здѣсь ство въ рукописи зачеркнуто, и буквы да переправлены изъ ри: итакъ слово дати переправлено изъ створити. К Переправлено изъ посласта. Л Буквы им написаны по скобленному мѣсту (въ Лавр. яко в полонъ, рече. иду). М отсюда сохранился текстъ и въ Хлѣбниковскомъ и Погодинскомъ (стр. 431) спискахъ. Н Буква о переправлена въ ъ. О Тоже. П Между ш и и находилась какая-то соскобленная буква. Р Буква ч переправлена въ ц.


В лѣт̑ . ҂s҃ . у҃ . ч҃ . s҃ . [6496 (988)] Иде Володимеръ . с вои на Корсунь град̑ Грѣчкыи . и затворишасѧ Корсоунѧни . въ град̑ . и ста Володимѣръ ѡб онъ полъ грд̑а в лимени . вьдале град̑ стрѣлище А єдиного . и борѧхоусѧ крѣпко горожанѣ с ними . Володимеръ ѡбьстоӕ град̑ и изнемогаху людиє . въ град̑ и реч̑ Володимеръ . к̑ гражаномъ . аще сѧ не вдасте . имамъ стоӕти . за три лѣт̑ . ѡни же не послушаша того . Володимеръ же изрѧди воӕ своӕ. и повелѣ приспу Б сыпати В к град̑ . сим же спущимъ . Корсоунѧне . под̑копавше стѣну градьскую . крадѧху сыпленую Г. перьсть . и ношахоу к с̑обѣ в град̑. сыплюще посредѣ града . вои же присъıпаху боле . и Володимеръ стоӕше . и се мужь именемь Анастасъ . Корсунѧнинъ Д стрѣли . написавъ на стрѣлѣ . кладѧзи . ӕже суть за тобою . ѿ вьстока . ис того вода идеть по трубѣ . копавше преимете воду . Володимеру Ж же се слыша . възрѣвъ на н҃бо и реч̑ . аще сѧ сбудеть . се имамъ крс̑титисѧ . и ту абьѥ повелѣ копати . прекы трубамъ . и переӕша воду . и людьє изнемогахоу жажею водною . и предашасѧ . и вниде Володимеръ въ град̑ . и дружана Е єго и посла Володимиръ . къ цс̑рви Василию и Костѧнтину . гл҃ѧ сице . се град̑ ваю славныи взѧх̑ . слышю же се . ӕко сестроу имаєте дв҃ою . да аще ѥӕ не вдасте за мѧ . то створю град̑ вашему ӕко и сему створихъ . и се слышавша цс̑рѧ быс̑ста Ж печална . посласта вѣсть сице гл҃ще . не дость З крс̑тнмъ . за поганыӕ посѧгати . и И даӕти . аще ли сѧ крс̑тиши . то прии/л.42/меши се . и получиши црс̑тво нбс̑ноє . и с нами єдиновѣрникъ будеши . аще ли сего не хощеши . створити . не можевѣ

96

(ство)дати І сестры своєи . за тѧ . и се слышавъ Володимѣръ и реч̑ посланымъ ѿ цс̑рю . гл҃те цс̑рма тако . ӕко азъ крс̑щюсѧ . ӕко испытахъ преже сихъ дн҃ии законъ вашь . и єсть ми любъ . и вѣра ваша и служениє . иже ми исповѣдаша . послании нами мужи . и се слышавша цс̑рѧ и рада быста . и оумолиста сестру свою . именемь Анну . и посласта к Володимеру гл҃щи . крестисѧ . тогда послевѣ К сестру свою к тобѣ . И реч̑ Володимиръ . да пришедше сестрою вашею . крс̑ть Ж мѧ . и послушаста цс̑рѧ и посласта сестру свою . и сановникы нѣкыӕ . и прозвутеры . ѡна же не хотѧше ити ӕко в поганыӕ . и реч̑ им Л луче бы ми сде оумрети . и реч̑ста Ж єи брата . єгда како ѡбратить Бъ҃ Рускую землю в покаӕниє . а Грѣчкую землю избавиши ѿ лютыӕ рати . видиши ли колико зло створиша . Русь Грѣкомъ . нынѣ же аще не идеши то же имуть творит Ж намъ . и ѡдва принудиста . ѡна же всѣдши в кубару . цѣловавши М оужикы своѣ с плачемь . поиде чресъ море . ӕко приде ко Н Корсуню . и 1 излѣзоша 2 Корсунѧни с поклономъ и введоша 3 ю въ градъ . и посадиша ю в полатѣ . по Бж҃ью же 4 строєнью . вь се 5 времѧ разболѣлсѧ 6 Володимиръ . ѡчима . и не видѧше ничтоже . и тоужаше велми . и не домышлѧше 7 что створити 8 . и посла ко 9 Б нему цс̑рцѧ рекуще 10 . аще хощеши болезни сеӕ избыти 11 . то вьскорѣ крс̑тисѧ . аще ли ни то не имаєши 12 П избыти сего 13. и си 14 слышавъ Володимеръ . аще се истина будет̑ . по истѣнѣ великъ Бъ҃ крс̑тьӕиескь . и повелѣ крс̑титисѧ . и 15 єпс̑пъ же Корсуньскыи 16 с попы цс̑рчины Р

Варіанты: 1 Х. П. опущено. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. възложи. 4 Х. П. скорое. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. приб. и. 7 Х. П. то перво. 8 Х. оувѣдах. 9 Х. П. истиннаго Б(ог)а. 10 Х. се. 11 Х. П. оувѣдавше. 12 Х. П. дружина. 13 Х. П. стоащи. 14 Х. П. посреді. 15 Х. П. приб. же. 16 Х. вълодімера. П. володимера. 17 Х. въскраи. 18 Х. П. ц(а)ричина. 19 Х. П. неправо. 20 Х. П. ино. 21 Х. П. сказующе. 22 Х. П. опущено. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. пакы. 25 Х. П. вѣроую. 26 Х. П. рожденна. 27 Х. П. рожденна. 28 Х. приб. собьственнымь, П. собьственнымь. 29 Х. П. нераздѣлно. 30 Х. П. сыи прсно, и приб. и. 31 Х. П. рождень. 32 Х. П. всѣм. 33 Х. П. рожденіемь. 34 Х. П. раждается. 35 Х. П. прежде. 36 Х. П. всѣх. 37 Х. П. приб. и. 38 Х. П. опущено. 36 Х. П. без времене. 40 Х. П. без лѣта. 41 Х. П. събезначален. 42 Х. П. рожденіемь. 43 Х. П. разньствоуа. 44 Х. П. приб. и. 45 Х. П. о(те)чьство. 46 Х. П. с(ы)нови. 47 Х. П. с(ы)новство. 48 П. исхожденіе, и приб. ни. 49 Х. П. въ. 50 Х. П. приб. въ. 51 Х. П. ни. 52 Х. П. ни. 53 Х. П. неподвижна. 54 Х. П. не. 55 Х. П. приб. но. 56 Х. П. опущено. 57 Х. П. всю. 58 Х. П. спсти. 59 Х. П. приб. с(ы)нъ б(о)жіи. 60 Х. П. нядръ, нядрь. 61 Х. П. отстоупивь. 62 Х. П. съшед. 63 Х. П. съд(у)шевноу. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. пріем. 66 Х. П. неизречнно. 67 Х. П. м(а)т(е)рне. 68 Х. П. пріемыи. 69 Х. П. образь. 70 Х. П. развѣе.

