Попередня     Головна     Наступна

Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ

ЕТНОГРАФІЧНІ КАТЕГОРІЇ Й КУЛЬТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ТИПИ В СУЧАСНИХ СТУДІЯХ СХІДНОЇ ЄВРОПИДавня і глибоко закорінена манера — об’ясняти відміни в культурі відмінами етнографічними і появу їх виводити від перемін в колонізації — від появи нового народу, що, мовляв, приніс з собою сі нові культурні здобутки, звичаї і обряди. Був час, наприклад, коли мегаліти зв’язували спеціально з кельтами, бачили в них їх виключну власність і, де були мегалітичні будови, припускали давніші кельтські осади. Появу в Західній Європі металічної культури, домашніх звірят уважали здобутками, принесеними якимись новими племенами, якоюсь великою міграцією. Нещодавно висловлялися здогади, що й неолітична культура була принесена в Європу якоюсь ближче нам незвісною міграцією, що стара палеолітична людність полишила Західну Європу під впливом змін в кліматі і фауні й її місце зайняла та нова неолітична людність, прийшовши — з Азії, наприклад, що все ще лишається такою vagina gentium для Європи.

Звичайно такі теорії упадають в міру того, як збільшається запас наших відомостей. Після того як мегаліти показалися не тільки в Західній Європі, а і в Північній Африці, на Кавказі і в Індії, — ніхто не бачить в них слідів кельтських міграцій. Багатші нахідки, докладніші студії показали нам повільний розвій домашнення звірят в Європі, ще докладніше — повільне розповсюднення перших металів міді й бронзи, їх, щоб так сказати, — ендосмозу в кам’яну культуру 1. З того часу як знайшлися в Західній Європі переходові типи між останніми стадіями палеолітичної культури (Magdalénien — по звичайній, загальнозвісній схемі) і неолітом — типи т.зв. Tourassien i Tardenoisien, пропав той hiatus, той розлом між палеолітичною й неолітичною культурою, що змушував до здогадів про радикальну переміну залюднення Європи на сім переломі 2, і коли тепер ще далі говорять про нову міграцію на порозі неолітичної культури, то вже з огляду на такі справді реальні факти, як появу довгоголового типу 3 — хоч і тут можна ще споритися, чи дійсно сі факти змушують до такої теорії і т.д.1 Багато інтересних спостережень на сю тему в працях Мат. Муха (Much) — "Die Kupferzeit in Europa", нове вид[ання] 1893 [p.], Jena i "Die Heimat der Indogermanen", 1902 i 1903 [pp.] (дарма що з остатніми виводами його про індогерманську правітчину тяжко погодитись).

2 Gab. et Ad. Mortillet, "Le préhistorique", вид[ання] 1900 [p.] i "Musée préhistorique", 2 вид[ання] 1902 [p.], пор. статтю Capitan’а в "L’anthropologie", 1901 [p.].

3 О.Шрадер, одначе, в своїй новій книзі ("Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde", 1901) все ще приймає принесення неолітичної культури новою людністю — на підставі ріжних другорядних культурно-історичних обставин, вроді браку почуття для штуки у неолітичного чоловіка (с. 825).Подібно як сі кардинальні зміни в історії людської культури пояснялися й факти більше місцевої культурної історії Східної Європи, які відкривають нам археологічні досліди. Зміни в культурі, в техніці, в похоронних обрядах толкувалися змінами в колонізації, неквапно зв’язувалися з етнографічними іменами, переказаними нам історією. І так діється до нинішнього дня. Так один з визначних археологів російських недавно ще доводив, що бронза була принесена новим народом, отже похорони бронзової доби (такими уважає він похорони з червоними скелетами) належать іншому народу, ніж похорони кам’яної доби 1. Ранню залізну культуру й похорон все ще досить серйозно (хоч не всі — декотрі тільки конвенціонально) уважають скитськими. Старші похоронні типи признають кіммерійцям — тільки в тім нема згоди — котрі саме, бо тимчасом як одні признають їм похорони кам’яної доби (скорчених скелетів), інші — бронзової, а інші — знов найранішої залізної 2. Скоро відкриті були оселі з мальованим начинням чи так звані точки ("площадки") з "передмікенською культурою" — не встигли ще дослідити їх території, району їх розширення, ані самої тої культури, а вже виступили цілим рядом здогади про їх етнічну приналежність: одні побачили тут неврів, інші — греків з-перед міграції на Балкан, інші — слов’ян і т.д.31 "Записки русского археол[огического] общества", т. XII, вип. 1 — 2, с. 393 (резюме реферату Н.Веселовського).

