[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 301-327.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 7 Х. П. еvфиміа. 8 Х. П. пнед. 9 Х. П. празноа недли. 10 Х. П. новогородци. 11 Х. П. с(вя)тослава. 12 Х. П пріаша его. 13 Х. гоуръевича. П. гоуревича. 14 Х. П. новогородци. 15 Х. П. оу. 16 Х. П. половци. 17 Х. П. приб. и. 18 Х. П. ростовци, и приб. и. 19 П. сполочане. 20 Х. П. приб. и кіаны, и переяславци и василковичи, и володаревичь присла помоч галичаны. 21 Х. П. присла въ помоч. 22 Х. П. тысяч. 23 Х. П. тоуровци и събра воя. 24 Х. П. опущено. 25 Х. П. приб. к. 26 Х. П. приб. и къ кіевоу. 27 Х. П. почюл. 28 Х. П. чрънѣговци. 29 Х. П. возопиша. 30 Х. П. половци. 31 Х. П. воротиши лоучше. 32 Х. кръвопротію, П. кръвопролитію. 33 Х. П. тъи. 34 Х. П. оуслышав. 35 Х. П. слатися. 36 Х. П. опущено. 37 Х. П. приб. и. 38 Х. П. имѣ. 39 Х. П. кръвопролитіа, и приб. и. 40 Х. П. моровіиска. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. владившас. 43 Х. П. цѣловаша. 44 Х. П. разыдошас къждо. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. янчинѣ. 47 Х. монастыри, П. монастырѣ. 48 П. во кіевь. 49 П. тогож. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. в сред. 52 Х. П. мяспоус. 53 Х. П. оувѣдавъ. 54 Х. ярополька, П. ярополка. 55 Х. П. оумръша. 56 Х. П. вячеславъ. 57 Х. П. кыевѣ. 58 Х. П. з. 59 Х. П. двдвичем. 60 Х. П. пріидоша, и приб. к. 61 П. сташа. 62 Х. П. вшед. 63 Х. П. приб. въ вышегород. 64 Х. П. с. 65 П. пре. 66 Х. П. конци. 67 Х. П. изыде. 6868 Х. П. кръвепролитіа.

301п

Примѣчанія: Б Надъ строкой приписано съ. В Буква ч передѣлана изъ ц самимъ писцомъ и наведена сверху другими чернилами. Г Здѣсь видно соскобленное вниде. Д Первое в передѣлано в у (укъ). Е Буква ч передѣлана въ ц. Ж Надъ строкой другимъ почеркомъ приписано ж. З Между у и н надъ строкой приписано т. И Буквы яр написаны по соскобленному ст (было стополка). І Надъ строкой другимъ почеркомъ приписано и, а ц передѣлано въ ч (двдичемъ). К Буква ч передѣлана въ ц. Л Между ь и н точка. М Между а и т точка.


Въ лѣт̑ ҂s х҃ м҃з [6647 (1139)] престависѧ . Володимерьна Л Ѥфимьӕ 7 мс̑ца априлѧ . въ д҃ . дн҃ь в понедѣлникъ 8 порозноѣ недѣлѣ 9В се же лѣто . въıгнаша Новгородъци 10 . Ст҃ослова 11 . Ольговича . и приӕша и 12 Смолнѧне а Ростислава . Гюрдевича 13 Новгородци 14 посадиша . в 15 себе . В се же лѣто приведе Всеволодъ . Ѡлговичь Б Половцѣ 16 к Прилоукоу . и взѧ инъı городъı 17 . поима . Посоульское . Ӕрополкъ же . съзвасѧ . съ брат̑ею своею . и съ сн҃овци своими събрасѧ . и съ Соуждалци . и Ростовчи А 18. с Полочанъ 19 В . и Смолнѧнъı 20 . и король Оугръı посла . помощь 21 . Береньдичевъ . /л.112 II, 15/ л тъıсѧщь 22 . и Тоуровцѣ и собра вои 23 многъı . и 24 поиде 25 Черниговоу 26 . Всеволодъ же почюти 27 вои много . оу Ӕрополка . оубоӕсѧ . и людие Черниговци 28 въспиша 29 къ Всеволодоу . тъı надѣешисѧ бѣжати в Половцѣ 30 . а волость . свою . погубиши . то к чемоу сѧ ѡпѧть воротишь . лоуче 31 того ѡстанисѧ въıсокооумьӕ своего . и проси си мира . мъı бо вѣдаемъ млс̑рдие Ӕрополче . ӕко не радоуетсѧ . кровипролитью 32 . но Ба҃ рад̑ въсхощеть мира . то 33 бо съблюдаеть землю Роусьскоую . Всеволодъ же

302

то слъıшавъ Г 34 . вниде в сѧ и поча слати 35 М . с молбою къ Ӕрополкоу . просѧ мира оу Ӕрополка . но Ӕрополкъ же бл҃гъ съı и млс̑твъ 36 нравомъ 37 страхъ Би҃и . имѣӕ 38 въ срд̑ци ӕкоже и ѡц҃ь его имѣӕше . страхъ Би҃и . и ѡ всемъ расмотривъ . не восхотѣ створити кровопролитьӕ 39 . створи с нимъ миръ . стоӕша оу Моривѣиска 40 . и 41 владившесѧ Д 42 чѣловаша Е 43 чс̑тьнъıи крс̑тъ и разидошасѧ кождо 44 въ своӕси . того же лѣта престависѧ кн҃зь Ӕрополкъ . мс̑ца февралѧ въ . и҃ı . дн҃ь 45 и положенъ бъıс̑ въ Ӕнцинѣ 46 манастъıри 47 оу ст҃го Андрѣӕ . и вниде братъ его Вѧчеславъ . в Киевъ 48 . того 49 Ж мс̑ца въ 50 к҃д . оу срѣд̑ 51 мѧс̑пус̑ноую З 52. и оувѣда 53 Всеволодъ Ѧрополка И 54 . оумерша 55 . а Вѧчьславъ 56 сѣдить в Киевѣ 57 . и събравъ мало дроужинъı съ братомъ своимъ . Ст҃ославомъ и с 58 Володимеромъ Дв҃дцемъ І 59 придоша 60 Въıшегородоу . и сташе 61 тоу въшедше 62 в городъ 63

В лѣто ҂s҃ . х҃ . м҃и [6648 (1140)] Поиде Всеволодъ Ѡлговичь из 64 Въıшегорода . къ Къıевоу . изрѧдивъ полкъı . и пришедъ ста оу города . в Копъıревѣ конци . и нача зажигати дворъı иже соуть предъ 65 городомъ . в Копъıревѣ кончи К 66 мс̑ца марта . въ д҃ дн҃ь а Вѧчьславъ противоу не изииде 67 не хотѧ крове 68 пролиӕти 68 . но створисѧ мнии . и въıсла к немоу .

Варіанты: 1 Х. П. приб. къ. 2 Х. П. азъ. 3 Х. П. ать тебѣ кыевъ. 4 Х. П. сътвори. 5 Х. П. приб. и. 6 Х. П. приб. к. 7 Х. въ тъи, П. во тъи. 8 Х. П. вячеславь. 9 Х. П. въиде въ. 10 Х. П. кыевъ. 11 Х. П. пріиде. 12 Х. П. чернѣгов. 13 Х. П. двдвичю. 14 Х. П. звади братію. 15 Х. П. възыдоста. 16 Х. П. были. 17 Х. П. бяху, и приб. во. 18 Х. П. слоушахоу. 19 Х. П. я. 20 Х. П. зовяше. 21 Х. П. помоч. 22 Х. шелоудивомоу, П. шолоудивомоу. 23 Х. П. въ. 24 Х. П. пронесеся. 25 Х. П. опущено. 26 Х. П. на ня. 27 Х. П. нѣлзе. 28 Х. П. бяше. 29 Х. П. стоаше. 30 Х. П. бояся. 31 Х. П. приб. и. 32 Х. перемагая, П. перемагаа. 33 Х. П. съи. 34 Х. П. пут (съ б. юс.). 35 Х. П. великого. 36 Х. П. своа пославь. 37 Х. П. гіикь. 38 Х. П. опорознися. 39 Х. П. пръвыи. 40 Х. П. кривскыа 41 Х. П. всажа. 42 Х. П. я, и приб. къ. 43 Х. П. мужа (съ б. юс.). 44 П. не. 45 Х. П. възвратимся. 46 Х. П. всеволода. 47 Х. П. въ кыевѣ. 48 Х. П. приб. в. 49 Х. П. кыевѣ. 50 Х. П. начася. 51 Х. .П. слати. 52 Х. П. къ. мстиславичем. 53 Х. П. с ними. 54 Х. П вабяше. 55 Х. П. опущено. 56 Х. П. приб. и. 57 Х. П. приб. к собѣ. 58 Х. П. володимера. 59 Х. П. къ. 60 Х. П. съсылахуся (съ б. юс.). 61 Х. П. хотячи. 62 Х. П. къ кыевоу. 63 Х. П. адрѣа. 64 Х. П. изяслава. 65 Х. П. володимера жь. 66 Х. П. приб. и. 67 Х. П. приб. а. 68 Х. П. андрѣа. 69 Х. П. приб. своимъ. 70 Х. П. дръжати. 71 Х. П. воя. 72 Х. ко.

303

Примѣчанія: А Поверхъ и другими чернилами написано ч. Б Буквы ше написаны по соскобленному. В Это слово написано надъ строкой. Г Буквы ги передѣланы въ я. Д Буква я переправлена изъ а. Е Это слово приписано надъ строкой. Ж Такъ въ рукописи. З Буква д надъ строкой надписана позже. И Буква л передѣлана изъ д.


митрополита . река ему тако иди ѡпѧть 1 Въıшегородоу . а ӕзъ 2 днс̑ь идоу въ свою волость . а то тобѣ Киевъ 3 . и створи 4 тако . Всеволодъ 5 . иде 6 Въıшегородоу . /л.112об./ опѧть въ тъ 7 дн҃ь Вѧчьславъ 8 иде во 9 свою волость . в Туровъ . Всеволодъ же вниде в Киевъ 10 . марта въ е҃ дн҃ь съ чс̑тью и славою великою . и приде 11 к немоу Игоръ . бѣ бо Игореви обѣщалъ изъ давна . дати подъ собою Черниговъ 12 и не да емоу . но да и Двд҃вицю А 13 Володимероу и свади брат̑ю 14 . и тако ѿпоусти е ❥ В то же времѧ . взидоста 15 кнѧжича два . исъ Цр҃ѧгорода . заточени били 16 Ж . Мьстиславомъ великъıмъ . кнѧземъ Киевьскъıмъ . зане не бѧхоуть 17 его воли . и не слъıшахоуть 18 его . коли е 19 зовѧшеть 20 в Роускоую землю в помощь 21 . но паче молвѧхоу Бонѧкови шелоудивомоу Б 22 . во 23 здоровье . и про се сѧ 24 и 25 Мьстиславъ . разъгнѣвасѧ . на нѣ 26 . и хотѧше на нѧ ити . но нѣлзѣ 27 бо 25 бѧшеть 28 ити . зане бѧхоу бо 25 тогда налегли Половци на Роусь . и томоу стоӕшеть 29. бьӕсѧ 30. с ними сѧ 31 перемагаӕсѧ 32 . се 33 бо Мьстиславъ великъıи . и 25 наслѣди ѿц҃а своего потъ 34 . Володимера . Мономаха . великаго 35 . Волод̑миръ З самъ собою постоӕ на Доноу . и много пота оутеръ за В землю Роускоую . а Мьстиславъ . моужи свои посла 36 загна Половци за Донъ . и за Волгоу

