[Український правопис. — К.: Наукова думка, 2015. — С. 287.]

Попередня     Український правопис     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІНаукове видання


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС


Схвалений

Національною академією наук України,

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерством культури України


КИЇВ — НАУКОВА ДУМКА — 2015
УДК 81′271.1


Розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації.

Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.


Затверджено до друку вченими радами Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України та Інституту української мови НАН України
Науково-видавничий відділ словникової літератури

Редактори Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, О. В. ОсадчаISBN 978-966-00-1509-8


© Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, 2015

© НВП «Видавництво „Наукова думка“ НАН України», дизайн, 2015


Київ, Науково-виробниче підприємство «Видавництво „Наукова думка“ НАН України», 2015


Художнє оформлення М. А. Панасюк

Художній редактор Р. І. Калиш

Технічні редактори Т. С. Березяк, Г. М. Ковальова

Коректор С. В. Шарабанова

Оператори О. О. Іщенко, М. А. Кравченко

Комп’ютерна верстка О. І. Фуженко


Підп. до друку 07.05.2015. Формат 84×108/32.

Папір офс. № 1. Гарн. Таймс. Друк офс. Ум. друк. арк. 15,12.

Ум. фарбо-відб. 15,54. Обл.-вид. арк. 16,46.

Тираж 3000 прим. Зам. № 15-179


НВП «Видавництво „Наукова думка“ НАН України»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2440 від 15.03.2006 р.

01601 Київ 1, вул. Терещенківська, 3

ПАТ „Білоцерківська книжкова фабрика“

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4063 від 11.05.2011 р.

09117 Біла Церква 117, вул. Леся Курбаса, 4

Попередня     Український правопис     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.