2 Напр., реферат Бранденбурга в I т. "Трудов XI съезда", с. 167, Городцова в Известиях XII съезда", с. 159, замітки Самоквасова в II т., "Трудов XI сьезда", с. 92, Hadaczek, "Złote skarby Michaùkowskie", 1904 [p.], передмова. Вибираю найновіше.

3 Хвойка, "Каменный век Среднего Приднепровья" — "Труды XI сьезда", т. І; Спицын, "Расселение древнерусских племен по археологическим данным" ("Журнал Мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]", 1899, VIII), с. 399; фон Штерн, "Раскопки в Северной Бессарабии в связи с вопросом о неолитических поселеннях с керамикой Домикенского типа" — "Известия XII сьезда", с. 89.

4 Пор. критичні замітки в "Записках Наукового товариства ім.Шевченка", T. LIII, с. 5, T. LV, с.2 (бібліографія).Скороспішність виводів — річ взагалі дуже звичайна в початкових стадіях науки, але не конче корисна. І в данім разі таке передчасне приліплювання етнічних титулів до археологічних типів не тільки безплідно забирає енергію дослідників, а і вносить часом непотрібну заплутанину в археологічний матеріал та відсуває те, що передовсім на його підставі має бути і може бути зроблене — образ розвою культури на певній території, незалежно від етнічної номенклатури її. Взагалі археологічний матеріал для Східної Європи поки що такий іще бідний, а що важніше — в переважній часті так лихо спрепарований 4, що увага дослідників передовсім мусить бути звернена не так на роблення далеких виводів, як на уліпшення методів і системи досліду, бо ні в одній, мабуть, іншій сфері ненауковість досліду не являється таким непростимим і непоправним гріхом, як, власне, в археології: справедливо підносили, що тимчасом як лихо описані монументальні чи писані пам ятки можуть бути з часом описані чи видані ліпше дальшими дослідниками, а недокладна обсервація або хімічний аналіз можуть бути заступлені ліпшими — недокладно переведена розкопка безповоротно нищить дорогоцінний і може бути — одинокий в своїм роді матеріал, даючи замість цінного факту з історії людської культури малоцінні bibelots 1.

Спеціально в справі змін культурних форм і обрядів треба все пам’ятати — з одного боку, що від неолітичної доби (досить пізньої, з другої половини її, коли ми вперше маємо багатший археологічний матеріал) і аж до гунського находу ми не маємо вповні виразних безсумнівних вказівок — чи історичних, чи археологічних — на якусь масову вповні чужорідну міграцію в Східній Європі. По-друге — що вже від дуже ранніх часів, в кождім разі — від другої половини неолітичної доби, були сильні культурні впливи, культурна ендосмоза як в Західній Європі, так і в Східній.

Справді, супроти того, що з ідеєю індоєвропейської правітчини в Передній Азії приходиться попрощатись, і все більше правдоподібним (і в науці прийнятим) стає погляд, що індоєвропейці жили десь в Східній Європі ще перед своїм розселенням, а їх культурна еволюція на правітчині іде ген в глибину неолітичної культури, вповні можливо, що значна частина Східної Європи — чи Полудневої, як хочуть одні уміщати сю індоєвропейську правітчину, чи Західно-Полудневої, чи Східно-Полудневої — як хочуть інші 2, — мала індоєвропейську людність від пізньої неолітичної доби аж до гунського находу. А в такім разі культурна й побутова еволюція сходить на культурні впливи, чужорідні домішки і вкінці — просту-таки еволюцію життя, і про різкі етнографічні відміни й міграції можна поки що говорити хіба лише гіпотетично.1 Дуже серйозні гадки висловляє в сій справі звісний французький антрополог Манувріє в статті "La protection des antiques sepultures et des gisements préhistoriques" — "Revue de l’Ecole d’anthropologie", 1901, VIII.