304

за Гиикъ Г 37 и тако избави Бъ҃ Роускоую землю ѿ поганъıхъ и оупорозьнѧсѧ 38 Мьстиславъ ѿ рати . и помѧноу первѣи 39 посла по Кривитьстѣи 40 кн҃зѣ по Дв҃да по Ростислава . и Ст҃ослава . и Рогъволодича два . [II, 16] и оусажа 41 оу три лодьи . и поточи и 42 . Цр҃юградоу за неслоушание ихъ а моужи 43 свои посажа по городомъ ихъ . мъı же на 44 преднее възъвратимсѧ 45


Начало кн҃жениӕ Всеволожа 46 в Киевѣ 47

В се же лѣто . сѣдшю Всеволодоу 48 Киевѣ 49. и тогда нача 50 слатисѧ 51 къ Володимеричемъ . и ко Мьстиславичема 52 . хотѧ мира с ним̑ 53 и вѧбѧше 54 кн҃зѧ 55 Изѧслава 56 Мьстислава 57 изъ Володимерѧ Д 58 . и не въсхотѣша ко 59 Всеволодоу того створити . но съсъıлахоутьсѧ 60 сами межи собою хотѧче 61 на нь поити Киевоу 62 . Всеволодъ /л.113/ же не жда того . наиде на Андрѣӕ 63 къ Переӕславлю . съ братомъ своимъ Ст҃ославомъ а Ӕзѧслава 64 Дв҃довича посла . с Половци Ивана Василковича . и Володаревича . из Галича . Володимѣрка 65 на Вѧчеслава 66 . на Изѧслава . на Мьстиславича посла . самъ же иде къ Переӕславлю 67 . на Анъдрѣӕ 68 . и съ братомъ 69 Ст҃ославомъ . надѣӕ бо сѧ силѣ своеи . самъ хотѧше землю всю держати 70 . искаше подъ Ростиславомъ Смоленьска . а подъ Изѧславомъ Володимира И . и посла воѣ 71 на Изѧслава къ Е 72 Володимироу .

Варіанты: 1 Х. П. гориникы. 2 Х. пополошившеся, П. пополонившеся. 3 Х. П. пришедше. 4 П. къ переяславля. 5 Х. П. реч, и приб. къ. 6 П опущено. 7 П. опущено. 8 Х. П. з. 9 Х. на своеи отчинѣ, П. на своеи странѣ. 10 Х. П. коурское. 11 Х. П. княженіе. 12 Х. П. приб. в. 13 Х. П. коурскоу. 14 П. сидѣль. 15 Х. П. иже. 16 Х. П. досыти. 17 Х. П. хочеши. 18 П. волоти. 19 Х. П. и. 20 Х. П. меня. 21 Х. П. приб. то. 22 Х. П. съ. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. первеи. 25 Х. П. для. 26 Х. П. волости. 27 Х. П. ци. 28 Х. П приб. вѣчно. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. днѣпри, при чемъ здѣсь въ Х. въ концѣ страницы приписано слово, которымъ начинается слѣдующая страница: всеволодъ. 31 Х. П. приб. и. 32 Х. П. ними. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. караня. 35 Х. П. и. 36 Х. П. приб. сътвори. 37 Х. П. опущено. 38 Х. П. цѣлова. 39 Х. П. цѣлова. 40 Х. П. приб. и. 41 Х. П. ноч. 42 Х. П. приб. и. 43 Х. П. наутріа же поча. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. приб. не цѣловал. 47 Х. П. иже. 48 Х. П. бых. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. бых. 51 Х. П. сътворил. 52 Х. П. а н(ы)нѣ цѣловал. 53 Х. П. крстъ. 54 Х. П. къ. 55 Х. П. исправиши. 56 Х. П. всѣм. 57 Х. П. с ними. 58 Х. П. пріиде, и приб. къ. 59 Х. П. галицкыи. 60 Х. П. оурядившеся. 61 Х. П. възвратишас. 62 Х. П. иде. 63 Х. П. възвратишас. 64 Х. П. ляхове. 65 Х. П. володимерскоую. 66 Х. П. помагаючи. 67 Х. П. вячеславъ. 68 Х. П. своя. 69 Х. ко. 70 Х. П. рѣчми. 71 Х. рядитися, П. радитися. 72 Х. П. хотѣвъ. 73 Х. П. послѣ. 74 Х. П. здоумавъши. 75 Х. П. опущено. 76 Х. П. то.

305

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана въ ч. Б Буква к написана по соскобленному. В Буквы пе написаны надъ строкой. Г Буква ч передѣлана въ ц. Д Сюда относится вставка на среднемъ полѣ: не целовлъ. Е Буква ч переправлена въ ц. Ж Буква ь передѣлана изъ и, а затѣмъ стерто с: было василисковичь. З Поверхъ конечнаго ъ написано е. И Буква с написана надъ строкой, а р передѣлано изъ с. І Буква в передѣлана изъ другой. К Между о и ш видны соскобленныя буквы рѣ (было погрѣшение). Л Такъ въ рукописи, вм. всеволодъ. М Буква в передѣлана изъ л.


река иди из Володимера . и дошедше Горинки 1 . пополовшивсѧ 2 воротишасѧ . пришедъ же 3 Всеволодъ къ Переӕславлю 4 . хотѣ въıгнати Андрѣӕ . а брата своего посадити . Андрѣеви рекоуче 5 Коурьскоу изволи ити . и 6 Андрѣи тако реч̑ съдоумавъ съ дроужиною своею . лѣпьши ми 7 того см҃рть и съ 8 дроужиною на своеи ѿц҃инѣ А 9 и на дѣдинѣ взѧти . нежели Коурьскои Б 10 . кнѧженьи 11 . ѡц҃ь мои 12 Коурьскѣ 13 не сѣдѣлъ 14 . но въ Переӕславли В . хочю на своеи ѿчинѣ см҃рть приӕти . ѡже 15 ти брат̑ не досити 18 волости всю землю Роускоую . дьржачи . а хощеши 17 сеӕ волости 18 . а 19 оубивъ мене 20 а 21 тобѣ волость . а живъ не идоу изъ 22 своеи волости . ѡбаче не дивно нашемоу родоу . тако же 23 и переже 24 бъıло . Ст҃ополкъ про 25 волость 26 чи Г 27 не оуби . Бориса и Глѣба . а самъ чи Г 27 долго поживе . но и здѣ живота лишенъ а ѡнамо 28 моучимъ есть вѣчно 29 . и стоӕше на Днѣпрѣ 30 Всеволодъ . и посла Всевододъ Л брат̑ своего . Ст҃ослава с полкъı къ Переӕславлю . и оусрѣтоша 31 Андрѣева дроужина . и бишасѧ . с нимъ 32 . и поможе Бъ҃ Андрѣевичемъ . на Ст҃ослава . и 33 и гониша по нихъ до Коранѣ 34 . а 35 дале не поусти Андрѣи . дроужинъı своеӕ . и 36 заоутра . миръ створиста 37 Всеволодъ съ Андрѣемъ . и чѣлова Г 38 крс̑тъ

306

Андрѣи . Всеволодъ же бѧше не человалъ Г 39 крс̑та 40 еще . и на тоу нощь 41 загорѣсѧ Переӕславль . Все/л.113об./володъ же исполнивъсѧ страха Би҃ӕ и не посла къ городоу никого же 42 . наоутриӕ же 43 Всеволодъ поча 41 молвити . къ Андрѣеви . видиши . ӕко 45 ӕ к тобѣ крс̑та Д и еще 46 . а то ми бъıлъ Бъ҃ далъ . ѡже 47 сѧ есте сами зажгли . аже бъı 48 лиха хотѣлъ то что бъı ми годно то же 49 бъı 50 створилъ 51 . а нъıн̑ чѣловалъ Е 52 еси хрс̑тъ 53 ко 54 мнѣ . аже исправишь 55 а то добро . нѣ исправишь ли . а Бъ҃ боудеть за всимъ 56 . Всеволодъ же цѣлова к немоу . крс̑тъ . и оумиривсѧ с ним̑ 57 . приде 58 Киевоу . Васильковичь же . и Володаревичь . Галичьскии 59 кн҃зь привабиша к собѣ Изѧслава . Мьстиславич̑ М и не върѧдивъшесѧ 60. възратишас̑ 61. Изѧславъ же ида 62 . съ сн҃ма и воева волость Вѧчеславлю . и възъвратитис̑ 63 ѡпѧть Лѧховъ З 64 же . Володимѣрскоую И 65 волость . помогаюче 66 Всеволодоу . и посла Вѧчьславъ 67 . и Изѧславъ Мьстиславичь . послъı свои 68 къ 69 Всеволодоу . съ рѣчими 70 рѧдитсѧ 71 . Всеволодъ же не хотѣ 72 оучинити волѣ ихъ . и послѣдѣ 73 съдоумавъ І 74 . ѡже 75 . емоу безъ нихъ . нѣлзѣ бъıти . и давъ имъ прошение К . ихъ и крс̑тъ к нимъ цѣлова . В се же лѣто родисѧ оу Всеволода сн҃ъ . и нарекоша имѧ емоу Ӕрославъ ❥ В се 76

Варіанты: 1 Х. П. выгна. 2 Х. П. новогородци. 3 Х. П. гоурьевича. 4 Х. П. с(вя)тослава. 5 Х. П. его, и приб. в. 6 Х. П. новородци. 7 Х. П. яже. 8 Х. П. оу. 9 Х. П. пошли. 10 Х. П. воитѣшича. 11 Х. П. я. 12 Х. П. приведе. 13 Х. П. хотяше; за симъ въ П. приб. и. 14 Х. П. иже. 15 Х. П. въстали. 16 Х. П. новогородци. 17 Х. П. в вечіи. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. пріателе с(вя)тославле. 20 Х. П. спріая. 21 Х. П. тисяцкіи. 22 П. Х. иняти. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. приб. къ. 25 Х. П. новогородскых. 26 Х. П. был. 27 Х. П. новогородци. 28 Х. П. рекоучи. 29 Х. П. с(вя)тославъ. 30 Х. П. чернѣговѣ. 31 Х. П. новогородци. 32 Х. П. приб. вашего . но хочем племени. 33 Х. П. приб. и. 34 Х. П. приб. я и. 35 Х. П. оудръжа я. 36 Х. П. съ. 37 Х. П. нам. 38 Здѣсь въ Х. въ концѣ страницы приписаны слова не хотя, которыми начинается слѣдующая страница. 39 Х. П. новогорода. 40 Х. бесрежета, П. брежета. 41 Х. П. седят. 42 Х. П. где. 43 Х. П. они. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. дръжа. 46 Х. П. опущено. 47 Х. П. лѣта. 48 Х. П. половецкаа. 49 Х. П. половецьстіи. 50 Х. П. приб. а. 51 Х. П. с. 52 Х. П. сътвориша. 53 Х. П. дъщи. 54 Х. П. приб. к. 55 Х. П. еvфиміа. 56 Х. П. василковичи. 57 Х. П. княжи. 58 Х. П. новогородци. 59 Х. П. иже. 60 Х. П. стерпѣли. 61 Х. П. сѣдѣти. 62 Х. П. же то. 63 Х. П. приб. к. 64 Х. П. гюрьеви. 65 Х. П. гоурьевича. 66 Х. П. новогородци. 67 Х. П. приб. в. 68 Х. П. городець. 69 Х. П. въстръскыи.

307

Примѣчанія: А Буквы сто приписаны позже подъ дугой. Б Буква и передѣлана въ е. В Буква а передѣлана, кажется, въ ъ. Г Такъ въ рукописи, вм. лѣт. Д Буква ч переправлена въ ц.


