[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 863-880.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 1515 Х. П. опущено, а вмѣсто этого: В та ж лѣта. 16 Х. П. въстоцѣ. 17 Х. П. испоущающи. 18 Х. П. лоуча. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. нарицашеся. 21 Х. П. виденіа. 22 Х. П. оужась. 23 Х. П. хитрецъ же смотривше. 24 Х. П. иже. 25 Х. П. ничего же. 26 Х. П. княгини. 27 Х. П. с(вя)тыа б(огороди)ца. 28 Х. П. въ епскпьи. 2929 Х. П. опущено, а вмѣсто того: Тогда же. 3030 Х. П. в самѣх татарох мятеж быс великь и избишася. 31 Х. П. межи. 32 Х. П. бесчисленное. 33 Х. П. множство. 34 Х. П. акы пѣсокъ морскыи. 3535 Х. П. опущено, а вмѣсто того: По сем же. 36 Х. П. въишелкови. 37 Х. П. в. 38 Х. П. и поиде. 39 Х. П. приб. и. 40 Х. П. слоугы ж шварнови. 41 Х. П. визлъже. 42 Х. П. оздоровися. 43 Х. П. къ. 44 Х. П. новѣгородцѣ. 45 Х. П. про што. 46 Х. П. моея. 41 Х. П. землю мою еси. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. запрѣлся. 50 Х. П. приб. я тебе. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. тебе. 53 Х. П. я. 54. Х. П. жалоую. 55 Х. П. аже мя воева. 56 Х. П. то тъи россудит (съ б. юс.). 57 Х. П. межю. 58 Х. П. ляхове. 59 Х. П. вържъ. 60 Х. П. невъступь (съ б. юс.). 61 Х. П. ничего ж. 62 Х. П. збѣгли. 63 Х. П. бяху (съ б. юс.). 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. бяху (съ б. юс.). 66 Х. П. оукраиняне. 67 Х. П. пріехал въборзѣ. 68 Х. П. опущено.

863п

Примѣчанія: Б Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто. В Подъ вла видно соскобленное хво. Г Буква ч переправлена въ ц. Д Подъ ълѣ видно соскобленное огдл. Е Такъ въ рукописи; надстрочное с и дуга киноварью. Ж Буква ч передѣлана въ ц. З Надъ я надписано позже з подъ дугой. И Надстрочное с надписано, кажется, позже І Надстрочное л надписано, кажется, позже. К Это слово приписано на среднемъ полѣ снизу вверхъ.


Въ 15 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ . о҃г . 15 [6773 (1265)] Ӕвисѧ звѣзда на востоцѣ 16. хвостатаӕ ѡбразомъ страшнъıмъ . испоущающе 17 ѿ себе лоучѣ 18 великы си же звѣзда (не) Б 19 нарѣчаетьсѧ 20 власатаѧ В. ѿ видѣниӕ 21 же сеӕ звѣзды страхъ ѡбьӕ всѧ члв҃кы и оужасть 22 . хитрѣчи Г же смотрѣвше 23 тако рекоша . ѡже 24 мѧтежь великъ боудеть . в земли . но Бъ҃ спс̑ть своею волею и не быс̑ ничто же 25Того же лѣт̑ . престависѧ великаӕ кнѧгинѣ 26 Василковаӕ . именемь Ѡлена . и положиша тѣло еӕ во црк҃ви ст҃ѣи Бц҃ѣ 27 во пискоупьи 28 Володимерьскои ❙

Въ 29 лѣт̑ Д . ҂s҃ . ѱ҃ . о҃д . 29 [6774 (1266)] Быс̑ 30 мѧтежь великъ в самѣхъ Татарѣх̑ . избишасѧ 30 сами промѣжи 31 собою бещисленое 32 множество 33 . [II, 203] акь пѣсокъ морьскы 34

864

Въ 35 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . . о҃е . [6775 (1267)] И быс̑сть Е тиш̑

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . о҃ . s҃ . 35 [6776 (1268)] Кнѧжащоу Воишелкови 36 во 37 Литвѣ . и Шварнови . иде 38 Литва на Лѧхы воевать . на Болеслава кнѧзѧ 39. идоша мимо Дорогичинъ . слоуги же Шварновы 40 . идоша с ними же и воеваша ѡколо Скаришева . и ѡколо Визълъжѣ 41. и Торжькоу . и взѧша полона много . тогда же Болеславоу кнѧзю болноу соущоу велми . потом же Болеславъ . оусторобивсѧ 42 посла посолъ свои . ко 43 Шварнови . тогда же Шварнови соущю в Новѣгородч̑ѣ Ж 44 . тако река . по што 45 мѧ еси воевалъ . без моеи 46 винъı . землю еси мою 47 взѧл̑ . Шварно же сѧ 48 запрѣ 49 емоу тако река 50 . не воевалъ . ӕзъ 51 тебе 51 . но Литва тѧ 52 воевала посолъ же реч̑ Шварнови тако ти молвить кнѧзь Болеславъ . ӕ 53 З на Литвоу не жалоуюс̑ И 54 ѡже мѧ воевал̑ І 55 . немирникъ мои . а воевал мѧ тако и гораздо . но на тѧ жалоую . а Бъ҃ . боуди по правомъ . тъ то расоудить 56 . межи 57 нами . и ѿселѣ заратишасѧ . и почаша Лѧховѣ 58 /л.288/ воевати ѡколо Холма . воеводы же быша с ними Сигнѣвъ . Воржь 59 . Соулко Невъстоупъ 60 . и не взѧша ничтоже 61 избѣгли 62 бо сѧ бѧхоуть 63 в городъ и 64 зане вѣсть бѧхоуть 65 подали имъ Лѧхове . Оукраинѧнѣ 66 . посем же Шварно приѣха 67 из Новагородъка . вборзѣ К 68

Варіанты: 1 Х. П. съвокоупивати. 2 Х. П. володимеръ. 3 Х. П. съвокоупившес. 4 Х. П. в ляхи воевати 5 Х. П. володимеръ. 6 Х. П. бѣлое. 7 Х. П. въ своаси. 8 Х. П. иде. 9 Х. П. чръвноу. 10 Х. П. тоу бо бяше о(те)цъ его. 11 Х. ис чръвна ж, П. ис ръвна ж. 12 Х. П. ляхове. 13 Х. П. чръвна. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. григоріа. 16 Х. П. съимѣвася. 17 Х. П. василко ж. 1818 Х. П. рѣчи его рад. 19 Х. П. и порекоста собѣ сънем. 26 Х. П. сонмови. 21 Х. П. тернавы. 22 Х. П. пріиде. 23 Х. П. аже. 24 Х. П. ляхове вѣс оучинили. 25 Х. П. обышедше. 26 Х. П. поча. 27 Х. П. приб. съ. 28 Х. П. вълодимеромъ. 29 Х. П. пріидоша къ чръмноу. 30 Х. П. видѣша. 31 Х. П. аже. 32 Х. П. ляхове. 33 Х. П. поусти на наворот. 34 Х. П. бяху (съ б. юс.). 35 Х. П. възогнали. 36 Х. П. опущено. 37 Х. П. многыа. 38 Х. дроугыя, П. дроугыа. 39 Х. П. приб. назад. 40 Х. П. володимера. 41 Х. П. бяше. 42 Х. П. біите. 43 Х. П. поустѣте я. 44 Х. П. олны. 45 Х. П. так. 46 Х. П. володимеромъ. 47 Х. П. въ. 48 Х. П. тяжцѣ. 49 Х.. П. бяху. 50 Х. П. полци. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. яко борове велици. 53 Х. П. опущено. 54 Х. П. бяше. 55 Х П. володимерь. 56 Х. П. назади. 57 Х. П. ляхове. 58 Х. П. опущено. 59 Х. П. въ. 60 Х. П. опущено. 61 Х. П. бяху (съ б. юс.). 62 Х. П. върота. 63 Х. П. опущено. 64 Х. П. приб. бяше. 65 Х. П. обоити. 66 Х. П. и нарицахус (съ б. юс.). 67 Х. П. я. 68 Х. П. ида. 69 Х. П. стрыа. 70 Х. П. и не дожда. 71 Х. П. володимера. 72 Х. П. приб. ляхове. 73 Х. П. немощно.