97

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Конечное а переправлено изъ ѣ. В Буква ч переправлена въ ц. Г Это нѣ соскоблено. Д Буква ц написана поверхъ соскобленнаго. Е Буква я написана поверхъ соскобленнаго. Ж Эта буква надъ строкой. З Буква ц свѣтлыми чернилами переправлена въ ч. И Оба о въ этомъ словѣ переправлены изъ у. І Въ концѣ этого слова соскоблена какая-то буква. К Буква ц переправлена въ ч. Л Буква р написана поверхъ другой буквы. М Надъ буквами сд надписаны свѣтлыми чернилами буквы ь и у (сьдущьвну).


ѡгласивъ и 1 и 2 крс̑ти Володимѣра . и ӕко возложи 3 руку на нь . и абьє прозрѣ . видив же се Володимеръ . напрасноє 4 исцѣлениє и 5 прослави Ба҃ 6 рекъ . то первоє 7 оувидѣхъ 8 Ба҃ истиньнаго 9 . си 10 же оувидивше 11 дружа 12 А єго мнози крс̑тишасѧ . крс̑ти же сѧ въ цр҃кви ст҃оє Софьи . и єсть цр҃кви та стоӕще 13 в Корсуни град̑ на мѣстѣ посре/л.42об./дѣ 14 града Б . идеже торгъ дѣють Корсоунѧнѣ . полата 15 Володимѣрѧ 16 воскраи 17 цр҃кви стоить . и до сего дн҃и . а цс̑рчина 18 В полата за ѡлътаремь . по крс̑щнии же приведе цс̑рцю на ѡбручениє се же не свѣдуще право 19 гл҃ють . ӕко крс̑тилсѧ єсть . в Кыєвѣ . инии же рѣша в Василевѣ . друзии же рѣша инако 20 сказающе 21 и 22 крс̑щну же Володимеру в Корсуни . предаша єму вѣру крс̑тьӕньскую рекуще сице . да не прельстѧть тебе (нѣ) 23 Г нѣции ѿ єретикъ . но вѣруи сице гл҃ѧ . вѣрую вь єдиного Ба҃ . ѿц҃а вседержителѧ . творца Д н҃бу и землѣ . и до конца вѣру сию . и пакьи 24 вѣруи 25 въ єдиного Ба҃ . ѡц҃а не рожена 26 и вь єдиного Сн҃а рожена 27 . и въ єдинъ ст҃ыи Дх҃ъ исходѧщь . три собьства . свѣршена . мьсльна А раздѣлӕєма Е числомъ . и 28 собьствомь. а не Бжс̑твомъ раздѣлна и совокуплѧєтьсѧ . не раздѣлна 20 . ѡц҃ь бо . Бъ҃ ѡц҃ь прис̑ сыи 30 пребываєть . въ ѡч҃ьствѣ . не

98

роженъ 31 . безначалєнъ . начало вина всимъ 32 . єдинемь рожениємь 33 сы . сн҃у и М дх҃ви ѿ нєго же ражаєтьсѧ 34 . сн҃ъ преже 35 всıх̑ 36 вѣкъ . исходить же 37 дх҃ъ ст҃ыи и 38 безъвременьна 39 . и бес тѣла 40 вкупѣ ѡц҃ь . вкупѣ сн҃ъ . вкупѣ дх҃ъ ст҃ыи єсть . сн҃ъ подобосущенъ . и безначаленъ 41. ѡц҃ю рожениємь 42 . точию разнествуӕ 43 . ѡц҃ю и дх҃у 44 . дх҃ъ єсть прест҃ыи . ѡц҃ю и сн҃у . подобосущенъ и присносущенъ . ѡц҃ю бо ѡц҃ьство 45 З. сн҃у 46 же сн҃овьство 47 И ст҃му дх҃у исхожениє 48. ѡц҃ь бо и 49 сн҃ъ . или 50 дх҃ъ прєступаєть . и 51 сн҃ъ въ ѡц҃а и дх҃а . и 52 дх҃ъ въ сн҃ъ или въ ѡц҃ь . недвижна 53 І бо своиствьӕ . не 54 триє бз҃и 55 єдинъ Бъ҃ . понеже єдино Бж҃ество вь трехъ лицих̑ . хотѣньєм же ѡц҃а же 56 и дх҃а свою 57 пасти 58 тварь 59. ѡц҃ьскых̑ К ӕдръ 60 Л. иже не ѿступи 61 сшед̑ 62 . и вь дв҃чьскоє ложє . прс̑тоє . акы Бж҃ьє сѣмѧ вшед̑ . и плоть сдшьвну 63 М и 64 словесну же и оумну . не преже бывшю приимъ 65 . изииде Бъ҃ воплощенъ . родивысѧ неизрѣченьнѣ 66 . и двс̑тво мт҃ри 67 схрани нетлѣньно . не смѧтениє ни размѣшениє . ни измѣнениӕ . пострадавъ . но пребывь єже бѣ приємы 68 рабии зракъ 60 . истиною а не мечтаниємь . всѧчьскы развѣ 70 грѣха . намъ подобенъ бывъ . волею родисѧ . волею бо взалка . волею вжа/л.43/да . волею тру-

Варіанты: 1 Х. П. оустранися. 2 Х. П. оклеветанны. 3 Х. П. приб. и. 4 П. безгрѣшніи. 5 Х. П. въскр(е)се. 6 Х. П. опущено. 7 Х. П. видѣвши. 8 Х. П. възыде. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. възыде, и приб. съ славою. 11 Х. П. с плътію своею. 12 Х. П. приб. и. 13 Х. П. исповѣдаа. 14 Х. П. приступаа. 15 Х. П. вѣроуа. 16 Х. П. истинноу. 17 Х. П. пріимаа. 18 Х. П. кланяася. 19 Х. П. кланяася. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. вѣроуи. 22 Х. П. седми. 23 Х. съборь, П. собор. 24 Х. П. никеи. 25 Х. приб. о(те)ць. 26 Х. П. приб. и. 27 Х. П. яже. 28 Х. П. съвръшенна. 29 Х. П. ерегонава. 30 Х. П. приб. въ. 31 Х. П. проклѧша. 32 Х. П. вмѣсто 7 і — 7. 33 Х. П. и. 34 Х. П. ся не покланяют, и приб. с(вя)тым. 35 П. пріима. 36 Х. латины, П. латини. 37 Х. П. въшед. 38 Х. П. стоавь. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. приб. и. 41 Х. П. приб. цѣловати. 42 Х. П. иконы. 43 Х. П. приб. и. 44 Х. П. приб. бо. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. приб. и. 47 Х. П. н(е)б(е)сѣх. 48 Х. П. приб. имь. 49 Х. П. приб. то. 50 Х. П. лобзаете. 51 Х. П. сходящеся. 52 Х. П. аріа. 53 Х. П. прежде. 54 Х. П. селевестрь. 55 Здѣсь въ Х. пропускъ, причемъ на мѣстѣ опущеннаго вложенъ бѣлый листъ; въ П. здѣсь также пропускъ (стр. 435).