2 Сучасний стан сього питання представив я в І т. моєї "Історії України-Руси" і в новім виданні його, що від часу написання сеї статті вже вийшло, використовую нові спостереження в сій справі.Візьмім найстарше етнографічне ім’я, передане нам історичними відомостями — кіммерійці. Лишаю вже на боці, що ми не знаємо, чи дійсно існував в чорноморських краях взагалі такий конкретний нарід, що се не зовсім певно, бо ся пара імен — скитів і кіммерійців — могла бути попросту пересаджена, псевдонауковою комбінацією грецьких письменників, на північне побережжя Чорного моря з малоазійських країв, де вона дійсно існувала 1. Але й існувавши реально, кіммерійці могли бути такими ж іранцями, як і скити (як то, зрештою, й припускають декотрі дослідники), або в кождім разі індоєвропейцями. Появу скитського імені в Європі также, властиво тільки з дуже великими обмеженнями, можна признавати міграцією. Уважніше придивляючися колонізаційним і культурним відносинам чорноморських степів, новіші дослідники все рішучіше підносять ту гадку, що виступи скитів, потім сарматів, вкінці аланів були змінами більше політичними, перемінами зверхніх орд, а радикальних змін в людності властиво не було. Правдоподібно, іранська людність держалася в чорноморських степах протягом цілого сього часу. Розуміється, вповні можлива туранська, урало-алтайська домішка в сій кочовій людності, але поки що сконстатувати її ми не можемо з певністю, ані не можемо вказати її величини й значіння. Правда, важним фактом являється те, що в ранній залізній культурі виступає незнаний нам перед тим в сих краях короткоголовий антропологічний тип, але ж бо взагалі ми так мало маємо антропологічного матеріалу з раніших часів 2, що й тут тільки гіпотетично можемо говорити, що в неолітичній добі в Східній Європі жив чоловік довгоголовий, а в металічній з’явилася в степах короткоголова людність. Ще менше доказової сили мають інші факти — приміром, зв’язь східноєвропейського стилю скитських часів з середньоазіатським, бо тут для об’яснення вистали б і самі культурні впливи 3 і т.ін.1 Про се питання див. в І т. моєї "Історії України", с.46 — 47, першого вид[ання].

2 Див. новішу розвідку Талька-Гринцевича "Przyczynki do poznania Świata kurhanowego Ukrainy" ("Materyały antropologiczno-archeologiczne", IV, 1900). З похоронів неолітичної та переходової доби, дотепер розкопаних, мабуть, добрих 95% мають примітку, що кості небіжчиків так погнили, що їх не можна було поміряти, або й зовсім промовчується антропологічна сторона нахідок. Чи не тому такий величезний сей процент, що поміряти кості тяжче, як вибрати з могили кілька кам’яних чи бронзових предметів? І чи не міг би він бути дещо меншим, якби серйозніші вимоги ставилися до розкопок?

3 Лишається, напр., непевним, а навіть і сумнівним, аби скитська орда, переходячи з Азії в Європу, себто десь в VIII — VII вв., принесла вже з собою сю середньоазійську техніку; вона прийшла в Європу, мабуть, пізніше, і то зовсім можливо, дорогою зносин, а не міграції.Але й припускаючи, як вповні правдоподібну, туранську домішку в степовій людності скитсько-сарматських часів, зістається в цілості можливість, що від неолітичних часів до вповні історичних IV віку людність полудневої й полуднево-західної часті Східної Європи в головнім була з індоєвропейської родини, і значить — стрічалися тут одноплемінні етнографічні групи. Між ними мусили бути відміни (бо етнографічна диференціація мусила зазначитися ще перед індоєвропейським розселенням), але не так сама по собі різка, Щоб a priori мати право зв’язувати з нею якісь різкі культурні відміни. Там, де вони були вже в тих часах ближчого споріднення і сусідства, вони свій початок ведуть, властиво, знов-таки від чужих культурних впливів і чужорідних домішок, отже зводять питання знову до міжнародної культурної ендосмози.