865

Примѣчанія: А Передъ т и подъ т видно соскобленное (оудоу). Б Буквы ер надписаны писцомъ надъ строкой. В Надъ я другой рукой надписано надъ строкой подъ дугой (яз). Г Передъ л видно соскобленное в; л передѣлано изъ друтой буквы. Д Здѣсь соскоблено нѣсколько буквъ, а слѣдующія буквы си написаны поверхъ другихъ. Е Буква ч переправлена въ ц. Ж Буква ч переправлена въ ц. З Буква и послѣ б переправлена въ о. И Буква укъ переправлена изъ о.


и поча совокоупливати 1 силоу свою . и Василко кнѧзь и сн҃ъ его Володимиръ 2 . совокоупивше 3 поидоша в Лѧховѣ воевать 4 Шварно же поча воевати ѡколо Люблина . а Володимѣръ 5 ѡколо Бѣлоѣ 6 . и взѧша полона много . и тако поидоша во своӕси 7 . Шварно поиде к Холмови . а Володимеръ поиде 8 к Червьноу 9 . тоу А бѧшеть ѡц҃ь емоу 10 Василко и Щервена же 11 поиде к Володимерю . пришедшимъ же имъ . домовь . и посемь Лѧховѣ 12 почаша воевати ѡколо Червьна 13 . тое же недѣли . и не вземше ничего же . и тако поидоша назадъ . и потомъ . Болеславъ кнѧзь . присла посолъ свои 14 к Василкови . Григорѧ 15 пробоща . Люблиньского тако река своӕче . соимевѣсѧ 16 . Василко 17 реч̑ 18 . а ӕ В радъ 18. и порекоша себе снемь 19 . в Тернавѣ . и по семь Василко . поиде к соньмови 20 до Тернави 21 . и бывшоу емү оу Грабовци . и приде 22 к немоу вѣсть . ѡже 23 Лѧховѣ лесть Г оучинилѣ 24 . к соимови не шли . но ѡбишедше 25 ѡколо на Ворота . и тако поидоша к Белзоу . и почаша 26 воевати . и села жечи . Василько же поиде вборзѣ . ѿ Грабовца . 27 Шварномъ . и 27 сн҃мь своимъ Володимеромъ 28 . и придоша ко Червьноу 29. и видиша 30 ѡже 31 села горѧть . а Лѧховѣ 32 воюють . Василко же поусти

866

на нѧ воропъ 33 . идеже бѧхоуть 34 Лѧхове розогналисѧ 35 воюючи по селомъ . и 36 оубиша ѿ них̑ многи 37 . а дроугиӕ 38 изоимаша . Лѧхове же оубоӕвъшес̑ поидоша 39 во своӕси . Василко же посла по нихъ . Шварна . сыновца своего . и Володимѣрѧ 40 сн҃а своего . оуказалъ бо бѧшеть 41 . има тако река . не бѣите 42 же сѧ с ними . близь но поустите ѣ 43 во свою землю . ѡлънъı 44 поидоуть роздѣлившесѧ . тоже биитесѧ с ними . и тако 45 по нихъ Шварно с Володимѣромъ 46 . поиде во Д 47 силѣ тѧжьчѣ Е 48. бѧхоуть 49 бо полчи Ж 50 видениемь 51. акы боровѣ велицѣи 52 Шварно же 53 бѧшеть 54 впередѣ /л.288об./ идѧ своимь полкомъ . а Володимеръ 55 идѧше назадѣ 56 своимъ полком̑ . Лѧховѣ 57 же бѧхоу и 58 еще не вошли во 59 свою землю . но токмо и 66 бѧшеть 61 Ворота 62 прошли . се же бѣашеть 63 мѣсто 64 твердо . зане немощно быс̑ ѡбиити З 65 его никоуда же . тѣм же нарѣчахүтьсѧ И 66 Ворота тѣснотою своею . тоу же и оугониша ѣ 67 . Шварно впередѣ идѧ 68 . своимъ полкомъ . и не помнѧ рѣчи строӕ 69 своего . но дождавъ 70 полка брата своег̑ . Володимѣра 71 . и оустрѣмисѧ на бои . сразившима же сѧ челома . и тако поломиша 72 полкъ Шварновъ . а инѣмъ полкомъ немочно 73 быс̑ помощи ни ѿкоуда же тѣснотою .

Варіанты: 1 Х. П. многы. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. тысяцког лаврентіа. 4 Х. П. андреа. 5 Х. П. показа. 6 Х. П. мужство (съ б. юс.). 7 Х. П. и пріаста. 8 Х. П. побѣдныи конець. 9 Х. П. съ. 10 Х. П. велици. 11 Х. П. опятъ. 12 Х. П. въсхотѣ пріати. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. мнишескыи. 15 Х. П. моляшеся. 16 Х. П. с ним. 17 Х. П. хотяше. 18 Х. П. съгрѣшилъ есмъ. 19 Х. П. пред. 20 Х. П. а земля ти опасена. 21 Х. П. оугровска. 22 Х. П. опущено. 23 Х. П. с(вя)т(а)го даниліа. 24 Х. П. себе. 25 Х. чернеческыа, П. чернеческыя. 26 Х. П. жити. 27 Х. П. манастыри. 28 Х. П. зде. 29 Х. П. дроугыи. 30 Х. П. опущено. 31 П. оутѣшиватися. 32 Х. П. григоріи. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. въспрашав. 35 Х. П. реч. 36 Х. П. пріе сѣмо. 37 Х. П. пріеде. 38 Х. П. и, приб. григоріи. 39 Х. П. чернечскыи. 40 Х. П. время. 41 Х. П. реч. 42 Х. П. воишелкь. 43 Х. П. стрстное недли. 44 Х. П. реч. 45 Х. П. къ. 46 Х. П. быхмо. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. бояся. 49 Х. П. хотяше. 50 Х. П. василковоу рукоу (послѣ р б. юсъ). 51 Х. П. пріеха с(вя)тое недли. 52 Х. П. оу володимерь. 53 Х. П. манастыри. 54 Х. П. нѣмчич. 55 Х. П. опущено. 56 Х. П. князи. 57 Х. П. льва. 58 Х. П. поеха домовь спат. 59 Х. П. стоаше. 60 Х. П. пріеха левъ. 61 Х. П. напіемся по чаши вина. 62 Х. П. почаша. 63 Х. П. же не хотяше искони. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. въ. 66 Х. П. приб. и. 67 Х. П. иже. 68 Х. П. бяше. 69 Х. П. опущено. 70 Х. П. шварнови. 71 Х. П. тако. 72 Х. П. приб. ж. 73 Х. П. тѣло. 74 Х. П. въ. 75 Х. П. великого.