же лѣто . въıгнаша 1 Новгородци 2 Гюргевича 3 Ростислава . и испросиша оу Всеволода брата Ст҃ослава А 4 в Новъгородъ и посадиша и 5 Новѣгородѣ . по малѣ же времени почаша въставити . Новгородци 6 оу вѣчи Б на Ст҃ослава . про его злобоу . ѡнъ же оузрѣвъ . ѡже 7 въставають . на нь Новгородьци 6 . посла къ братоу Всеволодоу . река емоу . тѧгота брате в людехъ сихъ . а не хочю в 8 нихъ бъıти . а кого тобѣ любо того посли 9 во нь и посла к нимъ Ивана Воитишича 10 . просѧ оу нихъ моужь лѣпшихъ . и поимавъ ѣ 11 приведъ 12 къ Всеволодоу . и хотѧшеть 13 послати сн҃а своего . Ст҃ослава . и слъıшавъ ѡже 14 въсташа 15 Новгородци 16 въ вѣчи 17 и 18 избивають . приӕтелѣ Ст҃ославлѣ 19 . про его насилье и съпрьӕӕ 20. емоу коумъ тъıсѧчкои 21 его кнѧже хотѧть тѧ ӕти 22 . онъ же /л.114/ оубоӕвъсѧ . и бѣжа и 23 с женою . и съ дроужиною своею . на Полтескъ 24 Смоленьску и се слъıшавъ Всеволодъ . не поусти сн҃а своего . Ст҃ослава . ни моужии Новгородьскъıхъ 25 . иже то бъı 26 привелъ . к собѣ . и прислаша Новгородци 27 епс̑па съ моужи своими къ Всеволодоу . рекоуче 28 даи намъ сн҃ъ твои . а Ст҃ослава брата твоего не хочемъ . и посла къ нимъ сн҃ъ свои . Ст҃ослава 29 . и бъıвшю емоу в Черниговѣ 30 Новгородци 31 . сдоумавше . рекоша Всеволодоу . не хочемъ сн҃а твоего ни брат̑ ни племени 32 Володимерѧ . Всеволодъ же се слъıшавъ посла

308

по нихъ 33 вороти 34 епс̑па с ними . и оудержа ѣ 35 со 36 епс̑помъ . рекоша бо тако . даи нъı 37 шюрина своего . Мьстиславича . Всеволодъ же 38 не хотѧ . перепоустити Новагорода Володимерю племени . призва шюрина своӕ да има Берестии река Новагорода 39 не березѣта 40 В . ать сѣдѧть 41 сами о своеи силѣ . кде 42 кн҃зѧ но 43 налѣзоуть . а Новгородци же 44 держа 45 оу себе зимоу же 46 и лѣто . и съ епс̑помъ ❥. Тогож̑ лѣ 47 Г прииде Половецьскаӕ 48 землѧ . и кн҃зи Половецьсции 49 на миръ . Всеволодъ ис Киева 50 Андрѣи ис 51 Переӕславлѧ къ Малотиноу . и створиша 52 миръ с ними ❥

В лѣто ҂s҃ х҃ м҃ѳ҃ [6649 (1141)] Приведена . бъıс̑ дщи 53 Всеволожа в Лѧхъı . в то же лѣто поставиша епс̑па 54 Переӕславлю . именемъ Еоуфимьӕ 55 Сего же лѣта престависѧ . оу Галичи Василкович̑ 56 Иванъ . и приӕ волость его Володимерко . Володаревичь . сѣде во обою волостью кн҃жа 57 в Галичи ❥ Сего же лѣта . слъıшавше Новгородци 58 ѡже 59 приӕлъ Всеволодъ брат̑ю ихъ . и не стерпѧче 60 бесъ кн҃зѧ сѣдити 61 . и ни жито 62 к нимъ не идѧше . ни ѿколѣ же . и послаша 63 Гюргеви 64 моужи своӕ . и поӕша Ростислава Гюргевича 65. и посадиша Новгородьци 66 с великою чс̑тью 67 . Новѣгородѣ . на столѣ своего емоу ѿц҃а и про то разгнѣвасѧ Всеволодъ . заӕ Городечь Д 68 Въстрьскъıи 68 . бѣжащю же /л.114об./ Ст҃ославоу из Новагорода . идоущю в Роусь

Варіанты: 1 Х. П. оуладися. 2 Х. П. волость, и приб. и. 3 Х. П. приб. къ. 4 Х. П. в новѣгородѣ. 5 Х. П сиверскоу. 6 Х. П. лѣто. 7 Х. П. розлоучиваа. 8 Х. П. да. 9 П. преставыися. 10 Х. П. несоша. 11 Х. П. его. 12 Х. П. сіяючи. 13 Х. П. землѣ. 14 Х. П. небесе. 15 Х. П. всѣми. 16 Х. П. стояше. 17 Х. П. юрьевы. 18 Х. П. где то. 19 Х. П. чернѣговоу. 20 Х. П. городенскыи. 21 Х. П. ко. 22 Х. П. нам. 23 Х. П. зятя. 21 Х. П. новъгород. 25 Х. П. сътвори. 26 Х. П. черниговскыи. 27 Х. П. бл(а)женныи. 28 Х. П. пантелеимон. 29 Х. П. змовяся. 30 Х. П. новогородци. 3131 П. слова которъıхъ то... новгородци и опущены: послѣднее слово (и) опущено и въ Х. 32 Х. его. 33 Х. новогородци. 34 Х. П. опущено. 35 Х. П. стрыичича. 36 Х. П. новагорода. 37 Х. П. кыева. 38 Х. П. вячеслава. 39 Х. П. сѣдіши. 40 Х. П. в кыевскои. 41 Х. П. отчиноу. 42 Х. П. даи. 43 Х. П. володимеръ. 44 Х. П. даи. 45 Здѣсь въ Х. въ концѣ страницы приписаны начальныя слова слѣдующей страницы: а брати. 46 П. опущено. 47 Х. П. въ. 48 Х. П. и вълодимеръ. 49 Х. П. городца. 50 Х. П. ко. 51 Х. П. старѣишіи. 52 Х. П. нам. 53 Х. П. дорогичин. 54 Х. П. клецескь. 55 Х. П. отчины своея. 56 Х. П. цѣлова. 57 Х. П. опущено. 58 П. и. 59 Х. П. на утріи. 60 Х. П. цѣловаста. 61 Х. П. зступит (съ б. юс.), и приб. съ. 62 Х. П. крстнаго цѣлованіа. 63 Х. П. семоу. 64 Х. П. възомьстит. 65 Х. П. звати. 66 Х. П. рекоуще. 67 Х. кыеви. П. кыевѣ. 68 Х. П. сѣдиши.

309

Примѣчанія: А Буквы ла приписаны на среднемъ полѣ позже. Б На среднемъ полѣ приписано городѣ (новѣгородѣ). В Буква ь приписана сверху подъ дугой. Г Буква д передѣлана, кажется, изъ г. Д Передѣлано въ сестрьичича, а именно на среднемъ полѣ приписано с, начальное с переправлено въ е, а за нимъ вставлено немного выше строки с. Е Буква ц передѣлана въ ч. Ж Буква у написана поверхъ буквы ъ. З На правомъ полѣ приписано и. И Это слово приписано надъ строкой. І Буква и передѣлана изъ ѣ. К Такъ въ рукописи. Л Буква ч передѣлана въ ц. М Такъ въ рукописи вмѣсто крестьное.


къ братоу . и посла Всеволодъ противоу емоу . и ре брате поиди сѣмо . Ст҃ославъ же . ѣха к немоу . и Стародоуба . и не оуладисѧ А 1 с нимъ ѡ волостехъ 2 . иде Ст҃ославъ 3 Коурьскоу . бѣ бо и Новѣ Б 4 сѣдѧ . Сѣверьскѣ 5 . В то же веремѧ 6 Всеволодъ . разлоучиваӕ 7 . съ братомъ своимъ . и даӕ 8 емоу Бѣлъгородъ . Тое же зимъı престависѧ 9. бл҃говѣрнъıи кн҃зь Андрѣи Володимеричь . оу Переӕславли . мс̑ца генварѧ въ . к҃ . в҃ . дн҃ь [II, 18] а въ к҃г похороненъ . бъıс̑ оу ст҃го Михаила . ѥгда же несѧхоуть 10 и 11 къ гробоу . прѣдивно знамение бъıс̑ на нбс̑си бъıша три сл҃нца съӕюче 12 межи собою . а столпи трие . стоӕще ѿ землѧ 13 до н҃бси 14 и надо всими 15 горѣ бѧше . ӕко доуга мс̑ць . ѡсобь стоӕче 16 . и стоӕша знамениӕ та доньдеже В похорониша и ❥ В то же времѧ . поима Всеволодъ городъı Дюргевѣ Г 17 конѣ скотъ ѡвцѣ . и кде чьто 18 чюӕ товаръ ❥ В то же лѣто ходи Игорь к Черниговоу 19 . на Двд҃вча и сътвориста миръ ❥ В се же лѣто . престависѧ Всеволодъ . Городеньскии 20 . в то же лѣто посла Изѧславъ къ 21 сестрѣ своеи реч̑ испроси нъı 22 оу зѧте 23 Новгородъ 24 Великъıи . братоу своемоу Ст҃ополкоу ѡна же тако створи 25

В лѣто ҂s҃ х н҃ . [6650 (1142)] Престависѧ Черниговьскии 26 епс̑пъ блж҃енъıи 27 Пѧнтелѣмонъ 28 ❥ в се же лѣто посла Всеволодъ Ст҃ополка . в Новъгородъ .

310

шюрина своего . смолвѧсѧ 29 с Новьгородьци 30 . которъıхъ 31 то бъıлъ приӕлъ и поӕша и 32 Новгородци 33 и 31 сѣде и 34 на столѣ . а Дюрдевич̑ стрьичича Д 35 своего поусти . къ ѿц҃ю в Соуждаль . из Новагора 36 КВ се же лѣто посла Всеволодъ . ис Киева 37 на Вѧчьслава 38 . река сѣдѣши 39 во Киевьскои 40 волости . а мнѣ достоить . а тъı поиди в Переӕславль . ѿц҃иноу Е 41 свою . а сн҃вцю его да 42 Изѧславу Ж Володимерь 43 . а Ст҃ославоу сн҃ви своемоу да З 44 /л.115/ Тоуровъ . и бъıс̑ братьи его тѧжко срд̑це . Игореви и Ст҃ославоу . волости бо даеть сн҃ви 45 а 46 И братьи І не надѣли ничимъ же . и позва Всеволодъ брат̑ю к собѣ . и пришедше сташа во 47 Ѡльжичихъ . Ст҃ославъ Володимиръ 48 Изѧславъ . а Игорь стоӕше оу Городьча Л 49. и ѣха Ст҃ославъ къ 50 Игореви и реч̑ что ти даеть брат̑ старишеи 51 . и реч̑ Игоръ даеть нъı 52 по городоу Берестии . и Дорогъıчинъ 53 Черторъıескъ . и Кльчьскъ 54. а ѿч҃инѣ своеѣ 55 не дасть Вѧтичь . и чѣлова Л 56 . Ст҃ославъ крс̑тъ съ братомъ своимъ 57 Игоремь . а 58 на оутрѣи 59 дн҃ь . чѣловаста Л 60 Володимѣрь . Изѧславъ съ Игоремь . и тако ӕшасѧ вси рекоуще . кто състоупить 61 крс̑тье М цѣлованне 62 . да сь 63 крс̑тъ взомьстить 64 . и посла ихъ Всеволодъ звать 65 на ѡбѣдъ . и не ѣхаша . и послашас̑ брат̑ӕ къ Всеволодоу рекоуче 66 се в Киевѣ 67 сѣдѣши 68 .