Я не перечу, ба навіть надіюся, що з розвоєм більше систематичних і докладних, науковіше ведених археологічних розслідів, коли удасться уставити наступство певних культурних форм і їх територіальний розклад, географічні райони, не в однім разі може удасться зв’язати певні культурні й побутові форми з певними племенами як їх виключну прикмету і власність. Але се діло будучності. Поки ж що ми з певністю можемо вказати, здається, тільки одну серію археологічних фактів, зв’язану якраз з першою напевно звісною нам чужорідною міграцією — тюркською: се впускні й інші могили з похороном небіжчика з конем і кам’яні баби (хоч і тут ближчі хронологічні вказівки дати й докладнішу етнографічну приналежність виказати мають дальші досліди: чи маємо зачинати від печенігів, чорних клобуків і половців тільки, чи братися до перших етапів турецької й взагалі північноазійської міграції). Те, що перед тим, — се ряд фактів культурної еволюції території, які тільки гіпотетично або частково в’яжуться з етнічними групами чи поодинокими народами.

Візьмем найстарший досі нам звісний тип похорону — погребання скорченого трупа. Що з ним можна зробити? Він насамперед дуже мало характеристичний, бо так зване утробне положення трупа — найбільш характеристичне — рядом переходових положень переходить в випростуване; ніякої характеристичної обстанови также нема 1. З другого боку, територія їх розширення розлазиться in infinitum: похорони скорчених небіжчиків Східної Галичини 2 дають перехід до подібних похоронів західноєвропейських, що заводять нас до крайніх границь європейського суходолу. Яке ж можливе тут етнічне означення? Сі похорони могли належати кождому народові, який ми в даній стадії культури в даній місцевості припустимо. А стадія культури не так докладна, бо коли в одних похоронах сього типу маємо культуру неолітичну, в інших, видно, дожив він до початків металічної культури.

На Чорномор’ї на сей похоронний тип осідає з часом новий похоронний обряд — обсипування чи обмазування небіжчика червоною фарбою. Осідає він на попередній тип так легко, що ледве чи можна думати про якийсь перелом колонізаційний 3; на цілій простороні, яку обіймає сей новий обряд — в кождім разі ні.1 Див.: Бранденбург, "Об аборигенах Киевского края" — "Труды XI съезда", т. І.

2 Demetrykiewicz, "Neolityczne groby szkieletów t.zw. siedzących (Hockergräber)" — "Materyały antrop[ologiczno]-archeologiczne", т.III.

3 Ся повільність переходу від старшого обряду до фарбування небіжчика виступає, напр., в недавніх похоронах Еварницького — "Труды XI сьезда", т. І.Локалізується він докладніше, ніж похорон скорчених небіжчиків, хоч докладних границь його, розуміється, ще зовсім не маємо. Бачимо його на степовім Чорномор’ї, від Кубанщини до Бессарабії; на Подніпров і він сягає полудневої Київщини, в басейні Дінця звісний він в Ізюмськім повіті; в лісовім поясі й на заході — на Волині і в Галичині — його не знаємо. В приморських місцях сей похорон виступає в обстанові переходової доби від неоліту до металічної культури; далі на північ в масі видержана обстанова безметальна, так що тяжко думати, аби сі похорони належали до металічної культури 1.

І знову я питаю: яка можливість зв язати сей похоронний обряд, хоч і такий характеристичний, з якоюсь певною етнічною групою як його власність? Що за нарід посадимо ми в сій переходовій добі від каменю до металу на тій простороні від Кубані до Бессарабії, від моря до поріччя Росі й середнього Дінця?