99

Примѣчанія: А За этимъ соскоблены буквы мъ (вѣдѣвшимъ). Б Слова яко же соскоблены. В Буква ц написана новымъ почеркомъ. Г Буква о передѣлана изъ у. Д Буква ѣ передѣлана въ ъ. Е Буква р написана поверхъ соскобленнаго, а между и и а соскоблена какая-то буква (севгира?). Ж Надъ этимъ словомъ новымъ почеркомъ написано: икона. З Слово також приписано на полѣ. И Буква ч написана поверхъ соскобленнаго ц. І Конечное е передѣлано изъ ь. К Конечное а зачеркнуто, а я надъ дугой, кажется, другою рукой. Л Такъ, вм. афанасья.


дисѧ . волею оустрашисѧ 1 волею оумре истиною . а не мечтаниємь . всѧ свѣршена . не ѡклеветаньныи 2 стрс̑ти члвчс̑тва . распѧтъ же сѧ 3 смр҃ти вкуси безъгрѣшныи 4 . и въскр҃съ 5 въ своєи плоти и 6 не вѣдѣвши 7 В истлѣниӕ . на нбс̑а вьзыиде 8 . и седе ѡдесную ѡц҃а . и 9 придеть же пакы съ славою . судити живъıмъ и мрт҃вымъ . (ӕко же) Б ӕкоже взииде 10 сь своѥю плотью 11 . тако и снидеть 12 . к сим̑ єдино крс̑щниє исповѣдаю 13 . водою и дх҃мъ . приступаю 14 кь прчс̑тымъ таинамъ . вѣрою 15 вь истину 16 тѣло и кровь . и приємлю 17 цр҃квьнаӕ преданиӕ . и кланѧюсѧ 18 чс̑тнымъ иконамъ кланѧюсѧ 19 дрєву чс̑тному и 20 крс̑ту . и всѧкому крс̑ту . и ст҃мъ мощемь и ст҃мь сьсоудомъ . вѣру 21 же семи 22 сборъ 23 . ст҃ыхъ ѡц҃ь . иже єсть первыи в Никии 24 . . т҃ . и . и҃ı . иже проклѧша Арьӕ . и проповѣдаша вѣру не порочну и праву . вторыи же сборь . в Костѧнтинѣ . град̑ . ст҃хъ ѡц҃ь . р҃ . и . н҃ . иже проклѧша Македоньӕ . дх҃оборца . и проповѣдаша . Тр҃цю В єдиносущную Г. г҃ . и же сборѣ Д въ Єфесѣ . ст҃ыхъ 25 . с҃ . на Несторьӕ єгоже прокленше 26. проповѣдаша . ст҃ую Бц҃ю . д҃ . и сборъ . в Халкидонѣ . ст҃хъ ѡц҃ь . х҃ . и . л҃ . на Євтуха . и Диѡскора . ѥюже 27 прокленше ст҃ии ѡц҃и . изъгласивше свершена 28 Ба҃ . и свѣршена члв҃ка . Гс̑а нашег̑ . Іс̑са Хс̑а . . е҃ . сборъ . въ Цс̑рѣградѣ . ст҃хъ ѡц҃ь . р҃. и .ѯ҃ .и . е҃ . на Єрегенова 29 преданиӕ . и на Євагриӕ ихже проклѧша ст҃ии ѡц҃и . s҃ . и сборъ 30 Цс̑рѣградѣ . ст҃ъıхъ ѡц҃ь . р҃ .

100

и о҃ . на Сергиа Д . и Кура . ихже проповѣдаша 31 . ст҃ии ѡц҃и . з҃ . ї 32 сборъ . в Никєи ст҃ыхъ . ѡц҃ь . т҃ . и҃ 33. н҃ . проклѧша . иже не покланѧютьс̑ 34 иконам̑ . не приимаи 35 же ѿ Латынѣ 36 оучениӕ . ихже оучениѥ развращено . влѣзъше 37 бо вь црк҃вь не покланѧютьсѧ иконамъ . но стоӕ 38 поклонитьсѧ . и 38 поклонитьсѧ 39 . и поклонивсѧ напишеть . крс̑ть на земли и цѣлуєть . и вьстанеть . простъ ногама на немь . да легъ цѣлуєть . а вьставь попираєть . сего бо апс̑ли не предаша . предали суть . апс̑ли крс̑тъ поставленъ . цѣловати 40 . иконы предаша 41 . Лука бо єоуаг̑лс̑тъ /л.43об./ первоє написавъ посла вь миръ . ӕко же гл҃ть Василѣи . ӕко 42 на пєрвыи ѡбразъ Ж приходить . пакы же 43 землю гл҃ть мт҃рью . да аще имъ єсть землѧ мт҃и . то ѡц҃ь имъ єсть н҃бо искони 44 створи Бъ҃ н҃бо и 45 також̑ 46 З землю . тако гл҃ть ѡч҃е И нашь иже єси на н҃бси 47 . аще ли по сихъ разуму землѧ 48 єсть мт҃и 49 . почто плюєте на мт҃рь свою . да семо ю лобызаєтє 50 І а семо ю сквѣрнитє . сего же Римлѧнѣ . не творѧху но исправлѧхоу на всих̑ сборѣх̑ сходѧще 51 ѿ Рима и ѿ всихъ престолъ . на первомъ сборѣ . иже на Арьаѧ̑ 52 К иже в Никеи . ѿ Рима преже 53 Селивестръ 54 . посла 55 ѥпс̑пы и прозвутеры . а ѿ Александриӕ Афанаӕ Л . ѿ Црс̑ѧград̑ Митрофанъ . посла єпс̑пъı ѿ себе . и тако исправлѧху вѣру . на вторємь же сборѣ . ѿ Рима Дамасъ . а ѿ Александрѣа Тимофѣи . ѿ Антиѡхиӕ Мелєтии . Курилъ Єрс̑лмкъıи . Григорѣи

101

Примѣчанія: А Такъ, вм. вигилии. Б Начало этого слова написано поверхъ соскобленнаго. В Такъ въ рукописи. Г Это слово лишнее. Д Буква ь переправлена изъ а. Е Буква ч написана поверхъ соскобленнаго ц. Ж Буква е написана поверхъ соскобленныхъ оу. З Буквы дя приписаны надъ строкой, а ѣ замѣнило двѣ другія буквы (мѣная?). И Въ Лавр. мнять я. І Поверхъ соскобленнаго ц написано ч. К Такъ въ рукописи. Л Такъ въ рукописи, вм. до. М Въ рукописи буквы пе вынесены подъ дугой надъ строку. Н Такъ, вм. бродяху. О Буква я на мѣстѣ стертаго от. П Въ Лавр. веселяхъся. Р Въ Лавр. и се уже.


