[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 694-715.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 58 Х. П. здоумавь. 59 Х. П. опущено. 60 Х. П. к. 61 Х. П. суждалскомоу (съ б. юс.). 62 Х. П. како. 63 Х. П. съ. 64 Х. П. всѣсти. 65 Х. П. кони. 66 Х. П. чернѣгова. 67 Х. П. съвокоупився. 68 Х. П. есмь. 69 Х. П. тое. 70 Х. П. всѣл. 71 Х. П. иня. 72 Х. П. стоати. 73 Х. П. азъ. 74 Х. П. аже. 75 Х. П. опущено. 76 Х. П. чернѣговскым цѣловал.

694п

Примѣчанія: И Такъ въ рукописи. І Здѣсь пробѣлъ со слѣдами нѣсколькихъ выскобленныхъ буквъ. К Буква ъ въ тъı передѣлана изъ о. Л Буква ц передѣлана изъ ч.


Въ лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . д҃ . [6704 (1196)] Рюрикъ сдоума 58 с моужи своими . и 59 посла посолъ ко 60 сватоу своемоу . Всеволодоу Соуждальскомоу 61 кн҃зю река емоу . ка И 62 еси бъıлъ оумолвилъ І со 63 мною . и с братомъ моимъ Дв҃домъ . восѣсти 64 на конѣ 65 с ржс̑тва Хс̑ва . и снѧтисѧ всѣмъ в Черниговѣ 66 азъ же совокоупивсѧ 67 с братьею своею и с дроужиною своею И съ дикими Половци . и сѣдѣлъ есм̑ь 68 доспѣвъ жда ѿ тебе вѣсти . тъı К же тоѣ 69 зимъı не всѣлъı 70 има 71 имъ вѣръı . аже имъ стати 72 на всеи воли нашеи . ӕзъ 73 же то слъıшавъ . ажь 74 еси не всѣлъ на конь . и роспоустилъ есмь братью свою . и дикии Половци . а со Ӕрославомъ с 75 Черниговьскъıмъ целовалъ Л 76 есмь крс̑тъ на

Варіанты: 1 Х. П. доколе. 2 П. оуладився. 3 П. опущено. 44 Х. П. или... вси опущено. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. слоучило. 7 Х. П. аже. 8 Х. П. вязит. 9 Х. П. олговича. 10 Х. П. снемшеся. 11 Х. П. где. 12 Х. П. помьстили. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. сърома. 16 Х. П. с(ы)новца. 17 Х. П. выстоали. 18 Х. П. налѣзли. 19 Х. П. бяше. 20 Х. П. дикіи. 21 Х. П. поча. 22 Х. П. олговичи. 23 Х. П. азъ. 24 Х. П. чернѣговскіи. 25 Х. П. рек. 26 Х. П. воевати волость мою. 27 Х. П. росчло. 28 Х. П. кыева ищю. 29 Х. П. разсудит (съ б. юс.). 30 Х. тебѣ. 31 Х. П. цѣлоуи. 32 Х. П. съ давыдом. 33 Х. П. любовь. 3434 Х. П. еже въсхощет. 35 Х. П. д(а)в(ы)дом. 36 Х. П. реч. 37 Х. П. аже хощеш. 38 Х. П. съ. 39 Х. П. въ. 40 Х. П. любве. 41 Х. П. къ. 42 П. вм. бо: же. 43 Х. П. хотяше. 44 Х. П. любовъ. 45 Х. П. имяше. 46 Х. П. съвѣщатися. 47 П. хотяч. 48 Х. П. поустяше. 49 Х П. бяше. 50 Х. П. въевашас. 51 Х. П. ездячи. 52 Х. П. въ олговичех. 53 Х. П. маа. 54 Х. П. братіа. 55 Х. П. чстію. 56 Х. П. съ рыданіем. 57 Х. П. въ олговичех всѣх. 58 Х. П. рожаем и възраетом. 59 Х. П. добродѣтелю и мужественною (съ б. юс.) доблестію. 60 Х. П. имѣаше къ всѣм. 61 Х. П. епскпъ. 62 Х. П. чрънѣговскіи. 63 Х. П. съ. 64 Х. П. въ ц(е)р(к)ви с(вя)тыа б(огороди)ца. 65 Х. П. чернѣговѣ. 66 Х. П. приложися. 67 Х. П. къ отцмъ. 68 Х. П. приб. своим. 69 Х. П. отдав обьщіи длъгь. 70 Х. П. его же. 71 Х. П. рожному. 72 Х. П. мьстиславич. 73 Х. П. послал. 74 Х. П. воевати.

695

Примѣчанія: А Буква ь передѣлана, кажется, изъ ошибочно написаннаго с. Б Буква ъı передѣлана изъ о. В Буквы оу въ лигатурѣ. Г Буква л передѣлана изъ н. Д Такъ въ рукописи. Е Буква ц передѣлана изъ ч. Ж Буква т надписана, вѣроятно, другою рукой. З Буква ъ послѣ д переправлена изъ в. И Буква ч написана по соскобленному ц. І Это слово надписано надъ строкой подъ дугой. К Такъ въ рукописи. Л Буква ц написана поверхъ ч.


томъ како же не воеватисѧ . доколѣ 1 любо оуладимсѧ 2 вси 3 или 4 не оуладимсѧ вси 4 . нъıнѣ же брате и 5 моемоу сн҃ови и твоемоу . Мьстиславоу тако сѧ потъкло 6. ажь 7 вѧзить 8 оу Волговичь 9 . абъı не стрѧпа всѣлъ на конѧ . а бъıхомъ снемьшесѧ А 10 . гдѣ 11 любо помьстилѣ 12 ѡбидоу 13 и 14 сорома 15 своего . и снв҃цѧ 16 своего бъıхомъ въıстоӕли Б 17 . и правдоу свою налѣзлѣ 18 . ѿ Всеволода же не бѧшеть 19 вѣсти . все лѣто . Рюрикъ же приведъ братью свою и дикъıи 20 Половци . и почаша 21 воеватисѧ со Ѡлгович̑ 22 Реклъ бо бѧшеть 19 емоу Всеволодъ тъı починаи . а ѧзъ 23 готовъ с тобою Ӕрослав же Черниговьскъıи 24 . и 14 поча слати послъı своӕ к Рюрикови . река 25 емоу чемоу еси брате . почалъ волость мою воевати 26. а поганъıмъ роуцѣ полнишь . а мене с тобою ничто же рощло 27 . ни ӕзъ 23 под̑ тобою Киева ищоу В 28 . а Дв҃дъ аче и наслалъ Г бъıлъ . Мьстислава . на моӕ св҃цѧ Д 16. аже и Бъ҃ како расоудилъ 29 . то ӕзъ 23 Мьстислава даю тобѣ 30 безъ искоупа . по любви а крс̑тъ со мною целоуи 31 Е. а со Двд҃вомъ Д 32 введи мѧ в любовъ 33 . а Всеволодъ ажь 34 восхочьт̑ Ж 34 с нами оуладитисѧ . а оуладитьсѧ а тобѣ не надобѣ с братомъ Двдъмъ З 35 /л.239об./ Рюрикъ же рче 36 емоу ажь хочешь 37 со 38 мною во 39 правдоу любви 40 . а даи ми поуть слати ко Всеволодоу

696

и ко 41 Дв҃дви а како сѧ нагадавше вси тако же с тобою оуладимсѧ . Рюрикъ бо 42 того дѣлѧ хотѧшет̑ 43 послати посолъ свои во 39 правдоу хотѧ свести в любовь 44 . но Ӕрославъ Рюриковѣ рѣчи И не имѧшеть 45 вѣръı . творѧ ӕко же свѣчатисѧ 46 хотѧть 47 на нь . и того дѣлѧ не поустѧшеть 48 пословъ Рюриковъıхъ . сквозѣ свою волость . заӕли бо бѧхоуть 49 Ѡлговичи вси поути . и тако воевашасѧ 50 . межи собою . ѣздѧчи 51 все лѣто и до ѡсени . Того же лѣта во Ѡлговичехъ 52 престависѧ кнѧз҃ь Всеволодъ . Ст҃ославичь братъ Игоревъ . мс̑ца маӕ 53 . и тако спрѧтавше . тѣло его всѧ братьӕ 54 во 39 Ѡлговичехъ племени . [II, 149] с великою чс̑тью 55. и с плачемь великъıмъ и ръıданиемь 56 . понеже бо во Ѡлговичехъ . всихъ 57 оудалѣе рожаемь и воспитаемь и І возрастомъ 58 . и всею добротою . и можьственою К доблестью 59. и любовь имѣӕше ко всимъ 60. Єпискоупъ 61 ж И Черниговьскои 62 . и вси игоумени . и попове . проводиша его до гроба со 63 ѡбъıчнъıми пѣс̑ми . и положиша его во црк҃ви стоѣ Бц҃и 64 . в Черниговѣ 65 и приложиша 66 ко ѡц҃мь Л 67 своимъ . и дѣдомъ 68 . давъ ѡбщии долгъ 69 . емоу же 70 нѣс̑ оубѣжати всѧкомоу роженомоу 71Тое ѡсени Романъ Мьстиславьличь 72 . зѧть Рюриковъ . пославъ 73 люди своӕ . воевать 74 волость Рюриковоу . и Двд҃воу