867

Примѣчанія: А Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто. Б Такъ въ рукописи. В Буква ь написана по соскобленному и и передѣлана въ ъ. Г Между п и и соскоблена буква, а вслѣдъ за и приписано е другою рукой (напиемся). Д Буква о написана по соскобленному. Е Буква ц написана но соскобленному другими чернилами.


и тако побѣдиша Лѧховѣ Роусь и оубиша ѿ нихъ многих̑ 1 . ѿ боӕръ и ѿ простъıхъ людии 2 . тоу же оубиша ѡба сн҃а тысѧчкого . [II, 204] Лаврентѣӕ 3 . и Андрѣӕ 4 . не мало бо показаста 5 моужьство 6 свое . и не побѣгоста братъ ѿ брата . тоу же приӕста 7 . побѣдъı конѣць 8Посем же оумиришасѧ Лѧхове с Роусью . Болеславъ . с Василкомъ . и со 9 Шварномъ . и начаша . бъıти в любви велицѣ 10Посем же Воишелкъ . да кнѧжение свое . зѧтю своемоу Шварнови . а самъ ѡпѧть 11 восхотѣ приӕти 12 (приӕти) А 13 мнискии 14 чинъ . Шварно же молѧшетьсѧ 15 емоу . по великоу . абы еще кнѧжилъ . с ними 16 в Литвѣ . но Воишелкъ . не хотѧшеть 17 тако река . согрѣшилъ есмь 18 много . перед̑ 10 Бм҃ъ и члв҃кы . тъı кнѧжи а землѧ ть ѡпасе̑на 20 . Шварно же не може оумолити его . и тако нача кнѧжити в Литвѣ а Воишелкъ иде до Оугровьска 21 . в манастырь ко 22 ст҃моу Данилью 23 . и взѧ на сѧ 24 чернѣчькии 25 порты . и поча житии Б 26 в манастъıрѣ 27 тако река . се ми здѣ 28 . близъ мене сн҃ъ мои Шварно . а дроугии 20 гс̑нъ мои . ѡц҃ь кнѧзь 30 Василко . а тѣма сѧ имоу оутѣшивати 31 Григорѣи 32 же Полониньскыи и 33 еще бѧше живъ . наставникъ его . Воишелкъ же . вопрашавъ 34 . ѡ животѣ его радъ быс̑ . посла по нь река 35 .

868

гс̑не ѡч҃е . приѣди семо 36. ѡн же приѣха 37 к немоу . и настави его 38 . на поуть чернечькии 39 . и в то веремѧ 49 присла Левъ к Василкови тако ре/л.289/ка 41. хотѣлъ бъıхъ снѧтисѧ с тобою . абы тоуто и Вошелкъ 42 былъ Василко же посла . по Воишелка . стрс̑тноѣ нѣд̑ 43 . тако река 44. прислалъ ко 45 мнѣ Левъ а быхом 46 сѧ снѧли . а не (не) А 47 боисѧ ничего же . Воишелкъ же боӕшетьс̑ 48 Лва . и не хотѧшет̑ 49 ехати . но поѣха на Василкови роукѣ 50 . и приѣха на ст҃ои нед̑ 51 . в Володимѣрь 52 . и ста в монастъıрѣ 53 . ст҃го Михаила . Великого . Марколтъ же Нѣмѣчинь В 54 . зва к собѣ . всѣ 55 кнѧзѣ 56 на ѡбѣдъ . Василка . Лва 57 Воишелка . и начаша ѡбѣдати . и пити и веселитис̑ . Василко же напивсѧ поѣха домовь спать 58. а Воишелкъ поѣха до манастырѧ . идеже стоӕшеть 59 . и посемь Левъ приѣха 60 к немоу в манастырь . и поча молвити Воишелкови . коуме . напимсѧ Г 61. и начаша 62 пити . дьӕволъ же исконѣи Б не хотѧ 63 добра . члвс̑комоу родоу . и 64 вложи во 65 срд̑це Лвови . 66 оуби Воишелка Д . завистью . ѡже 67 бѧшеть 68 . далъ землю Литовьскоую . братоу 69 его Шварнүви 70 . и такъ 71 быс̑ конѣць Е оубитьӕ его спрѧтавше 72 тело 73 его . и положиша . во 74 црк҃ви ст҃го Михаила Великаго 75Кнѧжащю

Варіанты: 1 Х. П. воишелцѣ. 22 Х. П. немного лѣт. 3 Х. П. въ. 4 Х.П. с(вя)тыа б(огороди)ца. 55 Х. П. опущено, а вмѣсто того: Посем же. 6 Х. П. окаанныи безаконныи. 7 Х. П. проклятыи и. 8 Х. П. троидени. 9 Х. П. безаконіа. 10 Х. П. списати. 11 Х. П. бяше безаконникь. 12 Х. П. соурскіи, и приб. и. 13 Х. П. іерслимскыи. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. безаконіа. 16 Х. П. бяше ж. 17 Х. П. сирьпутіи (съ б. юс.). 18 Х. П. свилкели. 19 Х. П. бо. 20 Х. П. въ. 21 Х. П. живяху (съ б. юс.). 22 Х. П. въ. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. дръже. 25 Х. П. хрстіанскоую. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. приб. всѣ. 2828 Х. П. опущено, а вмѣсто того: В то ж врѣмя. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. романа. 31 Х. П. въ. 32 Х. П. с(вя)тыа б(огороди)ца въ епскпьи. 3333 Х. П. опущено, а вмѣсто того: И по нем. 34 Х. П. въ. 35 Х. П. вълодимеръ. 36 Х. П. светяс. 37 Х. П. къ. 38 Х. начя княжѣти. 39 Х. П. оу галичи. 40 Х. П. опущено. 4141 Х. П. опущено, а вмѣсто того: По сем же. 42 Х. П. и з. 43 Х. заратился, П. заратилься. 44 Х. П. вротславскым. 45 Х. П. приб. и. 46 Х. П. володимерь. 47 Х. П. съ. 48 Х. П. ятвязѣ. 49 Х. П. здоумаше. 50 Х. П. князѣ. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. поутивльца. 53 Х. П. володимеръ. 54 Х. П. вълодслава. 55 Х. ломоносого, П. сомоносого. 56 Х. П. взаша. 57 Х. П. пріидоша. 58 Х. П. къ. 59 Х. П. ятвязстіи. 60 Х. П. опущено.

869

Примѣчанія: А Переправлено въ воишелкѣ: о переправлено въ ѣ, а ви зачеркнуто. Б Такъ въ рукописи. В Передѣлано въ троиденъ: н приписано другою рукой, и переправлено въ ъ. Г Буква ы передѣлана изь ь. Д Передъ ратью соскоблено с (с ратью). Е Буква ч написана по соскобленному ц. Ж Между мо и но зачеркнуты буквы го. З Буква ь надписана надъ строкой.