бо҃словець . на третьємь же сборѣ . Келестинъ Римьскии Курилъ Александриискии . на . д҃ . же сборѣ . Леѡнтии Римьскыи Анаталѣи Цс̑рѧград̑ . Оувеналии Єрс̑лмкыи . на пѧтомъ сборѣ . Римьскии Вилигии А . Євьтухии Цс̑рѧград̑ . Аполинарии Александриискыи Б Домнинь . Антиѡхиискыи . на шестом̑ сборѣ ѿ Рима Агафонь . Геѡргии Цс̑рѧград̑ . Феѡфанъ . Антиѡхиискыи ѿ Александриӕ Петръ мнихъ . на . з҃ . мь сборѣ Андрианъ ѿ Рима . Тарасии Цс̑рѧград̑ . Политъань Александрѣискыи . Феѡдоръ . Антиѡхиѡхиискыи В . Ильӕ Єрс̑лмкыи сии вси съ своими єпс̑пы Г и сходѧщесѧ . и правѧху вѣру . по семемь же сборѣ . Петръ Гугнивъıи сь иними шедъ в Римъ . и прѣстолъ вьсхытивъ . развративъ вѣру . ѿвѣргъсѧ прс̑тла . Єрс̑лмьскаго Д. и Александрѣскаго . и Цс̑рѧграда . и Антиѡхиискаго . и возмутиша Италию всю . сѣюще оучениє своє раздно . тѣм же держать . не в одино съглашениє вѣру но раздно ѡвии бо поповѣ ѡдиною женою ѡженивсѧ служать . а друзии до семи женъ . поимаиюще В служать . ина же многа раздно держать их̑же блюдисѧ оучениӕ . пращають же грѣхы на дару . єже єсть злѣє всего . Бъ҃ да хранить тъ В кнѧже ѿ сего ❙

Володимеръ же поимъ цс̑рцю /л.44/ и Настаса . и попы Корсуньскыӕ мощи ст҃го Климента . и Фива оуч҃нка єго . и поима сьсуды црк҃вныӕ . иконы на бл҃гословеньє себе . постави же црк҃вь ст҃го Іѡана Прд̑тчю Е в Корсунѣ на горѣ . иже ссыпаще А средѣ града . крадуще Ж приспу и ӕже и цр҃кви стоить и до сего дн҃и . взѧша же идѧ мѣдѧнѣ З . в҃ . капищи . и . д҃ . конѣ мѣдѧны иже и нынѣ стоӕть за ст҃ою Бц҃ею . ӕко иже не вѣдуще мнѧтсѧ И. мраморѧны суща . вдастъ же за вѣно Корсунь Грѣкомъ . цс̑рцѣ дѣлѧ . а самъ прииде Кыєву . и ӕко приде повелѣ кумиры испроврещи . ѡвы исѣщи . а другыӕ

102

ѡгньви предати Перуна же повелѣ привѧзати кь коневи хвосту . и влещи с горы . по Боричеву на Ручаи . и . в҃ı . мужа пристави бити жезлиємь . се же не ӕко древу цюющю І . но на поруганиє бѣсу . иже прильщаше симъ ѡбразомъ . чл҃вкы да возмѣстьє прииметь ѿ члв҃къ . велии єси Гс̑и . чюднаӕ дѣла твоӕ . вчера чьстимь ѿ чл҃вкъ . а днс̑ь поругаєм̑ . и влѣкомоу же єму по Ручаєви кь Днѣпру . плакахусѧ єго невѣрнии людьє . єще бо не бѧху приӕли крс̑щниӕ К. и привлекше и вринуша и въ Днѣпръ . и пристави Володимеръ рекъ аще кде пристанеть . вы то ѿрѣваите єго ѿ берега . доньдеже порогы проидеть . тогда ѡхабитесѧ єго . ѡни же повѣленоє створиша . ӕко пустиша и . и проиде сквозѣ порогы . извѣрже и вѣтръ на рѣнь . ӕже и до сего дн҃и словет̑ Перунѧ рѣнь . по сем же Володимиръ . посла послы своӕ по всему граду гл҃ѧ . аще не ѡбрѧщетьсѧ кто заоутра на рѣцѣ . ба҃тъ ли оубогъ . или нищь . или работенъ . противникъ мнѣ да будеть . и се слышавше людьє . с радостью идѧху радующесѧ и гл҃ху . аще бы се не добро было . не бы сего кнѧзь и боӕри приӕли . наоутрѣӕ же изииде Володимѣръ . с попы цс̑рцинъı . и Корсуньскыми на Днѣпръ . и снидесѧ бещисла людии . и влѣзоша вь воду . и стоӕху ѡви до шеѣ . а друзии де Л персии М младѣи же ѿ берега . друзии же младенци держаще . свѣршении . /л.44об./ же продѧху Н . поновѣ же стоӕще мл҃твъı творѧху . и бѧшє видити радость велика на н҃бси и на земли . толико дш҃ь спс҃аємых̑ . а дьӕволъ стенѧше гл҃ѧ оувы мнѣ ӕко О ѿсюду прогонимь єсмь . здѣ бо мнѣхъ жилище имѣти . ӕко сде не суть оучениӕ апс̑лкаа ни суть вѣдуще Ба҃ . но веселѧхусѧ П ѡ службѣ ихъ . єже служаху мнѣ . иже се Р побѣжаємь єсмь . ѿ невѣглас̑ сего . а не ѿ апс̑лъ и мчн҃къ . и ни

Варіанты: 1 Отсюда продолжаются списки Х. и .П. (послѣдній на стр. 101). 2 Х. П. приб. ны. 3 Х. П. ес. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. рцем. 6 Х. П. въспоите. 77 Слова воспоите... земля въ П. опущены. 8 Х. приб. и. 9 П. спсніа. 10 Х. П. възвѣстите. 11 Х. П. приб. и. 12 Х. ни. 13 Х. П. сп(а)саются. 14 Х. П. кающимся. 15 Х. едень; П. един, и приб. и 16 Х. П. пристоупиша. 17 Х. П. приб. вы. 18 Х. П. чстоу, и приб. и. 19 Х. П. очиститеся. 20 Х. П. приб. от. 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. реч. 23 Х. отемля. 24 Х. П. презираа. 25 Х. млстивь. 26 Х. П. тъи. 27 Х. П. приб. и. 28 Въ Х. позже исправлено въ погроузис. 29 Х. П. брате. 30 Х. П. крстихомся. 3131 Слова въ Хса... крстихомся въ П. опущены. 32 Х. опущено. 33 Х. см(е)рть. 34 Х. П. отчью. 35 Х. П. також. 36 Х. П. приб. вся.

103

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Такъ, вмѣсто нача. В Такъ, вмѣсто градомъ. Г Буквы рочи съ знакомъ выноски приписаны на правомъ полѣ. Д За словами помилова соскоблены ошибочно написанныя буквы нъ быс (помилованъ быс). Е Въ Лавр. просвѣти. Ж Такъ, вмѣсто что. 8 За этимъ словомъ надъ строкой подъ титломъ написана буква ю или іотированное е.