Варіанты: 1 Х. П. помагаа. 2 Х. П. бяше. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. цѣловалъ. 5 Х. П. тестя своего. 6 Х. П. ко тести. 7 Х. П. бяше. 8 Х. П. цѣловал. 9 Х. П. пред. 10 Х. П. воли. 11 Х. П. опущено, въ П. приб. нан. 12 Х. П. приб. не. 13 Х. П. кіевьскым. 14 Х. П. полъныи. 15 Х. П. давь. 16 Х. П. имя. 17 Х. П. крстномоу. 18 Х. П. цѣлованію. 19 Х. П. въсла. 20 Х. П. полоныи. 21 Х. П. ездячи повелѣ им въевати. 22 Х. П. въевали. 23 Х. П. володимероу. 24 Х. П. съ с(ы)новцем. 25 П. моем. 26 Х. П. азъ. 27 Х. П. володимерю. 28 Х. П. ес ми. 29 Х. П. вѣст(ь). 30 Х. П. аже. 31 Х. П. конѣ. 32 Х. П. обецал. 33 Х. П. олговичи. 84 Х. П. чернѣгова. 35 Х. П. творя. 36 Х. П. съвокоупил. 37 Х. вятичскыя, П. вятичскыа. 38 Х. П. поимали. 39 Х. П. пожгли. 40 Х. П. азъ. 41 Х. П. жда. 42 Х. П. правыа. 43 Х. П. вълодимеръ. 44 Х. П. еха. 45 Х. П. съ мьстиславом. 46 Х. П. романовоу. 47 Х. П. отселе. 48 Х. П. каменца. 49 Х. П. отомьстившеся. 50 Х. П. възвратишас. 51 Х. П. въ своаси. 52 Х. П. възвратимся. 53 Х. П. всеволодич. 54 Х. П. чернѣговскіи. 55 Х. П. аж. 56 Х. П. опущено. 57 Х. П. вятичскыа городи. 58 Х. П. поимали и пожгли. 59 Х. П. же съзва. 60 Х. П. здоумав. 61 Х. П. с(вя)тославичи. 62 Х. П. чернѣговѣ. 63 Х. П. и иныа. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. блюда. 66 Х. П. съвокоупив братію. 67 Х. П. с(ы)новца. 68 Х. дикія, П. дикіа. 69 Х. П. опущено. 70 Х. П. опущено. 71 Х. П. повелѣ. 72 Х. П. мость. 73 Х. П. къ. 74 Х. П. приб. река емоу. 75 Х. П. аже. 76 Х. П. тоже с.

697

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч. Б Буквы моу зачеркнуты. В Буква ц передѣлана изъ ч. Г Буква р передѣлана изъ в. Д Буквы тя написаны надъ строкой подъ дугой. Е Такъ въ рукописи. Ж Буква ѣ передѣлана изъ о. З Буквы ри написаны надъ строкой подъ дугой. И Это слово надъ строкой подъ дугой.


помогаӕ 1 Ѡлговичемь . на чем же бѧшеть 2 к нимъ и 3 и 3 крс̑тъ целовалъ А 4. ѡтаи тести своег̑ (моу) Б 5 а к тѣсти 6 своемоу Рюрикови . крс̑тъ бѧшеть 7 целовалъ А 8 передь 9 тѣмь . како сѧ емоу Ѡлговичь . боле того лишити . а въ его волѣ 10 бъıти и зрѣти на нь . Рюрикъ же бѧшеть 7 и 11 гнѣва емоу 12 ѿдалъ . Никифоромъ митрополитомъ Киевьскъıмъ 13 . и Полонъı 14 емоу далъ 15. има 16 емоу вѣръı по крестьномоу 17 целованию В 18. Романъ Г же восла 19 люди своӕ в Полонъı 20 и ѿтолѣ повѣлѣ имъ ездѧчи воевати 21 . слъıшавъ же Рюрикъ . аже ис Полоного . ехавше воевали 22 волость брата его Двд҃воу и сн҃а его Ростиславлю . и того дѣлѧ хотѣ ити на зѧтѧ Д своего а сн҃вца своего Мьстислава . посла в Галичь . к Володимерю 23 . река емоу . зѧть мои перестоупилъ рѧдъ . и воевалъ волость мою . а тъı брате ѿтолѣ со сновцемь 24 моимъ 25 . воюита волость его . а ӕзъ 26 самъ хотѣлъ есмь ити к Володимероу 27 . но есть ми 28 /л.240/ весть 29 . ажь 30 Всеволодъ сватъ мои всѣлъ на конѧ 31 како ми сѧ бъıлъ ѡбѣчалъ 32 помочи на Ѡлговичѧ 33 . и стати оу Чернигова 34 . а творѧть 35 ми како же сѧ оуже совокоупилъ 36 с братомъ моимъ Дв҃домъ . и волость ихъ жьжета и Вѧтьскъıѣ 37 городъı пои̑малѣ 38 и пожьглѣ 39 . а ӕзъ 40

698

сѣжю доспѣвъ . ждѧ 41 ѿ ни вѣсти правои 42. Володимеръ 43 ехавъ 44 со Мьстиславомъ 45 . повоева и пожьже волость Романоновоу Е 46 . ѡколо Перемилѧ . а ѿселѣ 47 Ростиславъ Рюриковичь . с 3 Володимеричи 3 . и с Чернъıмъ Клобоукомъ . ехавше и 47 повоеваша и пожгоша . волость Романовоу . ѡколо Каменцѧ 48 . и тако ѡполонившесѧ челѧдью и скотомъ . и ѿместившесѧ 49 возвратишасѧ 50 во своӕси 51 мъı же на предлежащее возвратимсѧ 52 ❙ Тое же ѡсени Ӕрославъ Всеволожичь 53 . Черниговьскъıи 54 слъıшавъ . ажь 55 Всеволодъ и Дв҃дъ . вшедша в землю их̑ и 56 жьжета волость ихъ и Вѧтьскъıӕ городъı 57 . поимали и пожьглѣ 58 . Ӕрославъ собравъ 59 . братью свою . и сдоумавъ 60 с ними . пожали земли своеӕ . и затвори два Ст҃ославлича 61 . в Черьниговѣ Ж 62 . Ѡлга и Глѣба . инъıи 63 е 64 городъı . затвори З блюдѧсѧ 65 ѿ Рюрика . а самъ еха противоу Всеволодоу . и Двд҃ви совокоупивъ братью 66 свою . и сн҃овцѧ 67 своӕ . и дикъıи 68 Половци . и ста подъ лѣсъı своими засѣкъсѧ . ѿ Всеволода и ѿ 69 Дв҃да . и 70 по рѣкамъ велѣ 71 мостъı 72 подъсѣчи . а ко Всеволодоу и ко 73 Двд҃ви . посла моужь свои река емоу 74 . брате и сватоу ѿчиноу нашю и хлѣбъ нашь взѧлъ еси . ажь 75 любишь с И 76 нами рѧдъ правъıи . и в любви

Варіанты: 1 Х. П. любве. 2 Х. П. воли твоеи. 3 Х. П. нас. 4 Х. П. разсудит (съ б. юс.). 5 Х. П. резанскыми князи и. 6 Х. П. мужи (съ б. юс.), и приб. своими. 7 Х. П. любяш. 8 Х. П. поущаше. 9 Х. П. чернѣговоу. 10 Х. П. моим. 11 Х. П. съ. 12 Х. П. съвокоупися. 13 Х. П. чернѣгова. 14 Х. П. всѣм. 15 Х. П. воли. 16 Х. П. еси. 17 Х. П. къ. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. своим. 20 Х. П. преже. 21 Х. П. доспѣвши седѣт. 22 Х. П. съ олговичи. 23 Х. П. правыа ждати. 24 Х. П. он. 25 Х. П. воюется. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. хочешь. 28 Х. П. резанскых князеи. 29 Х. П. къ олговичем. 30 Х. П. опущено. 31 Х. рядяс, П. рядися. 32 Х. П. изь землѣ своеи. 33 Х. П. мьстиславича отступити (съ б. юс.). 34 Х. П. мьстиславича. 35 Х. П. бяше емоу. 36 Х. П. изь землѣ. 37 Х. П. къ. 38 Х. П. всѣх олговичев. 39 Х. П. пославь своя мужи (съ б. юс.). 40 Х. П. приб. къ. 41 Х. П. резанскіа. 42 Х. оутвердишас, П. оурядишас. 43 Х. П. чстным. 44 Х. П. діаволоу, и приб. и. 45 Х. П. дикым половцем. 46 Х. П. аже. 47 Х. П. бяху (съ б. юс.). 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. кровопролитіе. 50 Х. П. звадѣ. 51 Х. П. князеи, и приб. и. 52 Х. П. хрстіаны. 53 Х. П. нечестивых. 54 Х. П. окаанных. 55 Х. П. и оутвердивше. 56 Х. П. разидошас. 57 Х. П. кождо. 58 Х. П. въ. 59 Х. П. оумирися. 60 Х. П. к. 61 Х. П. рюрикови. 62 Х. П. повѣда. 63 Х. П. съ. 64 Х. П. есмь оумирился. 65 Х. П. къ. 66 Х. П. цѣловал. 67 Х. П. кіева.

699

Примѣчанія: А Заскобленное въ рукописи зачеркнуто. Б Надъ этимъ словомъ имѣется еще знакъ титла. В Передѣлано, кажется, изъ оумрѣтися: ѣ стерто и надъ нимъ написано и; і передъ м вписано позже. Г Передѣлано изъ си: с переправлено въ е, а надъ строкой приписано с подъ дугой. Д Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто. Е Между а и в поставлена точка. Ж Буква е надъ строкой подъ дугой. З Буква у передѣлана изъ в. И Буква ц передѣлана изъ ч. І Буквы ся въ рукописи подъ одной дугой. К Буква ю передѣлана изъ и. Л Буква ц написана по соскобленному другими чернилами.