Варіанты: 1 Х. П. мы. 2 Х. П. черниговское. 3 Х. новгородцкаа, П. новогородцкая. 4 Х. П. кыевскые. 5 Х. П. не хотим. 6 Х. П. ступяше (съ б. юс.). 7 Х. даяше, П. даяще. 88 Х. П. и яже. 9 Х. П. преди. 10 Х. П. нарекохом. 11 Х. П. старѣишіи. 12 Х. П. приб. я. 13 Х. П. кыева. 14 Х. П. вячеслава. 15 П. біющимся. 16 П. оу переяславли. 17 Х. П. опущено. 18 Х.П. вячеславоу. 19 Х. П. иже. 20 Х. П. стрыя. 21 Х. П. смоленскым. 22 Х. опущено. 23 Х. П. приб. къ. 24 Х. П. кыевоу. 25 Х. П. иже. 26 Х. П. стрыем. 27 П. опущено. 28 Х. П. з. 29 Х. П. иже. 30 Х. П. с. 31 Х. П. чернѣговскоую . 32 Х. П. чернѣгова. 33 Х. П. повоева. 34 Х. П. възвратися. 35 Х. П. здоумавъ, засимъ въ П. приб. съ дроужиною и. 36 Х. П. хотячи. 37 Х. П. бишас. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. възвратишас. 40 Х. П. възмѣте. 41 Х. П. вам. 42 Х. П. городець. 43 Х. П. клецескь. 44 Х. П. воюитеся. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. приб. и. 47 Х. П. их. 48 Х. П. къ кыевоу. 49 Х. П. хотѣ. 50 Х. П. иже. 51 Х. П. съвокоупила. 5252 Х. П. на едноу. 53 Х. П. река. 54 П. ви. 55 Х. П. приб. а. 56 Х. П. вас. 57 Х. П. они. 58 Х. П. переступивше (съ б. юс.). 59 Х. П. крстное. 60 Х. П. разлоученію. 61 Х. П. приб. и. 62 Здѣсь въ Х. въ концѣ страницы повторены начальныя слова слѣдующей страницы: игорови городец. 63 Х. П. городець. 64 Х. П. оургевъ. 65 Х. П. клецескь. 66 Х. П. разыдошася. 67 Х. П. вечеславь. 68 Х. П. змовяся. 69 Х. П. со.

311

Примѣчанія: А Буква ц написана по соскобленному. Б Это слово приписано древнею рукой на правомъ полѣ. В Буква о передѣлана позже въ у. Г Буквы во приписаны надъ строкой. Д Буква ч передѣлана въ ц. Е Между р и к соскоблены буквы оу. Ж Буквы ги приписаны надъ строкой, быть можетъ, позже. З Буква ч передѣлана въ ц. И Буквы ячес написаны по соскобленному.


а мъ 1 просимъ оу тебе Черниговьскои 2 и Новгороцкои А 3 волости . а Киевьскоѣ 4 не хочемъ 5 . ѡнъ же Вѧтичь не състоупѧшеть 6 но даӕшеть 7 имъ . д҃ городъı . ӕже 8 и 8 прѣди 9 нарекомъ 10 . ѡни же рѣша тъı намъ братъ старишии 11. аже нъı не даси 12 а намъ самѣмъ Б ѡ собѣ поискати . и роспрѣвшесѧ съ Всеволодомъ . и поѣхаша ѿ Киева 13 . къ Переӕславлю ратью на Вѧчьслава 14 . бьющимъ же сѧ 15 имъ оу Переӕславлѧ 16 . и посла Всеволодъ оу 17 Переӕславлѧ 17 Лазорѧ Саковьскаго . с Печенѣгъı и 17 с вои . Вѧчьславо В 18 в помочь . Изѧславъ же слъıшавъ . ѡже 19 пришли на стрьӕ 20 его ратью . и поѣха в борзѣ с полкомъ своимъ къ Переӕславлю и бисѧ с ними . и поможе Бъ҃ Изѧславоу . и не стерпѧче стоӕти . побѣгоша в городъı своӕ . в то же времѧ идоущю Ростиславоу . съ Смоленьскимъ 21 полкомъ 22. къ зѧти своемоу 23 Киевоу 24 . и слъıшавъ ѡже 25 билисѧ Ѡлговичи оу Переӕславлѧ . съ стрьемъ 26 его с 27 Вѧчеславомъ И . и съ 28 братомъ его Изѧславомъ . и поиде на волость ихъ . и взѧ ѡколо /л.115об./ Гомиӕ . волость ихъ всю . Изѧславъ же слъıшавъ . ѡже 29 братъ его воюеть волость ихъ . и ѣха ис 30 Переӕславлѧ в борзѣ . в землю Черниговьскоую 31 . и повоева Г ѡколо Деснъı села ихъ . и ѡколо Чернигова 32 . и тако

312

повоевавъ 33 волость ихъ . възратисѧ 34 въ своӕси съ чс̑тью великою . Игорь же сдоумавъ 35 . с братьею своею хотѧче 36 мьстити себе . и ѣхаша к Переӕславлю дроугое и сташа оу Переӕславлѧ . и бившесѧ 37 три дн҃и и не 38 оуспѣвше ничто же воротишасѧ 39 въ своӕси . и посла по нихъ Всеволодъ брата своего Ст҃ошю . река имъ братьӕ моӕ . возмите 40 оу мене с любовию что въı 41 даю . Городечь Д 42 Рогачевъ . Берестии Дорогичинъ . Клическъ 43. рекъ имъ боле не воюетесѧ 44 съ Мьстиславичи . и 45 ѡни сташа на воли его 46. и позва ѣ 47 к собѣ Киевоу 48 . и приѣхаша к немоу вси на едино мѣсто . Всеволодъ же не хотѧ 49 того . ѡже 50 сѧ брат̑ӕ съвъкоупила 51 въ 52 диноу 52 мъıсль . посла къ Двдвчема рка Е 53 има . ѿстоупита въı 54 ѿ братоу моею 55 . азъ ваю 56 надѣлю . ѡна 57 же перестоупиша 58 хрс̑тьное 59 цѣлование ѿстоуписта ѿ Игорѧ и ѿ Ст҃ослава . къ братоу Всеволодоу . Всеволодъ же радъ бъıвъ разлоучѣнью 60 ихъ . и оуладивъсѧ . ѡ волость . и да Берестии 61 . Дорогичинъ Ж . и Въщижь . Ѡрминоу . а братома пославъ и да има 62. Игореви Городечь З 63. Гюрговъ 64. и Рогачевъ а Ст҃ославоу Клеческъ 65 . и Черторъıескъ . и тако разидошасѧ 66 . В то же лѣто . Вѧчеславъ 67 смолвѧсѧ 68 . съ 69 Всеволодомъ . да Изѧславоу Переӕславль сн҃вцю своемоу а

Варіанты: 1 Х. П. с(ы)нови, и приб. въ Х. своемоу, П. своуемоу. 2 Х. П. любяху (съ б. юс.). 3 Х. П. иже. 4 Х. П. съ шоурьями (съ въ Х. зачеркнуто). 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. безголовье. 7 Х. П. и гобѣ (въ Х. г исправлено въ с). 8 Х. П. молвяху (съ б. юс.). 9 Х. П. опущено. 10 П. братіам. 11 Х. П. докоучиваху (съ б. юс.). 12 Х. П. мстиславичи. 13 Х. П. приб. и. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. дъщеръ. 16 Х. П. звениславоу. 17 Х. П. опущено. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. галицкымь. 20 Х. П. в. 21 Х. П. зяти. 22 Х. П. брат. 23 Х. П. болеславича, въ Х. приб. з володимером галицкым, что зачеркнуто киноварью. 24 Х. П. черничьска. 25 Х. П. воевавше. 26 Х. П. възвратившеся. 27 Х. П. боле мирны (въ Х. исправлено въ мирных). 28 Х. П. не. 29 Х. П. ратных. 30 Х. П. приб. къ. 31 Х. П. онофріа. 32 П. василковиноу. 33 Х. П. полотскаго. 34 Х. П. съвокоупишас. 35 Х. П. ляхове. 36 Х. П. разыдошас. 37 Х. П. изыде. 38 Х. П. стрыеви. 39 Х. П. приб. к. 40 Х. П. къ. 41 Х. П. приб. к. 42 П. идоу. 43 Х. П. приб. к. 44 Х. П. пріиде. 45 П. оу переяславля. 46 Х. П. своея. 47 Х. П братя. 48 Х. П. дщеръ. 49 Х. П. приб. к. 50 Х. П. волод (но въ Х. исправлено всеволод). 51 Х. П. кыевскыи. 52 Х. П. опущено. 53 Х. П. всѣми. 54 Х. П. приб. к. 55 Х. П. якаже. 56 Х. П. котелници. 57 Х. П. и спроста. 58 Х. П. въ. 59 Х. П. нѣціи. 60 Х. П. кыевскои. 61 Х. П. области. 62 Х. П. н(е)б(е)сѣ, засимъ въ П. приб. доже. 63 Х. П. кроугу. 61 Х. П. огненноу. 65 Х. П. зміа великого. 66 Х. П. опущено. 67 Х. П. разыдеся. 68 Х. П. кыевскои. 69 Х. П. сторонѣ. 70 Х. П. чрева. 71 Х. П. приб. к. 72 Х. П. якым. 73 Х. П. роскоторастася. 74 Х. П. володимером.

313

Примѣчанія: А Это слово вписано въ строку по соскобленному; буква о приходится надъ строкой. Б Буква ь приписана надъ строкой, можетъ быть, другою рукой. В Буква о переправлена послѣ к въ у. Г Второе д переправлено изъ г. Д Буква ч передѣлана въ ц. Е Буква о передѣлана изъ е. Ж Буква е написана по соскобленному. З Буква т послѣ о передѣлана, кажется, изъ р. И Надъ ла приписано позже подъ дугой в.