имамъ оуже црс̑твовать во странах̑ сихъ . крс̑тившим же сѧ людемь . идоша когождо в домы своӕ . Володимѣръ жє радъ бъıвъ ӕко позна Ба҃ самъ и людиє єго . и возрѣвъ на н҃бо и рче Бе҃ великыи створивыи н҃бо и землю . призри на новыӕ люди своӕ . вдаи же имъ Гс̑и оувѣдити тебе . истеньнаго Ба҃ . ӕко же оувидиша . страны крс̑тьӕньскыӕ . и оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну . мнѣ помози Гс̑и на супротивнаго врага . да надѣюсѧ на тѧ . и на твою державу . побѣжаю козни єго и се рекъ . повелѣ рубити цр҃ькв҃и А и поставлѧти по мѣстомъ. идеже стоӕше кумиры и постави црк҃вь ст҃го Васильӕ на холмѣ . идѣже стоӕше кумири . Перунъ и прочии идеже требы творѧху кнѧзь и людьє . и на Б ставити по градомъ . црк҃ви и попы . и людиє на крс̑щниє приводити . по всемъ град̑ В и селомъ . и пославъ нача поимати . оу нарочитои Г чади дѣти и даӕти на оучениє книжноє . а мт҃ри же чадъ своихъ плакахусѧ по нихъ и єще бо сѧ бѧху не оутвѣрдилѣ вѣрою . но акы по мерьтвѣцѣ плакахусѧ симь же раздаӕнымъ . на оучениє книжноє . и сбыс̑сѧ пророчс̑тво на Рускои землѣ гл҃щеє . вь ѡны дн҃и оуслышать глусии словеса книжнаӕ . ӕснъ будеть ӕзъıкъ гугнивыхъ . си бо не бѣша прѣди слышали словеса книжнаӕ . но по Бж҃ью . строєнью . и по млс̑ти своєи помилова Д Бъ҃ . ӕко же рче пр҃ркъ помилую єгоже хощю . помилова бо нъı пакы банею бытиӕ . и ѡбновлениємь дх҃а и по изволению Бж҃ию . а не по нашим̑ /л.45/ дѣломъ . блгс̑нъ Гс̑ь Іс̑съ Хс̑ъ иже възлюби новъıӕ люди Рускую землю . и просвѣтити Е ю кр҃щениємь ст҃мь . тѣм же и мъı припадаємь к

104

нему гл҃ще . Гс̑и Іс̑се Хс̑е . чс̑то Ж ти воздамъ ѡ всихъ . ӕже ты въздасть намъ грѣшнымъ . сущимъ . недооумеємь противу даромъ твоим̑ въздати . велии бо єси и чюдна дѣла твоӕ . и величью твоєму нѣс̑ конца . в роды и родъ въсхвалимъ дѣла твоӕ . рекуще съ Двд҃мъ . придете възрадуємьсѧ Гс̑ви и воскликнемь . Бу҃ Сп҃су 1 нашему . варимъ лице єго исповѣданиємь исповѣдающесѧ єму ӕко бл҃гъ ӕко въ вѣкъı млс̑ть єго ӕко избавилъ 2 єси 3 ѿ врагъ наших̑ . рекше ѿ идолъслужитель . и 4 пакы рчемь 5 съ Двд҃мъ воиспоите 6 Гс̑ви пѣс̑ нову . воспоите 7 Гс̑ви всѧ землѧ 7 . въспоите Гс̑ви 8 блгс̑вите имѧ єго . блг҃овѣстите д҃нь ѿ дн҃и . сп҃сениє 9 єг̑ . възвѣстите 10 вь ӕзыцѣхъ славу єго . и во всѣхъ . людехъ чюдеса єго . ӕко велии Гс̑ь 11 хваленъ зѣло . и величью єго нѣс̑ конца . колика ти радость . не 12 єдинъ ни два сп҃саєтьсѧ 13 реч̑ бо Гс̑ь ӕко рад̑сть бываєть на н҃бси ѡ єдинъмъ грѣшницѣ кающемсѧ 14 се же не єдинъ 15 ни два . но бещисленоє множьство к Бу҃ приступаша 16 ст҃мь крс̑щниѥмь . просвѣщени ӕко же прр҃къ реч̑ . въскроплю на 17 воду чс̑тоту 18 . ѡчс̑титесѧ 19 ѿ идолъ ваших̑ . и 20 грѣхъ ваших̑ . и пакы другыи про̑ркъ 21 рче 22 кто ӕко Бъ҃ ѿємлѧ 23 грѣхы и преступаӕ 24 неправду . ӕко хотѧи млс̑твь 25 єсть . тъ 26 ѡбратить . и оущедрить ны 27 погрузи 28 грѣхы наша въ глубинѣ . ибо Павелъ гл҃ть . братьӕ 29 єлико насъ крс̑титьсѧ 30 . въ 31 Хс̑а Іс̑са . и 32 въ см҃рть 33 З єго крс̑тихомсѧ 31 . погребохомсѧ оубо с нимъ крещениємь вь смр҃ть да ӕко же въста Хс̑ъ ѿ мртвъıх̑ . съ славою ѡч҃ею 34 ӕкож̑ 35 и мы . въ ѡбновлении житьӕ поидемь . и пакы ветхаӕ мимоидоша . и се быша 36 нова .

Варіанты: 1 Х. П. привиденіе. 2 Х. П. приб. и. 3 Х. въсхвалимся. 4 Х. П. имаете. 5 Х. П. ос(вя)щеніе. 6 Х. П. есмы. 7 Х. П. радующеся. 8 Х. П. их. 9 Х. П. прельсти. 10 П. діавола. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. въ оставленіе. 13 Х. П. новіи. 14 Х. П. избранніи. 15 Х. П. с(ы)нове. 16 Х. П. приб. и. 17 Х. П. опущено. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. ярославь. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. опущено. 23 Х. П. полотскоу. 24 Х. П. с(вя)тополка. 2525 П. опущено. 26 Х. было миромѣ, но поправлено въ муромѣ, П. миромѣ. 27 Х. опущено и вписано позже, П. опущено. 28 Х. П. нароубляти. 29 Х. П. лоучшіи. 30 Х. П. чюди. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. живоущоу володімероу. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. ц(е)рк(о)въ каменноу. 35 Х. П. мастерь. 36 Х. П. приб. и. 37 Х. П. тоже зижа, но поправлено позже въ зижда, П. зижа. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. анастасу. 40 Х. П. пристави. 41 Х. П. приб. и. 42 Х. съсуды (съ б. юс.). П. съсуди (тоже). 43 Х. П. опущено. 44 П. ошиб. крстны. 4545 Х. П. бѣльград. 46 Х. П. вонь. 47 Х. П. многы. 48 Х. П. люді, и приб. и. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. град. 51 Х. П. сіи. 52 Х. П. хорваты. 53 Х. П. пріидоша. 5454 Х. П. со (сі) оноа страны. 55 Х. П. приб. поиде. 56 Х. П. на бродѣ. 57 Х. П. сіи. 58 Х. П. страноу. 59 П. ошиб. оноу.

105

Примѣчанія: А Буква ч переправлена въ ц. Б Надъ р новой рукой буква с подъ строкой. В Слова борисъ и глѣбъ въ рукописи зачеркнуты. Г Буква г переправлена изъ другой, изъ б. Д Буква д нѣсколько стерта. Е Между н и ѣ соскоблена буква. Ж Такъ въ рукописи. З Буква ч передѣлана изъ н.