с нами бъıти то мъı любви 1 не бѣгаемь . и на всеи волѣ твоеи (бъıти) А 2 станемь . пакъı ли что еси оумъıслилъ . а того не бѣгаемь же . да како нъı 3 Бъ҃ расоудить 4 с вами и ст҃ъıи Сп҃съ Всеволодъ же . поча доумати съ Дв҃домъ . и с Рѧзѧньскими кнѧзьми 5 и с моужьми 6 любѧ како бъı Б с ними оумıритисѧ В . Дв҃дъ же не любѧшеть 7 мира . но пооущашеть 8 и поити к Черниговоу 9 . река емоу како еси бъıлъ оумолвилъ . с братомъ своимъ 10 Рюрикомъ . и со 11 мною . аже совокоупитисѧ 12 . оу Чернигова 13 всимъ 14. да любо бъıхомъ оумирилисѧ вси на всеи волѣ 15 своеи . Тъı же нъıнѣ ни моужа своего ес̑и Г 16. послалъ ко 17 братоу своемоу Рюрикови . и 18 ни своего прихода повѣдаеши емоу ни моего . а оумолви с нимъ . моужемь /л.240об./ своемь 19 . а переже 20 веснъı доспѣвъ сѣдѣти 21 и воеватисѧ (с нимъ) Д 18 со Ѡлгович̑ 22 . а вѣсти ѿ тебе ждати правоѣ Е 23 . ѡнъı 24 же [II, 150] нъıнѣ воюетьсѧ Ж 25 . с ними и волость свою зажеглъ тебе дѣлѧ а 26 нъıнѣ безъ его доумъı хочемь 27 миритисѧ . а брате повѣдаю ти сего ти мира зде не оулюбить . братъ мои Рюрикъ . Всеволодъ же не оулюби думъı З Двд҃въı ни Рѧзаньскъıхъ кнѧзии 28 но поча слати ко Ѡлговичемь 29 . и 30 рѧдѧсѧ 31 с ними . просѧ оу нихъ Мьстислава Романовича свата своего . а Ӕрополка велѧ имъ въıгнати

700

и землѧ своеӕ 32 . и Романа ѿстоупити Мьстиславича 33 . а Ѧрослав же не люби Романа 34 ѿстоупити . занеже бѧшеть 35 помоглъ на тестѧ своего на Рюрика . но Мьстислава ӕшасѧ емоу дати . и Ӕрополка въıгнати изъ землѧ 36 своеӕ Всеволодъ же . оулюбивъ рѣчи ихъ . и посла моужа своӕ . ко 37 Ӕрославоу и оумолви с нимъ про волость свою . и про дѣти своӕ . а Къıева подъ Рюрикомъ не искати . а подъ Давъıдомъ Смоленьска не искати . и води Ӕрослава . ко 37 чс̑тномоу крс̑тоу и всихъ Ѡлговичь 38. Ӕрославъ же посла своӕ моужа 39. и води Всеволода и Дв҃да 40 крс̑тоу . и Рѧзѧньскъıӕ 41 кнѧзи на своихъ рѧдохъ . и тако оутвердишасѧ 42 крс̑томъ чс̑тьнъıмъ 43 . пребл҃гъıи и премилосердъıи Хс̑ъ Бъ҃ нашь . не хотѧ дати радости дьӕволоу 44 . ни дикъıмъ Половцемь И 45 . ажь 46 бѧхоуть 47 на се готови . и 48 оустремилисѧ на кровопролитье 49 . и ѡбрадовалисѧ бѧхоуть 47 свадѣ 50 в 48 Роускъıхъ кнѧзехъ 51 . избави Бъ҃ крс̑тѧ̑нъ 52 І ѿ роукъ нечс̑твъıхъ 53 . и 48 ѡканьнъıхъ 54 Агарѧнъ . оутвердившес̑ 55 крс̑томъ чс̑тнъıмъ . и разиидошасѧ 56 когождо 57 во 58 своӕси . Всеволодъ же оумиривсѧ 59 . съ Ӕрославомъ и посла моужь свои ко 60 Рюриковѣ К 61 . повѣдаӕ 62 емоу . со 63 Ӕрославомъ есми оумирилсѧ 64 . и крс̑тъ ко 65 мнѣ целовалъ Л 66. ѧко же имъ Къıева 67 подъ тобою

Варіанты: 1 Х. П. смоленска. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. обещал бяше. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. къ. 6 Х. П. цѣловал къ мнѣ. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. земли чясти. 9 Х. П. азъ. 10 Х. П. есмъ. 11 Х. П. лѣпшоую. 12 Х. П. отима. 13 Х. П. своеи. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. того ж. 16 Х. П опущено. 17 Х. П. тако. 18 Х. П. обещалъ. 19 Х. П. приб. перевель. 20 Х. П. нинѣчи. 21 Х. П. всѣлъ. 2222 П. тако ми. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. моею. 25 Х. П. есмъ дал емоу. 26 Х. П. съ. 27 Х. П. то азъ. 28 Х. П. с ними есмь. 29 Х. П. всю. 30 Х. П. приб. был. 31 Х. П. съ. 32 Х. П. къ. 33 Х. П. цѣловал. 34 Х. П. пожаловал. 35 Х. П. тыа. 36 Х. П. бяше . 37 Х. П. новьгородци. 38 Х. П. къ. 39 Х. П. суждалскомоу (съ б. юс.). 40 Х. П. всеволод. 41 Х. П. волѣ. 42 Х. П. сътвори. 43 Х. П. къ . 44 Х. П. къ. 45 Х. П. чернѣговскомоу. 46 Х. П. приб. к. 47 Х. П. отмьщиватися бяху (съ б. юс.). 48 Х. П. въ. 49 Х. П. отмьстился. 50 Х. П. възвратися. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. смоленскыи. 53 Х. П. пріемь мнишескіи. 54 Х. П. въ кг (т. е. 23). 55 Х. П. памят. 56 Х. П. смоленскіи сѵміон. 57 Х. П. попове. 58 Х. П. его.

701

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч другими чернилами. Б Это слово надписано надъ строкой подъ дугой. В Конечное ю стерлось. Г Здѣсь со знакомъ выноса на среднемъ полѣ приписано: перевелъ. Д Буква с передѣлана изъ к. Е Буква ц передѣлана изъ ч. Ж Здѣсь пробѣлъ со слѣдами нѣсколькихъ соскобленныхъ буквъ (о чень?). З Такъ въ рукописи. И Слово это написано по соскобленному. І Надъ строкой другими чернилами приписано по. К Надъ строкой другими чернилами приписано ш подъ дугой: мнишскъıи. Л Быть можетъ, ъ, а не ь. М Такъ въ рукописи.


не искати . ни подъ братомъ твоимъ Дв҃домъ Смоленьска 1 . Рюрикъ же слъıшавъ снемь Всеволожь и не оулюби пожалова на нь . занеже чим сѧ бѧшеть 2 емоу ѡбѣчалъ 3 . и 4 того не исполнилъ . и посла моужь свои ко 5 Всеволодоу . река емоу сватоу крс̑тъ еси ко мнѣ целовалъ А 6 на томъ . Кто мнѣ ворогъ . то и тобѣ ворогъ и Б 7 в Роускои землѣ части 8 просилъ еси оу мене . ӕзъ 9 же тобѣ есмь 10 далъ волость лѣпьшюю В 11 . не ѿ ѡбильӕ но ѿтоима 12 оу братьи своеѧ 13 . /л.241/ и оу зѧтѧ своего . Романа тебе дѣлѧ . ѡнъ же нъıнѣ ворогъ ми сѧ оучинилъ . ни 14 про кого же 15 ӕко же 16 про тѧ тъı же како 17 ми сѧ еси ѡбѣчалъ 18. всѣсти на конѧ и помочи ми . тъı же еси то лѣто 19 и зимоу Г . а нъıнѣча 20 еси вс̑ѣлъ 21 то 22 како ми 22 еси помоглъ . и 23 свои еси рѧдъ взѧлъ . а про кого ми бъıла и 23 рать про зѧтѧ своего . а того далъ еси Ѧрославоу . рѧдити и с волостью своею 24 котороую же есмь емоу далъ 25. а про кого же тѧ есмь и на конь всадилъ а мнѣ с Д 26 Олговичи котораӕ ѡбида бъıла . ни ѡни подо мною Къıева искали . но аже бъıло тобѣ не добро ѧзъ 27 про тебе же с ним̑ ес̑мь 28 не добръ . и воевалъсѧ . с 23 ними 23 и волость свою 20 зажеглъ нъıнѣ же како еси 30 со 31 мною оумолвилъ . на чемь еси ко 32 мнѣ крс̑тъ цѣловалъ Е 33.