Перед кінцем неолітичної доби виступають оселі з "передмікенською" культурою. Се тип найбільше характеристичний з цілої ранньої культури нашої території, найрізше відграничений від інших культурних типів 2. Сі глиняні будови, багаті форми посуди, пишна кольорова і різьблена орнаментація, глиняні статуетки — все виникає так нагло й несподівано на тлі нашого неоліту, що, дійсно, легко підсуває гадку про якусь міграцію. Але так, як стоїть справа з ним тепер, яку таку народність винайти, щоб їй признати сю культуру яко її спеціальну власність? Поріччя (правобічне) середнього Дніпра, Поділля, Бессарабія, Буковина й Волощина, Семигород 3 — се район з ясно вираженою одностайністю сеї культури. Кого тут посадити, щоб се було бодай чимсь трошки більшим від простої гіпотези?1 Як приймають, напр., Бранденбург (ор. c[it.]) і Веселовський ("Записки Рус[ского] археол[огического] общ[ества]", XII, вып. 1 — 2, c. 392 — 393).

2 В київській неолітичній оселі (при Кирилівській улиці), судячи з оповідання Хвойки, знайшлися, одначе, якісь початки малювання посуди. Може бути, що дальші нахідки тісніше зв’яжуть сю культуру з попередніми стадіями місцевого життя і дадуть переходові типи до пізніших. Поки що такі переходові типи, чи властиво далекі відгомони, можна шукати хіба в спіральних і круглих орнаментах посуди похоронних піль та в рідких і не завсіди певних нахідках глиняних статуеток.

3 Хвойка, "Каменный век" ("Труды XI сьезда", т.І.), комунікати Доманицького і Біляшівського в "Археологической летописи Юж[ной] России", р. 1899 — 1901, фон Штерна в "Известиях XII съезда", c. 87; Ossowski, "Sprawozdanie z wycieczki paleetnologicznej po Galicyi" ("Zbiór wiadomości do antropologii krajowej", t. XIV, XV, XVI i XVIII); Demetrykiewicz, "Poszukiwania archeologiczne w powiecie Trembowelskim" ("Materyały antrop[ologiczno]-archeolog[iczne]", t. IV); про буковинські нахідки друкується Реферат Р.Кайндля в "Mittheilungen der Central-Comission" за p. 1902, про молдавські — G.Butureanu, "Notitiă supra săpăturilor şi cercatărilor făcute la Cucuteni" ("Archiva societăţii ştiinţifice şi literare din Jaşi", 1889), про семигородські — J.Teutsch, "Prähistorische Funde aus dem Burzenlande" ("Mittheilungen der Wiener Anthrop[ologische] Gesellschaft", т. XXX-XXXI. Про розширення мальованої посуди й спірального орнаменту далі на захід див.: Much, "Heimat der Indogermanen", розд.III. Незадовго має вийти в "Матеріалах до українсько-руської етнології" розвідка Ф.Вовка про "передмікенську культуру" взагалі.Мені здається дуже правдоподібним, що ся культура мала чужий, імпортований початок, але розвинулася серед місцевої людності, розвинулася досить широко, як показують численні оселі й робітні (гончарські печі) сеї культури, й могла дорогою зносин і торгівлі передаватися з одного місця на друге, незалежно від етнографічної приналежності.