Вѧчеславъ иде в Тоуровъ. Всеволодъ же съıно А 1 Ст҃ославоу ѿда Володимерь и не любѧхоуть 2 сего Ѡлговичи . брат̑ӕ Всеволожа . и поропташа на нь . ѡже 3 любовь имѣеть . съ Мьстиславичи съ шюрьѧми Б 4 своими . а с нашими ворогъı и 5 ѡсажалъсѧ ими ѡколо а намъ на безголовие 6 и безъмѣстье . и собѣ 7 и тако молвѧхоуть 8 емоу 9 братьӕ 10 и докочивахоуть В 1 1 емоу поити ратью на Мьсти/л.116/слаличи 12 И. ѡнъ же воли их̑ не оучини 13 того же 14 лѣта ѿда Всеволодъ дчѣрь 15 свою Звѣниславоу 16. в Лѧхъı за Болеслава . в тоу же зимоу посла Всеволодъ сн҃а своего Ст҃ослава Изѧслава 17 Двд҃вча съ Володимеромъ с 18 Галичьскъıмъ 19 . во 20 помочь зѧтоу 21 своемоу Володиславоу . на братью 22 его . на меншюю на Болиславичѣ 23 . и снѧшасѧ вси оу Чернечьска 24 . и въевавъше 25 възвратишасѧ 26 . въземъше боле мирнъıхъ 27 неже 28 раатьнъıхъ 29

В лѣто ҂s х҃ н҃а . [6651 (1143)] Поставиша епс̑па 30. Черниговоу . именемъ Онофрьӕ 31 . в то же лѣто приведе Всеволодъ за сн҃а своего Ст҃ослава . Василковноу 32 Полотьского 33 кн҃зѧ и скоупишасѧ 34 братьӕ всѧ . и безбожни Лѧховѣ 35 . и пиша оу Всеволода . и тако разидошасѧ 36 . тое же зимъı . изииде 37 Изѧславъ къ стрьеви 38 своемоу Дюрдеви Г 39 Соуждалю . и не оуладивсѧ с нимъ . иде ко 40 братоу своемоу

314

Ростиславоу 41. Смоленьскоу и ѿтолѣ иде 42 къ дроугомоу братоу . своемоу . Ст҃ополкоу 43 Новоугородоу . и тамо же зимова . и приде 44 Изѧславъ из Новагорода оу Переӕславль 45 . свои . и бъıвъ оу своеѣ 46 братьи 47 того лѣта Изѧславъ ѿда дчѣрь 48 свою 49 . Полотьскоу за Борисовича за Рогъволода . и Всеволодъ 50 кнѧзь Киевьскии 51 . прииде и 52 съ женою . и съ всими 53 боӕръı на свадбоу ❥ В то же лѣто поставиша епс̑па 54 Полотьскоу . Козмоу . в то же лѣто бъıс̑ боурѧ велика . акаже 55 не бъıла николи же . ѡколо Котелничѣ 56 . и розноси хоромъı . и товаръ и клѣти . и жито из гоуменъ . и спросто 57 рещи ӕко рать взѧла . и не ѡстасѧ оу 58 клѣтехъ ничтоже . и нѣчии Д 59 налѣзоша бронѣ Е оу болотѣ . занесенъı боурею

В лѣто ҂s҃ . х҃ . н҃в҃ . [6652 (1144)] Бъıс̑ знамение . за Днѣпромъ в Киевьскои 60 волости 61. летѧщю по н҃бси 62 до землѧ . ӕко кригоу 63 ѡгненоу 64 и ѡстасѧ по слѣдоу его знамение въ ѡбразѣ змьӕ великаго 65 . /л.116об./ и стоӕ по небоу съ час̑ дн҃евнъıи . и 66 разидесѧ Ж 67 . в то же лѣто паде снѣгъ великъ въ Киевьскои 68 сторони 69 коневи до черева 70 . на великъ дн҃ь . в то же лѣто сщ҃ена бъıс̑ . цр҃кви оу Бѣлѣгородѣ ст҃хъ апс̑лъ в то же лѣто поставиша епс̑па 71 Тоуровоу . именемъ Акимъ 72В то же лѣто . роскоторостасѧ 73 З . Всеволодъ с Володимѣркомъ 74 . [II, 20]

Варіанты: 1 Х. П. иже. 2 Х. П. приб. в. 3 Х. П. володимери. 4 .Х. П. крстноую. 5 Х. П. володимерка 6 Здѣсь въ Х. въ концѣ страницы повторены слова, которыми начинается слѣдующая страница: со игорем и с(вя)тославом. 7 Х. П. приб. и. 8 Х. П. двдвич. 9 Х. П. володимеръ. 10 Х. П. приб. и. 11 Х. П лядскыи. 12 Х. П. володимерка. 13 Х. П. неволею. 14 Х. П. приб. ономоуж того не хотящю . но и слышати яже не видѣти. и не хотѣ ехати поклонитися емоу. 15 Х. П. его. 16 Х. П. ни. 17 Х. П. володімеръ. 18 Х. П. з. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. володимероуж и мня. 21 Х. П. пред. 22 Х. П. нѣлзе, и приб. бяше. 23 Х. П. под горы. 24 Х. П. възыдоша. 25 Х. П. видѣвше. 26 Х. П. съцноушас. 27 Х. П. рекоучи. 28 Х. П. зде. 29 Х. П. къ. 30 Х. П. иже. 31 Х. П. кыевъ. 32 Х. П. приб. и. 33 Х. П. что. 34 Х. П. кыевъ. 35 Х. П. пріателіи. 36 Х. П. сътворъ. 37 Х. П. володимеръ. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. оустрѣте. 40 Х. П. въдавъ. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. володимерко. 43 Х. П. приб. всеволодоу. 44 Х. П. сребра. 45 Х. П. много гл(агол)авъ. 16 П. опущено. 47 Х. П. оумилен. 48 Х. П. себѣ. 49 Х. П. целовал. 50 Х. П. приб. и. 51 Х. П. възвороти. 52 Х. П. приб. и. 53 Х. П. въ свояси. 54 Х. П. сребро. 55 Х. единъ прія, П. един пріа. 56 Х. раздаа. 57 Х. П. часть. 58 Х. П. приб. и. 59 Х. П. бяше. 60 Х. П вълодимероу. 61 Х. П. тисмяницю. 62 Х. П. врѣмя. 63 Х. П. вълодимер. 64 Х. П. совокоупи.

315

Примѣчанія: А Буквы ме написаны надъ строкой. Б Буква ц передѣлана въ ч. В Сюда относится вставка на верхнемъ полѣ: оному же тог не хотящю; она замѣнила вставку на правомъ полѣ: оном тог н...тящоторая зачеркнута). Г Буквы со написаны по стертому мѣсту. Д Буква и написана по соскобленному мѣсту. Е Буква д передѣлана изъ р, а р, кажется, изъ п. Ж Буква ч передѣлана въ ц . З Такъ въ рукописи. И Передѣлано въ не прия: п передѣлано въ н, а буквы еп приписаны надъ строкой.


про сн҃а ѡже 1 сѣде сн҃ъ его 2 Володимири 3 . и почаста на сѧ искати винъı . и Володимерко А възверже емоу грамотоу хрс̑тьноую 4 . Всеволодъ же с брат̑ею иде на нь . того же лѣта ходиша Ѡлговичи на Володимирька 5 . Всеволодъ съ братома 6 съ Игоремь 7 Ст҃ославомъ . Двд҃вць Б 8 Володимиръ 9 . и Вѧчеславъ . Володимеричь . Мьстиславича два Изѧславъ Ростиславъ . и Ст҃ославъ Всеволодичь 10 . Всеволодковича два . Борисъ и Глѣбъ . и Глѣбовичь Ростиславъ . и Володиславъ Лѧдьскии 11 кн҃зь . идоша на многогл҃иваго . Володимирка 12 и волею 13 ноудѧще его приѣхати къ Всеволодоу . поклонитисѧ емоу 14 В. а Оугръı приведшю емоу 15 . к собѣ Г в помочь . и бъıша емоу нѣ 16 на коую же ползоу и ста Всеволодъ по сеи сторонѣ града . а Володимиръ 17 ста ѡб оноу стороноу сшедъ с 18 горъı . а межю ими рѣка Бѣлка . и повелѣ имъ 19 Всеволодъ . чинити гати . комоуждо своемоу полкоу . и заоутра . переидоша рѣкоу . и взѧша . горъı за Володимеромъ . Володимерь же мнѧ 20 . ӕко к немоу идоуть . и ста исполчивъсѧ передъ 21 городомъ . на болоньи симъ же бѧше 19 . полкомъ нѣлзѣ 22 битисѧ . с ними тѣснотъı ради . зане бѧхоу болота пришли . по ѡли на подъ горъı 23. тѣм же взидоша 24 Роустии полци на горъı . и заидоша ѿ Перемъıшлѧ и ѿ Галича видивше 25. же то Галичане . съчьпоуша 26 рекоуче 27. мъı сде 28 стоимъı .

316

а ѡнамо женъı наша возмоуть и поча Володимеръ слати ко 20 Игореви . ѡже 30 . мѧ оумиришь съ братомъ . /л.117/ то по Всеволожи животѣ помогоу ти про Киевъ 31 . и тако прельсти Игорѧ . Игорь же нача молитис̑ къ Всеволодоу 32 . молбою и гнѣваӕсѧ река . не хощеши ми добра . про што 33 ми ѡбреклъ еси Киевъ 34 . а приӕтьльи 35. ми не даси Д приимати . и послоуша его Всеволодъ томъ же дн҃и створи 36 миръ к вечероу . и въıѣха Володимиръ 37 и поклонисѧ Всеволодоу . Всеволодъ же и 38 . оусрѣте 39 и съ своею брат̑ею . и вда 40 Всеволодоу 41 Володимирко 42 . за троудъ 43. ҂а҃ . и . у҃ . гривенъ серебра 44 . переди Е много гл҃ивъ 45 . а послѣди много . заплативъ . тѣмь бѧше и 46 оумоленъ 47 . Всеволодъ же . цѣловавъ его . с брат̑ею . и примиривъ его к собѣ 48 . рекъ емоу се чѣлъ Ж 49 еси . к томоу не съгрѣшаи 50 . възворити 51 З емоу Всеволодъ Оушицю 52 Микоулинъ . и възвратишасѧ . во своӕси 53 . срѣбра 54 же . собѣ Всеволодъ приӕ В ѡдинъ 55 . но раздаӕ 56 брат̑и на части 57 . Вѧчеславоу 58 Ростиславоу Изѧславоу и всѣи своеи братьи . кто же бѧшеть 59 с нимъ бъıлъ . на тоу же зиму въшедшю Володимироу 60 в Тисмѧничю 61 на ловъı . в то же веремѧ 62 послашасѧ Галичане по Ивана . по Ростиславича въ Звенигородъ и въведоша к собѣ в Галичь . Володимиръ 63 же слъıшавъ . съвкоупи 64 дроужиноу

Варіанты: 1 Х. П. ко. 2 Х. П. выездячи. 3 Х. П. біяхуся (съ б. юс.). 4 Х. П. приб. три д(ь)ни. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. мясопоустную. 7 Х. П. ня. 8 Х. П. з. 9 П. опущено. 10 Х. вана. 11 Х. П. города. 12 Х. П. нѣлзе. 13 Х. П. възвратитися. 14 Х. П. въ. 15 Х. П. къ. 16 Х. П. приб. къ. 17 Х. П. приб. а. 18 Х. П. володимером. 19 Х. П. приб. емоу. 20 Х. П. маслопоустноую. 21 Х. П. иссѣче; въ Х. передъ этимъ въ концѣ страницы повторено изсѣче. 22 Х. П. показни. 23 Х. П. тое. 24 Х. П. зимы. 25 Х. П. вноуци. 26 Х. П. володимера. 27 Х. П. дроугоую. 28 Х. П. ярославича. 29 Х. одноа, П. одноя. 30 Х. П. недли. 31 Х. П. ц(е)ркви. 32 Х. каневскаа, П. каневская. 33 Х. П. приб. и. 34 Х. П. володимера, и приб. и. 35 Х. П. пріидоша, и приб. къ. 36 Х. П. кыевоу. 37 Х. П. опущено. 38 Х. Н. володимеръ. 39 Х. П. кыевѣ. 40 Х. П. я. 41 Х. П. иже. 42 Х. П. събѣ. 43 Х. П. кыевъ. 44 Х. П. замышлявшоу. 45 Х. П. всѣм. 46 Х. П. оу. 47 Х. П. володимеръ. 48 Х. П. къ. 49 Х. П. вам. 50 Х. П. даати. 51 Х. П. з. 52 Х. П. володимером. 53 Х. П. мьстиславич. 54 Х. П. приб. и. 55 Х. П. володимера. 56 Х. П. сред. 57 Х. П. земля. 58 Х. П. болеславъ. 59 Х. П. мьжекоу. 60 Х. П. стоячи. 61 Х. П. опущено. 62 Х. П. приб. и. 63 Х. П. всѣм. 64 Х. П. брату. 65 Х. П. възвратищас. 66 Х. П. зимы. 67 Х. П. моуромѣ.