нынѣ приближисѧ намъ спс̑ниє . нощь оуспе а дн҃ь приближисѧ . имже привѣдениє 1 ѡбрѣтохомъ . вѣрою кнѧзѧ нашего Володимера вь блгс̑ть сию . имже 2 восхвалимсѧ 3 и стоимъ . нынѣ же свободивъшесѧ ѿ грѣха . поработившесѧ Гс̑ви . имате 4 плодъ вашь . вь свщс̑ниє 5 тѣм же долъжни /л.45об./ єсми 6 рабътати Гс̑ви радующесѧ 7 єму реч̑ бо Дв҃дъ . работаите Гс̑ви съ страхомъ и радуитесѧ єму с трепетомъ . мы же вопиємь къ влд̑чѣ А Бу҃ нашему гл҃ще . блгс̑внъ Гс̑ь иже не дасть насъ . в ловитьву зубомъ имъ 8 . сѣть скрушис̑ и мы избавлени быхомъ . ѿ прелести 9 дьӕволѧ 10 . и погыбе памѧть єго с шюмомъ . и Гс̑ь вь вѣкы прѣбываєть . хвалимъ ѿ Рускихъ сн҃въ . поємь въ Троици Б . а дѣмони проклинаємы . ѿ бл҃говѣрныхъ мужь . и ѿ говѣиньныхъ женъ . иже приӕли суть . крс̑щниѥ покаӕниє 11. вь ѿпущениє 12 грѣховъ . нови 13 людьє крс̑тьӕньстии . избрани 14 Бм҃ъ . Володимиръ же просвѣщенъ самъ и сн҃ви 15 єго . и землѧ єго 16. бѣ бо 17 оу него сн҃вь . в҃ı . Вышеславъ . Изѧславъ . Ст҃ополкъ . и 18 Ӕрополкъ 19. Всеволодъ Ст҃ославъ . Мьстиславъ . Борисъ и 20 Глѣбъ . Станиславъ . (Борисъ и Глѣбъ) В 21. Позвиздъ . Судиславъ . и 22 посади Вышеслава в Новѣгородѣ . а Изѧслава в Полотьсцѣ 23. а Ст҃ополкъ 24 в Туровѣ . Ӕрослава в Ростовѣ . и оумершю же старѣишому . Вышеславу в Новѣгородѣ . и 25 посади Ӕрослава в Новѣгородѣ 25 . а Бориса в Ростовѣ . а Глѣба вь Муромѣ 26 . Ст҃остава Ж в Деревѣх̑ Всеволода в Володимѣрѣ .

106

Мьстислава вь 27 Тмутороканѣ . и реч̑ Володимеръ . се не добро єсть мало городовъ ѡколо Кыєва . и нача ставити городы по Деснѣ . и по Оустрьи . по Трубешеви и по Сулѣ . и по Стугнѣ . и нача нарубати 28 мужи лутши 28 ѿ Словенъ . и ѿ Кривичъ А . и ѿ Чюдии 30 . и ѿ Вѧтичь . и ѿ сихъ насели и 31 грады бѣ бо рать ѿ Печенѣгъ и бѣ воюӕсѧ с ними и ѡдолѧӕ имъ ❙

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . у҃ . . ч҃ . з҃ . [6497 (989)] Въ лѣт̑ . ҂s҃ . у҃ . ч҃ . и҃ . [6498 (990)]

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . у҃ . ч҃ . ѳ҃ . [6499 (991)] По сем же Володимиру живущю 32 . в законѣ крс̑тьӕньстѣм̑ и 33 помысли создати каменую цр҃квь 34 ст҃ыӕ Бц҃а . и пославъ приведе мастеры 35 . ѿ Грькъ . заченшю здати 36 . ӕко сконча зижа 37 . оукраси ю иконами . и 38 поручивъ ю Настасу 39 Корсунѧнину . и попы Корсуньскиӕ . престави 40 служити вь неи 41 . вда ту все єже бѣ взѧлъ в Корсуни иконы и ссудъı 42 црк҃вныӕ 43 . и крс̑ты 44

В лѣт̑ . ҂s҃ . . ф҃ . [6500 (992)] Володимѣръ заложи град̑ 45 Бѣлъ 45 . и наруби вън̑ 46 ѿ инѣхъ град̑ . и много 47 людии 48 сведе в онь . и 49 бѣ бо любѧ городъ 50 Г ѡсь 51

Въ лѣт̑. ҂s҃ . ф҃ . а҃ . [6501 (993)] Иде Володимиръ на Ховраты 52 . пришедшю же єму с воины Хорватьскои . и се Печенѣзѣ придоша 53 по 54 ѡнои 54 сторонѣ 54 . ѿ Сулы . Володимеръ же 55 противу имъ . и оусрѣтѣ ӕ на Трубеши . над Д броду 56 кдѣ нынѣ Е Переӕславль . и ста Володимеръ . на сеи странѣ а Печенѣзѣ на ѡнои . и не смѣӕху си 57 на ѡну стосторону Ж 58 . и ѡни 59

Варіанты: 1 Х. П. страну. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. выпоусти. 4 Х. П. азь. 5 Х. П. ся опущено. 6 Х.П. разыдошас. 7 Х. П. разно. 8 Х. П. нѣт. 9 Х. П. таковаго. 10 Х. П. печенѣжином. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. пріехавше. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. и. 15 Х. П. нача. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. пріиде. 18 Х. П. есми. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. приб. и. 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. опущено. 23 Х. П. череви. 24 Х. П. рукама (съ б. юс.). 25 Х. П. опущено. 26 Х. П. сеи. 27 Х. П. нѣт. 28 Х. П. быка. 29 Х. П. быкь. 30 Х. П. быка 31 Х. П. възложиша. 32 Х. П. нан. 33 П. быка. 3434 Х. П. опущено. 35 Х. П. его. 36 Х. П. быка. 37 Х. П. можеши. 38 Х. П. бороти. 39 Х. П. назаутріа. 40 Х. П. пріидоша. 41 Х. П. нѣс ли мужа (съ б. юс.). 42 Х. П. тои ночи повелѣ. 43 Х. П. володімеровь. 44 Х. П. видѣвь, и приб. его. 45 Х. П. к себѣ. 46 Х. П. приб. и почася. 47 Х. П. приб. дръжати. 48 Х. П. оудави. 49 Х. П. приб. свою. 50 Х. П. и. 51 Х. П. и. 52 Х. П. их. 53 Х. П. бродѣ. 54 Х. П. нареч. 55 Х. П. его. 56 Х. П. славоу. 57 Х. П. великым. 58 Х. П. сътвори мужем (съ б. юс.). 59 Х. П. приб. съ. 60 Х. П. видѣвъ. 61 Х. П. съ н(е)б(е)сѣ. 62 Х. П. виждь, и приб. и.

107

Примѣчанія: А Надъ я приписано з свѣтлыми чернилами. Б Въ воюемься ю переправлено изъ е. В Конечное ь переправлено въ ѣ. Г Къ этому слову приписаны надъ строкой буквы ися. Д Засимъ соскоблено пече. 6 Зачеркнуто. а надъ строкой новымъ почеркомъ: посылая. Ж Зачеркнуто, а на правомъ полѣ новымъ почеркомъ: кожу. З Переправлено изъ быка. И Переправлено изъ быкъ. І Переправлено изъ быка. К Тоже. Л Переправлено изъ быкъ. М Переправлено изъ быка. Н Засимъ соскоблено ли. О На нижнемъ полѣ новымъ почеркомъ приписано: кожю розодрал. П Буква ч переправлена изъ ц. Р Поверхъ в написано у. С Буква и послѣ ж переправлена изъ а.