Розширення міді й бронзи на нашій території може, здається, якраз служити доказом, що географічне сусідство, торговельні дороги й зносини, а не етнографічна приналежність, грали головну ролю в культурній еволюції, в присвоюванні здобутків вищої культури і т.д. Один район бронзової культури бачимо на західнім краю її, під Карпатами, в сусідстві угорської і взагалі середньодунайської бронзової культури (старшої й пізнішої) 1, другий — на сході, в басейні Дону й Дінця, в сусідстві кавказького бронзового огнища 2. Мідяні й бронзові вироби йшли також, очевидно, і з чорноморського побережжя і поволі всякали в стару палеолітичну культуру — бачимо се на похоронах з червоними скелетами, на оселях "передмікенської культури" і т.д. Процес розширення бронзової культури йшов так повільно в краях, дальше положених від її огнищ (як поріччя Дніпра), що перше ніж вона опанувала тутешній побут, прийшло й залізо, так що подекуди бачимо, як воно безпосередньо осідає на кам’яній культурі 3.1 Pułaski, "Wiadomość o dwu zabytkach bronzowych na Podolu" ("Pamiętnik Fizyograficzny", т.IX); Przybysławski, "Skarb bronzowy znaleziony na prawym brzegu Dniestru pod Uniżem" ("Teka konserwatorska", т.І); Грушевський, "Бронзові мечі з Турецького пов[іту]" ("Записки Наук[ового] товариства] ім.Шевченка", т.XXXIII). Про нахідки з Угорської Русі — особливо Hampel, "Trouvailles de l’âge du bronze en Hongrie", 1886, "Alterthümer der Bronzezeit in Ungarn", 2 вид., 1890 і угорське видання, доповнене новішими нахідками, — "A bronzokor emlékei magyarhonban" ("Пам’ятки бронзової доби Угорщини"), т. I-III, до 1896 р.

2 Розкопки Городцова в Ізюмськім повіті — "Известия XII сьезда", с. 158.

3 Напр., похорони с.Гатного і Янкович в Київщині — "Труды III сьезда", I, протоколи, с. 80 і Антоновича "Археол[огическая] карта Киев[ской] губ[ернии]", с. 21.Підем іще далі. Те, що зветься звичайно скитською культурою, — се стріча двох культурних течій, одної з полудня, від чорноморського побережжя — гелленістичної, другої — східної, що йшла з Передньої Азії, споріднена, з одного боку, з перською, з другого боку — з урало-алтайською технікою й стилем. Ріжні комбінації сих двох течій в нашім Чорномор’ї — чи то чисто механічне сполучення, чи більш тісне, з обопільними впливами їх на себе — се те характеристичне, що зветься "Скитією".

Та воно характеризує тільки техніку, стиль чорноморського побережжя й Середнього Подніпров’я певного часу, але чи було виключною власністю скитів — в тім можна дуже сумніватись. Я, наприклад, не важився б ніяк припустити, що в полудневій Київщині і в Полтавщині, де ми стрічаємо похорони з сею культурою, ходили й ховали своїх небіжчиків скитські орди. Так само і з самим утворенням сеї культури. Грецькі впливи ішли з чорноморського побережжя в глибину Східної Європи, певно, не потребуючи в тім ані якогось спеціального посередництва скитської людності, ані обмежаючися її територією; вони зачинаються від початків грецької колонізації й найбільшої інтенсивності доходять, як показують, може, найбільше виразно керамічні нахідки, якраз в часах перелому в степових відносинах, коли заникали скитські орди й на перший план виступали сарматські, — в IV — III вв.1 Передньоазійська металічна техніка в іранських кочових ордах, що рухалися як один потік лави від Туркестану до Подунав’я, мала, певно, дуже наручний міст для свого переходу в Чорномор’я, але чи одиноко сею дорогою ішла? А ще більше питання — чи круги її впливів сею кочовою людністю обмежались? Мабуть, ні...

Се так, як було і з "готським" стилем. Готські племена понесли його на захід, в Європу, спопуляризували його, але народився він без них, і на Чорномор’ї був він в певних часах прийнятий не тільки готами — був тут місцевим стилем взагалі в III — IV в. ...21 Див. цінну статтю фон Штерна "Значение керамических находок на юге России для выяснения истории черноморской колонизации" ("Записки Одес[ского] общ[ества] истории",т.XXII).