317

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи вм. показни. Б Надъ ла надписано позже в подъ дугой. В Здѣсь въ подлинникѣ оставлено семь пустыхъ строкъ. Г Такъ въ рукописи вм. я.


и прииде на нь к 1 Галичю . и ста ѡколо города . и въıѣздѧче 2 из города бьӕхоусѧ 3 крѣпко . и мнози падахоу ѿ ѡбоихъ . и бишасѧ 4 ѡль 5 г҃ 5 . нд̑елѣ 5 . в нд̑елю же мѧс̑поус̑ноую 6 на ночь . въıстоупи на нѣ 7 Иванъ . с 8 Галичанъı . и много бишасѧ . и побиша оу 9 Ивана 10 дроужинъı много . и застоупиша и ѿ града 11 . и нелзѣ 12 бѧше възъвратитисѧ 13 емоу оу 14 градъ . и пробѣже сквозѣ полкъ к Доунаю и ѿтоуда полемъ прибѣже ко 15 Всеволодоу 16 . Киевоу . 17 Галичане же всю недѣлю бишасѧ по Иванѣ . с Володимиром̑ 18 . и ноужею ѡтворишасѧ 19 . в нд̑е маслопоус̑ю 20 . Володимеръ же вшедъ в Галичь . /л.117об./ многъı . люди исѣче 21 . а инъıӕ по 22 А казнью злою . тои 23 же зимѣ 24 Всеволодъ ѿда двѣ Всеволодковнѣ . Володимери вноуцѣ 25. единоу за Володимира 26 [II, 21] за Двд҃вича . а другоу 27 за Ӕрослалича 28 Б . за Дюрдѧ . ѡбѣ ѡдинои 29 недѣлѣ 30 . в то же лѣт̑ заложена бъıс̑ црк҃ъı 31 Канѣвьскаӕ 32 . ст҃го Геѡргиӕ . Всеволодомъ кн҃земъ . мс̑ца июнѧ въ ѳ҃ дн҃ь

В лѣто ҂s҃ х҃ н҃ г҃ [6653 (1145)] Посла Всеволодъ по братью свою 33 по Игорѧ и Ст҃ослава и по Двд҃вича . по Володимира 34 . Изѧслава . и придоша 35 Киевоу 36 и тогда ӕвисѧ звѣзда привелика . на западѣ испоущающи лоуча ❥ В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и 37 намъ 37 . Володимиръ 38 посадилъ Мьстислава . сн҃а своего . по собѣ в Киевѣ 39 а

318

Мьстиславъ Ӕрополка брата своего . а се а 40 Г мольвлю ѡже 41 мѧ Бъ҃ поиметь . то азъ по собѣ 42 даю . братоу своемоу . Игореви Киевъ 43 . и много замъıшлѧвъ 44 Изѧславоу Мьстиславичю ноужа бъıс̑ цѣловати крс̑тъ и сѣдшимъ всеи 45 братьи въ 46 Всеволода . на сѣнехъ . и реч̑ имъ Всеволодъ . Игорю цѣлоуи кр҃тъ ӕко имѣти братью въ любовъ . а Володимиръ 47 и Ст҃ославъ . и Изѧславъ цѣлоуите крс̑тъ ко 48 Игореви . что въı 49 начнеть даӕти 50 . но по воли а не по ноужи . и цѣловаша на всеи любви крс̑тъ . и реч̑ имъ Всеволодъ повабливаеть мене . Володиславъ Лѧдьскии кн҃зь . на брата своӕ и реч̑ Игорь не ходи тъı . но поидемъ мъı и иде Игорь с братомъ . своимъ Ст҃ославомъ . и с 51 Володимиромъ 52 . а Изѧславъ Мьстислаличь 53 Б разболѣсѧ 54 не иде . из Володимирѧ 55 . Ст҃ославъ Всеволодичь . иде . и идоша на середъ 56 земли 57 . Лѧдьское . наидоша брата два . Владиславлѧ . Болесла/л.118/ва 58 . и Мъжекоу 59 стоӕча 60 за болотомъ . и переѣхавша на сю стороноу . и поклонистасѧ Игореви . и 61 съ братьею его . и цѣловавъше крс̑тъ межи собою и тако рекоша аще кто перестоупить крс̑тьное цѣлование 62 на того . бъıти всимъ 63 . и даста брата 64 своемоу Владиславоу . д҃ городъı . а Игореви съ братьею Визноу . и тако оузвратишасѧ 65 въ своӕси . многъ полонъ вземъше . тои же зимѣ 66 оумре . Ст҃ославъ сн҃ъ Ӕрославль . оу Мюромѣ 67 . а братъ его Ростиславъ сѣде

Варіанты: 1 Х. П. к резаню. 2 Х. П. меншаго. 3 Х. П. зимы. 4 Х. П. лядскыи. 5 Х. П. петрока. 6 Х. П. ослѣпи, и приб. его. 7 Х. П. врѣза. 8 Х. П. разграби. 9 Х. П. з. 10 Х. П. землѣ. 11 Х. П. іеѵглское. 12 Х. П. роускаго. 13 Х. П. въсхити. 14 Х. П. не по колицех. 15 Х. П. презри. 16 Х. П. гробници. 17 Х. П. приб. х (т. е. 600). 18 Х. П. совокоупи. 19 Х. П. игора. 20 Х. П. кыевѣ. 21 Х. П. съ. 22 Х. П. володимером, и приб. и. 23 Х. П. мьстиславича. 24 Х. П. с(ы)новца. 25 Х. П. зятя. 26 Х. П. половци дикыа всѣ. 27 Х. П. множство. 28 Х. приб. и. Слова идоша к галичю, которыми начинается страница, повторены въ Х. въ концѣ предшествующей страницы. 29 Х. П. володимерка. 30 Х. П. дождь. 31 Х. П. конехъ. 32 Послѣ этого въ Х. П. пустая строка. 33 Х. П. к городоу. 34 Х. П. острогъ, и приб. в. 35 Х. П. приб. въ. 36 Х. П. звенигородци. 37 Х.. П. хотячи. 38 Х. П. володимерь. 39 Х. и изыма, П. изима. 40 Х. П. в. 41 Х. П. перетен наполь верже. 42 Х. П. из города. 43 Х. П. бити. 44 Х. П. без лъсти. 45 Х. П. видѣв. 46 Х. П. третіи. 47 Х. П. приб. вои. 48 Х. П. къ. 49 Х. П. по зори. 50 Х. П. поздноя вечри. 51 Х. П. коурии (въ Х. о стерто) елиисонъ. 52 Х. П. мтръ ег. 53 Х. П. къждо. 54 Х. П. разболѣся. 55 Х. П. опущено. 56 Х. себѣ. 57 Х. кыяны. П. кыаны. 58 Х. П. приб. имь. 59 Х. П. есмъ болен оуже велми. 60 Х. П. вам. 61 Х. П. братя моя. 62 Х. П. иметеся зан. 63 Х. П. поехаша. 64 Х. П. игоръ. 65 Х. П. в кыевъ. 66 Х. П. оугорскыи. 67 Х. П. кіаны всѣ. 68 Х. П. всѣ. 69 П. целоваша крсть к немоу.

319

Примѣчанія: А Буква и послѣ в написана по соскобленному а или л. Б Буква е написана надъ строкой позже. В Буква ч передѣлана въ ц. Г Буква я послѣ т написана поверхъ другой (кажется, поверхъ о); надстрочное г слова своег надписано позже. Д Это слово написано по стертому мѣсту. Е Здѣсь въ подлинникѣ семь строкъ оставлены пустыми. Судя по Воскр. (П. С. Р. Л. VIII, 34), здѣсь читалось то, что было разсказано выше подъ 6652. (с. 315—316), и далѣе: «поиде Всеволодъ съ своею силою ко Звенигороду, и ста по сей сторонѣ города... приступльше» (же къ городу). Ж Это слово приписано на лѣвомъ полѣ. З Буква ч написана по соскобленному ц. И Буква ч передѣлана въ ц. 1 Буквы ре написаны по стертому мѣсту. К Надъ конечнымъ ц позже приписано с подъ дугой. Л На среднемъ полѣ приписано воі. М Это слово написано надъ строкой. Н Надъ ла буква в надписана позже подъ дугой. О Конечное ѣ передѣлано въ ъ.


на столѣ а Рѧзаню 1 послаша мѣншего 2 Ростиславича А Глѣба . Тои же зимѣ 3 . Владиславъ Лѧдьскии 4 кн҃зь емъ моужа своего . Петрка 5 Б ислѣпи 6 . а ӕзъıка емоу оурѣза 7 и домъ его розъграби 8 . токмо съ женою и съ 9 дѣтьми . въıгна . изъ земли 10 своеӕ . и иде в Роусь ӕкоже еоуанглс̑кое 11 слово гл҃еть . еюже мѣрою мѣрить възмѣрить тис̑ тъı емъ Роуского 12 кн҃зѧ лестью . Володарѧ . и оумоучивъı и и имѣние его оусхъıти 13 . все егоже Бъ҃ по нѣколицѣ 14 дн҃евъ не призрѣ 15 ѡ немже бѣ в заднихъ лѣтѣхъ писано . В то же лѣто перенесе бл҃говѣрнаӕ кнѧгини Ѡлена . Ӕска кн҃зѧ своего Ӕрополка . из гробницѣ 16. въ црк҃вь ст҃го Андрѣӕ . и положи его оу Ӕнкъı ❥

В лѣто ҂s҃ 17 н҃д .[6654 (1146)] Всеволод̑ съвкоупи 18 братью свою . Игорѧ 19 и Ст҃ослава же ѡстави в Киевѣ 20 . а со 21 Игоремъ иде к Галичю и съ Двд҃чема . и съ Володимиромъ 22 . съ Вѧчеславомъ . Володимеричемъ . Изѧславъ и Ростиславъ . Мьстислалича 23 Н. сн҃овчѧ 24 В его . и Ст҃ослава поӕ сн҃а своего . и Болеслава Лѧдьскаго кн҃зѧ . зѧтѧ 25 Г своег̑ Г . и Половцѣ дикѣи вси 26 . и бъıс̑ многое множество 27 вои 28 . идоша к Галичю на Володимирка 29 . и бъıс̑ дожчь 30 и стече снѣгъ Би҃имъ промъıсломъ . и тако идѧхоу на Д колихъ 31 Д и на санехъ . Е 32 . /л.118об./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

къ Ж родоу 33 и пожгоша . ѡколо его. ѿ ѡстръгъ 34 [II, 22] первъıи дн҃ь . а 35 въторъıи дн҃ь створиша вѣче З Звенигородьчи И 36 . хотѧче 37 сѧ передати и бѣ оу нихъ воевода Володимирь 38 моужь Иванъ Халдѣевичь . изома 39 оу 40 нихъ моужи г҃ . и оуби ӕ и когождо ихъ перетенъ І наполъ поверже 41 . ӕ . исъ града 42. тѣмь и загрози имъ . и начаша сѧ Звенигородьци ѿтолѣ бити 43 К безъ льсти 44 видивъ 45 же то Всеволодъ . нача доспѣвати ӕко взѧти городъ . въ г҃ 46 . же дн҃ь пристоупиша . вси Л 47 ко 48 градоу . по зорѧмъ 49 бишас̑ до поздьноѣ вечернѣ 50 и зажгоша городъ въ М трехъ мѣстехъ . гражане же Би҃ею помощью оугасиша . Бъ҃ же и ст҃аӕ Бц҃а избави городъ . ѿ лютъıӕ рати . и възваша . коури . иелисонъ 51 . с радостью великою хвалѧще Ба҃ и прчс̑тоую его мт҃рь 52 и ѿтоудоу възвратишасѧ . кождо 53 въ своӕси . Всеволодъ . же . пришедъ в Киевъ . разболисѧ 54 . и посла по 55 брата своего по Игорѧ и по Ст҃ослава . и бъıс̑ велми боленъ и ста подъ Въıшегородомъ въ Ѡстровѣ . и Всеволодъ же призва к собѣ 56 Киӕне 57 . и нача 58 молвити азъ есмь велми боленъ 59 . а се въı 60 братъ мои 61 Игорь . имѣтес̑ по нь 62 . ѡни же рекоша кн҃же ради сѧ имемь . и поӕша 63 Игорѧ 64 в Киевѣ 65 О . иде с ними подъ Оугорьскии 66 и съзва Киӕнѣ . вси 67 ѡни же вси 68 цѣловаша . к немоу крс̑тъ 69