702

того еси всего не исправилъ . и тако пожаловав̑ 34 на нь и Ж ѿѧ ѿтни городъı . тъı 35 которъıӕ же бѧшет̑ 36 емоу далъ в Роускои земли . и розда ѡпѧть братьи своеи Тое же зимъı въıгнаша Новгородци 37 Ӕрослава Володимерича из Новагорода . много славшесѧ ко 38 Всеволодоу к Соуждальскомоу 39 . и молившесѧ емоу да бъı имъ далъ своего сн҃а любо иного кого . Всеволъ 40 З же ихъ И воли 41 не створи 42. ѡни же ѣхавше ко 43 Ӕрославоу ко 44 Всеволодичю . Черниговьскомоу 45 . испросиша оу него сн҃а меншаго 46 Новоугородоу на столъ Тое же зимъı ходи Романъ Мьстиславичь . на Ѧтвѧгъı . ѡтомьщиватьсѧ . бѧхоуть 47 бо воевали . волость его И тако Романъ вниде в землю ихъ . ѡни же не могоучи стати противоу силѣ его . и бѣжаша во 48 свои тверди . а Романъ пожегъ волость ихъ и ѡтомъстивсѧ І 49 возвратисѧ 50 во 48 своѧси

В лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ 51. ѱ҃е . [6705 (1197)] Престависѧ бл҃говѣрнъıи кнѧзь Смоленьскии 52 Двдъ сн҃ъ Ростиславль . вноукъ же великаго кнѧзѧ . Мьстислава . приимъ мнискъıи К 53 чинъ . егоже желаше . егоже и послѣди скажемь Л. мс̑ца априлѧ . во к҃д 54 . на пѧмѧть М 55 ст҃го мч҃ника Геѡргиӕ . епс̑пъ же Смоленьскии Семеѡнъ 56 . и вси [II, 151] игоумени и поповѣ 57 . и сн҃вць его Мьстиславъ Романовичь . и вси боӕре . проводиша и 58

Варіанты: 1 Х. П. съ. 2 Х. кадилы, П. кадили. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. бл(а)гооуханными. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. въ. 7 Х.П. с(вя)тою. 8 Х. П. бориса и глѣба. 9 Х. П. въ. 10 Х. П. блсвеніи. 11 Х. П. създал отцъ. 12 Х. П. съи. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. възрастом. 15 Х. П. приб. и. 16 Х. П. добродѣтелію. 17 Х. П. имѣа. 18 Х. П. къ всѣм. 19 Х. П. правяше. 20 Х. П. преж. 21 Х. П. млстыни прилежаше. 22 Х. П. манастыри набдяи. чрънци. 23 Х. П. всѣ игоумени. 24 Х. П. любовію пріимаа. 25 Х. П. възимаа в нихъ блсвеніе. 26 Х. П. мирскіа. 27 Х. П. весь с(вя)тительскіи. 28 Х. П. досиною чстію. 29 Х. П. тъсняшеся. 30 Х. П. избираше. 31 Х. П. даваше. 32 Х. П. любяи. 33 Х. П. казня. 34 Х. П. ц(а)рем. 35 Х. П. ошиб. сявъ. 36 Х. П. обычаи. 37 Х. П. входя въ ц(е)рк(о)вь с(вя)т(а)го. 38 Х. П. създал въ княжніи. 39 Х. П. всѣм. 40 Х. П. приб. и. 41 Х. П. приб. и сребром. 42 Х. П. женчюгом. 43 Х. П. каменіем драгым. 44 Х. П. бгдтію. 4545 Х. П. ты еж. 46 Х. П. възврати. 47 Х. П. съкроушенным. 48 Х. П. срдцем. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. и въздыханіе. 51 Х. П. износя. 52 Х. П. и възираа. 53 Х. П. покааніе, и приб. ц(а)ря. 54 Х. П. пріимаа. 55 Х. П. древле. 56 Х. П. оцисти. 57 Х. П. моляс, и приб. помышляш въ. 58 Х. П. мнишескомоу. 59 Х. П. мног мятежна житіа. 60 Х. П. маловременнаго. 61 Х. П. розмысливь, и приб. положи. 62 Х. П. въ. 63 Х. П. хотеніе. 64 Х. П. опущено. 68 Х. П. къ избранномоу. 66 Х. П. мнишескіи, и приб. и. 67 Х. П. агг(е)лскаго. 68 П. радовашас. 69 Х. П. видѣиши жена. 70 Х. П. опущено. 71 Х. П. пріемши мнишескіи. 72 Х. П. опущено. 73 Х. П. с(ы)новцеви. 74 Х. П. приб. къ.

703

Примѣчанія: А Буква ч написана по соскобленному ц. Б Подъ точкой видно соскобленное с; слѣдующее а написано по другой стертой буквѣ. В Буква о передѣлана въ у (укъ). Г Буква ц передѣлана изъ ч. Д Тоже. Е Буквы въ передѣланы изъ ся (было моляся). Ж Надъ строкой приписано другими чернилами ш: мнишскомоу. З Такъ въ рукописи. И Буква ѣ передѣлана изъ о. І Передѣлано изъ жена: буквы на соскоблены. К Это слово приписано на нижнемъ полѣ со знакомъ выноса. Л Буква ъ передѣлана изъ ъı (правый штабъ этой буквы стертъ).


со 1 блг҃охвалнъıми пѣми . и с кадѣлъı 2 и 3 блг҃ооуханьнъıми 4 . и тако спрѧтавше тѣло его . и 5 положиша и 5 во 6 црк҃ви ст҃оую 7 моученикоу /л.241об./ Хс̑воу Борисоу и Глѣбоу 8 . во 9 ѡтни емоу блг∙̑внии 10 юже бѣ создалъ ѡц҃ь 11 его Ростиславъ . се 12 же блг҃овѣрнъıи кн҃зь Дв҃дъ 13. возрастомъ 14 бѣ середнии . ѡбразомъ лѣпъ 15. всею добродѣтелью 16 оукрашенъ . блг҃онравенъ 15 . хрс̑толюбивъ . любовь имѣӕ 17 ко всимъ 18 . ѡво же правѧшеть 19 дш҃и своеи . и переже 20 млс̑тни прележашеть 21 . манастъıрѧ набдѧ . и черньци 22 оутѣшиваӕ . и вси игоуменъı 23 . с любовью приимаӕ 24 . и взимаӕ оу нихъ блгс̑ние 25 . и мирьскъıӕ 26 црк҃ви набдѧ . и всь ст҃льскъıи 27 чинъ достоиною чс̑тью 28 чс̑тѧ . бѣ бо крѣпокъ на рати всегда бо тоснѧшетьсѧ 29 на великаӕ дѣла . злата и сребра не сбираеть 30 . но даеть 31 дроужинѣ . бѣ бо любѧ 32 дроужиноу а злъıӕ кажнѧ 33 ӕкоже подобаеть . цс̑рмь 34 творити . самъ бо сѧковъ 35 ѡбъıчае А 36 имѣеть . по всѧ дн҃и ходѧ ко црк҃ви ст҃го 37 . Б архистратига Бж҃иӕ Михаила . юже бѣ самъ создалъ . во кнѧженьи 38 своемь . такое же нѣс̑ в полоунощнои странѣ . и всимъ 39 приходѧщимъ к неи дивитисѧ . изрѧднѣи красотѣ еѧ 40 иконъı златомь 41. и жемчюгомъ 42.

704

и камениемь драгимъ 43 . оукрашенъı . и всею блгд̑тью 44 исполнена . мъı 45 же 45 на предлежащее возвратимсѧ 46 . и видѧ ѡбразъ Бж҃ии . и всѣ ст҃ъıӕ иконъı . смирѧӕ ѡбразъ свои скрошенъıмъ В 47 срд̑цмь 48 и 49 смиренъıмъ 49 . оуздъıхание 50 ѿ срд̑ца возносѧ 51 . и слезами ѡбливаӕ лице Г свое . взираӕ 52 ӕко на самого Творца Д. и покаӕние 53. Дв҃да цс̑рѧ 49 приимаӕ 54 . плачасѧ ѡ грѣсѣхъ своихъ . гл҃ѧ Гс̑и . ӕкоже дрѣвле 55 разбоиника . и блоудницю и мъıтарѧ . ѡправдалъ еси . тако и мене Гс̑и Бже мои . ѡчс̑ти 56 ѿ грѣхъ моихъ . И тако молѧ въ Е 57 срд̑ци своемь . да бъı мѧ Бъ҃ сподобилъ . мнискомоу Ж 58 чиноу . и свободилсѧ бъıхъ ѿ многомѧтежнѧго З житьӕ 59 . и маловременьнаго 60 свѣта сего и та всѧ расмысливъ З 61 во 62 оумѣ своемь . и не лиши Бъ҃ хотѣниӕ 63 его . но причте и 64 ко избраньномоу 65 своемоу стадоу . в ликъ мнишьскъıи 66 сподоблен же бъıвъ . ѿ Творца Г своего англс̑кого 67 чиноу и радовашесѧ 68 дш҃ею и тѣломъ И . и видивъши же І 69 кнѧгини К 70 его приимъши мнискъıи 71 чинъ Л и 72 пострижесѧ и сама . кнѧ/л.242/гини его Двд҃ъ же столъ свои далъ сн҃овцю 73 своемоу . Мьстиславоу Романовичю . а сн҃а своего Костѧнтина в Роусь посла 74 братоу своемоу Рюрикови на

Варіанты: 1 Х. П. понесоша. 2 Х. П. манастырь. 3 Х. П. с(вя)тыма м(у)ч(е)н(и)кома. 4 Х. П. смядиню. 5 Х. П. манастыръ. 6 Х. П. въздѣвь руци (съ б. юс.). 7 Х. П. приб. и. 8 Х П. опущено. 9 Х. П. приб. и. 10 Х. П. виждь. 11 Х. П. одръжаща. 12 Х. П. тръплю. 13 Х. П. всѣх. 14 Х. П. въ. 15 Х. П. сътвори. 16 Х. П. прчстыа ти м(а)т(е)ре. 17 Х. П. м(у)ч(е)н(и)кь. 18 Х.. П. всѣх. 19 Х. П. тіи пострадвши. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. тебѣ. 22 Х. П. искоушени. 23 Х. П. бывше. 24 Х. П. діавола. 25 Х. П. грънилѣ. 26 Х. П. избранному, и приб. твоемоу стаду. 27 Х. П. быс. 28 Х. П. тож. 29 Х. П. къ. 30 Х. П. възрѣвь. 31 Х. П. въздавъ б(ог)оу. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. ц(а)ръ. 34 Х. П. всѣм ты един въ истинноу. 35 Х. П. богатство. 36 Х. П. наслажденіе сътворил. 37 Х. П. съблюдаеши. 38 П. приб. жизнь. 39 Х. П. вес. 40 Х. П. праведныи. 41 Х. П. и. 4242 Х. П. бес конечна. 43 Х. П. опущено. 44 Х. П. притѣкающим ти к тобѣ. 45 Х. П. въздѣв руци (съ б. юс.). 46 Х. П. опущено. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. руци (съ б. юс.). 49 Х. П. приб. и. 50 Х. П. къ отцмъ. 51 Х. П. длъгь. 52 Х. П. рожнномоу. 53 Х. П. въ смоленскоу. 54 Х. П. всѣх, и приб. ег. 55 Х. П. родства. 5656 Х. П. В то ж лѣт. 57 Х. П. създа ц(е)рк(о)въ каменноу. 58 Х. П. пріехавь. 59 Х. П. опущено. 60 Х. П. ц(е)рк(о)въ каменоу. 61 Х. П. епскпіа бѣлогородскаа. 62 Х. П. бл(а)женным. 63 Х. П. приб. и. 64 Х. П. създаннѣ. 65 Х. П. величьством. 66 Х. П. опущено. 6767 Х. П. оудививь. 66 Х. П. оудобреннѣ. 69 Х. П. възлюбленнаа. 70 Х П. тебѣ. 71 Х. П. единомысленною.

