[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 903-938.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 1 Х. П. ходорцю. 2 Х. П. писати. 33 Х. П. опущено 4 Х. П. въ. 5 Х. П. прстыа. 6 Х. П. прснод(ѣ)вы м(а)ріа. 7 Х. П. азъ. 8 Х. володимеръ, П. вълодимеръ. 9 Х. П. володимеръ. 10 Х. такоую ж, П. такоую жь. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. княгини. 13 Х. П. писат грамотоу. 14 Х. тако ж, П. тако жь. 15 Х. П. въ. 16 Х. П. прстыа. 17 Х. П. прснод(ѣ)вы м(а)ріа. 18 Х. П. и с(вя)тых агг(е)лъ. 19 Х. П. азъ. 20 Х. П. володимерь. 21 Х. П. з. 22 Х. П. съ. 23 Х. П. як. 24—-24 Х. П. имат даати княгини. 25 Х. П. аже. 26 Х. П. есмъ. 27 Х. П. приб. и. 28 Х. П. и городло. 29 Х. П. з. 30 Х. П. люді. 31 Х. П. яко. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. тягли и. 34 Х. П. и они. 35 Х. П. татарьщиною. 36 Х. П. къ. 37 Х. П. опущено. 38 Х. П. есмъ. 39 Х. П. княгини своеи. 40 Х. П. иже. 41 Х. П. създах. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. есмъ. 44 Х. П. березовичи. 45 Х. П. юрьевича. 46 Х. П. в ходорка. 47 Х. П. пят. 48 Х. П шарлатоу. 49 Х. П. же. 50 Х. П. брынѣ. 51 Х. П. приб. село. 52 Х. П. къ. 53 Х. П. аже. 54 Х. П. въсхощет. 55 Х. П. черници. 56 Х. П. въсхощет. 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. як. 59 Х. П. въставши. 60 Х. П. смотрѣти. 61 Х. П. што. 62 Х. П. имат. 63 Х. володимеръ, П. володимерь. 64 Х. П. къ. 65 Х. П. брате. 66 Х. П. къ. 67 Х. П. крсть. 68 Х. П. отняти. 69 Х. П. ничего 70 Х. П. от. 71 Х. П. моея. 72 Х. П. што. 73 Х. П. приб. ошибкой: и одаи. 74 Х. П. опущено. 75 Х. П. а еже не отдати ея. 76 Х. П. где. 77 Х. П. княгини. 78 Х. П. то тоут. 79 Х. П. дат. 80 Х. П. рци. 81 Х. П. аже. 82 Х. П. отняти. 83 Х. П. княгини.

903

Примѣчанія: А Буква ф передѣлана изъ х. Б Заскобленное зачеркнуто. В Буква д передѣлана изъ г. Г Буква ф передѣлана изъ х. Д Буква к передѣлана изъ г самимъ писцомъ. Е Буквы ск передѣланы изъ ш, а о изъ а (было: шарлата). Ж Переправлено изъ другого слова (можетъ быть, изъ же). З Первое ч написано по соскобленному и, а второе переправлено въ ц. И Буква ч переправлена въ ц.


(Преставлениѥ) Б 3 . кнѧзѧ Володимерѧ роукописанıе3

Во 4 имѧ Ѡц҃а и Сн҃а и Ст҃го Дх҃а . молитвами . ст҃ыа 5 Бц҃а . и прис̑дв҃ца Мрьӕ 6 . и ст҃хъ агг҃лъ . се ӕзъ 7 . кнѧзь Володимерь 8 . сн҃ъ Василковъ . вноукъ Романовъ . даю землю свою всю и городы по своемь животѣ . братоу своемоу Мьстиславоу . и столнъıи свои городъ Володимиръ 9 . дроугоую В же грамотоу напсахъ . братоу своемоу такоую же 10. хочю и еще и 11 кнѧгинѣ 12 своеи псати грамоутоу 13 такоую же 14Въ 15 имѧ Ѡц҃а и Сн҃а и Стго Дх҃а млт҃вами ст҃ыа 16 . Бц҃а . и прис̑дв҃ца Мр҃ьӕ 17 . ст҃хъ анг҃глъ 18 . Се ӕзъ 19 кнѧзь Володимѣръ 20 сн҃ъ Василковъ . вноукъ Романовъ . пишоу грамотоу . далъ есмь кнѧгинѣ 12 своеи . по своемь животѣ . городъ свои Кобрынь . и с 21 людми и з 22 данью . како 23 при мнѣ даӕли тако и по мнѣ . ать 24 дають кнѧгинѣ 24 моеи . иже 25 далъ есмь 26 . еи 27 село свое Городелъ 28 . и с 29 мытом̑ а людье 30 како 31 то 32 на мѧ страдалѣ 33 тако и на кнѧгиню мою . по моемь животѣ . аже боудеть кнѧзю городъ роубити .

904

ини 34 к городоу а поборомъ . и тотарьщиною 35. ко 36 кнѧзю . а Садовое еи Сомино же 37 далъ есмь 38 кнѧгинѣ свое 38 . и манастырь свои Апс̑лы же 40 создахи 41 и 42 своею силою . а село есмь 43 коупилъ . Березовичѣ 44 . оу Рьевича 45 оу Давыдовича . Фодорка Г 46. а далъ есмь 43 на немь . н҃ . гривенъ коунъ Д а . е҃ 47 . локотъ . скорлата Е 48 . да 49 Ж бронѣ 50 дощатые . а тое 51 далъ есмь 38 ко 52 Апс̑лмъ же . а кнѧгини моа . по моемь животѣ . ѡже 53 восхочеть 54 в черничѣ З 55 поити поидеть . аже не восхочеть 56 ити . а 57 како 58 еи любо . мнѣ не воставши 59 смо/л.299об./трить 60 что 61 кто иметь 62 чинити . по моемь животѣ . [II, 216] посем же посла Володимѣрь 63 ко 64 братоу тако река . брат̑ 65 мои Мьстиславе . цѣлоуи ко 66 мнѣ . хрс̑тъ 67 на томъ . како ти не ѿӕти 68 . ничегож̑ 69 ѿѡ 70 кнѧгини моеи 71 . по моемь животѣ . что 72 есмь еи далъ . и ѿ сего дѣтища 73. ѿ Изѧславъı же 74. не ѿдать еѣ 75 неволею ни за кого же . но кдѣ 76 боудеть кнѧгинѣ 77 моеи любо . тоутоть 78 ю дати 79 . Мьстиславъ же реч̑ гс̑не рчи И 80 брате . не даи ми Бъ҃ того ѡже 81 бы мнѣ ѿӕти 82 что по твоемь животѣ . оу твоеи кнѧгинѣ 83 и оу сего дѣтища . но даи ми Бъ҃ имѣти свою

Варіанты: 1 Х. П. ятровъ. 2 Х. П. яко. 3 Х. П. сее. 44 Х. П. аже тако. 5 П. да ю ми. 6 Х. П. яко. 7 Х. П. дъщеръ. 8 Х. П. родимою. 9 Х. П. цѣлова крсть. 10 Х. П. дѣяше. 11 Х. П. ѳеодоровы. 12 Х. П. възем. 13 Х. П. володимера. 14 Х. П. пріехавь оу володимерь. 15 Х. П. и еха въ. 16 Х. П. епскпью. 17 Х. П. къ с(вя)тои. 18 Х. П. съзва. 19 Х. П. вълодимерскіа. 20 Х. П. роус. 21 Х. П. нѣмци. 22 Х. П. пред всѣми. 23 Х. П. братню. 2424 Х. П. отданье. 25 Х. П. володимера. 26 Х. П. евсегеніи. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. въздвизалным. 29 Х. П. володимерское. 30 Х. П. хотяше. 31 Х. П. володимири. 32 Х. П. олны. 33 Х. П. нѣколико. 34 Х. П. володімери. 35 Х. П. и еха въ своа. 36 Х. П. лоуцескь. 37 Х. П. въ ины. 38 Х. П. списахом. 39 Х. П. вълодимеръ. 40 Х. П. россылаа слоугы своа. 41 Х. П. бяше. 42 Х. П. ловець. 43 Х. П. доборь и хороборь. 44 Х. П. къ. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. медведеви. 47 Х. П. го скоро. 48 Х. П. всякыи звѣръ. 49 Х. П. бяше. 50 Х. П. въ. 51 Х. П. земли. 52 Х. П. бяше. 53 Х. П. васнь. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. одинѣх ловѣх. 56 Х. П. опущено. 57 Х. П. въ. 58 Х. П. възвратимся. 59 Х. П. кондреть. 60 Х. П. съмовитович. 61 Х. П. вълодимеровь. 62 Х. П. аже. 63 Х. П. володимерю. 64 Х. П. брате. 65 Х. П. въ. 66 Х. П. рукою (съ б. юс.). 67 Х. П. своа. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. аже. 70 Х. П. тебе. 71 Х. П. ты. 72 Х. П. своим послом. 7373 Х. П. с моимъ посломъ опущено. 74 Х. П. къ. 75 Х. П. моему. 76 Х. П. съ . 77 Х. П. въ. 78 Х. П. како. 79 Х. П. въ. 80 Х. П. къ. 81 Х. брат, но при т позже приписано е. 82 Х. П. есмъ.

905

Примѣчанія: А Первое и написано по соскобленному о. Б Буква ч переправлена въ ц. В Буква ш передѣлана писцомъ изъ ло. Г Послѣднее и передѣлано писцомъ изъ а. Д Буква ч переправлена въ ц. Е Буква е написана по стертому и. Ж Такъ въ рукописи З Передѣлано писцомъ изъ твое: буквы вое написаны по соскобленному я и по точкѣ.


ӕтровь 1 . аки 2 достоиноую мт҃рь собѣ и чтити А . а про се 3 . дѣтѧ ѡже 4 сѧко 4 молвишь . абы ю . Бъ҃ того довелъ . даи ми ю 5 Бъ҃ . ѿдати аки 6 свою дщерь 7 . родимоую 8 . и на томъ крс̑тъ челова Б 9 . се же сѧ дѣӕшеть В 10 Федоровы 11 нед̑ . взем же 12 рѧдъ . с братомь . поѣха до Володимѣрѧ 13 . и приѣха Володимѣрь 14 . ѣха во 15 пс̑пью 16 ко ст҃ѣ 17 Бц҃и . и созва 18 боӕры Володимѣрьскыӕ 19 . брат̑ своего. и мѣстичѣ Роусци 20 и Нѣмцѣ 21 . и повелѣ передо всими 22 чести грамотоу братноу 23 ѡ 24 даньи 24 землѣ и всѣх̑ городовъ . и столного города Володимѣрѧ 25 . и слышаша вси ѿ мала и до велика . епс̑пъ же Володимерьскии Євьсѣгнѣи 26 . и 27 бл҃гослови Мьстислава крс̑тмъ воздвизалнъıмъ 28. на кнѧжение Володимѣрьское 29 . хотѧшеть 30 бо оуже кнѧжити в Володимѣрѣ 31 . но братъ емоу не да . тако река моглъ . ѡльнъı 32 по моемь животѣ кнѧжити . Мьстислав же пребывъ неколько 33 дн҃ии . оу Володимѣри Г 34 ѣха во свои 35 городъı . в Лоуческъ 36 и в Доубенъ . и во иныи 37 городъı . ихже не псахъ 38. Володимѣръ 39 же приѣха из Раю . в Любомль . тоу же и лежаше всю зимоу . в болести . своеи . росылаӕ слоуги своѣ 40 на ловъı . бѧшеть 41 бо и самъ ловечь Д 42 . добръ хороборъ 43 . николи же ко 44 вепреви и 45 ни к медвѣдеве 46

906

не ждаше слоугъ своих̑ . а быша емоу помогли . скоро 47 самъ оубиваше всѧки звѣрь 48. тѣм же и прослоулъ бѧшеть 49 во 50 всеи землѣ 51 понеже далъ бѧшеть 52 емоу Бъ҃ вазнь 53 . не токмо и 54 на ѡдиныхъ ловехъ 55. но и 56 во 57 всемь . за его добро и правдоу . но мъı на предлежащее возвратимсѧ 58 . наставшоу же лѣтоу . и оуслыша Конъдратъ 59 кнѧзь Сомовитовичь 60. братъ Володимѣровъ 61. ѡже 62 далъ землю свою всю . и городъı присла к Володимѣрю 63 . посолъ свои . река тако . гс̑не братъ 64 мои тъı же Е ми былъ во 65 ѡц҃а мѣсто . /л.300/ како мѧ еси держалъ . подъ своею роукоую Ж 66 своею млс̑тью . тобою есмь господине кнѧжилъ и городы своѣ 67 держалъ . и братьи своеи ѿӕлъсѧ есмь и грозенъ былъ . а нынѣ господине не 68 слышалъ есмь . ѡже 69 еси далъ землю свою всю и городы . братоу своемоу Мьстиславоу . а надѣюсѧ на Бъ҃ и на тѧ . З 70 абы тъ Ж 71 гс̑нъ мои послалъ свои посолъ 72 с 73 моимъ посломъ 73. ко 74 братоу своемоу 75 Мьстиславоу . абы мѧ гс̑не со 76 твоею млс̑тью приӕлъ . братъ твои . подъ свою роукоу . и стоӕлъ бы за мѧ во 77 мою ѡбидоу . коко Ж 78 тъı гс̑нъ мои стоӕлъ за мною во 79 мою ѡбидоу . Володимеръ же . посла ко 80 братоу своемоу . Мьстиславоу тако река . братъ 81 мои самъ вѣдаешь . како есмь 82

Варіанты: 1 Х. П. моег. 2 Х. П. чтилъ. 3 Х. П. во. 4 Х. П. есмъ. 5 Х. П. як. 6 Х. П. для. 7 Х. П. пріаль (пріяль) его 8 Х. П. въ. 9 Х. П. обещася. 10 Х. П. опущено. 11 Х. П. вълодимероу. 12 Х. П. брате. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. зложит. 15 Х. П. река. 16 Х. П. приб. и. 17 Х. П. съ. 18 Х. П. приб. я ся. 19 Х. П. яко. 20 Х. П. повелишь. 21 Х. вълодимеръ, П. володимеръ. 22 Х. П. съимися. 23 Х. П. къ. 24 Х. П. пріед. 25 Х. повѣдаа, П. повѣдаи. 26 Х.П. рѣч. 27 Х. П. и володимерю. 28 Х. П. възрадовася. 29 Х. П. П посемъ. 30 Х. П. къ. 31 Х. П. въ. 32 Х. П. володимерю. 33 Х. П. слоугы. 34 Х. П. рекоучи. 35 Х. П. онъ же велѣ. 36 Х. П. пріити. 37 Х. П. пріиде. 38 Х. володимерю. 39 Х. П. красного. 40 Х. П. съ. 41 Х. П. многы. 42 Х. П. о них же. 43 Х. П. переди. 44 Х. П. списахом. 45 Х. П. и иде. 46 Х. вълодимеръ, П. володимеръ. 47 Х. П. присла емоу кон свои. 48 Х. П. володимера. 49 Х. П. володимера. 50 Х. П. к. 51 Х. П. лоуцкоу. 52 Х. П. нѣ в коем мѣсте. 53 Х. П. въ гаи. 54 Х. П. приб. бяше. 55 Х. П. виденіем. 56 Х. П. оустроенно. 57 Х. П. различными. 58 Х. П. приб. и. 59 Х. П. опущено. 60 Х. П. опущено. 61 Х. П. володимеревоу. 62 Х. П. чтил. 63 Х. П. въ. 64 Х. П. одари. 65 Х. П. сѣдлех. 66 Х. П. опущено. 67 Х. П. дорогыми и. 68 Х. П. многы въда. 69 Х. П. яртак. 70 Х. П. вълодимерови. 71 Х. П. велѣша. 72 Х. П. и.