Варіанты: 1 Х. П. рекоучи. 2 Х. П. приб. к. 3 Х. П. цѣловаша. 4 Х. П. крсть. 5 Х. П. вышегородци. 6 Х. П. приб. и. 7 Х. П. сыи. 8 Х. П. двдвичема. 9 Х. П. крстном цѣлованіи. 10 Х. П. опущено. 11 Х. П. въ . оутріи. 12 Х. П. приб. и. 13 Х. П. въ. 14 Х. П. къ кыевоу. 15 Х. П. кіаны всѣ. 16 Х. П. целоваща. 17 Х. П. крсть. 18 Х. П. съвокоупишас. 19 Х. П. божници. 20 Х. П. послашас. 21 Х. рекоучи, П. рекоучи. 22 Х. П. поиди. 23 Х. П. приб. и. 24 Х. П. тивона. 25 Х. П. ратьшю. 26 Х. П. тивона. 27 Х. П. вышегородскаго. 28 Х. П. рекоучи. 29 Х. П. ратьша. 30 Х. П. погоубилъ кыевъ. 31 П. с(вя)тослава. 32 Х. П. крсть. 33 Х. П. за. 34 Х. П. если. 35 Х. П. да. 36 Х. П. азъ. 37 Х. П. насиліе. 38 Х. П. если. 39 Х. П. тивон. 40 Х. П. я. 41 Х. П. а. 42 Х. П. крсть. 43 Х. П. кыяне. 4444 Х. П. конеи. 45 Х. П. наша (въ Х. исправлено въ начаша). 46 Х. П. приб. крсть. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. з. 49 Х. П. иже. 50 Х. П. приб. и. 51 Х. П. поимавь. 52 Х. лоучшіе, П. лоучшее. 53 Х. П. мужи (съ б. юс.). 54 Х. П. кіаны. 55 Х. П. приб. къ. 56 П. своиму. 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. крсть. 59 Х. П. иже. 60 Х. П всѣх их. 61 Х. П. братни, и приб. и. 62 Х. П. ратшинъ. 63 Х. П. грабити. 64 П. мечникы. 65 Х. П. опущено. 66 Х. П. оутѣши. 67 Х. П. время. 63 Х. приписано позже: мстиславичу. 69 Х. П. поялъ. 70 Х. П. крстном. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. опущено, и приб. сътвори. 73 Х. П. кыяном.

321

Примѣчанія: А Буква ь передѣлана позже въ е. Б Конечное я написано по соскобленному другимъ почеркомъ. В Буква ц передѣлана въ ч, а е въ и. Г Здѣсь въ подлинникѣ написано вторично на гороу, но соскоблено. Д Здѣсь виденъ слѣдъ соскобленной буквы (вѣроятно и: искоупишася). Е Это слово передѣлано позже въ то. Ж Буква с написана позже по соскобленному (ц или ч? аче?). З Буква ъı соскоблена, по соскобленному написано а, надъ строкой подъ дугой прибавлено мъ (вамъ). И Здѣсь вставлено позже і. І Это слово передѣлано въ все их: буква е вставлена позже. К Надъ о надписано позже в подъ дугой (ярославль). Л Буква а позже переправлена въ ъ (зъ). М Буква л подъ дугой надписана, кажется, позже. Н Подъ буквой ц видно стертое ч. О Между у и ж вставлена точка.


рекоуче 1 тъı намъ кн҃зь . и ӕшас̑ по нь льстью А . заоутрии же дн҃ь ѣха Игорь 2 . Въıшегородоу . и цѣловаше 3 к немоу хрс̑тъ 4 Въıшегородьцѣ 5 . Всеволодъ же 6 еще съı 7 в животѣ . своемъ посла . къ Изѧславоу . Мьстиславичю . Володислава зѧтѧ Б своего . а къ Двд҃цема В 8 Мирослава . Андрѣевича . река стоите ли въ хрс̑тьномъ цѣлованьи 9 Н оу брата своего оу 10 Игорѧ . и рѣша стоимъı . въ вътрѣи 11 же дн҃ь прѣста /л.119/ висѧ Всеволодъ . мс̑ца авгоуста . въ а҃ днь и спрѧтавше тѣло его и положиша 12 . оу 13 црк҃ви ст҃ою мчн҃ку Игорь же ѣха Киевоу 14 . и созва Киӕне вси 15 на гору Г на Ӕрослаль К дворъ . и цѣловавше 16 к немоу хр҃тъ 17 и пакъı Д скоупишасѧ18. вси Киӕне . оу Тоуровъı божьницѣ 19 и послаша 20 по Игорѧ . рекоуче 21 кн҃же поѣди 22 к нам̑ Игорь же поемъ брата своего Ст҃ослава . и ѣха к ним̑ . и ста съ дроужиною своею . а брата своего Ст҃ослава 23 посла к нимъ оу вѣче . и почаша Киӕне складъıвати виноу на тиоуна 24 на Всеволожа . на Ратью 25 и на другаго тивоуна 26 Въıшегородьского 27 . на Тоудора рекоуче 28 Ратша 29 нъı погоуби Киевъ 30 . а Тоудоръ Въıшегородъ . а нъıнѣ кн҃же Ст҃ославе 31 цѣлоуи намъ хрс̑тъ 32 и за Л 33 братомъ своимъ . аще 34 комоу нас̑ боудеть ѡбида да Е 35

322

тъı прави . Ст҃ославъ же реч̑ имъ . ӕзъ 36 цѣлоую крс̑тъ за братомъ своимъ . ӕко не боудеть въı насильӕ 37 никоторого же . а (с)е Ж 38 въı З и тивоунъ 39 а 40 по вашеи воли . Ст҃ославъ же съсѣдъ с конѧ . и 41 на томъ целова хрс̑тъ 42 к нимъ оу вѣчи Киӕне 43 же вси съсѣдше с конь 44 и 44 начаша 45 молвити . братъ твои кн҃зь и тъı и на томъ цѣловаше 46 . вси Киӕне хс̑ртъ 47 и с 48 дѣтми . ѡже 49 подъ Игоремь не льстити И 50 подъ Ст҃ославомъ и Ст҃ославъ поима 51 лоутшѣи 52 моужѣ О 53 Киӕнѣ 54 . и ѣха с ними 55 братоу своемоу 56 Игореви . и реч̑ брате на томъ азъ . цѣловал̑ М к 57 нимъ 57 хрс̑тъ 58 . ѡже 59 ти ӕ имѣти въ правдоу и любити . Игорь же съсѣдъ с конѧ . и цѣлова к нимъ крс̑тъ на вси 60 І воли . и на братьнии 61 . ѣха на ѡбѣдъ . ѡни же оустремишасѧ . на Ратьшинъ 62 дворъ грабить 63 . и на мѣчьникъı 64. и 65 посла 65 к 65 ним̑ 65 Игорь брата своего Ст҃ослава съ дружиною . и ѡдва оутиши 66 . в то же веремѧ 67 посла . Игорь . къ Изѧславоу реч̑ 68. се брата нашего Бъ҃ понѧлъ 69. а стоишь ли въ [II, 23] хрс̑тьномъ 70 целованьи . ѡнъ же ни ѿвѣта емоу не 71 дасть 72 . противоу тои рѣчи . ни посла к немоу поусти . и не оугоденъ /л.119об./ бъıс̑ Киӕномъ 73 Игорь .

Варіанты: 1 Х. П. рекоучи. 2 Х. П. хочем. 3 Х. П. совокоупи. 4 Х. П. приб. и. 5 Х. П. въ с(вя)том. 6 Х. П. михаиле. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. еѵфиміа. 9 Х. П. зароуба. 10 Х. П. пороусе. 11 Х. П. поедь но. 12 П. въ образѣ. 13 П. ми. 14 Х. П. дръновомоу. 15 Х. П. совокоупишас. 16 Х. П. приб. и. 17 Х. П. белогородци. 18 Х. П. рекоучи. 19 Х. П. приб. поедь. 20 Х. П. а оу волговичь (вольговичь). 21 Х. П. приб. быти. 2222 Х. П. Слова томъ мѣстѣ... акъı в задничи въ Х. П. опущены. 23 Х. П. где. 24 Х. П. приб. и. 25 Х. П. опущено. 26 Х. есмы, П. есмо. 27 Х. П. хрстіаны. 28 Х. П. братіе. 29 Х. П. есмь. 30 Х. П. старѣишаго. 31 Х. П. приб. свою. 32 Х. П. положю. 33 Х. П. опущено 34 П. приб. и. 35 Х. П. братома. 36 Х. П. володимероу, и приб. и. 37 Х. П. братя. 38 Х. П. крстном. 39 Х. П. волости. 40 Х. П. поити. 41 Х. П. приб. и. 42 Х. П. позва. 43 Х. П. опущено. 44 П. воитѣшича. 45 П. было. 46 Х. П. будета (съ б. юс.), и приб. и. 47 П. приб. нем. 4848 Х. П. дръ ты. 49 Х. П. како еси. 50 Х. П. дръжалъ. 51 Х. П. всекозненныи. 52 Х. П. діаволъ. 53 Х. П. любве. 54 Х. П. приб. въ 55 Х. П. съвѣтом, и приб. ко. 56 Х. П. тисячьскому. 57 Х. П. съвѣщаста. 58 Х. П. свѣтт. 59 Х. съ кыяны, П. со кыяны. 60 Х. П. мъстиславичю. 61 Х. П. рекоучи. 62 Х. П. опущено. 63 Х. П. двдвича. 64 П. своег. 65 Х. П. тіи. 66 Х. П. льстити. 67 Х. П. цѣловал. 68 Х. П. крсть. 69 Х. П. опущено. 70 Х. П. володимером. 71 Х. П. чернѣговскіи. 72 Х. П. прозвѵтером.

323

Примѣчанія: А Передѣлано изъ хотячемъ: тяч соскоблено, а щ надписано надъ ч позже. Б Буква м соскоблена и по ней написано г вятогъ). В Буква ѣ переправлена въ а. Г Передѣлано въ совкоупишася: надъ ск написано о, к передѣлано въ в, надъ оу надписано подъ дугой к. Д Буква ч передѣлана въ ц. Е Поверхъ ч написано щ. Ж Передѣлано въ олговичѣвь: ь послѣ ч переправленъ въ ѣ, а надъ строкой подъ дугой написано вь. З Буква у вставлена позже. И Переправлено въ олговичев: ь передѣланъ въ е, а в надписано подъ дугой. І Буква ц передѣлана въ ч. К Буква ч передѣлана въ ц. Л Буква и передѣлана въ ю. М Буква ц передѣлана въ ч. Н Буква ч передѣлана въ ц. О Буквы сл передѣланы изъ другихъ. П Передѣлано въ еси: а именно с надписано подъ дугой надъ строкой. Р Здѣсь надъ строкой подъ дугой позже написано в. С Надъ а надписано позже в подъ дугой. Т Такъ въ рукописи.