705

Примѣчанія: А Буква ц написана другими чернилами по стертому. Б Такъ въ рукописи. В Буква х соскоблена, а м надписано позже. Г Это слово приписано на правомъ полѣ древнею рукой. Д Это слово написано надъ строкой подъ дугой. Е Буква ч написана по соскобленному ц. Ж Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто


роуцѣ . а самого несоша 1. больна соуща . в монастъıрь 2 . къ ст҃ома мчн҃коу 3 . Борисоу и Глѣбоу на Смѧдъıноу 4 . и вшедъ в манастъıрь 5 воздѣвъ роуцѣ 6 свои на н҃бо . молѧшесѧ 7 . гл҃ѧ влд̑ко Гс̑и Бе҃ мои . Гс̑и 8 призрı на немощь мою 9. вижь 10 смирение мое . ѡдержащаӕ 11 мѧ нъıнѣ да тобою оуповаӕ терплю 12 . и ѡ всихъ 13 сихъ блг҃одарю тѧ . Гс̑и . ӕко смирилъ еси дш҃ю мою . и во 14 црс̑твии А твоемь причастника мѧ створи 15 . млт҃вами прс̑тъıӕ твоеӕ мт҃ри 16. пр҃ркъ и апс̑лъ. и моучекъ 17 Б. и всихъ 18 прпд̑бнъıхъ . ст҃хъ ѡц҃ь . ӕкоже и тѣ пострадавше 19 . и 20 оугодивъше тобѣ 21 . искоушенъı 22 бъıша 23 ѿ дьӕвола 24 . ӕко злато в горнилѣ 25 ихже мл҃твами Гс̑и . избранънъı(х)м̑ъ В 26 стадомъ с деснъıми мѧ ѡв҃цами причти и бъı 27 живота его . до того же 28 дн҃и . и познавсѧ хоудъ изнемогаӕ . ко 29 исходоу дш҃и . и возрѣвъ 30 на н҃бо . и воздавъ 31 хвалоу Бо҃у 32 гл҃ѧ . бесмр҃тнъıи Бж҃е хвалю тебе ѡ всемь воздаю 32 Г. ц∙̑рь 33 бо еси тъı 32 всимъ единъ . во истиноу 34 подаваӕ своеи твари . все ба҃тьство 35 имъ в наслажение . створивъ 36 бо тъı мира сего . тъı соблюдаеши 37 ѡжидаӕ дш҃а . ӕже посла . да доброу жизнь 38 жившимъ . почтеши ӕко Бъ҃ . а еже не покорившюсѧ твоимъ

706

заповѣдемъ . предаси соудоу . всь 39 бо соудъ праведенъ 40 ѿ тебе . и Д 41 безъ 42 конца 42 жизнь ѿ тебе бл҃годатью своею . и 43 всѧ [II, 152] милоуеши . притекающиӕ к тебе 44. и кончавъ Е млт҃воу воздѣвъ роуцѣ 45 на н҃бо (.молѧшесѧ гл҃ѧ) Ж 46. и 47 предасть дш҃ю свою в роцѣ Б 48 Бж҃ии 49. приложисѧ ко ѡц҃мь 50 своимъ . и дѣдомъ своимъ . ѿдавъ ѡбщии долгъ 51 егоже нѣс̑ оубѣжати всѧкомоу роженомоу 52 . и бъıс̑ кнѧжениӕ его во Смоленьскоу 53 . и҃ı . лѣт̑ . а всихъ 54 лѣтъ ѿ ржс̑тва 55. ѯ҃ . бес трехъ . Того 56 же лѣт̑ 56 . мс̑ца . декѧбрѧ въ . s҃ . дн҃ь . созда црк҃вь каменоу 57 . ст҃хъ апс̑лъ . в Бѣлѣгородѣ . бл҃говѣрнъıи кн҃ѧзь Рюрикъ . приехавъ 58 . ис Къıева . и 59 ст҃и црк҃вь ка Б 59 каменоую 60. ст҃хъ апс̑лъ . епс̑пьѧ Бѣлогородьскаӕ 61 . великъıмъ свщ҃ниемь . блжнъıмъ 62 митрополитомъ . Никифоромъ 63 . епс̑помъ . /л.242об./ Андрѣѧномъ . тоӕ црк҃ви столъ добрѣ правѧща . епс̑пмъ Юрьевьскъıм̑ созданѣ 64 еи бъıвши бл҃говѣрнъıмъ и хрс̑толюбивъıмъ . кнѧземь Рюрикомъ . Ростиславичемь . въıсотою же и величествомъ 65 . и прочимъ оукрашениемь . всѣмъ 66 в 67 дивъ Б 67 . оудобренѣ 68 по приточникоу . гл҃щемоу всѧ добра возлюбленаѧ 69 моӕ . и порока нѣс̑ в тебе 70. тогда же кнѧзь съ единомъıсленою 71

Варіанты: 1 Х. П. съ б(о)госнабдимыми. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. съзва. 4 Х. П. тъи. 5 Х. П. юрьевскаго. 6 Х. П. опущено. 7 Х. П. печерскаг. 8 Х. П. и моисея. 9 Х. П. выдобычского. 10 Х. П. чръноризци. 11 Х. П. прозвитеры. 12 Х. П. вес с(вя)щеническыи. 13 Х. П. оучредивь. 14 Х. П. приб. и. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. великыми. 17 Х. П. почтивь я. 18 Х. П. великых. 19 Х. П. създа великіи. 20 Х. П. василіа. 21 Х. П. кіевѣ. 22 Х. П. и с(вя)щенна. 23 Х. П. с(вя)щеніем. 24 Х. П. бѣлгородскым. 25 Х. П. юрьевскым. 26 Х. П. а (т. е. 1) ден. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. и (т. е. 8). 29 Х. П. приб. и. 30 Х. П. емоу имя. 31 Х. П. крсщеніи іоаннъ. 32 Х. П. іоанна. 33 Х. П. вълодимери. 34 Х. П. роженіи. 35 Х. П. чернѣговскіи. 36 Х. П. приб. и. 37 Х. П. тѣло. 38 Х. П. и въ ц(е)ркви. 39 Х. П. въ. 40 Х. П. опущено. 41 Х. П. град, и приб. и. 42 Х. П. сѣде. 43 Х. П. игоръ с(вя)тославич. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. дъщи. 46 Х. П. ефросина. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. прозваніем измарагдъ. 49 Х. П. въ. 50 Х. П. кіевѣ. 51 Х. П. приб. и. 52 Х. П. мстиславь. 53 Х. П. ея предслава. 54 Х. П. себѣ. 5555 Вмѣсто Въ лѣт... з въ Х. П. Тогож лѣт. 56 Х. П. опущено. 57 Х. П. дъщеръ. 58 Х. П. резан. 59 Х. П. В тож. 60 Х. П. от. 61 Х. П. единороднаго. 63 Х. П. твоего (въ Х. испр. въ своего). 63 Х. П. прстого. 64 Х. П. животворящег. 65 Х. П. въдохноувь. 66 Х. П. въ. 67 Х. П. по порожнію ж. 68 Х. П. бжственныя. 69 Х. П. пронаречнноу. 70 Х. П. тъи. 71 Х. П. пріем яко. 72 Х. П. приб. и. 73 Х. П. потъщас. 74 Х. П. немедля но. 75 Х. П. будет (съ б. юс.). 76 Х. П. съкрывшіи. 77 Х. П. іюл. 78 Х. П. въ. 79 Х. П. ден. 80 Х. П. памят. 81 Х. П. никополіи м(у)ч(е)ных.

707

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч. Б Подъ м видно соскобленное и. В Такъ въ рукописи. Г Буква е передѣлана изъ а. ДД Отрывокъ Того же лѣта... роженьи его. В лѣто sх писанъ, повидимому, другимъ почеркомъ; при этомъ цифра х (600) передѣлана въ пси (700). Е Передѣлано изъ бъıти.