на сю сторону 1 и 2 приѣха кнѧзь Печенѣскыи к рѣцѣ . и возва Володимира и реч̑ єму . пусти 3 ты свои мужь а ӕ А 4 свои . да сѧ борета . да аще твои мужь оударитъ моимъ . да не воюємъсѧ Б 5 за три лѣта . и разиидошасѧ 6 раздно 7 . аще ли нашь мужь оударить вашимъ . да воюємь за три лѣта . Володимеръ же пришедъ в товары посла по товаромъ бирича гл҃ѧ нѣтуть В 8 ли такаго 9 мужа . иже бы сѧ ӕлъ с Печенѣжаниномъ 10 брат̑ Г 11 и не ѡбрѣтесѧ никдѣ же . и заоутра приѣхаша 12 Печенѣзѣ а 13 свои мужь приведоша Д а 14 наших̑ не быс̑ . и поча 15 тужити Володимѣръ . слѧ Е по всимъ воємь своим̑ 16 . и приде 17 єдинъ мужь старъ . к нему . и реч̑ єму кнѧже . єсть оу мене єдинъ сн҃ъ . дома меншии . а сь четырми єсмь 18 вышелъ . а ѡнъ дома ѿ дѣтьства си 19 своєго . нѣс̑ кто имъ оударилъ . єдиною бо ми 20 сварѧщю . ѡному же 21 мнущю . оусньє Ж и 22 разгнѣвасѧ на мѧ . преторже черевии 23 руками 24 . кнѧзь же се слышавъ . и 25 радъ быс̑ . и посла по нь борзо . и приведоша и ко кнѧзю . и кнѧзь повѣда єму всѧ . сьи 26 же реч̑ кнѧже не вѣмь могу ли с него . да искусите мѧ . нѣтуть 27 ли вола З 28 велика и силна . и налѣзоша волъ И 29 силенъ . и повелѣ раздражити вола І 30 . и возложи 31 нь 32 желѣзо горѧче . и пустиша вола К 33. и 34 побѣже 34 волъ Л 34 мимо нь 35. и похвати

108

вола М 36 рукою за бокъ . и вынѧ кожю с мѧсы єлико єму рука ӕ . и рече єму Володимѣръ . можес̑ь̑ 37 сѧ Н с нимь борити 38 . и на завьтрѣє 38 . придоша 40 Печенѣзѣ О /л.46об./ и почаша П звати . вѣльможа 41 . се нашь доспѣлъ . Володимѣръ же повелѣ тои ночи 42 . ѡблѣщисѧ въ ѡружьє . и выпустиша Печенѣзѣ мужь свои и бѣ превеликъ зѣло . и страшенъ . и выступи мужь Володимѣрь 43 и възрѣвъ 44 Печенѣжинъ . и посмѣӕсѧ . бѣ бо среднии тѣломъ . и размѣривше межи ѡбѣима полкома . и пустиша ӕ к собѣ 45. и ӕстасѧ 46 крѣпко 47 и вдави Р 48 Печенѣжинина С в руку 49 до смр҃ти . и оудари имь ѡ землю . и вьскликоша Русь а 50 Печенѣзѣ побѣгоша . а 51 Русь погнаша по нихъ . сѣкуще ѣ 52 . и прогнаша их̑ Володимѣръ же рад̑ бывъ . и заложи городъ на броду 53 томь . и нарче 54 и 55 . Переӕславль . зане Переӕславь 56 ѡтрокъ . Володимиръ же великомь 57 мужемь створи 58 того . и ѡц҃а єго . Володимиръ же . възвратисѧ вь Києвь . с побѣдою и 59 славою великою ❙

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . ф҃ . в҃ . [6502 (994)] Въ лѣт̑ . ҂s҃ . . ф҃ . г҃ . [6503 (995)]

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . . ф҃ . . д҃ . [6504 (996)] Володимиръ же видивъ 60 црк҃вь свѣршену . и вшедъ в ню помолисѧ Бу҃ гл҃ѧ . Гс̑и Бе҃ призри с н҃бси 61 и вижь 62 посѣти виноград̑ своєг̑ . и свѣрши ӕже насади десница твоӕ . люди сиӕ новыӕ . имже ѡбратилъ єси срд̑ца в разумъ . познати тебе истиньнаго Ба҃ .

Варіанты: 1 П. ошиб. създаху. 2 Х. П. рождьшіа. 3 Х. П. тя. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. всякь. 6 Х. П. грѣх. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. приб. и. 9 Х. П. клятвоу. 10 Х. П. анастасоу корсоуняниноу десятиноу. 11 Х. П. пріидоша. 12 Х. П. ошиб. малом. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. подбѣгь ста. 15 Х. П. под. 16 Х. П. опущено. 17 П. ц(е)ркву. 18 Х. П. с(вя)т(а)го. 19 Х. П. преображеніа. 2020 Х. П. преображніе г(оспод)не. 21 Х. П. приб. тои. 22 Х. П. се. 23 Х. П. проварь. 24 Х. П. опущено. 25 Х. П. възвращашеся, и приб. къ. 26 Х. П. приб. творяше. 27 Х. П. съзываа. 28 Х. П. бесчисленное. 29 П. ошиб. радовашася. 30 Х. П. бл(а)жени. 31 Х. П. тіи. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. подкоповают. 34 Х. П. себѣ. 35 Х. П. съкровища. 36 Х. П. приб. и. 37 Х. П. даяи. 38 Словъ, заключенныхъ здѣсь въ скобки, нѣтъ въ Х. П. 39 Х. П. нищим. 40 Х. П. опущено. 41 Х. П. вбогоу. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. приб. и. 44 Х. П. приб. и. 45 Х. П. пристроити. 46 Х. П. въскладаше. 47 Х. П. приб. и. 48 Х. П. въ бочках. 49 Х. П. квасъ. 50 Х. П. въпрашающем. 51 Х. П. болныи, П. болны, и приб. или. 52 Х. П. нищь. 53 Х. П. могоуще. 54 Х. П. приб. пакы. 55 Х. П. творяш. 56 Х. П. приб. и.

109

Примѣчанія: А Буква ч написана поверхъ ц. Б Слово егда передѣлано изъ и егда (съ іотированнымъ е). З Буква ч поверхъ соскобленнаго ц. Г Первое е въ переваръ надъ строкой подъ титломъ, а второе передѣлано очевидно изъ о: раньше было проваръ. Д На среднемъ полѣ здѣсь приписано: творяш. Е Заключенныя въ скобки слова въ рукописи соскоблены. Ж Буква ч переправлена въ ц другими чернилами. З Буква б подъ дугой приписана другой рукой, а к передѣлано изъ другой буквы. И Буква ц передѣлана изъ ч. І Такъ въ рукописи.