907

Примѣчанія: А Буква я переправлена въ а. Б Заскобленное зачеркнуто. В Буква р написана по соскобленному, к вставлено, надстрочное е также приписано позже. Г Такъ въ рукописи. Д Буква и подскоблена. Е Буква с передѣлана писцомъ изъ л. Ж Буква е іотированное передѣлано изъ а іотированнаго. З Подъ конечнымъ и соскоблена какая-то буква.


имѣлъ брата своего 1 Кондрата . и чс̑тилъ 2 и дарилъ а в 3 обидоу его стоӕлъ есмь 4 за нимъ . како 5 и за собою . абы ты тако же мене дѣлѧ 6 . приӕлы А и 7 с любовью подъ свою роукоу и стоӕлъ за нимъ во 8 его зло . Мьстислав же ѡбѣчасѧ 9 (тако створити) Б 10 . Володимироу 11 тако река . брат̑ 12 мои 13 радъ тебе дѣлѧ приимаю . с любовью подъ свою роукоу . а в обидоу его даи ми Бъ҃ . головоу свою сложити 14 за нь . и по семь присла Мьстиславъ к Володимероу ре̑ка В 15 емоу . хотѣл сѧ быхъ 16 снѧти со 17 Кондратомъ . а 18 докладъıваю Ба҃ и тебе како 19 ми велишь 20 . Володиме Г 21 же ре соимисѧ 22 с нимъ . Мьстислав же посла посолъ свои . ко 23 Кондратови . река хочю сѧ снѧти с тобою . приедь 24 ко 23 мнѣ . и приѣха посолъ Мьстиславль . повѣдаӕ 25 речь 26 Мьстиславлю Володимероу 27 . и возрадовасѧ 28 ѡ семь ❙ Посемь 29 поѣха Кондратъ ко 30 Мьстиславоу . и приѣха во 31 Берестии . и посемь приѣха в Любомль . повѣдаша Володимѣроу 32 слоуги 33 его рекоуче 34 . брат̑ ти гс̑не приѣхалъ [II, 217] Кондратъ . ѡнъ вѣлѣ 35 емоу прити 36 к собѣ . Кондратъ же приде 37 к Володимероу 38 . идеже лежаше в болести своеи . крѣпко стража . и вшедъ поклонисѧ . емоу . и плакасѧ по великоу видѧ болесть его . и оунынье тѣла его краснаго 39 . повѣстивъ же со 40 братомъ

908

рѣчи многии 41 ѡ нѣхже 42 передѣ 43 писахомъ Д 44 . иде 45 на подворье Володимѣръ 46 же присла конь свои емоу 47 . добрыи . ѡбѣдавъ же и поеха до Володимѣра 48 . из Володимѣрѧ 49 же поѣха . ко 50 Лоуцкоу . бывшу же емоу . в Лоуцки 51. Мьстисла/л.300об./воу же не соущоу тоу . но близъ города . нѣкоемь мѣстѣ 52 . именемь в Гаї 53 . мѣсто же то 54 красно вѣдѣниемь 55 . и оустроено 56 различнъıмъı 57 хоромы цр҃кви же бѧше в немь . предивна красотою сиӕющи . тѣм же оугодно бьс̑ кнѧзю пребывати в немь . и поѣха Кондратъ . из Лоуцка в Гаи . Мьстислав же срѣте с 58 боӕры . своими и со 59 слоугами и приӕ и с чс̑тью и с 60 любовью . подъ свою роукоу . по братню словоу . по Володимѣровоу 61 . тако река . како тѧ имѣлъ братъ мои . и чс̑тилъ 62 и дарилъ . а мнѣ даи Бъ҃ тако же имѣти тѧ . и чс̑тити . и дарити . и стоӕти за тобою . во 63 твою ѡбидоу . и посемь начаша веселитис̑ . Мьстислав же ѡдаривъ 64 Кондрата . конми красными . и в сѣдлѣхъ Е 65 в 66 дивньх̑ . и порты дорогими 67 . инъı дары многи вдавъ 68 емоу и тако ѿпоусти со чс̑тью ❙ По ѿѣздѣ же Кондратовѣ из Любомлѧ пригна Ӕрътакъ 69 Лѧхъ из Люблина . и повѣдаша Володимерови 70 . Ӕрътакъ 69 приѥхалъ Е . и не вѣле 71 емоу перед̑ сѧ . но 72 реч̑ кнѧгини З своеи . иже роспроси его . с чимь приѣхалъ . кнѧгини

Варіанты: 1 Х. П. опущено. 2 Х. П. пріиде. 3 Х. П. въспрошати. 4 Х. П. еси. 5 Х. П. начаша повѣдати. 6 Х. П. лестько. 7 Х. П. вълодимеръ. 8 Х. П. съжаливси. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. люблинци. 11 Х. П. княжити въ краковѣ. 12 Х. П. наборзѣ. 13 Х. П. где. 14 Х. П. повѣда. 15 Х П. вълодимеръ. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. конѣ. 18 Х. П. его конѣ бо. 19 Х. П. постали бяху (съ б. юс.). 20 Х. П. вборзѣ. 21 Х. П. оу володимери. 22 Х. П. повѣдати. 23 Х. П. възвеселися. 24 Х. П. възрадовася. 25 Х. П. кияжніи. 26 Х П. краковском. 27 Х. П. въборзѣ. 28 Х. П. в. 29 Х. П. хотяше. 30 Х. П. повѣстити. 31 Х. П. съ. 32 Х. П. абы како емоу. 33 Х. вълодимеръ, П. володимеръ. 34 Х. П. велѣ. 35 Х. П. пріити. 36 Х. П. княгини. 37 Х. П. да. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. нѣ што. 40 Х. П. съ. 41 Х. П. въборзѣ. 42 Х. такь, П. так. 43 Х. П. та. 44 Х. нинѣ, П. нѣнѣ. 45 Х. П. пред мною есте затворили. 46 Х. П. горожане. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. слали. 49 Х. П. тебе. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. наша. 52 Х. П. бояре. 53 Х. П. аже. 54 Х. П. княжѣт. 55 Х. П. въ. 56 Х. П. то. 57 Х. П. готовы. 58 Х. П. приб. аже. 59 Х. П. вбѣже. 60 Х. П. въ. 61 Х. П. къ. 62 Х. П. приб. съ. 63 Х П. володимеровъ. 64 Х. П. ними. 65 Х. П. и познаша аже. 66 Х. П. въспроси. 67 Х. П. повѣдаху (съ б. юс.). 68 Х. П. юріи. 69 Х.П. хотяше. 70 Х. П. люблинское. 71 Х. П. горожане. 72 Х. П. приб. и. 73 Х. П. пристроивахус (съ б. юс.). 74 Х. П. ляхове. 75 Х. П. мнози. 76 Х. П. словеса.

909

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Между о и с соскоблено рь (краковорьском). В Первое ѣ передѣлано изъ т; подъ д видно соскобленное и (было постити). Г Передѣлано другой рукой въ сълова: ъ приписано надъ строкой, а передѣлано въ о, ва приписано на полѣ.


же . посла . посла 1 по нь . ѡн же приде 2 вборзѣ . и нача . вопрашати 3 его . кнѧзь ти молвить . с чимь есь 4 . приѣхалъ . повѣжь . ѡнъ же нача повѣдити 5 . кнѧзь Льстко 6. мерт҃въ . Володимиръ 7 же сжаливоси А 8 . и 9 росплакасѧ по немь . а прислали мѧ Любовници 10 хотѧть кнѧзѧ Кондрата . кнѧжить во Краковъ 11 . а наборзи 12 хочю наити Кондрата кдѣ 13 боудеть . кнѧгини же вшедши повѣдѣ 14 рѣчь . Ӕрътаковоу Володимѣръ 15 же . велѣ дати да 16 подо нь конь 17 . его бо конѣ 18 пристали бѣхоуть 19. и погна вборьзѣ 20. и наиде и Володимѣрѣ 21 . и нача молвити 22. Кондратови кнѧзь Лестько мрт҃въ . а прислали мѧ Люблиньци . поедь . кнѧжить к намъ . до Кракова . Кондратъ же возвеселисѧ 23 . срд̑цмь . и возрадовасѧ 24 дш҃ею ѡ кнѧженьи 25 Краковоском̑ Б 26 . и поѣха вборзѣ 27 . и приѣха во 28 Любомль . хотѧшеть 29 бо посѣдѣти В 30 со 31 братомъ ѡ томъ . абы емоу како 32 погадалъ . Володимѣръ 33 же не вѣлѣ 34 емоу . к собѣ прити 35 . но реч̑ кнѧгинѣ 36 своеи иди же повѣсти с нимь . та 37 ѿрѧди и 38 ать поѣдеть прочь . а оу мене емоу нѣ что 39 дѣӕти . кнѧгини же вшедши повѣда рѣчь Кондратовоу . брат̑ ти гс̑не молвить . пошли со 40 мною /л.301/ своего Доунаа . ать ми чс̑тьно и поѣха вборзѣ 41 к Люблиноу приехавшоу же емоу к Люблиноу . и запроша Лѧховѣ городъ .

910

а Кондрата не поустиша к собѣ . и ста Кондрать на горѣ оу мниховъ . и посла к горожаномъ . тако 42 река . на что мѧ есте привели . да 43 нынѣ 44 городъ есть передо мною затворилѣ 45 . горожани 46 же рекоша . мы тебе не привели и 47 ни слалѣ 48 по тѧ 49. но голова намъ Краковъ . тамо же и 50 воеводы наши 51 . и боӕри 52 велиции . ѡже 53 имешь кнѧжити 54 во 55 Краковѣ . тоть 56 мы готовѣ 57 твої . посем же повѣдаша Кондратови 58 . рать идеть . к городоу . творѧхоуть бо рать Литовьскоую . и пополошишасѧ . и выбѣже 59 Кондратъ во 60 столпъ . ко 61 мнихомъ . с боӕры своими и 62 слоугами . и Доунаи Володимировъ 63 с нимь 64. рати же пришедши к городоу познаша ѡже 65 Роускаӕ рать . Кондратъ же воспроси 66 ратьныхъ . кто есть воевода в сеи рати . ѡни же повѣдаша 67 кнѧзь Юрьи 68 Лвовичь . хотѧшеть 69 бо собѣ Люблина и землѣ Люблиньскои 70 . и приѣха Юрьи 68 к городоу горожани 71 же не подаша емү города . но 72 пристравахоутьсѧ 73 крѣпко на бои . Юрьи 68 же позна лесть ихъ . ѡнѣм же молвѧщимъ . кнѧже . лихо ѣздишь рать с тобою мала . приѥдоуть Лѧховѣ 74 мнозии 75 соромъ ти боудеть великъ . Юрьи 68 же слъıшавъ си сла Г 76 ѿ нихъ . роспоусти дроужиноу свою воевать . и взѧша полона много . а жита пожгоша и села . и не

Варіанты: 1 Х.П. оста. 2 Х. П. възвратишас. 3 Х. П. въ. 4 Х. П. съ множством. 5 Х. П. приб. и. 6 Х. П. конеи. 7 Х. П. възем. 8 Х. П. лѣпше. 9 Х. П. земли. 1010 Х. П. опущено, а вмѣсто того: Быс же по сем минувшим непоколицем днем. 11 Х. П. къ стрыеви. 12 Х. П. стрыю. 13 Х. П. съ. 14 Х. П. яко. 15 Х. П съжалилося. 16 П. Х. моея. 17 Х. П. къ. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. дорогичинѣ. 20 Х. П. мелницѣ. 21 Х. П. я. 22 Х. П. бію. 23 Х. П. стрыеви. 24 Х. П. и то. 25 Х. П. ми. 26 Х. П. рече. 27 Х. П. иже. 28—-28 Х. П. двоюрѣчю. 29 Х. П. есмъ. 30 Х. П. всю свою. 31 Х. П. есми. 32 Х. П. тыми. 33 Х. П. послы. 34 Х. П. с(ы)новца. 35 Х. П. володимеръ. 36 Х. П. рачьшю. 37 Х. П. къ. 38 Х. П. так. 39 Х. П. молви. 40 Х. П. с(ы)новець. 41 Х. П. юріи. 42 Х. П. града. 43 Х. П. рци. 44 Х. П. своея. 45 Х. П. брате. 46 Х. П. тот вѣхот. 47 Х. П. и того. 48 Х. П. въ стожци. 49 Х. рек, П. рекь. 50 Х. П. иже. 51 Х. П. руци (съ б. юс.). 52 Х. П. одарил. 53 Х. П. володимероу. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. присла к. 56 Х. П. перемышльского. 57 Х. П. слоугы. 58 Х. П. перемышльскыи. 59 Х. П. опущено. 60 Х. П. от льва. 61 Х. П. вълодимеръ. 62 Х. П. оуразоумѣа. 63 Х. П. что. 64 Х. П. пріехал. 65 Х. П. оувоиде. 66 Х. П. поклонися.

911

Примѣчанія: А Надъ я свѣтлыми чернилами приписано подъ дугой з (яз). Б То же. В Буква ъ передѣлана изъ ь. Г Такъ въ рукописи. Д Надъ т надписано самимъ писцомъ ч, а буква щ передѣлана имъ изъ ч. Е Буквы ть въ подлинникѣ зачеркнуты. Ж Поверхъ ч написано ц. З Буква ю надписана надъ строкой. И Передѣлано въ города: ро надписано подъ дугой другими чернилами. І Поверхъ ч надписано ц. К Буква т написана по соскобленному. Л Буква л написана по соскобленному. М Надъ строкой приписано свѣтлыми чернилами з подъ дугой (яз).