кнѧгинею . и со бг҃онабдимъıми 1 дѣтми . и 2 созва 3 дхв҃нъıи тъıи 4 пиръ . епс̑па Андрѣѧна Юрьевьского 5 . епс̑па 6 и архимандрита . Васильѧ Печерьскаго 7 . игоумена Моиисѣѧ 8 . игоумена ст҃го Михаила Въıдобъıчьского 9 . и прочии игоумени . и черноризьсци А 10 . и прозвоутеръı 11. и всь свщниц҃къıи 12 чинъ и оучреди 13 ӕ не малъı 14 даръı и 15 великими Б 16 почти всѧ 17. ѿ велихъ 18 В даже и до малъıхъ . и ӕко ни единомоу же ѡблишеноу бъıти ѿ требоующихъ ❙ Того же лѣта . созда великъıи 19 бо҃любивъıи кн҃зь Рюрикъ . црк҃вь ст҃го Васильӕ 20. во имѧ свое . в Къıевѣ 21 на Новомъ дворѣ . свщ҃ена бъıс̑ великъıмъ свщ҃ниемь митрополитомъ Никифоромъ . И епс̑помъ Бѣлогородьскъıмъ 24 . Андрѣѧномъ . и Юрьевьскъıмъ 25 епс̑помъ . мс̑ца генварѧ въ первъıи дн҃ь 26Д Того же лѣта оу великого кн҃зѧ оу 27 Всеволода . родисѧ сн҃ъ меншии . мс̑ца августа въ а҃ 28 дн҃ь 29 нарекоша . имѧ ему 30 въ ст҃мъ . крщ҃ении . Іѡанъ 31 зачатиӕ рад̑ Іѡана 32 Крс̑тлѧ и бъıс̑ радость велика въ градѣ . Володимери 33 ѡ роженьи 34 его .

В лѣто ҂s҃ ѱ҃ Д s҃ . [6706 (1198)] Престависѧ Черниговьскъıи 35 кнѧзь Ӕрославъ Всеволодичь . епс̑пъ же 36 игоумени . и снв҃ци его спрѧтавше тело 37 его чс̑тно . и положиша во цр҃ькви А 38 ст҃го Сп҃са во 39 епс̑пьи . и 40 того ради 41 седе 42 на столѣ его

708

бл҃говѣрнъıи кн҃зь Игорь Ст҃ьславличь 43 Того же 44 лѣт̑ на зимоу родисѧ дщи 45 оу Ростислава оу Рюриковича . и нарекоша имѧ еи Єфросѣньӕ 46 и 47 прозваниемь . Изморагдъ 48 . еже наречетьсѧ дорогъıи камень . и бъıс̑ радость велика во 49 градѣ Къıевѣ 50. и в Въıшегородѣ 51 . приеха Мьстиславъ 52 Мьстиславичь . И тетка еи Передъслава 53 . и взѧста ю . к дѣдоу и к бабѣ 54 . и тако воспитана бъıс̑ . в Къıевѣ на Горахъ .

В 55 лѣт̑ ҂s҃ ѱ҃ з 55 . [6707 (1199)] блг҃овѣрнъıи великии 56 кнѧзь . Рюрикъ Ростиславичь . ѿда дщерь 57 свою Всесла/л.243/воу в Рѧзань 58 за Ӕрослава за Глѣбовича ❙ В тое же 69 времѧ бл҃говоли Бъ҃ поновлѧӕ млс̑ть свою ѡ 60 насъ бл҃годатью единочадаго 61 сн҃а своего 62 Гс̑а нашего Ісс̑а Хс̑а и блгд̑тью прс̑таго 63 и животворѧщаго 64 Дх҃а . и вдохноувъ 65. мъıсль бл҃гоу . во 66 бг҃оприӕтное срд̑це великомоу кн҃зю Рюрикови . по порожению же 67 еже ѿ бжс̑твенъıӕ 68 коупели дх҃мъ пронареченоу 69 Василью сн҃оу Ростиславлю . тъı 70 же с радостью приимъ . акъı 71 бл҃гъıи рабъ 72 вѣрнъıи . потщасѧ 73 немедлено 74 соугоубити . дѣломъ . да не истѧзанъ буд̑ть Е 75. скръıившии В 76 талантъ . того бо лѣта . мс̑ца иоулѧ 77 . в о҃ В 78 . ı҃ . дн҃ь 79 . на п̑мѧть 80 ст҃хъ мчн҃къ . м҃ . и . е҃ . иже в Никопольи моученъıхъ 81 .

Варіанты: 1 Х. П. же (въ Х. позже переправлено въ иже). 2 Х. П. о неи же мнози не дръзноуша. 3 Х. П. от. 4 Х. П. но. 5 Х. П. отнеле. 6 Х. П. създана. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. мнозіи. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. самодръжци. 11 Х. П. преидоша. 12 Х. П. дръжащеи. 13 Х. П. кіевскаго. 14 Х. П. б(о)голюбивого. 15 Х. П. създа. 16 Х. П. ц(е)рк(о)въ. 17 Х. П. четыри. 18 Х. П. въследова. 19 Х. П. Съи. 20 Х. П. праведнем. 21 Х. П. авраама. 22 Х. П. братію. 23 Х. П. брата. 24 Х. П. опущено. 25 Х. П. ови старѣишіи. 26 Х. П. иніи ж меншіи. 27 Х. П. но. 28 Х. П. приб. в них. 29 Х. П. съи. 30 Х. П. многы сыи чяд. 31 Х. П. събѣ по плъти. 32 Х. П. тоже вѣсть. 33 Х. П. врѣмя. 34 Х. П. опущено. 35 Х. П. опущено. 36 Х. П. ц(а)ръ. 37 Х. П. д(ь)ни сег сѣдѣти (въ Х. буквы сѣ вычеркнуты). 38 Х. П. сътворю. 39 Х. П. възвѣстят. 40 Х. П. твоего. 4141 Х. П. тебѣ. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. въздръжаніе. 44 Х. цѣломудріе, П. цѣломудрію (съ б. юс.). 45 Х. П. моѵсеовоу. 46 Х. П. добродѣтел. 47 Х. П. прикладаа въ съблюденіе. 48 Х. П. философьствоваше. 49 Х. П. съхраненоу. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. к. 52 Х. П. требоующих. 53 Х. П. безь. 54 Х. П. хотеніе. 55 Х. П. къ всѣм. 56 Х. П. и. 57 Х. П. зданіих. 58 Х. П. княгини. 59 Х. П. тезоименна сущї (съ б. юс.) ан(ь)нѣ (въ Х. а вычеркнуто, а надъ ннѣ приписано съ лѣвой стороны а: аннѣ). 60 Х. П. м(а)т(е)ре. 61 Х. П. нарицается. 62 Х. П. опущено. 63 Х. П. ц(е)рковных. 64 Х. П. всѣх. 65 Х. П. въкоупѣ. 66 Х. П. патріаршьскыи. 67 Х. П. съвръшающи. 68 Х. П. мъздодавца. 69 Х. П. въспріимета. 70 Х. П. бл(а)женства. 71 Х. П. насытитас. 72 Х. П. възвѣщеннаго. 73 Х. П. въ іеѵгліи. 74 Х. П. опущено. 75 Х. П. въслѣдованію, и приб. и. 76 Х. П. б(о)гонабдимыа. 77 Х. П. исправляа. 78 Х. П. потъщався. 79 Х. П. опущено. 80 Х. П. пач. 81 Х. П. праотчьскым. 82 Х. П. въслѣдовати. 83 Х. П. къ. 84 Х. П. опущено.

709

Примѣчанія : А Такъ въ рукописи. ББ Слова братья же ег приписаны на правомъ полѣ снизу вверхъ (за ними стерто слово бъıша). В Буква ц написана другимъ почеркомъ по стертому мѣсту. Г Такъ въ рукописи. Д Титло надписано позже. Е Между а и я точка.


соуботѣ же имоущи поуть . заложи стѣноу каменоу . подъ црк҃вью ст҃го Михаила . оу Днѣпра иже 1 на Въıдобъıчи . ѡни же мнозѣ не дерьзьноуша 2 помъıслити ѡ 3 древнихъ . али нъ 4 дѣлоу [II, 153] ӕтисѧ . р҃ . бо и . а҃ı . лѣт̑ имать ѿнелѣ 5 же создана 6 бъıс̑ цр҃кви 7 . и в толико лѣтъ . мнози 8 . же 9 самодержици А 10 придоша 11 . держащеи 12 столъ . киѧжениӕ Киевьского 13 ѿ того же бо҃голюбиваго 14 Всеволода иже созда 15 црк҃вь 16 тоу родовъ четъıри 17 . и ни единъ же вослѣдова 18 любви его к мѣстоу томоу ❙ Сеи 19 же бо҃моудръıи кнѧзь Рюрикъ . пѧтъıи бъıс̑ ѿ того . ӕкоже пишеть ѡ правѣднемь 20 . Иевѣ ѿ Аврама 21 . Всеволодъ бо роди Володимера Володимеръ же роди Мьстислава . Мьстислав же роди Ростислава . Ростислав же роди Рюрика и братью 22 его . Б братьӕ 23 же ег̑ Б . и 24 бъıша добра и бг҃олюбива . ѡвии старѣиши 25 его . инии менши 26. нъ 27 не бл҃говоли 28 Бг҃ъ . ѡ дѣлѣ стѣнъı тоӕ . времѧ бо требоваше слоугъı своего . сеи 29 же хрс̑толюбець В Рюрикъ . лѣтъı не многи съı чада 30 прижи собѣ по плоти 31 . ѿ нихже вѣсть 32 времѧ 33 сказанию . положити по дх҃оу же паче прозѧбение в 34 наслѣдье 34 емоу бъıс̑ . ѡ них же 35 вѣща цс̑рь 36 ѡнъ ѿ дн҃ь сдѣ ти 37 створю 38 . ӕже возвѣстѧть 39 правдоу твою . Гс̑и спс̑ниӕ моего 40 . то 41 бо 41 бѣ 42 его