и призри на церьк҃вь сию . юже создахъ 1 . недостоиныи рабъ твои во имѧ рожьшаӕ 2 ти 3 мт҃ри . и приснодв҃ыӕ Мр҃ьӕ 4 . Бц҃а . и аще помолитьсѧ кто въ црк҃ви сеи то оуслыши млт҃ву єго и ѿпусти всѧ 5 грѣхы 6 єго . млс̑твы рад̑ . прс̑тыӕ Бц҃а . и помолившюсѧ єму . и 7 рекъ сице се даю цр҃кви сеи . ст҃ѣи Бц҃ѣ 8 ѿ имѣниӕ своєго . и ѿ моих̑ град̑ . десѧтую часть . и положи написавъ . клѧтьву 9 вь цр҃кви сеи . рекь . аще сего посудить кто да будеть проклѧтъ . и вдасть десѧтину . Анастасу Корсунѧнину 10 . и створи же празникъ великъ в тои дн҃ь . боӕромъ и старчемь А градьскым̑ . и оубогимъ имѣниє много по сихъ же придоша 11 Печенѣзѣ к Василеву . и Володимѣръ с малою 12 дружиною изыиде противу имъ . и съступившимсѧ имъ 13. не могъ Володимѣръ стѣрь /л.47/ пѣти противу . побѣгоста 14 по 15 мостомъ . и ѡдва оукрысѧ ѿ противных̑ . и 16 тогда ѡбѣщасѧ Володимѣръ . поставити цр҃квь 17 вь Василевѣ . ст҃оє 18 Преѡбражениє 19 . бѣ бо празникъ 20 . преѡбражению 20 Гс̑ню 20 . въ 21 дн҃ь . єгда Б си 22 быс̑ сѣча В . избывъ же Володимѣръ сего . постави цр҃квь . и творѧше празникъ . варѧ . т҃ . переваръ Г 23 меду . и зваше боӕръı своӕ . и посадникы . и старѣишины по всимъ градомъ и люди многы . и раздаваше . т҃ . гривенъ оубогымъ . и празнова кнѧзь Володимеръ 24 ту 24

110

дн҃ии . и҃ . и възвращашетьсѧ 25 Кыєву . на Оуспениє ст҃ыӕ Бц҃а И и ту пакы 26 празникъ свѣтель Д. съзываше 27 бещисленоє 28 множьство народа . видѧше же люди крс̑тьӕны суща . радовашесѧ 29 дш҃ею и тѣломъ . и тако по всѧ лѣта творѧше . бѣ бо любѧ книжнаӕ словеса . слыша бо єдиною . єоуан҃глиє чтомо . бл҃жнии 30 млс̑твии ӕко тѣи 31 помиловани будуть . и пакы проидаите І имѣниӕ ваша . и даите нищимъ . и пакы не и 32 скрываите собѣ скровища на земли идеже тлѧ тлить . и татьє подъкоповаєть 33 . но скрываите собѣ 34 скровище 35 на нбсих̑ . идеже ни тлѧ тлить . ни татьє крадуть . и Дв҃да гл҃ща бл҃гъ мужь милуӕ и даӕ 36 . Соломона слыша гл҃ща . даӕ 37 нищимъ Бу҃ в заємь даєть . си слышавъ (повѣ нищю всѧку си слышавъ) Е 38 повелѣ нищю 39 всѧку и 40 оубогоу 41 приходити на дворъ на 42 кнѧжь . и взимати всѧку потребу . питьє и ӕденьє . и ѿ скотьничь Ж кунами . оустрои же 43 се реч̑ ӕко немощнии 44 болнии не могуть доити двора моєго . повеле оустроити 45 кола . и вьскладываше 46 хлѣбы мѧса 47 рыбы . и ѡвощь разноличьныи . и медъ въ б̑чкахъ З 48 . а вь другыхъ квасы 49 возити . по градомъ . вьпрашающе 50 кде болнии 51 . нищии 52 не могы 53 ходити и тѣмь раздаваху на потребу . и се же 54 творѧ 55 людемь своимь . по всѧ недѣлѧ . оустави 56 по всѧ дн҃и на дво-

Варіанты: 1 Х. П. приб. свое. 2 Х. П. опущецо. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. опущено. 5 Х. изьобиліе от, П. изобиліи от. 6 Х. П. подпіаху (съ б. юс.). 7 Х. П. ошиб. начиняху (съ б. юс.). 8 Х. П. главам. 9 Х. П. деревяными. 10 Х. П. лыжицами. 11 Х. П. сковати. 12 Х. П. лыжици. 13 Х. П. якож. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. доумаа. 16 Х. П. земленѣм. 17 Х. П. опущено. 18 Х. П. его околними. 19 Х. П. ческым. 20 Х. П. ими. 21 Х. Н. приб. къ. 22 Х. П. реч. 23 Х. П. боюся. 24 Х. П. приб. всѣм. 25 Х. П. володімер(ъ). 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. оустроенію.

111

Примѣчанія: А Буква и передѣлана изъ ь. Б Надъ ьк подъ дугой надписана буква с. В Первое ди въ волдидимеръ зачеркнуто.


рѣ 1 вь гридници пиръ творити и приходити боӕромъ . и 2 гридьмъ А 3 и соцькимъ . и десѧтникомъ и нарочитымь мужемь . и при кнѧзѣ . и безъ кнѧзѧ . и бываше на ѡбѣдѣ томь /л.47об./ множьство ѿ мѧсъ и ѿ скота . и ѿ звѣрины . и бѧше же 4 изобилью 5 всего . єгда же подопьӕхутьсѧ 6 и начаху 7 роптати на кнѧзѧ . гл҃ще зло єсть нашимъ головамъ 8. да намъ ӕсти . древѧными 9 лжицами 10 . а не сребрѧными . и се слышавъ Володимиръ . повелѣ исковати 11 лжици 12 сребрѧны ӕсти дружинѣ . рекъ сице . ӕко сребромъ и златомъ не имамъ налѣсти дружины . а дружиною налѣзу сребро и злато . ӕко 13 дѣдъ мои и ѡц҃ь мои . и 14 доискасѧ дружиною злата и сребра . бѣ бо любѧше Вол̑димиръ дружину . и с ними дума 15 ѡ строєньи землинемь 16 . и 17 ѡ 17 оуставѣ 17 земленемь 17 . и ѡ ратѣхъ . и бѣ живѧ с кнѧзи ѡколными єго 18 миромъ . с Болеславомъ Лѧдьскымъ . и сь Стефаномъ . Оугорьскымъ . и съ Ѡндроникомъ Чьшькимъ 19 Б . и бѣ миръ межи има 20 и любы и живѧше Володимиръ въ страсѣ Бж҃ии . и оумножишасѧ разбоєвѣ . и реч̑ єпс̑пъ 21 Володимеру . се оумножишасѧ разбоиници . почто не казниши . ѡн же рче 22 боӕсѧ 23 . грѣха . ѡни же рѣша єму ты поставленъ єси ѿ Ба҃ на казнь 24 злымъ . а на милованиє добрымъ . достоить ти казнити . разбоиника . нъ съ испытаниємь . Вол̑(ди)димеръ В 25 же ѿвѣргъ виры и нача казнити . разбоиникы и 26 и рѣша

112

єпс̑пы и старци рать многа . а єже вира то на конихъ и на ѡружьи . буди и реч̑ Володимиръ . да 27 тако буди . и живѧше Володимиръ по строєнью 28 дѣдню и ѡт҃ню .

      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.