[II, 218] ѡстасѧ 1 ни в лѣсѣхъ . но все пожьжено быс̑ ратными . и тако возвратисѧ 2 во 3 своӕси . со множествомъ 4 полона 5 . челѧди и скота и конии 6 . а Кондратъ поѣха во 3 своӕси . вземь 7 собѣ соромъ . великъ лѣпши 8 бы не живъ былъ . посем же мѧтежь быс̑ великъ в землѣ 9 Лѧдьскои ❙

Въ 10 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . . ч҃s . 10 [6796 (1288)] Присла Юрьи Лвовичь посолъ свои . ко строеви 11 своемоу кнѧзю Володимероу река емоу . гс̑не строю 12 мои . Бъ҃ вѣдаеть и ты како ти есмь слоужилъ со 13 всею правдою . своею имѣл тѧ есмь аки 14 ѡц҃а собѣ абы тобѣ сжалилосѧ 15 . моее 16 слоужбы . а нынѣ гс̑не ѡц҃ь мої . прислалъ ко 17 мнѣ . ѿнимаеть оу мене городы . что ми былъ далъ . Белзъ . и Червенъ . и Холмъ . а 18 велить ми быти в Дорогъıчинѣ 19 . и в Мѣлницѣ 20. а 21 бью 22 челом̑ . /л.301об./ Бо҃у . и тобѣ строеви 23 своемоу . даи ми гн҃е Берестии то 24 бы мь 25 с полоу было . Володимеръ же рче 26 послоу съıновче рци . не дамь . вѣдаешь самъ . ѡже 27 ӕ А не двою 28 рѣчью 28 . ни ӕ Б пакъ ложь былъ . а Бъ҃ вѣдаеть . и всѧ подънебеснаӕ . не могоу пороушити рѧдоу . что есмь 29 докончалъ с братомъ своимъ . Мьстиславомъ В . далъ есмь емоу землю свою всю 30 . и городы и грамоты есмь 31 пописалъ . с тѣми 32 словы ѿрѧди посла 33 сновца Г 34. своего посем же

912

посла Володимѣръ 35 . слоугоу своего . доброго вѣрного именемь . Ратьшю Д 36 ко 37 братоу . своемоу Мьстиславоу . тако 38 река молви(ть) Е 39 брат̑ моемоу . прислалъ . рци ко 37 мнѣ сн҃овѣчь Ж 40 мои Юрьи 41 З просить оу мене Берестьӕ . азъ же емоу не далъ . ни года И 42 ни села . а ты рчи І 43 не даваи ничего же . и вземь соломы в роукоу . ѿ постелѧ своее 41. реч̑ хотѧ быхъ ти рцї . братъ 45 мои . тотъ вѣхоть 46 соломы далъ . того 47 не даваи по моемь животѣ К никомоу же . Рачьша же изнаиде Мьстислава . во Ст҃ожьцѣ 48 . и сказа емоу рѣчь братию . Мьстислав же оудари челомь . противоу словомъ Л . брата своего . река 49 ты же ми брать Г . ты же ми ѡць мои . Данило король . ѡже 50 мѧ еси приӕлъ подъ свои роуцѣ 51 . а что ми велишь а ӕ М радъ . господине тебе слоушаю . Рачьшю же ѡдаривъ 52 ѿпоусти . и приѣхавъ сказа все по рѧдоу Володимѣроу 53 . присла 54 же 54 потомь ко 55 Володимероу Левъ . епс̑па своего Перемышлескаго 56 . именемь Мемнона . слоуги 57 же его повѣдаша емоу влд̑ка гс̑не приѣхалъ . ѡнъ же реч̑ которыи влд̑ка ѡни же повѣдаша . Перемышлескии 58 . ѣздить ѿ брата ть 59 ѿто Г Лва 60 . Володимѣръ 61 же бѣ разоумѣа 62 древнѧӕ и заднѧѧ на што 63 приѣхъ Г 64. посла по него . ѡн же воиде 65 к немоу . и поклонивсѧ 66 емоу до землѣ . река

Варіанты: 1 Х. П. посолство. 2 Х. П. с(вя)тоа б(огороди)ца (П. богородици). 3 Х. П. с(ы)нове. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. всѣх. 6 Х. П. тоут. 7 Х. П. н(ы)нѣ. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. загасил. 10 Х. П. свѣчи. 11 Х. П. стрыа. 12 Х. П. братіи своея. 13 Х. П. то бы была свѣща твоа 14 Х. П. вълодимеръ. 15 Х. П. притчѣ и тых много словъ. 16 Х. П. съ. 17 Х. П. филосов. 18 Х. П. якогож. 19 Х. П. въ. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. реч. 22 Х. П. брате. 23 Х. П. и ци. 24 Х. П. аже. 25 Х. П. сеа хитрости. 26 Х. П. ти. 27 Х. П. аже. 28 Х. П. галицкое. 29 Х. П. белзъское. 30 Х. П. нѣтоут. 31 Х. П. а се. 32 Х. П. пакь. 33 Х. П. и рци. 34 Х. П. въ епскпъи. 35 Х. П. с(вя)тоа. 36 Х. П. оу володимери. 37 Х. П. опущено. 38 Х. П. многол еси. 39 Х. П. поставлял. 40 Х. П. еси. 41 Х. П. аже. 42 Х. П. живыми. 43 Х. П. м(е)ртвыми. 44 Х. П. просишь. 45 Х. П. рек. 46 Х. П. хитрость. 47 Х. П. вълодимеръ. 48 Х. П. опущено. 49 Х. николи ж, П. николижь. 50 Х. вълодимероу, П. вълодимерю. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. приб. своеи полно. 53 Х. П. оустна. 54 Х. П. третіе. 55 Х. П. почя. 56 Х. П. приб. сущю (съ б. юс.). 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. ездяше. 59 Х. П. на кони когда хотяше. 60 Х. П. злато и сребро. 61 Х. П. драгое. 62 Х. П. золотые. 63 Х. П. сребряные. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. бѣ. 66 Х. П. сребряные. 67 Х. П. коубкы златые. 68 Х. П. сребряные. 69 Х. П. пред. 70 Х. П. поліа. 71 Х. П. оу. 72 Х. П. своея. 73 Х. П. м(а)т(е)ре своея. 74 Х. П. розосла. 75 Х. П. розда. 76 Х. П. и оу. 77 Х. П. коня нѣт. 78 Х. П. то. 79 Х. П. телбоужиноу. 80 Х П. къ.

913

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буква ц написана по соскобленному. В Переправлено въ филосъфъ: ф передѣлано въ с, а фъ. приписаио надъ строкой. Г Титло надъ ц приписано другими чернилами. Д Буква и передѣлана изъ е. Е Буква е написана по соскобленному. Ж Буква в написана по соскобленному оу. З Буква к написана по соскобленному.


братъ ти сѧ кланѧеть . и велѣ емоу сѣсти . и нача посолъство А 1 правити . брат̑ ти гс̑не молвить . стрыи твои Данило король . а мои ѡц҃ь лежить в Холмѣ оу ст҃ѣи Бц҃и Б 2 . и съıновѣ 3 его . брат̑а моа . и твоӕ Романъ и Шварно . и 4 всихъ 5 кости тоуто 6 лежать . а ннынѣ А 7 брате . слышимъ . твою немочь великоую . абы 8 ты брат̑ мои . не изгасилъ 9. свѣчѣ 10 надъ гробомъ . стръӕ 11 своего и братьи своеи 12 абы далъ . /л.302/ городъ свои Берестии то бы твоӕ свѣща была 13. Володимѣръ 14 же бѣ разоумѣӕ приӕтъчѣ А и темно слово 15 . и повѣстивъ со 16 епс̑пмъ . много ѿ книгъ . зане быс̑ книжникъ великъ и филофъ В 17. акогоже 18 не быс̑ во 19 всеи земли и 20 ни по немь не боудеть . и рче 21 епс̑поу . брат̑ 22 рци . Лве кнѧже ци 23 без оума мѧ . творишь . ѡже 24 быхъ не разоумѣлъ сеи хитростии А 25 . ци мала ть 26 . рци своӕ землѧ . ѡже 27 Берестьӕ хочешь . а самъ . держа кнѧжениӕ три . Галичкое 28 . Перемышльское . Бельзьское 29 . да нѣтоу 30 ти сыти ѡсе 31 пакъ 32 мои рци 33 ѡц҃ь Г. а твои стрыи . лежить Д во епс̑пьи и 34 оу ст҃ои 35 Бц҃и в Володимерѣ 36 а 37 много ль есь 38 над нимь свѣчь поставилъ 39 . что есь 40 далъ которыи городъ . абы то свѣча была . ѡже 41 рци просилъ еси

914

живъıмъ 42. а оуже пакъ мрт҃въıмъ 43 просиши 44. не Е дам̑ не рекоу 45 города . но ни Д села не возмешь оу мене . розоумѣю ӕ твою хытрость 46. не дамь . Володимерь 47 же . ѡдаривъ влд̑коу ѿпоусти и 18 . зане быс̑ не бывалъ оу него никол̑ же 49[II, 219]


Кнѧзю же Володимероу 50 Василькович̑ . великом̑ 51 . лежащоу в болести 52 . д҃ . лѣт̑ . болезньж̑ его . си . скажемь Нача емоу гнити исподнѧӕ оуоустна 53 Б . первого лѣт̑ мало . на дрүгое и на третьее 54 . болма нача 55 гнити . и еще же емоу не вельми болноу 56 . но ходѧшь 57 . и 57 ездѧшеть 58 . на конѣ 59 . и розда оубогым̑ имѣние свое . все золото и серебро 60 . и камение дорогое 61 . и поӕсы золотыи 62 ѡц҃а своег̑ и серебрѧнье А 63 . и 64 свое иже бѧше 65 по ѡц҃и своемь стѧжалъ . все розда . и блюда великаа . сребрѧнаа 66 . и коубькы золотые 67 и серебрѧные 68 самъ передъ 69 своима ѡчима . поби и польӕ 70 в Ж 71 гривны . и мониста великаӕ золотаӕ . бабы своеи 72 . и матери своеи 73 все польӕ 70. и розъсла 74 млс̑тню по всеи земли и стада роздаӕ 75 оубогымь . людемь . оу 76 кого З то конии нѣтоуть 77. и тѣмь иже кто 78 погибли в Телебоузиноу 79 рать . кот̑ 80 семоу же кто исповѣсть многые

Варіанты: 1 Х. П. твои. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. нощныа. 4 Х. П. къ. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. къ вдовамъ. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. всѣмь. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. бо бѣ. 11 Х. П. г(лаго)лъ. 12 Х. П. къ навходоносороу. 13 Х. П. ц(а)роу. 14 Х. П. съвѣт. 15 Х. П. приб. сконча. 16 Х. П. длъжныа. 17 Х. П. приб. работныа (П. работніа) свобождаа. 18 Х. П. и нынѣ. 19 Х. П. въ ч(е)л(овѣ)цех. 20 Х. П. агг(е)лы. 21 Х. П. дръзновеніе. 22 Х. П. помагает. 23 Х. П. рекыи. 24 Х. П. хвалится на судѣ (съ б. юс.). при чемъ въ Х. ѣ приписанъ позже къ надстрочному д. 25 Х. П. млстыни. 26 Х. П. яко печати. 27 Х. П. вѣрнѣе. 28 Х. П. бл(а)жени. 29 Х. П. тии. 30 Х. П. будоут (съ б. юс. послѣ б). 31 Х. П. иное. 32 Х. П. яснѣе. 33 Х. вѣрнѣе, П. вѣрьнѣе. 34 Х. П. послоушество. 35 Х. П. от. 36 Х. П. писаніи. 37 Х. П. речнное. 38 Х. П. іаковом. 39 Х. П. обративыи. 40 Х. П. пути (съ б. юс.). 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. множство. 43 Х. тъи, П. тъи. 44 Х. П. многы. 45 Х. П. въвед. 46 П. равнооумене. 47 Х. П. равнохрстосолюбець. 48 Х. П. равночтителю. 49 Х. П. съ. 50 Х. П. никеискаго събора. 51 Х. П. съ. 52 П. игоумени. 53 Х. П. съ многым. 54 Х. П. бесѣдоваше. 55 Х. П. житіи. 56 Х. П. възвратимся. 57 Х. зѣмѣ, П. зимѣ. 53 Х. П. опущено. 59 Х. П. болма. 60 Х. П. немочи. 61 Х. П. опущено. 62 Х. П. брады. 63 Х. П зоубы. 64 Х. П. съи. 65 Х. П. вторыи. 66 Х. П. въніиде. 67 Х. П. въ ц(е)рк(о)въ. 68 Х. П. великого. 69 Х. П. х(ристо)ва. 70 Х. П. въніиде въ олтаръ. 71 Х. П. ереи. 72 Х. П. съвлачаху (въ Х. съ б. юс.). 73 Х. П. бяше. 74 Х. П. ставати. 75 Х. П. столци. 76 Х. П. можаше. 77 Х. П. въздѣвь. 78 Х. П. руци (съ б. юс.). 79 Х. П. съ слъзами.

915

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано подъ дугой другими чернилами дъ (нещадъныа). Б Буквы ч передѣлана въ ц. В Буква ъ передѣлана изъ о. Г Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто. Д Надъ строкой въ началѣ слова приписано на (навъходъносороу). Е Второе ч написано по соскобленному ц. Ж Надъ строкой приписано: сконча. З Такъ въ рукописи. И Переправлено въ иная: о передѣлано въ а, я приписано надъ строкой подъ дугой. І На полѣ приписано я (юсъ малый): яснѣе. К Конечное и передѣлано изъ е. Л Буква т передѣлана изъ л. М Буква м передѣлана изъ т. И Буква е переправлена изъ о (помочи). О Засимъ соскоблено во (оуво). П Переправлено въ ставитис: с. подъ дугой надписано другою рукой. Р Подъ точкой видно соскобленное з. С Первое е передѣлано въ а (можаше).


твоӕ 1 и 2 нещаныа А 3 млс̑тнѧ и дивныӕ щедроты . ӕже ко 4 оубогымь творѧше . и к сиротамъ . и к болѧщимъ . и 5 ко вдовичамъ 6 Б . и къ В жаднымъ и 7 ко 7 всимъ 8 творѧше млс̑ть /л.302об./ требоующимъ . млс̑ти (требоующим̑) Г 9 слышалъ собѣ 10 . глас̑ 11 Гс̑нь ко Вьходъносороу Д 12 цс̑рю 13. свѣтъ 14 мои . да боудет̑ ти вгоденъ . и неправды твоӕ . щедротами нищихъ . еже слыша ты ѡ честниче Е дѣломъ Ж 15. слышаное . просѧщимъ подаа . нагыӕ ѡдѣваӕ . жадныӕ . и алъчныа насыщаӕ . болѧщимъ всѧко оутѣшение . посылаӕ . долъжныӕ 16 искоупаӕ 17. твоӕ бо щедроты и млс̑тнѧ нынѣ 18 во члв҃цѣхъ 19 поминаѥмы соуть . паче же пред̑ Бм҃ъ и анг҃глы 20 его еӕже ради добропрелюбныа . Бм҃ъ млс̑тнѧ и мног̑ дерьзновенье 21 . имѣеши к немоу . ӕко присныи рабъ Хс̑въ помогаеть 22 ми словесы . рекы 23 млс̑ть хвалитьсѧ на соудѣ 24 . милостини 25 моужю акы печать 26 с нимь . вѣрние 27 же самого Гс̑а гл҃ъ . блж҃нии 28 млс̑твии ӕко тѣи 29 помиловани боуть З 30 . ино И 31 же снѣе І 32. и вѣрние 33 послоушьство 31 приведемь ѡ 35 тебе ѿ ст҃ыхъ . псании 36 . реч̑ное 37 . Ӕковомъ 38 апс̑лмъ ӕко ѡбративы 39 . грѣшника ѿ заблоужениӕ .