же по Воишелкови А 1 Шварнови в Литовьскои земли кнѧживъ же лѣтъ 2 немного 2 . и тако престависѧ . и положиша тѣло его во 3 црк҃ви ст҃ои Бц҃ѣ 4 близъ гроба ѡтнѧ ❙

Въ 5 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . о҃ . з҃ . [6777 (1269)] Не бысть ничтож̑

Въ лѣт̑ ҂s҃ ѱ҃ . о҃и . 5 [6778 (1270)] Нача кнѧжити в Литвѣ . ѡканьнъıи и безаконьньныи Б 6 проклѧты 7 немлс̑твъıи Троидеи В 8 егоже безаконьӕ 9 не могохомъ пи̑сати 10 срама ради такъ бо бѧшеть безаконьник̑ 11 ӕко и Антиѡхъ Соурьскыи Г 12 Иродъ Єрс̑лмъськыи 13 . и Неронъ Римъскыи . и 14 ина многа злѣиша того безаконьӕ 15 чинѧше . живъ же лѣтъ . в҃ı . и тако престависѧ . безаконьникъ . бѧхоуть же 16 в него братьӕ Борза . Соурьпоутии 17 . Лѣсии . Свелкении 18 . бѧхоуть же 19 . живоуще во 20 ст҃мь кр∙̑щнии . сии же живѧхоуть 21 в любви . во 22 кротости и 23 во 22 смиреньи . держаще 24 правоую вѣроу крестьӕньскоую 25 . преизлиха любѧще вѣроу 26 и 26 нищаӕ . си же 27 преставишасѧ . при животѣ Троиденевѣ .

Въ 28 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . о҃ѳ 28 [6779 (1271)] Престависѧ блговѣрныи кнѧзь . и 29 хрс̑то/л.289об./любивъıи великыи Володимерьскыи . именемь Василко сн҃ъ великого кнѧзѧ Рома Б 30. и положиша тѣло его во 31 црк҃ви . ст҃ѣи Бц҃и во пискоупьи 32 Володимерьскои

870

Въ 33 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . п҃ . 33 [6780 (1272)] Нача кнѧжити во 34 него мѣсто . сн҃ъ его Володимерь 35. правдолюбьемь свѧтѧсѧ Б 36 ко 37 всеи своеи братьи . и к боӕромъ . и ко 37 простъıмъ людемь ❥ А Левъ нача кнѧжити 38 в Галичѣ 39 и в Холмѣ . по братѣ по 40 своемь . по Шварнѣ .

Въ 41 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . п҃а . 41 [6781 (1273)] Оумиришасѧ с Лѧхъı с 42 Болеславомь кнѧзем̑ Болеслав же сѧ 40 тогда . заратилъ 43 с Воротьславьскимь 44 кнѧземь 45 . идоша емоу в помочь . Левъ . Мьстиславъ . а Володимеръ 46 самъ не иде . но посла свою рать со 47 Жилиславомъ . про то не иде самъ заратил бо сѧ бѧше . со 47 Ӕтвѧзи 48 . посем же сдоумавше 49 кнѧзи . поити на Ӕтвѧзи 48 приспѣвши же зимѣ . сами кнѧзи 50 не идоша . но послаша воеводы своӕ ратью Д. Левъ же 51 посла со 47 своѥю ратью . Андрѣӕ Поутивлича Е 52. а Володимиръ 53 посла со 47 своѥю ратью . Желислава . а Мьстиславъ . посла со 47 своею ратью . Володъслава 54 . Ломоносаго Ж 55 ходивъше же и взѧша 56. Злиноу . Ӕтвѧзем же собравшимсѧ . и не смѣша битисѧ с ними . и тако придоша 57 с побѣдою и чс̑тью великою ко 58 своимъ кнѧземь . и посемь приѣхаша кнѧзи Ӕтвѧжьсции 59 . Минтелѧ . Шюрпа . Моудѣико 60 . Пестило . ко Львови З . и Володимерови . и Мьстиславоу . мира просѧче

Варіанты: 1 Х. П. просячи събѣ. 2 Х. П. приб. им. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. поехаша. 5 Х. П. въ. 66 Х. П. опущено. 7 Х. П. Проиденеви (въ П. киноварное П чернилами исправлено въ Т). 8 Х. П. земли. 9 Х. П. съ. 10 Х. П. въ велицѣ. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. иже. 13 Х. П бяше. 14 Х. П. отцъ. 15 Х. П. троиденевы. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. про то ж и. 18 Х. П. воеваше. 19 Х. П. посла пѣшци. 20 Х. П. воеваша. 21 Х. П. тако ж его пославь воеваше. 22 Х. П. троидени. 23 Х. П. любве. 24 Х. П. дорогычин. 25 Х. П. бяше. 26 Х. П. съи. 27 Х. П вѣдаше. 28 Х. П. мощно. 2929 Х. П. въ ночи. 30 Х. П. самыи. 31 Х. П. приб. и. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. все. 34 Х. П. оуслышавь. 35 Х. П. приб. и. 3636 Х. П. о сем быс. 37 Х. П. къ. 38 Х. П. менгоутимореви и. 39 Х. П. събѣ помощи. 40 Х. П. менгоутимеръ. 41 Х. П. ягоураина. 42 Х. П. заднѣпръскіа. 43 Х. П. дебрянского. 44 Х. П. и съ. 45 Х. П. смоленского, и приб. и. 46 Х. П. инѣх князеи. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. татарскои. 49 Х. П. прпспѣвши. 50 Х. П. пристроивати. 51 Х. П. роустіи. 52 Х. П. опущено. 53 Х. П. приб. и. 54 Х. П. и володимеръ. 55 Х. П. пинстіи. 56 Х. П. опущено. 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. тоуровь. 59 Х. П. слоуцкоу и. 60 Х. П. сняста. 61 Х. П. слоуцка. 62 Х. П. въборзѣ. 63 Х. П. сирьячи. 64 Х. П. приб. и. 65 Х. П. ноч. 66 Х. П. въставши рано. 67 Х. П. въсходящю ж. 68 Х. П. изрядивше. 69 Х. П. доидоша. 70 Х. П. татарове ж. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. приб. идяше. 73 Х. П. илва. 74 Х. П. опущено. 75 Х. П. приб. по лѣвоу. 76 Х. П. татарове. 77 Х. П. опущено. 78 Х. П. рекоучи. 79 Х. наши, П. наша. 80 Х. П. видѣша. 81 Х. П. аже.

871

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буква ч передѣлана въ ц. В Заскобленное въ рукописи зачеркнуто. Г Буква о надписана писцомъ надъ строкой. Д Буква ч передѣлана изъ ц. Е Буквы смоле написаны надъ строкой другими чернилами надъ соскобленнымъ ряза (было рязаньского). Ж Надъ а надписано и (пристраивати). З Такъ въ рукописи: буква я передѣлана изъ а. И Буква ч переправлена въ ц.