710

моудролюбьӕ начинаниӕ ѿ страха Гс̑нѧ . воздержание 43 . ӕко нѣкое ѡснование полагаше . по Иѡсифоу же цѣломоудрие 44 . и Моисѣевоу 45 добродѣтель 46 . Двдв҃оу же кротость . и Костѧнтине . правовѣрье . и прочаӕ добродѣтели . прикладаӕ во сблюдение 47 заповѣди влд̑чни . ти та /л.243об./ ко философьствоваше 48 молѧсѧ по всѧ дн҃и тако схраненоу 49 бъıти . имѣӕ же к нимъ млс̑ть ӕже 50 ѿ великъıхъ . даже и до малъıхъ . и подание ко 51 требоующимъ 52 . бе 53 скоудости . хотѣние 54 же к манастъıремъ . и ко всимъ 55 црк҃вамъ . ин 56 Г любовь несъıтноу ѡ зданьихъ 57. Тако же хрс̑толюбиваӕ его кнѧгинъı Г 58 . тезоименьна соущи . Аннѣ 59 родителници мтр҃и 60 Ба҃ нашего . ӕже и блгд̑ть нарѣцаетьсѧ 61 ни на что же . ино оупражнѧшесѧ . но токмо и 62 ѡ цркв҃нъıхъ 63 потребах̑ . и ѡ миловании оукоренъıхъ . маломощехъ . и всихъ 64 бѣдоующихъ . ѡба же вкоупѣ 65. патрѣарьшескъı 66 троудъ свѣршающи 67 . да и вѣнѣць ѿ мздъıдавцѧ 68 ѡбщии восприимета 69 . и блж҃ньства Д 70 насъıтитасѧ 71 . возвѣщенаго 72 во еоуаг̑лии 73 . томоу же и 74 вослѣдованью 75 . бг҃онабдимъıӕ 76 си дѣти оучаща . и всѧ болша тѣхъ исправлѧа 77 Е великъıи кн҃зь Рюрикъ потщавшасѧ 78 крѣпко 79 паче 80 . праѡц҃ьскъıмъ 81 стопамъ . вослѣдовати 82 троудолюбиемь . ко 83 ст҃моу 84 архистратигоу

Варіанты: 1 Х. П. всѣм. 2 Х. П. изьобрѣте. 3 Х. П. хоудожника. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. въ. 6 Х. П. пріателех. 7 Х. П. именем милонегь. 8 Х. П. крсщеніи. 9 Х. П. моѵсеи. 10 Х. П. веселеила. 11 Х. П. сътвори. 12 Х. П. б(о)гоизволенноу. 13 Х. П. написанныа. 14 Х. П. ятся. 15 Х. П. не тъщно. 16 Х. П. въ соблюденіе. 17 Х. П. опущено. 18 Х. П. о х(рист)ѣ възмагаа. 1919 Х. П. Того ж .лѣта. 20 Х. П. Съвръши. 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. сентебр. 23 Х. П. пръвомчнци. 24 Х. П. В то ж д(е)нь. 25 Х. П. манастырь. 26 Х. П. великіи. 27 Х. П. кѵрь. 28 Х. П. съ. 29 Х. приб. си. 30 Х. П. дъщерію. 31 Х. П. предславою. 32 Х. П. пріатіи. 33 Х. П. потъщаніа. 34 Х. П. приб. яж. 35 Х. П. сътвори. 36 Х. П. трапезоу. 37 Х. П. приоуготовленіем. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. калоугерѣ. 40 Х. П. всѣми. 41 Х. П. ц(е)рковнаго. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. пръвых. 44 Х. П. сущаа (съ б. юс.). 45 Х. П. възвеслися. 46 Х. П. пришедшіи. 47 Х. П. црскои. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. моѵсеи. 50 Х. П. здоровіе. 51 Х. П. единѣми. 52 Х. П. видѣста. 53 Х. П. мнозіи. 54 Х. П. бывшіи, и приб. и. 55 Х. П. видѣти. 56 Х. П. видѣм. 57 Х. П. видіша. 58 П. яж нам б(ог)ъ. 59 Х. П. тъкмо. 60 Х. П. бо. 61 Х. П. съ. 62 Х. П. пріятны. 63 Х. П. поставивь. 64 Х. П. въздамы. 65 Х. П. сътворил. 66 Х. П. требоуеши. 67 Х. П. въздыханіа. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. здравіи. 70 Х. П. опущено. 71 Х. П. твоем. 72 Х. П. въздас. 73 Х. П. троудом ти. 74 Х. П. опущено. 75 Х. П. опущено. 76 Х. П. опущено. 77 Х. П. словесен. 78 Х. П. добродѣтели. 79 Х. П. в газфоулакію. 80 Х. П. хотеніе въвръгше.

711

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буква п переправлена изъ б, р изъ о (надъ бо сохранилось титло). В Буква ю написана по соскобленному. Г Буква т переправлена изъ д. Д Буква я переправлена изъ о (омеги). Е Надъ у и і другой рукой надписано по двѣ черточки. Ж Между ъ и ф поставлена точка.


Михаилоу . преже поминаемомоу манастъıрю . иже извѣсто всимъ 1 бгомоудръıмъ . дѣломъ показа изоѡбрѣте 2 бо подобна дѣлоу и ходожника А 3 . и 4 во 5 своихъ си приѧтелехъ 6 . имене А Милонѣгъ 7 . Петръ же по крещению 8 . акъı Моисѣи 9 древле ѡного Веселѣила 10 . и приставника Б . створи 11 бо҃изволеноу 12 дѣлоу . и мастера не проста . преже написанъıӕ 13 стѣнъı и тако ӕтьсѧ 14 зданию на тощьно 15. во собьлюдение 16 чс̑тнаго 17 храма ни ѿ кого же . помощи требоуӕ . но самь ѡ Хс̑ѣ возмагаӕ 18 . поминаӕ Гс̑а гл҃щаго . ӕко всѧ мощна вѣроующемоу ❥

Въ 19 лѣт̑ ҂s҃ ѱ҃и 19. [6708 (1200)] Свѣрши 20 стѣноу тоу 21 мс̑ца сентѧбрѧ 22 въ . к҃д . . дн҃ь на стрс̑ть ст҃ъıӕ первомоученици 23 Феклъı Въ тъж̑ дн҃ь 24 приеха въ ман̑стъıрь 25 великъıи 26 кн҃зь Рюрикъ . кюръ В 27 Василии . со 28 хрс̑толюбивою 29 кнѧгинею . и со 28 сн҃омъ Ростиславомъ и Володимеромъ . и съ дочерью 30 своею Передъславою 31 . и со 28 снохою . Ростиславлею . и постави коутью оу ст҃го Михаила . и млт҃воу принесе ѡ приӕтьи 32 троуда Г . потщаниӕ 33 своего . таче помѧноу писание Златооустаго . добра млт҃ва . ѧже оустъı велми же паче 34 . маломощьми . и створи 35 пиръ не малъ . и трѧпезоу 36 со 28 приготовлениемь 37 . и накорми игоуменъı . и 38 со калоугѣръı 39 всими 40. и всѧкого чина црк҃вьнаго 41.

712

и подари всѧ ӕже 42 Д ѿ первъıхъ 43. даже и до послѣднихъ . не токмо тоу соущаӕ 44 . но и прилоучившаӕсѧ . тогда и возвеселисѧ 45 дхв҃но. ѡ прише/л.244/дши 46 в дѣло таково . цс̑рьскои 47 мъıсли его . и 48 игоумен же . Моусиı Е 49 и всѧ братьӕ ӕже ѡ Хс̑ѣ . велеглс̑но похвалиша Ба҃ . и ст҃го Михаила . и великого кнѧзѧ сдоровье 50 . ӕко единими 51 оустъı . гл҃ще дивна днс̑ь видиста 52 ѡчи наши . [II, 154] мнози 53 бо преже насъ . бъıвшеи 54 желаше видити 55 ӕже мъı видихомъ . 56 и не вѣдѣша 57 и слъıшати не сподобишасѧ . ѧже Бъ҃ намъ 58 дарова . твоимъ кнѧжениемь . не токмо 59 ибо 60 ѿѧлъ еси оуничижениӕ наша . но и со 61 славою приӕтъ нъı 62 . постави 63 на пространѣ нозѣ рабъ твоихъ . мъı же смирении что воздамъ 64 ти . противоу бл҃годѣӕнию ти . ӕже твориши . и створилъ 65 еси к намъ и самъ бо имъ не трѣбоуеши 66 . но точию воздъıханиӕ 67 и млт҃въı и 68 ѡ здравьи 69 и ѡ 70 спс̑ньи твоимъ А 71 Бъ҃ же млс̑ти воздасть 72 ти противоу троуда 73 мьздоу 74 . и архистратигъ Михаилъ . емоуже еси послоужилъ . не лестно . но ѡ Хс̑ѣ державно млс̑рдоуӕ . и ѡ всѣх̑ . по ѡбъıчаю ти 75 бл҃гомоу . и нашеӕ гроубости . писание 76 приими . акъı даръ слевесенъ А 77 . на похваление добродѣтелии 78 . во газъфоулакию 79 Ж бо кнѧжениӕ твоего . любовь и хотѣнье ввергъше 80 .