916

поутии К 40 его спс̑ть и 41 дш҃ю . и покрыеть множьство 42 грѣховъ . ты 43 же и цр҃кви многи 44 Хс̑вы поставль Л . и слоужителѧ его введъ 45 . подобниче великого Костѧнтина . равнооумне 46 . равнохс̑солюбче 47 . равночестителю 48 слоужителемь М его ѡнъ со 49 ст҃ми ѡц҃и . Никѣиского сбора 50 . законъ члв҃комъ полагаше . ты же со 51 епс̑пы и игоумены 52 снимаасѧ часто . со многимъ 53 смирениемь . много бѣсѣдоваше 54 ѿ книгъ . ѡ житьи 55 свѣта сего тлѣньнаго . но мы на предлежащее возвратимсѧ 56 . исходѧщоу же четвертомоу лѣтоу . и наставши зимѣ 57 . и 58 нача болми 59 немочи Н 60. и 61 ѡпада емоу все мѧсо с бороды 62. и зоуби 63 исподнии выгниша вси . и челюсть . бороднаа . перегни . се 64 же быс̑ вторы 65 Иевъ . и вниде 66 во црк҃вь 67 . ст҃го и великаго 68 мчнка Хс̑ва 69 Геѡрьгиӕ . хотѧ взѧти причастье оу О ѡц҃а своего дхв҃наго . и вниде во ѡлтарь 70 малыи . идеже ерѣи 71 совлачахоу 72 ризъı своа . тоу бо бѧшеть 73 емоу ѡбычаи . всегда ставити П 74. и сѣде на столцѣ 75 . зане . Р не можеше С 76 стоӕти ѿ немочи . и воздѣвъ 77 роуцѣ 78 на н҃бо . молѧшесѧ со слезами 79 гл҃ѧ влд̑ко Гс̑и

Варіанты: 1 Х. П. виждь. 2 Х. П. и о всѣх. 3 Х. П. бл(а)годароу. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. и въ. 6 Х. П. сътвори. 7 Х. П. м(а)т(е)ре. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. и м(у)ч(е)н(и)кь. 10 Х. П. и всѣх. 11 Х. П. с(вя)тых о(те)цъ. 12 Х. П. пострадвше. 13 Х. П. оугождьше. 14 Х. П. тебѣ. 15 П. десними. 16 Х. П. и потом не выходи вонь. 17 Х. П. болма. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. бяше. 20 Х. П. видѣти и. 21 Х. П. въкоуша. 22 Х. П. по 7 недел. 23 Х. П. ничтож. 24 Х. П. развѣ. 25 Х. П. тое ж. 26 Х. П. быс. 27 Х. П. чек. 28 Х. изнемагающь, П. изнемогающь. 29 Х. П. възрѣвь. 30 Х. П. въздавь. 31 Х. П. ц(а)ръ. 32 Х. П. всѣм. 33 Х. П. въ истинну. 34 Х. П. богатство им и. 35 Х. сътворивь, П. сътворив. 36 Х. П. съблюдаеши. 37 Х. П. весь. 38 Х. П. праведным. 3939 Х. П. бесконечна жизна. 40 Х. П. милоуеши. 41 Х. П. тебѣ. 42 Х. П. въздѣвь руци (съ б. юс.). 43 Х. П. руци (съ б. юс.). 44 Х. П. къ о(т)цемъ. 45 Х. П. приб. своим. 46 Х. П. длъгь. 47 Х. П. свитающю. 48 Х. П. приб. и. 49 Х. П. великыи. 50 Х. П. володимеръ. 51 Х. П. княжи. 52 Х. П. в. 53 Х. П. городѣ. 54 Х.П. опущено, но въ Х. приписано позже. 55 Х. П. опущено. 56 Х. П. съ слоугами. 57 Х. П. его. 58 Х. П. съ. 59 Х. П. ц(а)рем. 60 Х. П. възложивше его. 61 Х. П. приб. его. 62 Х. володимеря, П. володимера. 63 Х. П. горожане ж. 64 Х. П. великым. 65 Х. П. привезше же. 66 Х. П. опущено. 67 Х. П. оу володимерь. 68 Х. въ, П. во. 69 Х. П. къ с(вя)тѣи. 7070 Х. П. тако и. 71 Х. П. его. 72 Х. П. въ.

917

Примѣчанія: А Буква п передѣлана писцомъ изъ б, а буква я изъ ю. Б Такъ въ рукописи. В Надъ м приписано подъ дугой и другими чернилами (батьство имъ.). Г Подъ о видно соскобленное ѣ. Д Буква т передѣлана изъ л самимъ писцомъ. Е Подъ точкой соскоблено д (было дı, т. е. 14). Ж Переправлено въ: со слугами; со слу. приписано надъ строкой подъ дугой.


Бе҃ мои призри на немощь мою . и вижь 1 смирение мое . ѡдержащаа мѧ нынѣ . на тѧ бо оуповаӕ А . терьплю . ѡ всихъ 2 сихъ . бл҃годарю 3 тѧ Гс̑и Бе҃ 4 . блг҃аӕ приӕхъ /л.303/ ѿ тебе в животѣ моемь . то злыхъ ли не могоу терпѣти . ӕко державѣ твоеи годѣ тако и быс̑ ӕко смирилъ еси дш҃ю мою во 5 црс̑твии твоемь причастника мѧ створи 6 . млт҃вами прчс̑тыӕ твоеӕ матери 7 про̑ркъ . и 8 апс̑лъ . мчн҃къ 9 всихъ 10 приподобных̑ . ст҃хы Б ѡц҃ь 11 . ӕкоже и тии пострадав̑ша 12 . и оугожьше 13 тобѣ 14 искоушени быша ѿ дьӕвола . ӕко злато в горнилѣ . ихже млт҃вами Гс̑и избраньномь твоемь стадѣ с десными 15 мѧ ѡвцами причти . пришедшю же емү ѿ црк҃ви . и леже потомь вонъ не вылазѧ 16. но болми 17 нача изнемогати и ѡпада емоу мѧсо все с бороды и 18 кость . бороднаӕ перегнила бѧшет̑ 19. и быс̑ видити 20 гортань . и не вокоуша 21 по семь недѣль 22 ничегоже 23 [II, 220] развѣе 24 одиное воды и то же 25 по скоудоу . и бьс̑ 26 в четвергъ 27 на ночь поча изнемогати . и ӕко быс̑ в коуры . и позна в собѣ дх҃ъ изнемогающ̑ 28 ко исходоу дш҃и . и возрѣвъ 29 на н҃бо и воздавъ 30 хвалоу Бо҃у гл҃ѧ бесмрт҃ныи Бе҃ . хвалю тебе ѡ всемь . цс̑рь 31 бо еси всıм̑ 32 ты единъ во истиноу 33 подаӕ всеи твари . все ба҃тьствомь В 34 наслажение .

918

ты бо створивъ 35 мира сего ты сблюдаешь 36 . ѡжидаа дш҃а ӕже посла да доброу жизнь жившимь почтеши ӕко Бъ҃ . а еже не покорившоусѧ твоимъ заповѣдемь . предаси соудоу . всь 37 бо соуд̑ праведныи 38 ѿ тебе . и бес 39 конца жизнь 39 ѿ тебе блгд̑тью своею всѧ милоуешь 40 притѣкающаӕ к тебе 41 . и кончавь млт҃воу . воздѣвъ роуцѣ 42 на небо . и предасть дш҃ю свою в роуцѣ 43 Бж҃ии . и приложисѧ ко ѡц҃мь 44 своıм̑ и дѣдомъ Г 45 . ѿдавъ ѡбщии долгъ 46 егоже нѣс̑ оубѣжати всѧкомоу роженомоу . свѣтающю 47 же пѧткоу . и тако престависѧ . бл҃говѣрныи 48 хс̑олюбивыи великии 49 кнѧзь . Володимѣръ 50 . сн҃ъ Василковъ . вноукъ Романовъ . кнѧживъ 51 по ѡц҃и . к҃ . лѣт̑ . преставление Д же его быс̑ во 52 Любомли . город̑ 53 .

В лѣт̑ . ҂s҃ . 54 ѱ҃ . ч҃з . [6797 (1289)] Мс̑ца декѧбрѧ во 55 . Е ı҃. дн҃ь . на ст҃го ѡц҃а Мины киѧгини же его гами Ж 56. дворьными . ѡмывше его . и оувиша и 57 ѡксамитомъ . со 58 кроуживомъ ӕкоже достоить цс̑рмь 59 . и возложиша и 60 на сани . и повезоша 61 до Володимѣрѧ 62 . горажаномъ Б же 63 ѿ мала и до велика . моужи и жены и дѣти с плачемь великимъ 64 . проводиша своего госпо/л.303об./ дина . привезъшимъ же 65 и 66 во Володимѣрь 67 . оу 68 епс̑пью ко ст҃оѣ 69 Бц҃и и 70 тако 70 поставиша и 71 на санѣхъ во 72 црк҃ви .

Варіанты: 1 Х. П. наутріа. 2 Х. П. заутренѣ. 3 Х. П. пріиде. 4 Х. П. черница. 5 Х. П великым. 6 Х. П. съидеся. 7 Х. П. бояре всѣ. 8 Х. П. старіи и. 9 Х. П. приб. и. 10 П. володимерскыи. 11 Х. П. евсегеніи. 12 Х. П. огапид печерскыи. 13 Х. П. попове. 14 Х. П. города. 15 Х. П. пѣсни. 1616 П. и проводиша... пѣсни опущено. 17 Х. опущено. 18 Х. съ б(о)гохвалными пѣсни. 19 Х. П. въ отнѣ. 20 Х. П. володимерци. 21 Х. П. поминающи. 22 Х. П. добросръдіе. 23 Х. П. слъзами. 24 Х. П. лице. 25 Х. П. сътворше. 26 Х. П. въложиша. 27 Х. П. въ. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. стлъпника. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. плакахус (съ б. юс.). 32 П. слези. 33 Х. изливающе. 34 Х. П. яко. 35 Х. П. сице въпіюще. 36 Х. П. глаголаше ц(а)рю. 37 Х. П. смиренныи. 38 Х. въ истинноу, П. въстинноу. 39 Х. П. въ кр(е)щ(е)ніи. 40 Х. П. іоаннъ. 41 Х. П. еси. 42 Х. П. пріемь 43 Х. П. опущено. 44 Х. П. въздающа. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. рекоучи. 47 Х. П. добро бы нам гсдне. 48 Х. П. сътворшемоу толикоу. 49 Х. П. бяше. 50 Х. П. всѣх бѣд. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. оузрѣти. 53 Х. П. с(о)лнце. 54 Х. П. нам. 55 Х. П. въ. 56 Х. плавшеся. 57 Х. П. множство вълодимерцевъ. 58 Х. П. съ нѣмци. 59 Х. П. сърожци. 60 Х. П новогородци. 61 Х. П. плакахуся (съ б. юс.). 62 Х. П. яко въ возятіи. 63 Х. П. ведяху (съ б. юс.) их в полонь вавvлонскыи. 64 Х. П. и вбозіи. 65 Х. П. черноризци. 66 Х. П. черници. 67 Х. П. съи. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П володимерь. 70 Х. П. възрастом.

919

Примѣчанія: А Второе ч передѣлано въ ц. Б Переправлено въ горад: д приписано другими чернилами надъ а подъ дугой. В Такъ въ рукописи. Г Буква ч передѣлана въ ц. Д Буква ч передѣлана въ ц. Е Буква ю послѣ н передѣлана изъ другой. Ж Буква ч переправлена въ ц. З Подъ я и далѣе соскоблено ше. И Буква а передѣлана изъ и. І Буква ч передѣлана въ ц. К То же. ЛЛ Переправлено въ и убозии і: оу передѣлано въ и у (укъ), ра соскоблено, н передѣлано въ и. М Буква ч передѣлана въ ц. Н Второе ч передѣлано въ ц.


