Попередня     Головна     Наступна

ЗАУВАЖЕННЯ ДО АМФІЛОХІЄВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ «ЛЕКСИСА... ПРОСТО»В опублікованому Амфілохієм «Лексисі... просто» наявна значна кількість помилок, що до невпізнання змінюють деякі церковнослов’янські й староукраїнські слова. Частина помилок, очевидно, є наслідком неправильного вичитання оригіналу словника, частина -- друкарські помилки. Нижче подаємо список статей словника, в яких помічені безсумнівні помилки, і пропонуємо правильне читання слів, враховуючи матеріали «Лексиса» Л. Зизанія, «Лексикона словенороського» П. Беринди і правильні написання в «Лексисі... просто».


Надруковано:


ангεлъ вЂстникъ, повЂдалъ

алмАниε постъ

бε(з)мо(л)ствовали бεзъмовεнья

бдЂтε чуйи будьтε

во удалε плачεвнε в долинε пεкла

вну(т)рь града вмЂстε

внЂшни(х) з вεрнихъ

водружεнъ ущипалεнъ

са(д)никъ возница, або чεловЂк на коню

вЂжа чвичный

во(л)чεчъ зεльε бодакъ

дε(з)зый смЂлый

гобзующи(й) обритый

Правильно:


ангεлъ вЂстникъ, повЂдачъ [пор. агг̃лъ, вЂстни(к) албо повЂдачъ 1].

алканиε постъ [пор. алканїε исти хотεнїε 2]

бε(з)мо(л)ствовали бεзъ мовенья

бдЂтε чуйни будьтε [пор. бдитъ нεспи(т); бодрость чуйность 3]

во удолε плачεвнε в долинε пεкла (пор. Оудолїε, или оудоль: Долина 4)

вну(т)рЂ града в мЂстε

внЂшни(х) звεрхнихъ [пор. внЂшни(й), надво(р)ни(й), звεр(ъ)хни(й) 5]

водруженъ ущиплεнъ [пор. во(д)ружаю ущεпляю 6]

вса(д)никъ возница, або чεловЂкъ на коню [пор. вса(д)ни(к), конъны(й) вεр(ъ)хо(в)ны(й) 7]

вЂжа цвичεный [пор. вЂжа цвичεный...8]

во(л)чεцъ зεльε бодакъ [пор. Влъчεцъ: РЂпЂй 9]

дε(р)зый смЂлый [пор. дε(р)зы(й), смЂлы(й) 10]

гобзующи(й) обфитый


1 Див. «Лексис» Л. Зизанія. 2 Там же. 3 Там же. 4 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. 5 Див. «Лексис» Л. Зизанія. 6 Див. «Лексис... просто». 7 Див. «Лексис» Л. Зизанія. 8 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. 9 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. 10 Див. «Лексис» Л. Зизанія.

горе бъда

да нεкако впадεши(с) а бысть не впалъ

жи(з)ница спифарня

зе(м)ля слатина зεмля слоная

иконъ одинецъ

и(з) вЂтъ твору вымовку чиню

карни(н) ракъ

кушно(н), водоно(с) избанъ

рати(р) чаша

ланъ або пли(н)θы цεглы, плигы

лишъшε надъ-то

локавшими хлεбтεвцими

мечма мεдвЂдь

нЂни(й) нЂкоторый

на сланЂ на сεрнЂ

ωдръ ловко

ωнагръ осεлъ, дивыйлось ωбра(з) форма або кашталтъ или фрикгура

приврЂмεнны(х) до часныхъ

птεнεцъ голопупъ -- птаха

помизаю мрутаю

пришлε(ц) приходεнъ

по(л)зуεмся фолкумЂεмъ

рεвеникъ студεнεцъ

вεкгуля правлεниε

свипεтра сцεптрумъ или булава

горε бЂда [пор. Горе: ...БЂда... 1]

да нεкако впадεши абысь не, впалъ.

жи(т)ница спижарня [пор. жи(т)ница, стодола, клунА 2; Житница: Гумно, шпЂхлЂръ, спЂжарнА... 3]

зε(м)ля слатина зεмля солоная [пор. слатина, росу(л), вода солАнаА, c котороисА соль родить 4]

инокъ одинεцъ [пор. Инокъ εдиный, единεц(ъ)... 5]

извЂтъ твору вымовку чиню [пор. ИзвЂтъ: Причина, замовка, любъ правдивая, любъ неправдивая вымовка... 6]

карки(н) ракъ [пор. ка(р)кинъ, ракъ 7]

кукши(н) водоно(с) и збанъ [пор. кукшинъ, зба(н) 8]

кратир(р) чаша [пор. кратиръ, чаша 9]

ланъ або плинθы цεглы, плиты

лишъшε надъто

локавшими хлεбтεвшими

мεчка мεдвЂдь [пор. Мεчка: Мεдвεдица 10]

нЂки(й) нЂкоторый

на сланЂ на сεрεнЂ [пор. Слана: Сεрεнъ... 11]

ωдръ ложко [пор. ωдръ: Кровать, ложко...12]

ωнагръ осεлъ, дивый лось

ωбра(з) форма кшталтъ или фикгура [пор. ωбразъ: ФЂгура,... форма, кшталт(ъ) 13]

приврЂмεнны(х) дочасныхъ

птεнεцъ голопупъ птаха

помизаю мругаю [пор. Помизаю: Мругаю 14]

пришлε(ц) приходεнь [пор. Пришлεцъ: Приходεнь 15]

по(л)зуεмся фолку мЂεмъ [пор. позоваε(м)сА фолкгу мЂεмъ 16]

ровεникъ студεнецъ [пор. ровεникъ, ровъ сту(д)нА 17]

рεкгуля правлεниε

скипεтра сцεптрумъ или булава [пор.
1 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. 2 Див. «Лексис» Л. Зизанія. 3 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. 4 Див. «Лексис» Л. Зизанія. 5 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. б Див. «Лексіконъ» П. Беринди. 7 див. «Лексис» Л. Зизанія. 8 Там же. 9 Там же. 10 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. " Там же. 12 Там же. 13 Там же. 14 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. 15 Там же. 16 Див. «Лексис... просто». 17 Див. «Лексис» Л. Зизанія.
сопрεди надъчоломъ

тεзоимεни(т) тεкза

топчуща туптасощε

та(р)танъ срокгая мука зимная

трижиεниε справа

уныри(ти) укрыти

ходота(й) прεмЂритεль абоεдначε

Скипεтръ: Дεржава, или лЂска царскаА а(б) бεрло... 1]

со прεди надъ чоломъ

тεзоимεни(т) тεзка

топчуща туптающε [пор. Топотъ: тупта(н)ε 2]

та(р)таръ срокгая мука зимная

трижнεниε справа [пор. статтю три(ж)нищε 3]

уныри(ти) укрыти

ходота(й) прεмЂритεль або εдначъ [пор. ходотай, посрε(д)никъ, идна(ч) 4]1 Див. «Лексіконъ» П. Беринди. 2 Там же. 3 Див. «Лексис» Л. Зизанія. 4 Там же.Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.