собѣ 1 . ѡни же ѡдва 2 даша имъ 3 и 3 миръ . и ради быша Ӕтвѧзѣ . ѡ мирѣ . и тако поѣхашаша 4 А во 5 свою землю❥

Въ 6 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . п҃в . 6 [6782 (1274)] Троиденеви 7 же еще кнѧжащоу . в Литовьскои землѣ 8 . живѧше со 9 Львомъ во величѣ Б 10 любви . шлючи многы дары межи собою а с Володимеромь . не живѧше в любви (величѣ) В 11. про то оже Г 12 бѧшь 13. ѡц҃ь 14 Володимеровъ . кнѧзь Василко . оубилъ на воинахъ . г҃ . браты . Троидененеви 15 же 16 про то 17 не живѧше с нимъ в любви . но воевашетьсѧ 18 с нимь . но не великъıми ратми Троидени же пославъ пѣшцѣ 19. татемь воевашеть 20 . Володимера . а Володимеръ пославъ тако же воевашеть 21 . и тако воевастасѧ лѣто цѣло . посемь /л.290/ же Троидении 22 забывь любви 23 Лвовы . послав Городнѧны велѣ взѧти Дорогичинъ 24 . и Тридъ с ними же бѧшеть 25 . се 26 же вѣдашеть 27 ѡ городѣ . како мочно Д 28 взѧти . излѣзъ же и 29 ночью 20 . и тако взѧша и на самъı 30 великъ дн҃ь 31 . избиша и 32 всѣ 33 ѿ мала и до велика . се же слъıшавъ 34 Левъ 35 . печаленъ быс̑ 36 ѡ семь велми 36 . и нача промъıшлѧти . и посла в Татаръı ко 37 великомоу цс̑рви . Меньгоутимереви 38 . просѧ собѣ помочи 39 оу него на Литвоу .

872

Менгоутимерь 40 же да емоу рать . и Ӕгоурчина 41 с ними воеводоу и Заднѣпрескыи 42 кнѧзи всѣ да емоу в помочь . Романа Дьбрѧньского 43 . и 44 сн҃мь Ѡлгомъ . и Глѣба кнѧзѧ Смоленьского Е 45 инъıихъ кнѧзии 46 много тогда бо бѧхоу . вси кнѧзи . в воли в 47 Тотарьскои 48 . зимѣ же приспѣвше 49 . и начаша сѧ . пристравати Ж 50 . кнѧзи Роусцѣи 51 и 52 Левъ 53 . Мьстиславъ Володимерь 54 . идоша же с ними кнѧзи Пиньсции 55 . и 56 Тоуровьсцѣи 57. и 57 быс̑ идоущимъ имъ . мимо Тоурово 58 къ Слоучкоу 59 тоу сѧ снѧ З 60 с Татары . оу Слоучка И 61 . и тако поидоша вси воборзѣ 62 к Новоугородъкоу . и не дошедше рѣкы . Сырьвѧчѣ 63 тоу же 64 сташа на нощь 65 . а заоутра рано воставше 66 поидоша . и перешедше рѣкоу до свѣта тоу же и дождаша свѣта . восходѧщоу же 67 слн҃цю и начаша изрѧживати полкы . изрѧдивша 68 же полкы и тако идоша 69 к городоу . Татаром же 70 идѧхоу по правоу своим̑ полкомъ . а ѿ нихъ Левъ идѧше 71 своимъ полкомъ 72. а ѿ Лва 73 Володимеръ идѧше по 74 лѣвоу 74 своим̑ полкомъ 75 . Татари 76 же прислаша . ко Лвови и к 77 Володимерови . тако рекоуче 78 . дѣти нашѣ 79 видѣлѣ 80. ѡже 81 рать стоить за горою . пара

Варіанты: 1 Х. П. конеи. 2 Х. П. пошлѣте. 3 Х. П. добрыа. 4 Х. П. осмотрят. 5 Х. П. добрыа. 6 Х. П. осмотрѣвше аже нѣтоу. 7 Х. П. пара идяше. 8 Х. П. съ. 9 Х. П. морози бяху (съ б. юс.) велици. 10 Х. П. пріидоша. 11 Х. П. бяше. 12 Х. П. копыля. 13 Х. П. заднѣпръстіи. 1414 Х. П. тъкмо. 15 Х. П. наперед. 16 Х. П. татарове. 17 Х. П. жадаху (съ б. юс.). 18 Х. П. романа. 1919 Х. П. город. 20 Х. П. дѣтинець. 21 Х. П. заутра. 22 Х. П. пріиде. 23 Х. П. и глѣбь. 24 Х. П. и володимеръ. 25 Х. деврянскіи, П. деврянскыи. 26 Х. П. гнѣвахуся (съ б. юс.). 27 Х. П. иже. 28 Х. П. здоумали бо бяху (съ б. юс.). 29 Х. П. аже. 30 Х. П. всѣм. 31 Х. П. въземши. 32 Х. П. в литовскую землю. 33 Х. П. възвратишас. 34 Х. П. въ 35 Х. П. володимеръ. 36 Х. П. къ. 37 Х. П. вълодимеръ. 38 Х. П. приб. къ себѣ. 39 Х. П. то. 40 Х. П. въ. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. дъщере своея. 43 Х. П. отпряся. 44 Х. П. володимере. 45 Х. П. рати своея отехати. 46 Х. П. допровадит. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. мене. 49 Х. П. едет. 50 Х. П. цѣловавшас. 51 Х. П. въ своаси. 5252 Х. П. опущено. 53 Х. П. опущено, а вмѣсто того: Посем же. 54 Х. П. къ. 55 Х. П. из своея землѣ. 56 Х. П. пред. 57 Х. П. онъ же піа я. 58 Х. П. чясть их. 5959 Х. П. оу слонимѣ. 60 Х. П. вълодимеръ же здоума. 61 Х. П. съ лвомъ. 62 Х. П. опущено. 63 Х. П. къ слонимоу. 64 Х. П. я. 65 Х. П. подсѣдали. 66 Х. П. троидени. 67 Х. П. сирьпоутя. 68 Х. П. камена. 69 Х. П. володимеръ. 70 Х. П. приб. и. 71 Х. П. рѣци. 72 Х. П. немнѣ.

873

Примѣчанія: А Слово со надписано надъ строкой. Б Надъ строкой приписано позже на (романа). В Неясно: ни или ии, а можетъ быть надо читать: градъи и Г Буква ц написана другими чернилами по стертому. Д Пифра ı переправлена изъ а. Е Переправлено въ каменца: е передѣлано въ ц, рядомъ приписано а. Ж Между м и ѣ было соскоблено л, а н надписано вмѣсто него надъ строкой. З Такъ въ рукописи.


идеть ис конѣи 1 . а пошлете 2 люди добрыи 3 с нашим̑ Татары . ать оусмотрѧть 4 што боудеть . ѡни же послаша с ними добръıи 5 люди . и тако ехавше . ѡсмотрѣша . ѡже нѣтоуть 6 рати . но парѧ идѧшеть 7 со А 8 истоковъ текоущихъ из горъ . зане морозѣ бѧхоуть велицѣ 9 . [II, 206] и тако придоша 10 к городоу . и сташа ѡколо его . Мьстиславъ же бѧшеть 11 не притѧглъ . но шелъ бѧшеть 11 . ѿ Копылѧ 12 воюӕ по Полѣсью . ни Романъ ни Глѣбь . тии кнѧзи . Заднѣпрѣсции 13 . но токмо 14 и 14 ѡдинъ Ѡлегъ . сн҃ъ /л.290об./ Романовъ притѧглъ . пришелъ бо бѧше напередь 15 с Татары . Татарови 16 же велми жадахоуть 17 . Рома Б 18. абы притѧглъ . Левъ же лесть оучини межи братьею своею . оутаивсѧ Мьстислава . и Володимера . взѧ ѡколнии градъ 19 ни В 19 с Татары . а дѣтинѣць Г 20 ѡстасѧ завътра 21 же по взѧтьи города . приде 22 Романъ Глѣбовъ 23 . с великою силою . и гнѣвахоусѧ вси кнѧзи на Лва . Мьстиславъ Володимѣръ 24 . и тѣсть емоу Романъ Дьбрѧньскыи 25 . и Глѣбъ . Смоленьскыи . и инии кнѧзи мнози вси гнѣвахотьсѧ З 26 на нь про то ѡже 27 не потвори ихъ людми противоу себе . самъ взѧ городъ с Татары . сдоумали же бѧхоуть 28 . тако ѡже 29 бы имъ всимъ 30 вземше 31 Новъгородокъ . тоже потомь поити .