зане быс̑ поздно . того же вечера по всемоу городоу . оувѣдана быс̑ смр҃ть кнѧжа . наоутрѣӕ 1 же по ѿпѣтьи заоутрении 2 приде 3 кнѧгини его . и сестра емоу Ѡлга . и кнѧгини Ѡлена черничи А 4 . с плачемь великимъ 5 . приидоша . и весь город̑ . соидесѧ 6 . и боӕри вси 7 стари и 8 молодии . плакахоусѧ над нимь 9. епс̑пъ же Володимерьскии 10 . Євьсѣгнѣи 11. и вси игоумени . и Ѡгапитъ Печерьскии 12 игоуменъ . и поповѣ 13 всего гора Б 14 пѣвше над нимь . ѡбычныа . пѣс̑ 15. и 16 проводиша и 17 со бл҃гопохвалными пѣс̑ми 18 и кадилы добровоньными . и положиша тѣло его во ѿтни В 19 гробѣ . и плакашасѧ по немь . Володимерчи Г 20 . поминающ В 21 его добросердье 22 до себе . паче и слоугы его плакахоусѧ по немь слезами 23 ѡбливающи личе Д 24 свое . и послѣднюю Е слоужбоу створьше 25 емоу . ѡпрѧтавше тѣло его вложиша 26 и во 27 гробъ . мс̑ца декѧбрѧ . во 28 . аı҃ . дн҃ь на памѧт̑ ст҃го Данила Ст҃олпъника 29 . в 30 соуботоу 30 кнѧгиниж̑ его беспрестани плакашесѧ 31. пред̑стоӕщи оу гроба . слезы 32 ѿ себе изливающи 33 . аки 34 водоу . сиче Ж вопиюще 35 . гл҃ще . цс̑рю 36 мои бл҃гыи кроткыи смиреныи 37 правдивыи . во истиноу 38

920

нареч̑но быс̑ тобѣ имѧ во кр∙̑щньи 39 Иван̑ 40. всею добродѣтелью подобенъ есь 41 емоу . многыа досады приимъ 42 . ѿ своихъ сродникъ . не видѣхъ тѧ 43 гс̑не мои . николи же противоу ихъ . злоу . никоторого же . зла воздающа 44 . но на Бз҃ѣ всѧ покладываӕ З провожаше И. наипаче же 45. плакахүсѧ по немь лѣпшии моужи . Володимерьстии рекоуче 46 добрыи ны гс̑не 47 . с тобою оумрети . створшемоу толикүю 48 свободоу . ӕкоже и дѣдъ твои Романъ . свободилъ бѧшеть 49 ѿ всихъ ѡбидъ 50 . ты же бѧше гс̑не семоу поревновалъ и наслѣдилъ поуть дѣда своего . нынѣ же гс̑не оуже 51 к томоу не можемь тебе зрѣти 52 . оуже бо слн҃че І 53 наше заиде ны 54 . и во 55 ѡбидѣ всѣх̑ ѡстахомъ . и тако плакавшесѧ 56 над нимь . все множество . Володимерчевъ К 57 . моужи и жены и дѣти . Нѣмци 58. и Соурожьцѣ 59 и Новгородци 60 . и Жидове плакоусѧ В 61 . аки и во взѧтье 62 /л.304/ Иерс̑лмоу . егда ведѧхоуть ӕ во полонъ Вавилоньскии 63. и нищии оубо Л 64 разниї Л 51. и чернорисчи М 65 и черничи Н 66 . бѣ бо млс̑твъ на всѧ нищаӕ ❙ Сии 67 же 68 блг҃овѣрныи кнѧзь Володимѣрь 69 . возрастомь 70 бѣ высокъ . плечима великь лицемь красенъ . волосы имѣӕ желты

Варіанты: 1 Х. П. бородоу стригіи (на полѣ, противъ этого мѣста, позднѣйшею рукой написано: лжетъ). 2 Х. П. имѣ. 3 Х. П. бѣ. 4 Х. П. тлъста. 5 Х. П. дебела. 6 Х. П. ловець. 7 Х. П. и хороборь. 8 Х. П. не мьздоемець. 9 Х. П. ненавидя. 10 Х. П. възраста. 11 Х. П. любовъ. 12 Х. П. имѣаше къ всѣм. 13 Х. П. къ братіи. 14 Х. П. въ крстном же цѣлованіи. 15 Х. П съ. 16 П. Х. не лицемѣрною. 17 Х. П. млстини прилежаше. 18 Х. П. манастырѣ. 19 Х. П. черньци оутешаа. 20 Х. П. вся игоумены (П. игоумени). 21 Х. П. съ любовію. 22 П. пріимаа. 23 Х. П. монастырѣ многы създа. 24 Х. П. вес. 25 Х. П. бяше. 26 Х. П. піанством. 27 Х. П. бяше. 28 Х. П. черницам. 29 Х. П. оубогым. 30 Х. П. възлюбленныи о(те)цъ бяше. 31 Х. П. паче ж млстиною. 32 Х. П. сътворите. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. сътворите. 35 Х. П. и пакы. 36 Х. П. гл(аголе)ть. 37 Х. П. бл(а)жен. 38 Х. П. вес. 39 Х. П. опущено. 4040 Х. П. где ся не поткнет. 41 Х. П. и истинна. 42 Х. П. ходиста. 43 Х. П. и иного. 44 Х. П. добродѣяніа много в нем бяше. 45 Х. П. оуничиженна быс. 46 Х. П. съкроушенном. 47 Х. П. въздыханіе. 48 Х. П. испоущаа. 49 Х. П. пріимаа. 50 Х. П. грѣсѣх. 51 Х. П. възлюбивь. 52 Х. П. тленных. 53 Х. П. съ с(вя)тыми. 54 Х. П. претекоущаг. 55 Х. П. н(е)б(е)сѣх. 56 Х. въ, П. во. 57 Х. П. бл(а)говѣрію. 58 Х. П. обилниче. 59 Х. П. м(а)ріа. 60 Х. П. създа. 61 Х. П. правовѣрнои. 62 Х. П. мужественное (съ б. юс.). 63 Х. П. архагг(е)ловы. 64 Х: П. сътвори. 65 Х. П. влдчьствоу. 66 Х. П. казя. 67 Х. П. и иже. 68 Х. П. нескончаннаа. 69 Х. П. яко. 70 Х. П. опущено. 71 Х. П. мудрости (съ б. юс.). 72 Х. П. създа. 73 Х. П. на. 74 Х. П. оцищеніе. 75 Х. П. юже.

921

Примѣчанія: А Буква ч передѣлана въ ц. Б То же. В То же. Г Второе ч передѣлано въ ц. Д Такъ въ рукописи. Е Буква ь передѣлана изъ какой-то другой (изъ ѣ?).


коудрѧвы . бородоу стригыи 1 . роукы же имѣӕ 2 красны . и ногъı рѣчь же бѧшеть 3 в немь толъста 4 и оустна исподнѧӕ добела 5 [II, 221] глаголаше ӕсно ѿ книгъ . зане бьс̑ философъ великъ . и ловечь А 6 хитръ хороборъ 7 . кротокъ смиренъ . не злобивъ . правдивъ . не мьздоимѣць 8 . не лживъ . татьбы ненавидѧше 9 . питьӕ же не пи . ѿ воздраста 10 своего . любь 11 же имѣӕше ко всимъ 12 . паче же и ко братьи 13 своеи . во хрс̑тьном же челованьи Б 14 стоӕше со 15 всею правдою . истиньною не личемѣрною В 16. страха же Би҃ӕ наполненъ . паче же млс̑тни предлежаше 17 . манастырѧ 18 набдѧ . черньцѣ оутѣшаа 19. и вси игоуменѣ 20 любью 21 приимаӕ 22 . и манастырѧ многи созда 23 . на всь 24 црк҃вныи чинъ . и на церьковникы ѿверзлъ емоу бѧшеть 25 Бъ҃ срд̑це . и ѡчи . иже не помрачи своего оума пьӕньствомъ 26 . кормитель бо бѧшеть 27 черньцемь . и черничамъ Г 28 . и оубогимъ 29 . и всѧкомоу чиноу ӕко возлюбленыи ѡц҃мь бѧшеть 30. паче млс̑тнею 31 бѧше млс̑твъ . слыша Гс̑а гл҃ща . аще створите 32 братьи моеи меншеи то и 33 мнѣ створисте 34 . пакы 35 Двд҃ъ бл҃ть Д 36 . блж҃нь 37 моужь милоуӕ и даӕ всь 38 дн҃ь . ѡ 39 Гс̑дѣ 40 не потькнетьс̑ 40. моужьство и оумь в немь живѧше правда же истина 41 с нимь ходѧста 42. иного 43 добродѣаньа

922

в немь много бѣаше 44 . гордости же в немь не бѧше . зане оуничижена есть 45 гордость предъ Бм҃ъ и члв҃кы . но всегда смирѧше ѡбразъ свои . скроушенъıмъ 46 срд̑цмь . и воздыхание 47 ѿ срд̑ца износѧ . и слезы ѿ ѡчью испоущаше 48 . покаӕние Давыдово приимъ 49 . плачасѧ ѡ грѣсех̑ 50 своих̑ . возлюбивъ 51 нетлѣннаӕ паче тлѣньных̑ 52 . и нбс̑наӕ паче временьных̑ . и црс̑тво со ст҃ми 53 оу вседержителѧ Ба҃ . паче притекоущаго 54 сего црс̑тва земнаг̑ . и чс̑ти тѧ . ѡбѣщника Гс̑ь на нбс҃ехъ 55 сподоби бл҃говѣрьӕ твоего ради . еже имѣ в 56 животѣ своемь . добръ послоухъ бл҃гъвѣрью Е 57 . твоемоу . ѡбителниче 58 ст҃аӕ . цр҃ькв҃и ст҃аӕ Бц҃а Мр҃ьӕ 59 . юже созда 60 прадѣдъ твои на правовѣрнѣи 61 . /л.304об./ ѡсновѣ . идеже и моужественое 62 твое тѣло лежить . жда троубы архан҃глвы 63 . добръ зѣло послоухъ брат̑ твои Мьстиславь егоже сотвори 64 Гс̑ь намѣстника . по тобѣ твоемоу влд̑чс̑твоу 65 . не роушаща твоих̑ оуставъ . но оутвержающа . ни оумалѧюща твоемоу бл҃говѣрью положениӕ . но паче прилагающа . не казнѧща 66 но вчинѧюща . иже 67 нескончанаа 68 твоӕ оучинѧюща . аки 69 Соломонъ . Дв҃да иже домь Бж҃ии великыи . и 70 ст҃ыи его моудростью 71 созда 72 . на ст҃ость и и 73 ѡчищение 74 . градоу твоемоу . иже 75 всѧкою

Варіанты: 1 Х. П. драгым. 2 Х. П. съсуды (съ б. юс.). 3 Х. П. якаже. 4 Х. П. въ всем. 5 Х. П. полоунощии. 6 П. земя. 7 Х. вълодимеръ, П. володимеръ. 8 Х. П. яко венец (П. венець). 9 Х. П. и славнѣи. 10 Х. П. целованіе. 11 Х. П. архагг(е)лово. 12 Х. П. обрадованнаа. 13 Х. П. радуися. 14 П. бл(а)говѣрніи. 15 Х.П. въстани 16 Х. П. главо. 17 Х. П. въстани. 18 Х. П. до обьщего въстаніа. 19 Х.П. нѣси. 20 Х. П. оумръль. 21 Х. П. оумрети. 22 Х. П. въ. 23 Х. П. живодавца. 24 Х. П. възведі. 25 Х. П. какоя ти чти. 26 Х. П. сподобивь. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. земли. 29 Х. безпамятно, П. безпятно. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. оставил. 3232 Х. П. до брата своего красящаго столъ земли.
33 П. съхраниша. 34 П. бл(а)говѣрію.
35 Х. П. къ немоу ж. 36 Х. П. приданію. 37 Х. П. поклонятся. 38 Х. П. видѣ. 39 Х. П. въсѣаніе не. 40 Х. П. невѣріа. 41 Х. П. дъжчем. 42 Х. П. радуися. 43 Х. П. оболочен. 44 Х. П. приб. же. 45 Х. П. млстынею. 46 Х. П. истинною обвит. 47 Х. П. глава. 48 Х. П. нагым одѣяніе. 49 Х. П. кръмител. 50 Х. П. жажющим въ оутробѣ оглаженіе. 51 Х. П. опущено.

923

Примѣчанія: А Буква и послѣ щ передѣлана, кажется, въ н. Б Буква ч переправлена въ ц. В То же. Г Надъ строкой мелкимъ почеркомъ приписано реч. Д Надстрочное в приписано позже. Е Такъ въ рукописи. Ж Буква и послѣ н передѣлана въ ѣ. З Буква ч переправлена въ ц. И Часть буквъ этого слова написаны на полѣ. І Надъ ащ другими чернилами приписано ся подъ дугой (красящаго). К Здѣсь въ Ипатьевской, а также въ Х. П. пропущенъ отрывокъ, помѣщенный въ Х. П. ниже послѣ словъ посем же еха въ станы своа наутріа же въставь (ср. стлб. 935, прим. 33), а въ Ипатьевской опущенный совсѣмъ. Печатается здѣсь по списку Х. Л Буква е надъ строкой приписана самимъ писцомъ подъ одну дугу съ надстрочнымъ с.


красотою оукраси златомь и сребромъ . и каменьемь драгимъ 1 . и сосоуды 2 чс̑тными . ӕже црк҃ви дивна . и славна всѣмъ ѡкроужнымъ сторонам̑ . акаже 3 ина не ѡбрѧщетьсѧ . во всеи 4 полоунощии А 5 землѧ 6 ѿ востока и до запада . и славныи городъ твои Володимерь 7 . величествомь акы вѣнчемь Б 8 ѡбложенъ . преда люди твоӕ и городъ . ст҃ѣи славнии 9 и скорѣи на помощь хрс̑тьӕномъ . ст҃ѣи Бц҃и да еже челование В 10 архан҃глво 11 дасть Бц҃и . боудеть и городоу семоу . ко ѡнои бо Г радоуисѧ ѡбрад̑ванаӕ 12 Гс̑ь с тобою к городоу же . рад̑исѧ 13 бл҃говѣрныи 14 городе Гс̑ь с тобою востани 15 ѿ гроба твоего ѡ чс̑тнаӕ глав̑ Д 16 востани 17 ѿтрѧси сонъ нѣси бо оумр҃лъ но спишь д Е ѡбьщаго востаниӕ 18. востани 17 ниси Ж 19 бо вьмр҃лъ 20. нѣс̑ бо ти оумерети 21 лѣпо вѣровавшоу во 22 Хс̑а всемоу мироу живодавча З 23 . ѿтрѧси сонъ возведи 24 ѡчи да видиши какоӕ тѧ чс̑ти 25 Гс̑ь тамо спод̑би И 26 постави 27 . н на землѣ 28 не бес памѧти 29 тѧ 30 поставилъ 31 . братомь твоимь Мьстиславомъ . востани 17 видь 32 брата твоего кращаго І столъ землѧ 32 твоеӕ . К

и зренїа слад̑каго лице его насыщаасѧ . моли о земли брата своего преданїа емү тобою, и о людех̑ . в них̑ же бл҃говѣрно влд̑чьствова . да съхраниши 33 ѧ въ мирѣ и въ бл҃говѣрїи,

924

и да славитисѧ в нем правовѣрїю 34, и да блюдет Гь҃ Бъ҃ ѿ всѧкоѧ рати и преданїа, и ѿ голода нашествїа иноплеменникь, и ѿ оусобныа рати . пачеж помл҃исѧ о братѣ своем Мьстиславѣ добрыми дѣлы, без соблазна Бг҃ѡм данныа емоу люди оуправившю стти с тобою непостыдно, пред престолѿ вседръжителѧ Ба҃, и за трѫд паствы людїи его прїати ѿ него вѣнець славы нетленїа съ всѣми праведными амин̑ .

