[Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — К., 1991. — 702 с.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІ


Олександр КОНИСЬКИЙ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО-ГРУШІВСЬКИЙ


ББК 83.3Ук1

К64Кониський Олександр Якович (1836 — 1900) прислужився рідній культурі як письменник, історик літератури, публіцист, критик. Десять років життя присвятив дослідник створенню книжки про Т. Шевченка. Критичне осмислення витоків біографії Кобзаря популярна, белетризована форма викладу привернули увагу сучасників Кониського і, безперечно, зацікавлять читачів сьогодні.


Конисский Александр Яковлевич (1836 — 1900) послужил родной культуре как писатель, историк литературы, публицист, критик. Десять лет жизни посвятил исследователь созданию книги о Т. Шевченко. Критическое осмысление истоков биографии Кобзаря, популярная, беллетризированная форма изложения обратили внимание современников Конисского и, бесспорно, заинтересуют читателей сегодняУпорядкувала, підготувала тексти, передмову, примітки, покажчики В. Л. СМІЛЯНСЬКА.


ISBN 5-308-01054-4

© Упорядкування, підготовка текстів передмова, примітки, покажчики В Л Смілянська, 1991
ЛИТЕРАТУРНО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

КОНИССКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО-ГРУШИВСКИЙ

ХРОНИКА ЕГО ЖИЗНИ

Составитель Смилянская Валерия Леонидовна

Киев издательство художественной литературы «Днипро»

На украинском языке

Редактор С. І. Шевцова

Художнє оформлення С. П. Савицького

Художній редактор Я. М. Яковенко

Технічний редактор Т. М. Мацапура

Коректор З. П. Шкода


ІБ № 4855

Здано до складання 24.05.91 Підписано до друку 21.01 91

Формат 84×108 1/32. Папір друкарський №2

Гарнітура Тип Бодоні. Друк високий. Умовн. друк. арк. 36,96

Умовн. фарбовідб. 36,96. Обл.-вид. арк. 43,645

Тираж 30 000 пр. Зам. 1 — 143. Ціна 6 крб.

Видавництво художньої літератури «Дніпро» 253601, Київ МСП, вул Володимирська 42

З фотоформ тексту Головного підприємства на Київській книжковій фабриці

252054, Київ, вул Воровського, 24


Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — / Упоряд., підгот., тексти, передм., приміт., покажч. В. Л. Смілянська. — К.: «Дніпро», 1991. — 702 с.

ISBN 5-308-01054-4


Кониський Олександр Якович (1836 — 1900) прислужився рідній культурі як письменник, історик літератури, публіцист, критик. Десять років життя присвятив дослідник створенню книжки про Т. Шевченка. Критичне осмислення витоків біографії Кобзаря, популярна, белетризована форма викладу привернули увагу сучасників Кониського і, безперечно, зацікавлять читачів сьогодні.
Технічна сторінка


Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.