874

в землю Литовьскоую 32 . но не идоша гнѣвомъ про Лва . и тако возвратишасѧ 33 . во 34 своӕси тако же ѿ Новагородъка . приѣха Ѡлегъ въ Володимерь 35 . ко 36 своеи сестрѣ . Володимиръ 37 бо зовѧше . тогда тестѧ своего 38 по великоу . тако 39 река . гс̑не ѡч҃е . поедь побоудешь во 40 своемь домоу 41. и дщери своеи 42. здоровье видишь . Романъ же ѡтопрѣсѧ 43 емоу тако река сн҃оу мои Володимероу 44 . не могоу ѿ рати своеи ѣхати 45 . се хожю в земли ратнои . а кто ми доправить 46 рать мою домовь а се в 47 мое 48 мѣсто . сн҃ъ мои Ѡлегъ . ать ѣдѣть 49 с тобою . и цѣловавшасѧ 50 . и тако поѣхаша во своӕси 51

Въ 52 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . п҃г Д. 52 [6783 (1275)]

Въ 53 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . п҃д . 53 [6784 (1276)] Придоша Проуси . ко 54 Троиденеви . и своеи земли 55 . неволею передъ 56 Нѣмци . ѡн же приӕ ѣ 57 к собѣ и посади часть и 58 в Городнѣ а часть ихъ посади во 59 Въслонимѣ 59 . Володимеръ же сдоумавъ 60 со Лвомъ 61 . и 62 с братомъ своимъ . пославша рать свою . ко Вослонимоу 63 . взѧста ѣ 64 . а быша землѣ не подъсѣдалѣ 65 . посем же Троидении̑ 66 пославъ брата своего Сирпоутьӕ 67 . и воева ѡколо Камене Е 68 Володимиръ 69 же противоу томоу пославъ 70 . взѧ оу него Тоуриискъ . на рѣцѣ 71. на Немнѣ Ж 72.

Варіанты: 1 Х. П. его. 2 Х. П. приб. и. 3 Х. П. въ велици. 4 Х. П. въ. 5 Х. П. володимероу. 6 Х. П. где. 7 Х. П. и възя книгы прорческіа. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. въ. 10 Х. П. всемогыи. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. приб. своим. 13 Х. П. съзидаа. 14 Х. растрояа, П. растроаа. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. разгноувь же книгы. 17 Х. П. прорчество. 18 Х. П. бл(а)говѣстити. 19 Х. П. мя. 20 Х. П. исцѣлити съкроушенныа. 21 Х. П. плѣнником. 22 Х.П. прозреніе. 23 Х. П. пріатно. 24 Х. П. въздания б(ог)а нашего. 25 Х. П. плачоущіася. 26 Х.П. сіоню. 27 Х. П. опущено. 26 Х. П. веселіе и. 29 Х. П. род. 30 Х. П. въ. 31 Х. П. съзижоут. 32 Х. П. вѣчныа. 33 Х. П. въздвигноути. 34 Х. П. володимеръ. 35 Х. П. опущено. 36 Х. П. где. 37 Х. П. поставити. 38 Х. П. сіа. 39 Х. П. приб. бяше. 40 Х. П. въздвигу. 41 Х. П. володимерь. 42 Х. П. олексоу (съ кси). 43 Х. П. приб. и. 44 Х. П. отци. 45 Х. П. его. 46 Х. П. вълодимерь. 47 Х. П. с тоземци. 48 Х. П. челънох. 49 Х. П. въ връх. 50 Х. П. лсны. 51 Х. П. где. 52 Х. П. знаити. 53 Х. П. съи. 54 Х. П. нашед. 55 Х. П. къ. 56 Х. П. льстны. 57 Х. П. оттребі. 58 Х. П. нареч. 59 Х. П. каменець. 6060 Х. П. опущено, а вмѣсто того посем же на зимоу. 61 Х. П. окаанныи. 62 Х. П. безаконныи. 63 Х. П. поганыи. 64 Х. П. котлоубоугоу. 65 Х. П. володимероу. 66 Х. П. ми. 67 Х. П. вам. 68 Х. П. мамшѣя. 69 Х. П. поидѣте же с ними. 70 Х. П. ворогы своа. 71 Х. П. приспѣвші. 72 Х. П. роустіи. 73 Х. П. володимеръ. 74 Х. П. къ берестію. 75 Х. П. пріиде. 76 Х. П. иже. 77 Х. П. татарове. 78 Х. П. наша.

875

Примѣчанія: А Буква ч передѣлана въ и. Б Такъ въ рукописи. В Буква я приписана надъ строкой другою рукой. Г Заскобленное въ рукописи зачеркнуто. Д Буква ю переправлена въ у. Е Буква л передѣлана изъ и или н.


и села ѡколо него 1 поима . 2 посем же оумиристасѧ . и начаста быти во величѣ А 3 любви . и посемь вложи Бъ҃ во 4 срд̑це . мысль блг҃оу кнѧзю Володимерови 5 . нача собѣ /л.291/ доумати . абы кде 6 . за Берестьемь поставити городъ . и всѧ Б книги прр∙̑чкыӕ 7 . да 8 тако собѣ во 9 срд̑ци мыслѧ рче . Гс̑и Бе҃ сильныи . и всемогии 10 . своимъ 11 словомъ 12 всѧ созидаӕ 13. и растраӕ 14. што ми Гс̑и проӕвишь грѣшномоу рабоу своемоу и 15 на томъ станоу . розъгноувъ же книги 16 . и вынѧсѧ емоу пр҃рчьство 17 Исаино . Дх҃ъ Гнь Б на мнѣ егоже ради помаза мѧ . бл҃говѣстить 18 нищимъ . посла мѧ В 19 ицѣлити скроушенымъ 20 . срд̑цмь . проповѣдати полоненикомъ 21 . ѿпоущение и слѣпъıмъ прозрѣние 22 . призъıвати лѣто Гс̑не приӕтьно 23 и дн҃ь возданиӕ Бо҃у нашемоу 24 . оутѣшити всѧ плачющаӕсѧ 25 . дати плачющимсѧ Сивоѡноу 26 славоу . за попелъ помазание и (славоу) Г 27 . веселье 28 . оукрашение . за дх҃ъ оуныниӕ . и нарекоутьсѧ роди 29 правды . насажение Гс̑не во 30 славоу . и созижють 31 . поустынӕ вѣчнаӕ 32 . запоустѣвшаӕ преже . воздвигноути 33 городы поусты . запоустѣвшаӕ ѿ рода . кнѧзь же Володимѣръ 34 ѿ сего про̑рчс̑тва . оуразоумѣ млс̑ть Би҃ю . до себе . и 35 нача искати мѣста подобна . абы кдѣ 36 поставить 37 городъ . си 38 же землѧ 39 ѡпоустѣла . по . п҃ . лѣт̑ . по Романѣ . нъıнѣ же 35 Бъ҃

876

воздвигноу 40 ю млс̑тью своею . и посла Володимиръ 41 моужа хитра . именемь Алексоу 42. иже бѧше 43 при ѡц҃ѣ 44 его многы городъı роубѧ . и посла и 45 во Б 35 Володимѣръ 46 . с тозѣмьци 47 в челнох̑ 48 . воз 49 верхъ 49 . рѣкы Лоснъı 50 . абы кдѣ 51 изнаити 52 таково мѣсто . городъ поставити . се 53 же изнашедъ 54 мѣсто таково . и приѣха ко 55 кнѧзю . и нача повѣдати . кнѧзь же самъ ѣха с боӕры . и слоугами . и оулюби [II, 207] мѣсто то . надъ берегомъ . рѣкъı Лъıсны 56 . и ѡтереби 57 е . и потомъ сроуби на немь городъ . и нарче 58 имѧ емоу Каменѣць 59 зане быс̑ землѧ камена .