[II, 222] к семоу же 35 вижь и бл҃говѣрноую свою кнѧгиню . како бл҃говѣрье держить по преданью 36 твоемоу . како поклонѧе̑тьс̑ Л 37 имени твоемоу . вѣде 38 же ӕко аще не тѣломь но дх҃мъ показаеть ти Гс̑ь всѧ си . ӕко твое вѣрное вьсѣанье нѣ 39 исоушено быс̑ зноем̑ невѣръӕ Е 40. но дождемь 41 Би҃ӕ поспѣшениӕ . распложено быс̑ многоплоднѣ . рад̑исѧ 42 оучителю нашь . и наставниче бл҃говѣрьӕ . ты правдою бѣ ѡболченъ 43 крѣпостью 44 препоӕсанъ . и млс̑тнею 45 ӕко гривною оутварью златою оукрасоуӕсѧ . истиною ѡбитъ 46 . смысломъ вѣнчанъ . ты бѣ ѡ чс̑тнаӕ главо 47 нагимъ ѡдѣние 48 . ты бѣ . /л.305/ алчющимъ коръмлѧ 49 . и жажющим̑ во вьртьпѣ ѡглашение 50 . вдовицамъ помощникъ . и 51 страньнъıмъ покоище . беспокровнъıмъ покровъ ѡбидимъıмъ застоупникъ оубогымъ ѡба҃тѣние

Варіанты: 1 Х. П. обогатеніе оубогым страннопріемникь. 2 Х. П. и н(ы)нѣ възмездіе. 3 Х. П. бл(а)гаа же. 4 Х. П. Здѣсь помѣщена грамота Мстислава и слѣдующій за ней текстъ (см. стлб. 932, прим. 47). 5 П. володимерь. 6 П. б(огороди)ци. 77 Х. П. опущено и помѣщено ниже. 8 П. окован. 9 П. Здѣсь помѣщены опущенныя выше слова. 10 П. великіи. 11 На этомъ словѣ прерывается списокъ П. (отрывокъ изъ него см. еще ниже).

925

Примѣчанія: А Въ страненъ е передѣлано изъ о, второе н изъ е. Б Буква о передѣлана изъ е. В Здѣсь въ Ипатьевской, а также въ Х. П. опущенъ отрывокъ, помѣщенный въ Х. П. ниже, послѣ словъ: и нача княжити в него мѣсто сынъ его володимеръ (ср. стлб. 938, прим. 30), а въ Ипатьевской опущенный совсѣмъ. Печатается здѣсь по списку Х; къ началу текста Х. приведены варіанты изъ П., который въ серединѣ статьи прерывается.
Г Позже надъ а приписано ст. Д Буква н надписана другими чернилами.


страненъприимникъ А 1 . имже бл҃гымъ дѣломъ . инѣмь возмѣздье 2 . приемлѧ на нбсѣх̑ . бл҃гаӕ . ӕже 3 оуготова Бъ҃ любѧщимъ Оц҃а Б и Сн҃а и Ст҃го Дх҃а ❙ В 4

Кнѧsь же Волѡдимеръ 5, въ кнѧженїи своем мнѡгы городы зроуби по ѿц҃и своем . зроуби Берестїи . и за Берестїемь зроуби горѡд на поустѡм мѣстѣ нарицаемѣм Льстнѣ, и нареч̑ имѧ емоу Каменець, зане быс̑ камена землѧ . създаж въ нем стол̑пъ каменъ высотою . зı҃ . сажнеи . пѡдобенъ оудивленїю всѣм зрѧщим нан̑, и црк҃въ постави Бл҃говѣщенїа ст҃ыа Бц҃а . и оукрасї ю иконами златыми, и съсѫды скова слоужебныа сребрены, і еvг̑лїе опракос̑ оковано сребром̑, апс̑лъ опракось, и парамѧ, и съборникь, ѿц҃а своего тоутож положи, и крс̑ть въздвизал̑ныи положи . також и оу Бѣл̑скоу пооустрои цр҃квъ, иконами и книгами . оу Волѡдимериж списа ст҃го Дмитреа всего . и съсѫды слоужбные сребрѧные скова . и иконоу прс̑тыа Бц҃а окова сребрѡм с каменїем дорогым . и завѣсы золотѡм шиты . а дроугые оѯамитные съ дробницею . и всѣми оузорочїи оукрасї ю . оу епс̑кпъи же оу ст҃оа Бц҃а 6 образ Сп҃са великаг̑ окова сребрѡм еvг̑лїе списавь и окова сребрѡм и да Г ст҃ои Бц҃и, и апс̑лъ списа опракос̑, ст҃ои Бц҃и да Г . и 7 съсѫды слоужбные жьженог̑ золота с каменїемь драгым Бц҃иж да 7. образ Сп҃совь окован̑ 8 золотѡм съ драгым каменїем̑ постави оу ст҃оа Бц҃а 9. въ памѧт събѣ, въ манастырь въ свои апс̑лы да еvг̑лїе опракос̑ . и апс̑лъ сам списавь . и съборникь великыи 10 . ѿц҃а своего тоутож положи .

926

и крс̑ть въздвизалныи и мл҃твеникь да . въ епс̑кпью Перемышльскоую, да еvг̑лїе опракос̑, окованно сребрѡм съ жен̑чюгом, сам же 11 съписал̑ бѧше, а до Чернѣгова пославь [II, 223] въ епс̑кпью еvг̑лїе опракос̑ золотѡм писано, а окованно сребрѡм съ жен̑чюгом . и среди его Сп҃са с финиптом . въ Лоуцкүю епс̑кпью да крс̑ть велик̑ сребрѧн̑ позлотисть съ чс̑тным древом . създаж и црк҃ви мнѡгы . в Любомлиж постави цр҃квъ каменноу ст҃го и великого мч҃нка Хв҃а Геѡр̑гїа, оукрасї ю иконами коваными, и съсѫды слоужбные сребрѧны скова, и платци оѯамитны шиты золотѡм, съ жен̑чюгѡм, хероувим и серафим, и иньдитьѧ золотѡм шита всѧ, а дроугаа паволокы бѣл̑чатое, а в малою ѡл̑тароу обѣ иньдити бѣл̑чатоеж паволокы, еvг̑лїе списа ѡпракос̑ окова е все золотом. и каменїемь дорогым, съ женчюгом Д, и деисоус̑ на нем скован̑ ѿ злата, цѧты великы съ финиптом, чюдно видением, а дрүгое еvг̑лїе опракос̑ же волочено ѡловирѡм и цѧтоу възложи на не с финиптѡм . а на неи ст҃аа мч҃нка Глѣбь и Борисъ, апс̑лъ опракос̑, прологы списа . в҃ı . мс̑ца . изложено житїа ст҃ых оц҃ъ, и дѣанїа ст҃ых мч҃нкь како вѣн̑чашас̑ своею кръвїю за Ха҃, и мѣнеи . в҃ı . списа, и триѡди . и охтаи и ермолои . списа же и слоужебник̑ ст҃омоу Геѡр̑гїю, и мл҃твы веч̑рнїи и оутрьнїи списа особь молитвеника, мл҃твеник̑ же коупил̑ в протопопиное и да на нем . и҃ гривен̑, коун̑ . и да ст҃моу Геѡр̑гїю . кадилници двѣ . одина сребрена, а дроугаа мѣденаа . и крс̑ть въздвизал̑ныи да ст҃омоу

Варіанты: 11 Х. опущено. 22 Х. опущено. 3 Х. володимероу ж вложеноу въ гробъ брат же его. 44 Х. схоронѣнье его. 5 Х. приб. же. 6 Х. съ. 7 Х. къ с(вя)тои б(огороди)ци. 8 Х. вълодимеръ. 9 Х. о(т)ци. 10 Х. короли. 11 Х. опущено. 12 Х. опущено. 13 Х. россылати. 14 Х. всѣм. 15 Х. каменца. 16 Х. бѣлска. 17 Х. пріиде. 18 Х. аже. 19 Х. іюріева. 20 Х. в. 21 Х. бѣлскоу. 22 Х. берестіане. 23 Х. вчинили. 24 Х. опущено. 25 Х. приб. бяху (съ б. юс.). 26 Х. опущено. 27 Х. ехавшю. 28 Х. юріеви. 29 Х. рекоучи. 30 Х. опущено. 31 Х. опущено. 32 Х. вълодімероу ж. 33 Х. преставльшюся. 34 Х. опущено. 35 Х. юріи. 36 Х. оуслышавь. 37 Х. своем. 38 Х. еха. 39 Х. совѣтоу. 40 Х. берестіанъ. 41 Х. бояре. 42 Х. с(ы)новець. 43 Х. великоую. 44 Х. възложил. 45 Х. приб. и. 46 Х. своа. 47 Х. пръвіе. 48 Х. городы.

927

Примѣчанія: А Слѣдующій отрывокъ, опущенный въ Ипатьевской, читается не на должномъ мѣстѣ въ Х. П., а именно послѣ помѣщеннаго выше отрывка: и зреніа сладкаго... съ всѣми праведными амин.
ББ оба слова написаны киноварью на предыдущей строкѣ съ выноской. В Между а и в слѣды смытыхъ буквъ (сла). Г Буква а передѣлана изъ о. Д Буква а написана по соскобленному ѣ.


Георгїю, иконоуж списа на золотѣ намѣстноую ст҃го Георгїа, и гривноу златую възложи нан̑ съ жен̑чюгѡм, и ст҃оую Бц҃ю списа на золотѣ же намѣстноую, и възложи на ню монисто золото с каменїем дорогьм, и двери солїа мѣдѧные, почал̑ же бѧше писатї ю и списа всѣ три олтарѣ, и шїѧ всѧ съписана быс̑ но не скон̑чана, заиде бо и болесть . полїа же и колоколы дивны слышанїемь . такых же не быс̑ въ всеи земли . в Берестїи же създа стлъпь каменъ высотою ӕко и Каменецкыи, поставиж и цр҃квъ ст҃го Петра, и еvг̑лїе да опракос̑ ѡковано сребром, и слоужбные съсѫды скованы сребрены, и кадилница сребрена, и крс̑ть въздвизал̑ныи тоуто положи, и инаа мнѡгаа добродѣѧнїа съдѣа въ животѣ своем . ӕж словоут по всѣм землѧм, тоутож положим конець Вълодимеровоу кнѧженію .

А Семоуж бл҃говѣрномоу кнѧsю Волѡдимерю, нареч̑номоу въ ст҃ѡм кр∙̑щеніи Іоанноу, сн҃оу Василковоу, вложеноу въ гробъ, и лежа въ гробѣ тѣло его не замазано, ѿ аı҃ . дн҃е мс̑ца декабрѧ . до s҃ . дн҃е мс̑ца април̑ . кнѧгини его не можаше сѧ втолити, но пришед̑ши съ епс̑кпѡм Евсегенїемь и съ всѣм крилосѡ, ѿкрывши гробъ и винша тѣло его цѣло и бѣло . и бл҃гооуханїе ѿ гроба быс̑, и вонѧ пѡдобна арамат мнѡгоцѣнных . и так̑ чюдо видѣ, видѣвшеж прославиша Ба҃ . и замазаша гробъ его, мс̑ца април̑, въ s҃ дн҃ь, и сред стрс̑тное недли .


928

Начало 1 кнѧжениӕ великаго Б кнѧзѧ Б Мьстислава В. в Володимерѣ

Въ 2 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ . ч҃з . 2 [6797 (1289)] Кнѧзь же Мьстиславъ 3 . не притѧже на погребенье 4 тѣла брата своего Володимѣрѧ 4 . но приѣха 5 послѣ . с боӕры своими . и со 6 слоугами . и ѣха въ епс̑пью ко ст҃ѣи Бц҃и 7. идеже положенъ быс̑ братъ его Володимѣръ 8. и плакасѧ надъ гробомъ его . плачемь великъıмъ зѣло . аки по ѡц҃ѣ 9 своемь по королѣ 10 . и 11 оутолив же сѧ 12 ѿ плача . и нача росылати 13 . засадоу по всимъ 14 городомъ . хотѧщю же емоу послати до Берестьӕ . и до Каменьца Г 15. и до Бѣльска 16. и приде 17 емоу вѣсть . ѡже 18 оуже засада Юрьева 19 . в Берестьи . и во 20 Каменци . и в Бѣльски 21 . Берестьӕни 22 бо . оучинили 23 бѧхоуть 24 коромолоу 25 . и 26 еще Володимероу кнѧзю болноу соущю . ѡни же ѣхавъıше 27 къ Юрьеви 28 кнѧзю . цѣловаша крс̑тъ на томъ . рекоуче 29 . како не достанеть стрыӕ твоего . ино 30 мы твои и городъ твои 31. а ты нашь кнѧзь . Володимероу же 32 преставлешюсѧ 33 и 34 Юрьи 35 оуслыша 36 вѣсть . ѡ стрыи своимъ 37 . и вьеха 38 въ Берестии . и нача кнѧжити в немь . по свѣтоу 39 безоумных̑ своихъ боӕръ . молодых̑ и коромолниковъ Берестьанъ 40 . Мьстиславоу же рекоша боӕрѣ 41 его . и братни боӕре . гс̑не сн҃овѣць 42 твои великоу 43 соромотоу возложи 44 на тѧ . тобѣ далъ Бъ҃ . и братъ твои . и млт҃ва дѣда Д твоего . и ѡц҃а твоего . можемь гс̑не 45 головы своѣ 46 положити за тѧ . и дѣти наши . [II, 224] поиди первое 47 заими городъ 48 его Белзъ . и

Варіанты: 1 Х. опущено. 22 Х. тъж поидем къ берестію. 3 Х. бяше легкосръдь. 4 Х. аже. 5 Х. кръвь. 6 Х. блсвеніем. 7 Х. къ. 8 Х. аже. 9 Х. аже. 10 Х. володимеръ. 11 Х. царех. 12 Х. рядцах. 13 Х. еси. 14 Х. съ. 15 Х. при царех. 16 Х. повѣж. 17 Х. берестіи. 18 Х. ми. 1919 Х. мене жь. 20 Х. крсть. 21 Х. пакь поедешь. 22 Х. опущено. 23 Х. къ. 24 Х. володимерскаго. 25 Х. тебѣ. 26 Х. опущено. 27 Х. стареишии. 28 Х. ми. 29 Х. сѣдит. 30 Х. берестіи 31 Х. оже. 32 Х. вчинил. 33 Х. есмъ възводит (при чемъ къ надстрочному т позже приписано и). 34 Х. пристроиваюся. 35 Х. яко. 36 Х. россудит (съ б. юс.). 37 Х. на мнѣ будет (съ б. юс.) та кровь. 3838 Х. опущено. 39 Х. но на том кто. 40 Х. кривдоу. 41 Х. вчинил. 42 Х. оубоявся. 43 Х. томоу. 44 Х. съшла. 45 Х. вчинил. 4646 Х. то... оучинилъ опущено. 47 Х. брате. 48 Х. поедет. 49 Х. пріеха къ. 50 Х. опущено. 51 Х. П. братню. 52 Х. въборзѣ 53 Х. юріи. 54 Х. пороусском. 55 Х. веля его въротити. 56 Х. опущено. 57 Х. бяше възводит. 58 Х. юріи. 59 Х. пороусскыи 60 Х. пръвое. 61 Х. опущено. 62 Х. володимероу. 63 Х. дядковича. 64 Х. къ. 65 Х. прочными. 66 Х. поед. 67 Х. възводит. 68 Х. поедешь. 6969 Х. и я ть же.