2 Для хронології його інтересна стаття фон Штерна "К вопросу о происхождении "готского стиля" предметов ювелирного искусства" (відбитка монети з к[ін.] III — поч. IV в.) — "Записки Одесского общества истории", т.XX. Інтересні прототипи сього "готського стилю" подає Морґан з своїх нових розкопок ахеменідських могил Персії — "La délégation en Perse 1897 á 1902, par J. de Morgan", 1902, c.30, 92 (золоті, інкрустовані камінням речі, з IV віку перед Хр[истом] по його хронології).Коли хронологія культур чи їх наступство уставлені будуть докладно, а їх територія также, тоді, комбінуючи дані історичні й лінгвістичні та на підставі їх означуючи територію і час колонізації того чи іншого народу (оскільки се можна буде докладно зробити), ми будемо бачити, оскільки покриваються сі колонізаційні території районами певних культур чи культурних типів. Тепер ми можемо з більшою або меншою правдоподібністю говорити тільки, що та чи інша культура заходила на територію тої чи іншої народності, розвивалася серед неї. Так ми можемо се сказати про ту гелленістично-азійську амальгаму, що вона розширялася серед кочівничої степової людності IV — II вв., мабуть, іранської, ріжних колін. Так здається мені дуже правдоподібним, що похоронні поля, викриті на території верхнього й середнього Бугу й на середнім Подніпров’ї, належать слов’янам на їх правітчині, перед розселенням: культура сих піль не має ніяких спеціальних характеристичних прикмет, переходячи через ріжні стадії від переходової доби від каменю до металу аж до часів безпосередньо перед великим рухом народів, але територіально і хронологічно вони вповні можуть належати до слов’янської колонізації з-перед розселення, хоч і не знати, чи будуть вповні відповідати її території 1. Але, наприклад, щодо культури мальованої посуди (т.зв. передмікенської), то вже дуже трудно судити, хоч би для подніпрянських осель, — чи маємо тут [справу] з праслов’янськими, чи праіндоєвропейськими осадами, не кажучи вже, що дуже тяжко видумати таку колонізацію, яка б покрилася районом розширення сеї культури.1 Моє "Похоронне поле в с.Чехах" ("Записки [Наукового] тов[ариства] ім. Шевченка", т. XXXI); Szaraniewicz, "Cmentarzyska przedhistoryczne we wsiach Czechach i Wysocku" ("Teka konserwatorska", II); "Das grosse prähistorische Gräberfeld zu Czechy" ("Mittheilungen der Central-Commission", 1901); Беляшевский, "Дюнныя стоянки по берегам реки Зап[адного] Буга" — "Труды XI съезда", т.І; Хвойка, "Поля погребений в Среднем Поднепровье" — "Записки русского археол[огического] общества", т. XII.Так само тяжко говорити про культуру таких xyz, як кіммерійці або неври, котрих території не знаємо і ніяких ближчих відомостей про них не маємо.

Повторяю: ми повинні лишити археології те, що вона мусить і може нам дати — історію культури певної території; нехай вона се зробить свобідно, не в’яжучись історичними відомостями, а з її поступами буде видно, що можна буде з неї витягнути для передісторичної етнографії. Не мучмо її на прокрустовім ложі наших історичних відомостей, не вибираймо з неї поодиноких подробиць, які здаються нам придатними для певних історично-етнографічних комбінацій. Вона повинна передовсім слідити культурні типи й явища для них самих.

І для успішного її слідження передовсім мусять бути поставлені більше наукові, більш високі вимоги самим методам розроблення, видобування археологічного матеріалу.2(15)/XI.[1]903

Етнографічні категорії й культурно-археологічні типи в сучасних студіях Східної Європи


Вперше надруковано в збірнику: Статьи по славяноведению. — СПб., 1904. — Вып. І. — С. 322—330. Є також окремі відбитки (9 с.). Рецензію на статтю написав В. Гнатюк (ЛНВ. — 1905. — Т. XXIX. — С. 142).

vagina gentium (лат.) — місцем народження племен (народів)

hiatus (лат.) — досл.: щілина, проміжок; розлом

bibelots (φρ.) — дрібнички, витребеньки

a priori (лат.) — тут. упереджено

in infinitum (лат.) — безмежно

Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.