Въ 60 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . п҃е . 60 [6785 (1277)] Присла ѡканьныи 61 и безаконьныи 62 Ногаи 63 послъı своӕ с грамотами Тегичага . Коутлоубоугоу 64 . и Ешимоута . ко Лвови и Мьстиславоу . и Володимѣрю Д 65 . тако река . всегда мь 66 жалоуете на Литвоу . ѡсе же вы 67 далъ есмь рать . и воеводоу с ними Мамъшѣӕ 68. поидете же с ним̑ 69. /л.291об./ на вороги своѣ 70 . зимѣ же приспѣвше 71 . и тако поидоша . кнѧзи Роусции 72 на Литвоу . Мьстиславъ Володимѣръ 73 . а Левъ Е не иде но посла сн҃а своего Юрьӕ . и тако поидоша вси к Новоугородъкоу . быс̑ же пришедшимъ имъ ко Берестью 74 . и вѣсть приде 75 имъ . ѡже 76 оуже Татаровѣ 77 попередили к Новоугородъкоу . кнѧзи же начаша 78 доумати собѣ .

Варіанты: 1 Х. П. и володимеръ і. 2 Х. П. рекоучи. 3 Х. П. еже. 4 Х. П. где. 5 Х. П. къ цѣломоу. 6 Х. П. съдоумавше. 7 Х. П. приб. и. 8 Х. П. юріи и оутаившеся. 9 Х. П. лоучшіи своа бояры. 10 Х. П. слоугы своа. 11 Х. П. воевати съ тоуимою. 12 Х. П. онъ. 13 П. тако. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. к. 16 Х. П. без сторожеи и доспѣх из себе съимавше. 17 Х. П. оутече беглець от них. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. бортове. 20 Х. П. приб. на. 21 Х. П. избища я всѣх. 22 Х. П. дроугыа. 23 П. Х. въведоша. 24 Х. П. я. 25 Х. П. оувезоша. 26 Х. П. заутра. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. к рати мьстиславскои. 29 Х. П. нагъ и бо. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. аже избиты вси бояре. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. мьстиславли. 34 Х. П. и илвови и. 35 Х. П. всѣ. 36 Х. П. бояре поиманы. 37 Х. П. печални быста. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. юріи. 40 Х. П. володимерови не любо. 41 Х. П. иже отаившися. 42 Х. П. оучинили. 43 Х. П. проуси. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. мимо онь. 46 Х. П. побиваху (съ б. юс.). 47 Х. П. из. 48 Х. П. приступивше (съ б. юс.). 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. оужасъ. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. бывшаа яко. м(е)ртви. 53 Х. П. стоаще и. 54 Х. П. на заборолѣх. 55 Х. П. и о взятіи. 56 Х. П. юріи. 57 Х.П. з. 58 Х. П.тако. 59 Х. П. своа. 60 Х. П. выимати. 61 Х. П. бояры ж своа. 62 Х. П. не вспѣвше ничто же. 63 Х. П. възвратишас въ. 64 Х. П. приб. 86 (слав. цифрами), т. е. 6786-и годъ. 6565 Х. П. опущено. 66 Х. П. Проидени (въ П. киноварное П переправлено черными чернилами въ Т). 67 Х. П. земли. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. приб. и. 70 Х. П. три. 71 Х. П. взяшя (взяша) безчисленное множство. 72 Х. П. пріидоша. 73 Х. П. съ чстію.

877

Примѣчанія: А Передѣлано другою рукой въ рекоущи. Б Буква ч переправлена въ ц. В Буква ч переправлена въ ц. Г Здѣсь поставленъ и стертъ знакъ выноски. Д Здѣсь знакъ выноски и сюда относится приписка на правомъ полѣ: не лубо. Е Буква ч написана по соскобленному ц. Ж Въ буквѣ ъı ъ передѣланъ изъ о. З Конечное а написано по соскобленному. И Буква о передѣлана изъ ъ.


Мьстиславъ Володимеръ 1 . Юрьи тако рекоуце А 2 ѡже 3 поидемь к Новоугородъкоу а тамо оуже Татарове извоевали все . поидемь . кдѣ 4 к чѣломоу Б 5 мѣстоу . и тако здоумавше 6 поидоша к Городноу. и быс̑ миноувшимъ имъ . Волковыескь . далече 7 сташа на ночь . тоу Мьстиславъ и Юрьи оутаивошесѧ 8 Володимера . посласта лоутьшѣи своѣ боӕрѣ 9 и слоуги 10 воевать . со Тюимою 11. ѡни 12 же воевавше тамо 13 и легоша на ночь . а 14 ко 15 рати своеи не шедше и бе сторожѣ и доспѣхъı своѣ соимавше 16. тогда же оутече ѿ нихъ бѣглѣчь В 17 единъ 18 до города . и нача повѣдати горожаномъ тако . ѡнамо людье лежать на селѣ безъ рѧдоу Проуси же . и Бортеве 10 въıѣхавше из города . оудариша на нѣ 20 ночь . и избиша ѣ всѣ 21. а дроугиѣ 22 изоимаша . и в городъ ведоша 23 . а 24 Тюима . на санехъ везоша 25 . бѣ бо раненъ велми . завътра 26 же полкомъ пришедшимъ к городоу и 27 прибѣже Ратиславко Мьстиславль 28 . нагъ и босъ 29 . и 30 начатъ повѣдати ѡ бывшемь . ѡже избитѣ боӕрѣ 31 . вси 32 Мьстиславлѣ 33 и Лвовѣ 34 слоугы вси 35 избиты а дроузии поимании 36 . и печална быс̑ста 37 ѡ семь велми 38 . Мьстиславь . и Юрьи 39 . за свое безоумье Г . а Володимереви 40

878

быс̑ на нею Д. ѡже оутаивъшесѧ 41 его тако оучинила 42 . и начаша собѣ промышлѧти . ѡ взѧтьи города . столпъ бо бѣ каменъ . въıсокъ стоӕ перед воротъı города . и бѧхоу в немь заперлисѧ Проузи 43 и не быс̑ имь 44 . мимо нь 45 . поити . к городоу . побивахоуть 46 бо со 47 столпа того . и тако пристоупиша 48 к немоу и 49 взѧша и . страхъ же великъ и оужасть 50 паде на го/л.292/родѣ и 51 быша аки мр҃твѣ 52 . стоӕще 53 на забролѣхъ 54 . города . ѡ взѧтьи 55 столпа . зане то быс̑ оупование ихъ . и начаша доумати ѡ своихъ боӕрехъ . како бы ихъ мочно добыти но не могоша никако же . Мьстиславъ же . и Володимеръ и Юрьи 56 . и докончаша Е с 57 горожаны . како 58 города имъ не имати . а своѣ 59 боӕръı въıимати Ж 60 боӕры своѣ 61 поимаша . а городоу не въспѣша ничего же 62 . тако возвратишасѧ во 63 своӕси . 64