929

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буква ч написана по соскобленному ц. В Буква ъ передѣлана изъ и. Г Далѣе соскоблено: и моемъ. Д Надъ строкой подъ дугой другими чернилами приписано з (яз). Е Далѣе соскоблены буквы его. Ж Надъ строкой подъ дугой другими чернилами приписано зз). З Буква я написана по соскобленному и. И Эта буква написана по соскобленному ц. І Буква ъı написана по соскобленному и. К Надъ строкой подъ дугой приписано другими чернилами з. Л Буква г написана по соскобленному. М Буква ч написана по соскобленному ц.


Червенъ . но 1 тоже 2 поидешь к Берестью 2 . кнѧзь же Мьстиславъ . бѧшеть легосердъ 3 . и реч̑ боӕромъ своимъ . не даи ми Бъ҃ того оучинити ѡже 4 бы мнѣ пролити кровь 5 неповиньноую . но ӕ исправлю Бм҃ъ . и блгс̑внимъ А 6 брата своег̑ . Володимера . и посла послы ко 7 сновцю А своемоу . тако река . сн҃овче Б . ѡже 8 бы ми ты не былъ В на томъ Г поути . и не слышалъ ты . но ты самъ слышалъ . гораздо и ѡц҃ь твои . и всѧ рать слышала . ѡже 9 братъ мои Володимиръ 10 . дал ми землю свою /л.305об./ всю и городъı . по своемь животѣ . при цс̑рѣхъ 11 и при его рѧдцѧхъ 12. а вамъ повѣдалъ . а ӕ Д повѣдал же . аже чего Е еси хотѣлъ . чемоу есь 13 тогда со 14 мною не молвилъ при цс̑рѣхъ 15 а повѣж А 16 ми то самъ ли есь 13 в Бѣрестьи 17 сѣлъ . своею волею . ци ли велениемь ѡц҃а своего . а бы мь 18 вѣдомо было . не на мѧ 19 же 19 та кровь боудеть но на виноватомъ . а по правомъ Бъ҃ помощник̑ и хрс̑тъ чс̑тнъıи . ӕ Ж же хочю правити Татары а ты сѣди . аже не поедешь добромъ . а зломъ пакъ поѣдешь 21 же 22 . посемь посла ко 23 братоу своемоу ко 23 Лвови . епс̑па своего Володимерьского 24 река емоу . жалоую рци Бо҃у и тобѣ 25 . зане ми рци 26 есь 13 по Бз҃ѣ братъ ми есь 13. старѣишии 27 . повѣжь мои 28 брате мои право . своею ли волею сн҃ъ твои сѣлъ 29 в Берестьи 30

930

ци ли твоимъ повелениемь . ѡже 31 боудеть твоимъ . повелениемь се оучинилъ 32 . се же ти повѣдаю . брате мои не таӕ . послалъ есмь возводитъ 33 Татаръ . а самъ пристраваюсѧ 34 . а како 35 мѧ З Бъ҃ расоудить 36 . с И вами а не на мнѣ та кровь боудеть 37 но 38 на виноватомъ 38 . но на томъ кто боудеть 39 криво 40 оучинилъ 41 Левъ же оубоӕсѧ 42 того велми и еще бо емоу 43 не сошла 44 ѡскомина Телебоужинъı І рати . и реч̑ епс̑поу брат̑ своего . сн҃ъ мои рци не моимъ вѣданиемь се оучинилъ 45 . то 46 ѡдинъ Бъ҃ вѣдаеть . но своемь молодымъ оумомъ оучинилъ 46 . ѡ семь рци брат̑ 47 мои не печалоуи . шлю ӕ К к немоу . ать поѣдеть 48 вонъ из города сн҃ъ мои епс̑пъ же приѣха ко 49 Мьстиславоу . и 50 нача повѣдати рѣчь братноу 51 Мьстиславоу же любо быс̑ то . посем же . Мьстиславъ . вборзѣ 52 . посла гонцѣ Л . по Юрьи 53 кнѧзи Пороскомъ 54 . велѧ воротити 55 и 56 назадъ . послалъ бо бѧшеть возводить 57 Татаръ . на сн҃овцѧ своего . тогда бо Юрьи 58 . Пороскии 59 слоужаше Мьстиславоу . а первое 60 слоужилъ 61 Володимироу 62 се же оуслышавъ Левъ кнѧзь . посла Семена своего Дѧдьковича М 63. ко 64 сн҃ови своемоу . с прочними 65 рѣчьми река емоу . поѣдь 66 вонъ из города . не погоуби землѣ . братъ мои послалъ возводить 67 Татаръ . не поѣдешь 68 ли вонъ . ӕ 69 же ти 69

Варіанты: 1 Х. приб. мьстиславоу. 2 Х. моем. 3 Х. аже. 4 Х. едоущю къ юріеви. 5 Х. денисіевича. 6 Х. тъи. 7 Х. ездиль бяше. 8 Х. львови. 9 Х. всѣ. 10 Х. опущено. 11 Х. реч. 12 Х. аже. 13 Х. поедет. 14 Х. ошиб. сывець. 15 Х. мене. 16 Х. пріехавши. 17 Х. къ. 18 Х. опущено. 19 Х. повѣдающю. 20 Х. о(т)чю. 21 Х. заутра. 22 Х. юріи. 23 Х. великым съромом. 24 Х. вся. 25 Х. ни камен. 26 Х. бѣлскоу. 27 Х. приб. емоу. 28 Х. с(ы)новець же оуже поехал. 29 Х. поед оу. 30 Х. горожане. 31 Х. съ. 32 Х. пріаша. 33 Х. опущено. 34 Х. берестане. 35 Х. началници. 36 Х. оутверди. 37 Х. бѣлскоу. 38 Х. пріеха въ. 39 Х. ловци. 40 Х. нѣтоут. 41 Х. я. 42 Х. оуставляю. 43 Х. ловци. 44 Х. ми. 45 Х. зрѣти. 46 Х. на их кров. 47 Слѣдующій отрывокъ «Се азъ князь Мьстиславъ... коромолоу ихъ» въ Х. П. помѣщенъ ощибочно выше, послѣ словъ бл(а)гаа же оуготова б(ог)ъ любящим о(т)ца и с(ы)на и с(вя)т(а)го д(у)ха (см. стлб. 925, прим. 4). 48 Х. П. ловчіе. 49 Х. П. опущено. 50 Х. опущено, П. оу. 51 Х. П. съ. 52 Х. П. локнѣ. 53 Х. П. опущено. 54 Х. П. овци. 55 Х. пятнадесять, П. пятнадесять. 56 Х. П. десятковь илноу. 57 Х. П. по сто хлѣбовъ. 58 Х. П. рьжи. 59 Х. П. коуровь. 60 Х. П. съ. 61 Х. П. горожанех. 62 Х. П. кто. 63 Х. П. съ. 64 Х. П. пред. 65 Х. П. вписал. 66 Х. П. лѣтописець. 67 Х. П. здѣсь помѣщенъ отрывокъ «И оутвердив же засадоу въ Берестіи... бесчисленное множство, тогда ж пріехалъ бяше кондрат княз съмовитович»; въ Ип. отрывокъ этоть читается ниже (ср. стлб. 933, прим. 16). 68 Х. П. володимеря. 69 Х. П. приб. в лѣт 6797 (слав. цифрами). 70 Х. П. опущено. 71 Х. княжитѣ, П. княжѣти.

931

Примѣчанія: А Буква н подъ дугой приписана другою рукой. Б Буква ч написана по соскобленному. В Буква ч написана по соскобленному и. Г Далѣе соскоблено: . нетоуть. Д Буква ч написана по соскобленному ц. Е Буква ч написана поверхъ и. Ж Буква д написана по соскобленному т. З Буква с передѣлана самимъ писцомъ изъ ц. И Надъ строкой другою рукой приписано в подъ дугой: коуръв.


боудоу помочникъ брат̑ . своемоу 1 на тѧ . аже ми боудеть смр҃ть . по своемь 2 животѣ . даю . землю свою всю . братоу своемоу Мьстиславоу . а тобѣ не дамъ . ѡже 3 мене . не слоушаешь . ѡц҃а своего . Семенови же ѣдоущю ко Юрьеви 4 . Мьстислав же посла с нимъ . Павла . Деѡнисьевича 5 . тъи 6 бо ѣздѣлъ бѧшеть 7 ко Лвови 8 и вѣдаеть вси 9 /л.306/ рѣчи посла же с нимъ . и 10 ѡц҃а своего дхв҃наго . река 11 Павлови . ѡже 12 ти поидеть 13 вонъ . сновѣць 14 ми нарѧди же до мен̑ А 15 кормъ и питье . тако же и в Каменци нарѧди . Семенови же приѣхавшоу 16 ко 17 Юрьеви . и 18 повѣдающи 19 рѣчь ѡт҃ню 20. и быс̑ назавьтрѣе 21 поѣха Юрьи 22 вонъ из города . с великимъ соромомъ 23 . пограбивъ всѣ 24 домъı стрыӕ своего . и не ѡстасѧ камень 25 на камени в Берестьи . и в Каменци и в Бѣльскии 26 . Павелъ же Мьстиславоу повѣда 27 . сн҃овѣць оуже поѣхалъ 28 . а ты гс̑не поѣдѣ во 29 свои городъ . Мьстислав же поѣха до Берестьа . ѣдоущю же емоу к городоу . и срѣтоша его горожанѣ 30 со 31 крс̑тъı . ѿ мала и до велика . и прїӕша 32 и 33 с радостью великою . своег̑ гс̑на . Берестьӕни 34 же . началницѣ Б 35 коромолѣ . бѣжаша по Юрьи . до Дорогичина . цѣловалъ бо к нимъ крс̑тъ на томъ .

932

не выдамъ васъ стрыеви своемоу . Мьстиславъ же пребывъ мало дн҃ии в Берестьи . и ѣха до Каменца . и до Бѣльска . и ради быша емоу вси людье . оутвердивъ 36 люди и засадоу посади в Бѣльски 37 . и в Каменци . и приѣха въ 38 Берестии . и реч̑ боӕромъ своимъ . есть ли . ловчиı̑ В 39 здѣ . ѡни же рекоша нетоуть Г 40 гс̑не из вѣка . [II, 225] Мьстислав же реч̑ ӕзъ 41 . пакъ оуставливаю 42 . на нѣ ловчее Д 43 за ихъ коромолоу . абы мь 44 не позрѣти 45 . на нихъ кровь 46 . и повелѣ писцю своемоу писати грамотоу . 47 Се азъ кнѧзь Мьстиславъ . сн҃ъ королевъ . вноукъ Романовъ . оуставлӕю ловчее Е 48 . на Берестьаны и 49 в 50 вѣкы за ихъ коромолоу . со 51 ста по двѣ лоукнѣ 52 медоу . а 53 по двѣ ѡвцѣ 54 . а 53 по пѧтидцать Ж 55 десѧткъвъ лноу 56 . а по стоу . хлѣба 57 . а по пѧти цебровъ ѡвса 3 . а по пѧти цебровъ ржи 58 . а по . к҃ . коуръ И 59. а по толкоу со 60 всѧкого ста . а на горожанахъ 61 . д҃ . гривны коунъ . а хто 62 мое слово пороушить . а станеть со 63 мною передъ 64 Бм҃ъ . а вопсалъ 65 есмь в лѣтописѣць 66 коромолоу их̑67 Кнѧзь же Мьстиславъ сѣде на столѣ брата своего Володимѣра 68 на самыи великь дн҃ь 69 . мс̑ца . априлѧ . въ 70 . ı҃ . дн҃ь . и нача кнѧжити 71 по братѣ своемь

Варіанты: 1 Х. П. къ. 2 Х. П. и къ. 3 Х. П. велика людем тогда. 4 Х. П. въскресніе. 5 Х. П. дръжа съ околными. 6 Х. П. ляхи. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. и с. 9 Х. П. татары. 10 Х. П. и по. 11 Х. П. литовскыи. 12 Х. П. будикидь (съ б. юс.). 13 Х. П. боуивидь. 14 Х. П. волковыескь. 15 Х. П. абы. 16 Слѣдующій отрывокъ «И оутвердив же засадоу в берестьи... князь съмовитович» въ Х. П. помѣщенъ выше, послѣ грамоты Мстислава. 17 Х. П. володимеря. 18 Х. П. приехавшю ж. 19 Х. П. оу володимерь. 20 Х. П. съехашас. 21 Х. П. бояре. 22 Х. П. старіи. 23 Х. П. бесчисленное множство. 24 Х. П. пріехалъ бяше. 25 Х. П. съмовитович, засимъ въ Х. П. уже въ другомъ мѣстѣ, соотвѣтствующемъ тексту Ипат. списка, прибавлено: Тогда ж пріеха кондрать князь съмовитович. 26 Х. П. къ. 27 Х. П. судомирское (съ б. юс.). 28 Х. П. и рек. 29 Х. П. поед. 30 Х. П. съвокоупи. 31 Х. П. судомирю (съ б. юс.). 3232 Х. П. опущено. 33 Х. П. лестькоу ж. 34 Х. П. въ. 35 Х. П. пришел. 36 Х. П. вротславскыи. 37 Х. П. и выгнаша его. 38 Х. П. съвокоупивъ. 3939 Х. П. опущено. 40 Х. П. и поидоша. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. адриха. 43 Х. П. къ краковоу. 44 Х. П. не стерпѣвь. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. выеха вонъ. 47 Х. П. въротславли. 46 Х. П. въ. 49 Х. П. нѣмци лоучшіе. 50 Х. П. мужи (съ б. юс.). 51 Х. П. обещался. 52 Х. П. дары. 53 Х. П. великыми. 54 Х. П. къ. 55 Х. П. како бы. 56 Х. П. город. 57 Х. П. цѣловаша крсть. 58 Х. П. и головы. 59 Х. П. своа сложити за тя. 60 Х. П. передамы. 61 Х. П. опущено. 62 Х. и въеха. 63 Х. П. нѣлзе. 64 Х. П. въехати ратным. 65 Х. П. бороняху (съ б. юс.). 66 Х П. и немощно. 67 Х. П. водал. 68 Х. П. изьедаючи. 69 Х. П. воздал. 70 Х. П. мѣстичи. 71 Х. П. воевахус (съ б. юс.). 72 Х. П. въ.

933

Примѣчанія: А Буква а не особенно ясно написана; быть можетъ, она переправлена изъ и. Б Надъ я подъ дугой другою рукой приписано зз). В Подъ точкой видны соскобленныя буквы дг. Г Подъ ъ и далѣе видны соскобленныя буквы ичь. Д Заскобленное въ рукописи зачеркнуто. Е Буква я расплылась.