Варіанты: 1 Х. П. мѣдници. 2 Х. П. и прочіе. 3 Х. П. нятися. 4 Х. П. дръзаем. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. нищеоуміа. 7 Х. П. притчю . 6 Х. П. съ. 9 Х. П. мефедіемь. 10 Х. П. събытіе, и приб. быс. 11 Х. П. бжственных. 12 Х. П. положил. 13 Х. П. писаніих вѣщаа. 14 Х. П. выноу. 15 Х. истинными, П. истынными. 16 Х. П. безсловесное есство. 17 Х. П. съчювственно. 18 Х. П. точію свѣтлостію. 19 Х. П. растеніем. 20 Х. П. не премѣнно. 21 Х. П. хранящаа. 22 Х. П. всѣм. 23 Х. П. сматряющим творця. 24 Х. П. зде ж. 25 Х. П. нам. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. тебѣ. 28 Х. П. б(о)голюбна. 29 Х. П. къ. 30 Х. П. изваана. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. вѣдомо. 33 Х. П. мори. 34 Х. П. въ. 35 Х. П. изыдоша. 36 Х. П. б(о)гомирнаа. 37 Х. П. приб. и в конець вселенныа. 38 Х. П. хрстолюбнаа, и приб. твоа (П. твоя). 36 Х. П. всѣх. 40 Х. П. еѵглисть. 41 Х. П. дньс. 42 Х. П. б(о)голюбци. 43 Х. П. въ слѣд. 44 Х. П. ревноующи. 45 Х. П. и моусіа. 46 Х. П. съи і(зра)иль. 47 Х. П. от. 48 Х. П. немилосръдіа. 49 Х. П. създаніа. 50 Х. П. акы. 51 Х. П. поновляются. 52 Х. П. рекоут. 53 Х. П. г(оспод)ня. 54 Х. П. о г(оспо)дѣ. 55 Х. П. зоровавели. 56 Х. П. свобожшіеся. 57 Х. П. вавилонска нечааніа. 58 Х. П. множство. 59 Х. П. кіанъ. 60 Х. П. къ архиастратигоу г(оспод)ню. 61 Х. П. токмо. 62 Х. П. чюдесѣ. 63 Х. П. въ. 64 Х. П. съвръшися. 65 Х. П. оутвержающи. 66 Х. П. неподвижно. 67 Х. П. оудобреннем. 68 Х. П. зданіи. 69 Х. П. опущено. 70 Х. П. любезнѣ сматряющи. 71 Х. П. привлачащи. 72 Х. П. мнятся якоя радости гл(агола)ше. 73 Х. П. опущено. 74 Х. П. б(о)гомудръство (съ б. юс.). 78 Х. П. бл(а)женіи.

713

Примѣчанія: А Буква ц переправлена изъ ч. Б Буква г передѣлана изъ другой. В Буква ц переправлена изъ ч. Г Буква б передѣлана изъ в. Д Буквы г и с подъ одной общей дугой. Е Буква ц написана другими чернилами. Ж Буква р переправлена изъ д. З Буква г передѣлана изъ б. И Такъ въ рукописи. І Буква ю переправлена изъ е. К Буква щ переправлена изъ щ. Л Между о и м точка.


акъı вдовица А ѡна . двѣ мѣдницѣ 1 . прочее 2 на млс̑ть твою надѣющесѧ . словоу ѧтисѧ 3. ѡ Гс̑ѣ дерзаемь 4. и 5 то же не ѿ скоудости нашего нищетооумьӕ 6. но ѿ дѣлъ твоихъ причтоу 7 приѡбрѣтше . и со 8 прпд̑бнъıмъ . Мефедьемь 9 . гл҃емь Б . днс̑ь бо сбъıтье 10 бжс̑твенъıхъ 11 словесъ его . ӕже положи 12 въ своихъ емоу написаниихъ вѣщаӕ 13 . Малое н҃бо . бг҃омоудраго дш҃а . воиноу 14 повѣдающи славоу Бж҃ию . правостью вѣръı . и словесъı истѣньнъıми 15 . и дѣлъı добръıми . н҃бса бесловесное естьство 16 соуще и сочювьствено 17 . и самовластно . но точью свѣтлостью 18 . слн҃ца и растѣниемь 18 лоунъı. оукрашениемь звѣздъ . и не пременьно 20 хранѧще 21 оуставъı временемь . влд̑чнѧ повелениӕ . повѣдають славоу его . ӕко же всимъ 22 . добрѣ смотрѧщимъ творца В 23 ѡ томъ похвалити добраго ради оурѧжениӕ . здѣ же 24 преболе на 25 томъ 26 того ѡ тобѣ Г 27 ӕвлѧетьсѧ . словеса бо чс̑тна . и дѣла блг҃олюбна 28. и держава самовластна . ко 29 Бо҃у . изваѧнаѧ 30 славою паче звѣздъ нбс̑нъıхъ . не токмо и 31 в Роускъıх̑ . концехъ В вѣдома 32 . но и соущимъ в морѣ 33 далече . во 34 всю бо землю изиидоша 35 по пр҃ркоу . бог̑мирнаӕ 36 словеса твоӕ 37 . хрс̑толюбовнаӕ 38 дѣла . ими же ѡ всихъ 39 влд̑ка . твои /л.244об./ славитьсѧ . да видѣвше бо

714

вѣща . Єоуаг̑лс̑тъ Д 40 . дѣла ваша добраӕ . прославѧть ѡц҃а вашего иже есть на нбсѣх̑ ѿ дн҃ь 41 бо мнозии бо҃любци Е 42 познаютьсѧ . без лѣности тещи во слѣдъ 43 тебе ревноующе 44. ѡбрѣтше тѧ проводника . ӕко Моисѣа 45 . новъıи сии Изр҃ль Ж 46 . изводѧщаго . из 47 работъı немлс̑рдьӕ 48 и ѿ мрака скоупости . ѿселѣ бо не на брезѣ ставше . но на стѣнѣ твоего созданиӕ 49 . пою ти пѣс̑ побѣдноую . аки 50 Мариамъ древле . днс̑ь по Исаи понавлѧютьсѧ 51 ѡстрови . а рекоу 52 праведнъıхъ дш҃а . видѧще поновление . чс̑тнаго храма Гс̑нѧ 52 . оутвержениемь твоимъ ѡ Гс̑ѣ З 54 . ӕко и при є̑ Зовавели И 55. свобожьшеисѧ 56 . ѿ Вавилоньска нечаӕниӕ 57 . днс̑ь и множество 58 вѣрнъıхъ Къıѧнъ 59 . и населници ихъ . болше потщание и любовь ко архистратигоу Гс̑ню 60 имѣти начинають І . не токъмо 61 и 31 ради спс̑ниӕ своего . но и новаго ради чюдеси 62 . иже во 63 дн҃и црс̑тва твоего свѣршисѧ 64. оутвержающе 65 бо непостъıжьно 66 нозѣ свои на оудобренемь 67 ти зданьи 68 . и 69 ѡчима си любезно смотрѧщи 70. ѿвсюдоу веселие дш҃и привлачаще К 71 . и мнѧтьсѧ ӕко аера достигше 72 . и тако любовью едва 73 ѿходѧть похвалѧюще бо҃гомоудрество Л 74 твое блж҃нии 75 же не видивше . но вѣроующе радоуютьсѧ . ӕкоже вѣща Соломонъ . похвалѧемоу

Варіанты: 1 Х. П. праведномоу веслятся людие. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. суетна (съ б. юс.). 4 Х. П. повръзенна. 5 Х. П. нбсѣ. 6 Х. П. оутверженна. 7 Х. П. овіи. 8 Х. П. манастырь. 9 Х. П. истинны. 10 Х. П. пріидет. 11 Х. П. щадѣно. 12 Х. П. въ прпдбных. 13 Х. П. въ збранных. 14 Х. П. длъжнии ти м(о)л(и)твеници. 15 Х. П. единомысленно. 16 Х. П. къ избранномоу. 17 Х. П. не забытно, и приб. познани быти. 18 Х. П. жаждоуще. 19 Х. П. источники. 20 Х. П. отцъ. 21 Х. П. единочядого с(ы)на. 22 Х. П. коупно. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. будоущаа (съ б. юс. послѣ б). 25 Х. П. амин.

715

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи вм. отъяшася. Б Между точками виденъ слѣдъ стертой буквы. В Такъ въ рукописи.


правѣдномоу веселѧтьсѧ людье 1 днс̑ь ѿшасѧ А 2 ѿ многъ срд̑ць помъıшлениӕ соуетьна 3 . и гл҃и маловѣрнии ѡвии бо гл҃хоу . ӕко златомъ власомъ [II, 155] поверзена 4 есть црк҃ви ѿ небесе 5 . и тѣмь же оутвержена 6 . а ѡви 7 ӕко постоупаеть црк҃ви в монастъıрь 8 . инако же мнози . и ни ѿ единѣхъ же бѣ помощи истѣньнъı 9 оутѣшению . дондеже приде 10 емоу же . щадено 11 бъıс̑ . блгд̑ть и млс̑ть во прпд̑бьнъıх̑ 12 его . и посѣщение во избранъıхъ 13 его . еще же и мъı долъжнии ти млт҃внци 14 . Б . нашь приснъıи гс̑ине единомъıслено 15 соуще ко избраньномоу 16 семоу . мѣстоу надѣемьсѧ . не забъıти 17 . жажюще 18 ѿ тебе млс̑ти ӕкоже елень на источникъı 19 воднъıӕ . И Бъ҃ млс̑ти и ѡц҃ь 20 щедротамъ . и любъı единочад̑го сн҃а Е 21 его . и причастье ст҃го Доуха . да боудеть съ црс̑твомъ твоимъ . коупь 22 съ любъıми тобою . и 23 архистратигь . Михаилъ . и 23 покръıваи и 23 хранѧ /л.245/ кровомъ крилоу твоею . нъıнѣ и присно . и въ боудоущиѧ 24 вѣкъı аминъ 25


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.