Въ 65 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . п҃s . 65 [6786 (1278)] Троидени 66 же еще кнѧжа в Литовьскои землѣ 67 . и 68 посла рать великоу на Лѧхъı . и брата З своего Сирпоутьӕ посла . бѧхоу бо 69 Ӕтвѧзи тогда . и воеваша ѡколо Люблина . по . г҃ 70 . дн҃и . и взѧша бещисленое множьство 71 . полона . и тако придоша 72 со И чс̑тью 73 великою . домовь ❙

Варіанты: 1 Х. П. опущено, а вмѣсто того: По том же лѣтѣ. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. земли. 4 Х. П. в ятвязехъ. 5 Х. П. послаша. 6 Х. П. володимерови. 7 Х. П. рекоучи. 8 Х. П пріехали есмы к тебѣ. 9 Х. П. от всѣх. 10 Х. П. надѣючися. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. перекорми нас себѣ. 13 П. гсдне пошли 14 Х. П. продават. 15 Х. П. чего ли въсхочешь. 16 Х. П. опущено. 17 Х П. бѣли л сребра л. 18 Х. П. вълодимеръ. 19 Х. П. з. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. възыдоша. 22 Х. П. нарви. 23 Х. П. пріидоша. 24 Х. П. приб. и. 25 Х. П. ноч. 26 Х. П. опочивати. 27 Х. П. избиты. 28 Х. П. в ночи. 29 Х. П. поимавше. 30 Х. П. лоди. 51 Х. П. вълодимеръ же искаше. 32 Х. П. оучинил. 33 Х. П. къ. 34 Х. П. слаше. 35 Х. П. избиты мои. 36 Х. П. повеленіемь. 37 Х. П. вѣдаешь. 38 Х. П. въ. 39 Х. П. земли. 40 Х. П. ся запрѣ. 41 Х. П. повѣдил. 42 Х. П. с(ы)новца. 43 П. кодрата. 44 Х. П. без лѣпа ти ся. 45 Х. П. самъ избил ти. 46 Х. П. твоа. 47 Х. П. не в любви. 48 Х. П. съ с(ы)новцем. 49 Х. П. къндратом. 50 Х. П. володимерови. 51 Х. П. съром възложил. 52 Х. П. зложи. 53 Х. П. къ. 54 Х. П. вълодимеръ. 55 Х. П. въ. 56 Х. П. был. 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. великыи. 59 Х. П. краковскыи. 60 Х. П. и тихыи. 61 Х. П. кроткыи и смиренныи. 62 Х. П. приб. братолюбивыи. 63 Х. П. многа. 64 Х. П. въ. 65 Х. П. къ. 66 Х. П. въ. 67 Х. П. францишка. 68 Х. П. приб. в.

879

Примѣчанія: А Заскобленное зачеркнуто. Б Заскобленное зачеркнуто. В Буква г написана по соскобленному к. Г Заскобленное зачеркнуто. Д Буквы чь надъ строкой подъ дугой. Е Буквы чи надъ строкой подъ дугой. Ж Буква ч передѣлана въ ц. З Конечное у приписано послѣ. И Буква ц написана другими чернилами по соскобленному. І Между в и ь соскоблено ор (краковорьскии). К Переправлено въ многа: о передѣлано въ а. ЛЛ Зачеркнуто, а надъ строкой приписано: въ божницѣ.


Въ 1 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . п҃з . 1 [6787 (1279)] Голодъ быс̑ (быс̑) 2 А по всеи землѣ 3 . и в Роуси и в Лѧхох̑ . и в Литвѣ и въ Ӕтвѧзехъ 4 . посем же Ӕтвѧзѣ прислаша 5 . послъı своӕ к Володимирови 6 . тако рекоуче 7 . гс̑не кнѧже Володимере . приѣхали есмѧ к тобѣ 8 . ѿто всихъ 9 Ӕтвѧзь . надѣючесь 10 на (кнѧзь.) Б 11 Бъ҃ . и на твое здоровие . гс̑не . не помори насъ . но перекорми нъı собѣ 12 пошли гс̑не 13 к намъ жито свое продаӕтъ 14 . а мъı ради коупимъ . чего восхочешь 15. воскоу ли . бѣли 16 ль 16 бобровъ ли . [I, 208] чернъıхъ ли коунъ . серебра ль 17 . мъı ради дамъı . Володимерь 18 же из Берестьӕ . посла к нимъ . жито в лодьӕхъ . по Боугоу В с людми . с 19 добръıми . комоу вѣрѧ . (идоущим же имъ) Г 20 . идоущим же имъ . по Боугоу . и тако возиидоша 21. на Наровь . и поидоша по Нарови 22 . идоущимъ же имъ . и придоша 23 подъ городъ . подъ Полтовескъ . тоу . же 24 сташа на нощь 25 . ѡпочиватъ 26 собѣ . и тако избити 27 бъıша вси подъ городомь . в ночь Д 28 . жито поимаша 29 . а лодьӕ 30 потопиша . Володимѣръ же искашеть 31 сего велми хотѧ оувѣдати . кто се оучинилъ 32 Е . а ко 33 Кондратови братоу . своемоу слашеть 34 . тако река емоу . подъ твоимъ городомъ . избити мое 35 людье .

880

любо твоимъ повелѣниемь 36 или иного . тъı вѣдаеши 37 во 38 /л.292об./ твоеи землѣ 39 повѣжь . Кондратъ же запрѣс̑ 40. ӕ не избивалъ а иного не вѣдаю кто избилъ . ѡлнъı же повѣдѣ 41 Володимероу оуи . его кнѧзь Болеславъ . на сн҃овча Ж 42 своего на Кондрата 43 . тако река . без лѣпа т сѧ 44 прить . а самъ ти избилъ 45 твои 46 люди . тогда Болеславъ . в нелюбьи 47 живѧше . со съıновцемь 48 своимъ Кондратомъ 49 . Болеслав же реч̑ . Володимѣрови 50 оувѣдаисѧ с нимь . великъ бо соромъ . возложилъ 51 на тѧ . а сложи 52 с себе соромъ свои . Володимеръ же посла на Кондрата рать свою . и воеваша по сеи сторонѣ Вислъı . и взѧша полона много . посем же Кондратъ . присла ко 53 братүу З своемоу Володимероу . мира не хотѧ с нимь . Володимиръ 54 же оумирисѧ . и начаста быти во 55 велицѣ И любви . Володимеръ же и челѧдь емоу вороти . што бъıла 56 рать 57 повоевал̑Тогож̑ лѣта . престависѧ великии 58 кнѧзь Краковьскии 59 І Болеславъ . добръıи тихии 60. кроткии смиренъıи 61 . незлобивыи 62 . поживъ же лѣта много 63 К . и тако . во 64 старости добрѣ ѿиде ко 65 Гс̑оу . тѣло же его спрѧтавше . положиша е во Л 66 црк҃ви Л ст҃го Франьцишка 67 . в городѣ 68 Краковѣ ❙

      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.