правдолюбьемь . свѣтѧсѧ . ко 1 всеи братьи своеи . и къ боӕром̑ къ 2 простымъ людемь . и быс̑ рад̑сть велика тогда . людемъ 3 . се воскрс̑сение 4 Гс̑не . а се кнѧже сѣдение . миръ держа с околнымы 5 сторонами . с Лѧхы 6 и 7 с Нѣмци . с 8 Литвою ѡдержа землю свою величествомъ . ѡлны по Тотары 9 . а сѣмо по Лѧхы по 10 Литвоу Тогда же Литовьскии 11 кнѧзь Боуд̑и̑кидъ 12. /л.306об./ и братъ его . Боудивидъ 13. даша кнѧзю Мьстиславоу . городъ свои . Волъковъıескь 14 абы А 15 с ними . миръ держалъ 16. и оутвердив же засадоу в Берестьи . и поеха до Володимера 17 . и приѣхавшоу 18 емоу в Володимеръ 19. и сьѣхашасѧ 20 к немоу боӕрѣ 21 его старѣи 22 и молодии . бещисленое множество 23 . тогда же приѣхалъ бѧшеть 24 Кондратъ кнѧзь Сомовитовичь 25 . ко 26 Мьстиславоу . просѧ собѣ помочи на Лѧхы поити хотѧ на кнѧжение . Соудимирьское 27 . Мьстиславъ же ѡбѣща емоу а Кондрата . ѡдари и боӕры его всѣ . и ѿпоусти рекъ 28 емоу . ты поѣдь 29 . а ӕ Б по тобѣ пошлю рать свою . Кондратови же поѣхавшоу . Мьстиславъ же совокоупи 30 рать свою . посла ю нарекъ . В Чюдина воеводоу . и тако сѣде Кондратъ . кнѧзь в Соудомирѣ 31 . кнѧземь Мьстиславомъ . снм҃ъ королевымъ Г и его помочью ❥

934

Въ 32 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . ч҃и . 32 [6798 (1290)] По Лѣстьцѣ же 33 сѣде во 34 Краковѣ Болеславъ . Сомовитовичь . брат̑ Кондратовъ Г . и пришедъ 35 . Индрихъ кнѧзь . Воротьславьскии 36 . выгна и 37 . хотѧ самъ кнѧжити . Болеслав же совокоупивъ 38 рать 39 свою . и 39 братью свою . Кондрата . и Локотка . поидоша 49 (поидоша) Д 41 на Андриха 42 Краковоу 43. Индрих же не стерпѣ 41 прихода ихъ . и 45 выѣха вънъ 46. до Воротьславлѧ 47 . а засадоу свою посади во 48 Краковѣ . Нѣмцѣ лоутшии 49 свои моужѣ 50 . ѡбѣщавсѧ 51 имъ дарми 52 великими 53 . и волостьми . а самѣхъ води ко 54 крс̑тоу . какъ вы 55 не передати города 56 . Болеславоу . ѡни же цѣловаше 57 рекоуще . можемь головы 58 свои за тѧ Е сложити 59 . а не передадимъ 60 города 61 . Иидрихъ же и кормъ имъ . ѡстави до изобильӕ . Болеславоу же пришедшоу с братьѥю своею . и вьѣха 62 вь мѣсто . а в городъ нелзѣ 63 быс̑ въѣхати ратнъıми 64 . зане борѧхоу 65 крѣпко из него порокы и самострѣлы . тѣм же немощно 66 быс̑ пристоупити к немоу . и сташа ѡколо 67 города . изъѣдаюче 68 села и быс̑ ѣха в зажитье . единою въздале 69 . ѿ города . мьстичѣ 70 же не бьӕхоусѧ 71. по Болеславѣ с горожанъı . но рекоша . кто сѧдеть кнѧжити во 72 Краковѣ то нашь кнѧзь . и

Варіанты: 1 Х. П. опущено. 2 Х. П. біющеся. 3 Х. П. в. 44 Х. П. не вспѣвще. 5 Х. П. въ. 66 Х. П. опущено, а вмѣсто того: Того ж лѣта. 7 Х. П. княз левъ. 8 Х. П. мьстиславовь. 9 Х. П. романов. 10 Х. П. помоч. 11 Х. П. же. 12 Х. П. къ. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. яко. 15 Х. П. мудрыи (съ б. юс.). 16 Х. П. мужство (съ б. юс.). 17 Х. П. въ. 18 Х. П. ратех. 19 Х. П. ездити. 20 Х. П. города. 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. мощно. 23 Х. П. приб. его и. 24 Х. П. мощно. 25 Х. П. вчинень. 26 Х. П. камене. 27 Х. П. коловоротными великыми и малыми. 28 Х. П. еха въ. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. наутріа. 31 Х. П. въставь 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. опущено, а за симъ помѣщены отрывки: «и зреніа сладкаго лице его насыщаася... съ всѣми праведными амин (ср. выше, стлб. 923, прим. К), далѣе: «Семоу ж бл(а)говѣрномоу князю володимерю... в сред стрстное недли» (ср. выше. стлб. 927, прим. А), далѣе: «Тое ж зимы преставися пиньскыи князь юріи... и нача княжити в него мѣсто с(ы)нъ его володимеръ» (ср. ниже. стлб. 938). далѣе: «Князь же володимеръ въ княженіи своем многы городы зроуби... тоуто ж положим конець вълодимеровоу княженію» (ср. выше, стлб. 925, прим. А; при чемъ П. прерывается въ серединѣ этой статьи, на словахъ окованно сребром съ женчюгом. самъ же), далѣе въ Х.: «Володимероу ж вложеноу въ гробь... и повелѣ писцю своемоу писати грамотоу» (ср. стлб. 928, прим. 3стлб. 932, прим. 67). 34 Х. Поидоша. 3536 Х. и быша негодящю с(о)лнцю поиде крѣпко. 37 Х. мнози. 38 Х. горожане. 39 Х. избиты биша. 40 Х. вси цѣли. 41 Х. опущено. 42 Х. пріиде. 43 Х. къ. 44 Х. пристроиватися. 45 Х. хотя къ городоу битися. 46 Х. опущено. 47 Х. аборолом. 48 Х. біахус (съ б. юс.). 49 Х. время. 50 Х. пріиде вѣсть. 51 Х. аже. 52 Х. о (позже передѣлано въ от). 53 Х. поча. 54 Х. своа. 55 Х. сторожи. 56 Х. посла. 57 Х. съглядание. 58 Х. опущено. 59 Х. лядскые. 60 Х. полошаху (съ б. юс.). 61 Х. опущено. 62 Х. оусмотривь. 63 Х. опущено. 64 Х. доумавь. 65 Х. вротславлю. 66 Х. индриховы землѣ. 67 Х. бесчисленное множство 68 Х. конеи. 69 Х. опущено. 70 Х. бяше. 71 Х. никааж. 72 Х. тол. 73 Х. пріидоша. 74 Х. съ множством. 75 Х. аже. 76 Х. всѣ. 77 Х. приб. и 78 Х. докончавь. 79 Х. льва. 80 Х. дорогими. 81 Х. приб. его. 82 Х. пріеха къ своемоу полкоу.

935

Примѣчанія: А Конечное ь передѣлано изъ ъ, а л надписано, вѣроятно, другой рукой. Б Такъ въ рукописи. В Буква ц переправлена въ ч. Г Буква и передѣлана въ е. Д Буква д передѣлана изъ другой. Е Буква ъ передѣлана изъ о. Ж Буква ц переправлена въ ч.


стоӕша оу 1 города 1 лѣто цѣло . бьючесѧ 2 . оу 3 города . и не 4 оу не оуспѣша 4 оу 5 него ничтоже ❙

Въ 6 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ ч҃ѳ . 6 [6799 (1291)] Левъ кнѧзь 7 брат̑ Мьстиславл̑ь А 8. сн҃ъ королевъ . вноукъ Романомъ Б 9. самъ и/л.307/де в помоць В 10. Болеславоу . пришедшоу [II, 226] бо 11 емоу ко 12 Краковоу . и 13 рад̑ быс̑ емоу . Болеславъ и Кондратъ и Локотко акы 14 ѡц҃ю своемоу зане быс̑ Левъ кнѧзь доуменъ 15. и хороборъ . и крѣпокъ на рати не мало бо показа моужьство 16 свое . во 17 многыхъ ратѣхъ 18. и нача Левъ . ѣздити 19 ѡколо город̑ 20. абы емоу 21 коуда мочно 22 взѧти 23 горожаномъ грозоу подаваӕ и не быс̑ мочно 24 никоуда же . весь бо бѧше . оучиненъ 25 . ѿ камени Г 26 . и оутвержение . его не мало . порокы и самострѣлъı . коловоротныи великими и малъıмъı 27 . посем же ѣха во 28 станъı своӕ . и 29 наоутрѣӕ 30 же воставъ 31. и 32 въсходѧщю 33 слн҃цю 33 и 33 поиде 34 к Тынцю. и 35 бишасѧ оу него крѣпко 36 . ѡдва города не взѧша . мнозии 37 горожани 38 ѿ нихъ . избити быша 39. а дроузии ранени . а свои вси цѣлѣ 40 быша 41. и приде 42 Левъ . ѡпѧть . ко 43 Краковоу . и повелѣ воемь своимъ . пристраватисѧ 44. хотѧ поити битисѧ 45. к 46 городоу 46.

936

и Лѧхомъ тако же повелѣ . и поидоша вси и полѣзоша ко заборол̑мъ 47 и бьӕхоусѧ 48 крѣпко ѡбои . и в то веремѧ 49 приде весть 50. Лвови кнѧзю . ѡже 51 рать идеть на нь велика . и повелѣ перестати ѿ 52 боӕ . и нача 53 нарѧжати полкы своӕ . а Болеславъ с Кондратомъ Д своѣ 51 полкы . а сторожѣ 55 пославъ 56 на сглѧдание 57 . ратныхъ . и не быс̑ ничегоже . но 58 воеводы Лѧдьскыи 59 сами полошахоут̑ 60 . и 61 . абы не взѧти города . Левъ же оусмотрѣвъ 62 лесть ихъ . и 63 доума 64 много с боӕръı своими . посла рать свою к Воротьславоу 65 . воевати Индрихьвъı земли 66 . и взѧша бещисленое множество 67 . челѧди и скота и конии 68 . и товара . зане не 69 входила бѧшеть 70 . никакаже 71 рать . толь 72 глоубоко . в землю его и придоша 73 ко Лвови . с чс̑тью великою . и со множествомъ 74 полона . Лвови же рад̑сть быс̑ велика . ѡже 75 свои вси 76 добри 77 здорови . а полона много . тогда же Левъ . ѣха в Чехы . на снемь къ Е королеви . зане любовь держаше с нимъ великоу . и доконцавъ Ж 78 с нимъ миръ . до своего живота . король же ѡдаривъ . Лва 79. дарми всѧкъıми дорогыми 80 . и тако ѿпоусти 81 с великою чс̑тью . и приѣха ко своимъ полкомъ 82. и

Варіанты: 1 Х. ради. 2 Х. бояре 3 Х. слоуги. 4 Х. гсдна. 5 Х. опущено. 6 Х. вспѣша. 7 Х. въ. 8 Х. съ ч(е)стію. 9 Х. възем. 10 Х. бесчисленное. 11 Х. множство. 12 Х. и челяди. 13 Х. конеи. 14 Х. славя. 15 Х. м(а)т(е)ръ. 16 Х. помогшоую. 17 Х. въложи. 18 Х. въ. 19 Х. мысль. 20 Х. създа. 21 Х. каменноу. 22 Х. своея романовое. 23 Х. манастыри. 21 Х. оу. 25 Х. свяща. 26 Х. праведникь іоакыма и анны. 27 Х. сътвори. 28 Х. черторыискоу. 29 Х. стлъпь. 30 Слѣдующій отрывокъ «Тое ж зимы преставися пиньскыи князь юріи... и нача княжити в него мѣсто с(ы)нъ его володимеръ» въ Х. и П. помѣщенъ выше (ср. стлб. 935, прим. 33), при чемъ однако въ П. извѣстіе о смерти князя Ивана Глѣбовича помѣщено раньше извѣстія о смерти князя Юрія Владимировича. 3131 Х. П. опущено, а вмѣсто того: тое ж зимы. 32 Х. пиньскыи, П. тоже пиньскыи, при чемъ въ П. буквы пинь написаны по соскобленному на мѣсто другихъ. 33 Х. П. володимеровь 34 Х. П. смиренныи. 35 Х. П. брата ему. 36 Х. П. людие. 37 Х. П. великым. 38 Х. степанскыи, въ П. степанскыи передѣлано изъ пиньскыи. 39 Х. П. и плакахус (съ б. юс.). 40 Х. П. володимеръ.

937

Примѣчанія: А Далѣе соскоблено: быша емоу. Б Буква ч написана по соскобленному ц. В Такъ въ рукописи. Г Подъ точкой видна буква а (еа?).


радѣ А 1 быша емоу боӕрѣ 2 ег̑ . и слоугъı 3 его . видѧще своего ѡгс̑на 4 . оу города же 5 оу Кракова не оуспѣша 6 ничтоже . и поиде /л.307об./ Левъ . во 7 своӕси . с чс̑тью 8 великою вземь 9 бесчисленое Б 10 множество 11. полона . челѧдии 12 и скота и конии 13. и товара . славѧще 14 Ба҃ и прчс̑тоую его Мт҃рь 15. помогшоу 16 емоу ❙ Тогож̑ лѣт̑ . Мьстиславоу кнѧзю вл̑ожи 17 емоу Бъ҃ . во 18 срд̑це мьсль В 19 бл҃гоу созда 20 гробницю каменоу 21 . надъ гробомъ . бабы своеи Романовои 22. в монастырѣ 23 . вь 24 ст҃го ❙ И св҃ща 25 ю во имѧ правѣдникоу Акима и Аньнъı 26 .

938

и слоужбоу в неи створи 27Тогож̑ . лѣт̑ . в Черторыискы 28 в городѣ . заложи столпъ 29 камен̑

30 Въ 31 лѣт̑ . ҂s҃ . ѿ҃ . 31 [6800 (1292)] Престависѧ Пиньскии 32 кнѧзь Юрьи сн҃ъ Володимировъ 33. кроткыи смиреныи 34 правдивыи . и плакасѧ по немь кнѧгини его . и сн҃ве его . и братъ ег̑ 35 .Г Демидъ кнѧзь и вси людье 36 плакахоусѧ . по немь плачемь великимь 37Тое же зимы престависѧ . Степаньскии 38 кнѧзь . Иванъ сн҃ь Глѣбовъ . плакахоусѧ 39 по немь вси людье ѡ мала и до велика . и нача кнѧжıти в него мѣсто сн҃ъ его Володимиръ 40
[КІНЕЦЬ ІПАТІЇВСЬКОГО СПИСКУ]      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.