и послашасѧ къ Переӕславлю къ Изѧславоу . рекоуче 1 поиди кн҃же к намъ хощемъ 2 А тебе . Изѧславъ же се слъıшавъ . и съвъкоупи 3 воӕ своӕ 4 . поиде на нь . нс Переӕславлѧ . вземъ млт҃воу оу ст҃омъ Б 5 Михаилѣ В 6 . оу епс̑па оу 7 Ефимьӕ 8 . и переиде Днѣпръ оу Зараба 9 . и тоу прислашасѧ к немоу Чернии Клобоуци . и все Поросье 10 . и рекоша емоу тъı нашь кн҃зь а Ѡлговичь не хочемъ . а поѣди 11 в борзѣ 12 а мъı 13 с тобою . и поиде Изѧславъ къ Дерновоумоу 14 . и тоу скоупишасѧ 15 Г вси 16 Клобоуци . и Поршане . томъ же мѣстѣ . прислашас̑ к немоу Бѣлогородьчи 17 Д . и Василевци . тако же рекоуче 18 Е поиди тъı нашь кн҃зь 19. а Ѡлговичь Ж 20 не хочемъ 21 . томъ 22 мѣстѣ . приѣхаша ѿ Киӕнъ моужи . нарекоуче З тъı нашь кн҃зь . поѣди Ѡлговичь И не хоцемъ І. бъıти акъı в задничи 22 К. кде 23 оузримъ стѧгъ твои 24 тоу и 25 мъı с тобою готови есмь 26 . Изѧславъ же събравъсѧ на поли . и хрс̑тьӕнъıӕ 27 и поганъıӕ . и реч̑ имъ брат̑е 28 Всеволода есми 29 имѣлъ въ правду брата старишаго 30 . занеже ми братъ и зѧть . старѣи мене ӕко ѡц҃ь . а съ сими како ми Бъ҃ дасть . и сила животворѧщаго крс̑та да любо си головоу 31 положи Л 32. передъ вами любо си 33 . налѣзоу столъ дѣда своего . и ѿц҃а своего .

324

и то рекъ 34 поиде на нь . Игорь же посла къ братама 35 своима . Володимироу 36 Изѧславоу . и реч̑ стоита ли брата 37 оу мене . оу хрс̑тьномъ 38 цѣловании . ѡна же и въспросиста . оу него волостии 39 много . Игорь же има вда . и повелѣ има ити 40 к собѣ . ѡна же 41 поидоста . Игорь же посла 42 О Оулѣба . и 43 Ивана Воитишича 44. и реч̑ има како еста бъıла 45 оу брата моего . тако же боудете 46 оу мене 47 . а Оулѣбови реч̑ держи 48 тъı 48 тъıсѧчю . какъ еи П 49 оу брата моего держалъ 50 . всекозненъıи 51 же дьӕволъ 52 . не хотѧ любви 53 межю братьею . и 43 вложи Р 54 срд̑це злъıмъ свѣтькомъ 55 Оулѣбови . тъıсѧчьскомоу 56 . Иванови Воитишичю иже свѣщаста 57 свѣ/л.120/тъ 58 золъ съ Киӕнъı 59 на кнѧзѧ своего . и почаста сѧ слати къ Изѧславоу . Мьстислаличю 60 Е . рекоче 61 Т поиди кн҃же в борзѣ . ндета ти 62 Двд҃вца 63 М Игореви в помочь иже бѧхоу великоу чс̑ть приимали ѿ Всеволода . и ѿ брата его 64 . ти 65 же почаша лестити 66 подъ кн҃земъ своимъ . Изѧславъ же Двдв҃чь ѣха в борзѣ . чѣловалъ Н 67 бо бѧше хрс̑тъ 68 оу ст҃го Сп҃са съ братомъ с 69 Володимиромъ 70 . къ Игореви . и къ братоу его Ст҃ославоу . епс̑пъ же Черниговьскии 71 Ѡнофрии . прозвитеромъ 72 своимъ реч̑ аще кто сего крс̑ть-

Варіанты: 1 Х. П. опущено. 2 Х. П. да. 3 Х. П. господскыма. 4 Х. П. праздникома. 5 Х. П. д(ь)нии, и приб. и. 6 Х. П. крстное. 7 Х. П. целованіе. 8 Х. П. началници. 9 Х. П. съвѣтоу. 10 Х. П. томоу зломоу. 11 Х. П. преже. 12 Х. П. тысячскыи. 13 Х. П. приб. и. 14 Х. П. полочанин. 15 Х. П. хилич. 16 Х. П. совокупиша. 17 Х. П. съвѣщаша. 18 Х. П. измощи. 19 Х. П. къ. 20 Х. П. рекоучи. 21 Х. П. съвѣщали. 22 Х. П. есмы. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. кыяны. 25 Х. П. пориноучи. 26 Х. П. приб. и. 27 Х. П. в кыевъ. 28 Х. П. ко. 29 Х. П. рекоучи. 30 Х. П. поедь. 31 Х. П. възрѣвша. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. цѣловавъ. 34 Х. П. кыева. 35 Х. П. къ. 36 Х. П. валоу. 37 Х. П. кыяне ж. 38 Х. П. оу волговы могилы. 39 Х. П. множство. 40 Х. П. приб. и. 41 Х. П. еще. 42 Х. П. видѣвъ. 43 Х. приб. и другимъ почеркомъ сверху. 44 Х. П. иже. 45 Х. П. кыяне. 46 Х. П. тисячского. 47 Х. П. ошиб. речесъ. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. огороды. 50 Х. П. видѣвъ. 51 Х. П. поедте. 52 Х. П. во своа. 53 Х. П. опущено. 54 Х. П. яко. 55 Х. П. нас. 56 Х. П. розсудит (съ б. юс.). 57 Х. П. тисячскомоу. 58 Х. П. опущено. 59 Х. П. поедта. 60 Х. П. опущено. 61 Х. П. полкь. 62 Х. П. повергли. 63 Х. П. видѣв. 64 Х. П. всеволодічь. 65 Х. П. нелзѣ. 66 Х. П. надов. 67 Х. П. опущено. 68 Х. П. сухоа (с. б. юс.). 69 Х. П. стѣсниша. 70 П. половци. 71 Х. П. быс. 72 Х. П. въехаша. 73 Х. П. берендичи. 74 Х. П. слоудвы. 75 Х. П. дорогожичьскыа. 76 Х. П. всею. 77 Х. П. оулоучася. 78 Х. П. бѣже.

325

Примѣчанія: А Здѣсь видно соскобленное е (было крстъное). Б Буква ч передѣлана въ ц. В Передѣлано, кажется, изъ лихичъ: л переправлено въ х, а х въ л. Г Подъ дугой надъ строкой написано ово: совокоупиша. Д Буквы оу передѣланы въ во. Е Послѣднее а передѣлано изъ и. Ж Второе д передѣлано въ в. З Буква ъ написана надъ строкой древнею рукой. И Надъ ч написано позже с подъ дугой. І Такъ въ рукописи. К Буква ч передѣлана въ ц. Л Буква у вписана позже. М Надъ к позже написано с подъ дугой.


но А 1 цѣлованиӕ състоупить . а 2 проклѧтъ боудеть . гс̑дьскима 3 . в҃ı . празникома 4 . и по малѣ же дн҃ии 5 състоуписта Двд҃вча хрс̑тьного 6 цѣлованиӕ 7 . началничи Б 8 . же бъıша свѣтоу 9 зломоу томоу 10 ѡ нихъ же переже 11 рекохомъ . Оулѣбъ тъıсѧчкои 12 М же 13 Иванъ Воитишичь . и Лазорь Саковьскъıи . а въ Ст҃ославли полкоу . Василь Полачанинъ 14 І. и 1 Мирославъ Хиличь В 15 вноукъ и скоупиша Г 16 ѡколо себе Киӕнъı . и свѣщашасѧ 17 . како бъı имъ оузъмощи Д 18 перельстити кн҃зѧ своего . а къ 19 Изѧславоу послаша рекоуще 20 . поиди кнѧже . свѣщали 21 ти сѧ есмь 22 рекоуще 23 . с Киӕнъı 24 . хочемъ пориноути 25 стѧгъ побѣгноути 26 . с полкомъ своимъ въ Киевъ 27 . къ 28 Игореви же и къ братоу его Ст҃ославоу . почаша лестью молвити . рекоуче 29 поѣди 30 противоу . Изѧславоу . Игорь же съ братомъ Ст҃ославомъ . [II, 24] възрѣста 31 на н҃бо и 32 рекоста . Изѧславъ чѣловалъ 33 К крс̑тъ к нама ӕко не подъзрѣти Киева 34 и прииде Изѧславъ ко 35 валови идеже есть Надово ѡзеро . оу Шелвова боркоу . и тоу ста полкъı подлѣ валъ 36 съ сн҃омъ . своимъ Мьстиславомъ . Киӕне же 37 ѡсобно сташа . въ Ѡлговъı могъıлъı 38 . многое множьство 39 . стоӕщимъ же 40 ѣще 41 полкомъ . межи собою . и видивъ 42 Игорь 43 . вси его вои . ѡже 44 Киӕне 45 пославшесѧ . и поӕша оу Изѧслава Е

326

тъıсѧчкого 46 и съ стѧгомъ . и приведоша и к собѣ . и потомъ переѣхавше /л.120об./ Берендичи чересъ 47 . Лъıбѣдь и 48 взѧша Игореви товаръı . передъ Золотъıми воротъı . и подъ ѿгородъı 49 І и . то видивъ 50 Игорь . ре братоу своему Ст҃ославоу . и снв҃цю своему Ст҃ославоу Всеволодичю поѣдите 51 брате въ своӕ 52 полкъı . а 53 како 54 нъı 55 с ними Бъ҃ росоудить 56 . и Оулѣбови тъıсѧчкомоу 57 своемоу и 58 Иванови Воитишичю тако же реч̑ поѣдита 59 въ своӕ полкъı . И 60 приѣхавъ же Оулѣбъ въ свои полокъ 61 . тако же Иванъ . и поверга 62 стѧгъı и поскочи къ Жидовьскъıмъ воротомъ . видивъ 63 же то Игорь . и Ст҃ославъ . и снв҃ець его Всеволододичь 64 Ж не смѧтошасѧ но поидоша противоу Изѧславоу . и нѣльзѣ 65 бъı имъ доѣха Надовомъ 66 ѡзеромъ . и поидоша на верхъ ѡзера . и тоу бъıша имъ пророви ѿ ѡзера . а дроузии исъ 67 Соухоѣ 68 Лъıбеди . и тоу Л сѧ . стѣсни 69 полци 70 . и бѣ 71 имъ в томъ пакость . и ѡто чина въѣхаша З 72 Берендици 73 взѧтъ полкоу . съ саблѧми и почаша ӕ сѣчи . и тоу побѣже Игорь . и Ст҃ославъ . въ Слоудовъı 74 . Дорогожьчьскиӕ 75 . и Изѧславъ же съ Мьстиславомъ сн҃омъ своимъ и съ своею 76 дроужиною . въѣха в нѣ в бокъ имъ . и начаша сѣчи и разлоучишас̑ дроугъ ѿ дроуга и съ Игоремь же не бѣ кто ѿлоучасѧ 77 . и вбѣже 78 Игорь в болото . Дорогожичьское . и

Варіанты: 1 Х. П. ногами. 2 Х. П. болит. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. кыевъ. 5 Х. П. оринѣ. 6 Х. П. монастырь. 7 Х. П. его. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. днѣпра. 10 Х. П. кыевского. 11 Х. П. въ. 12 Х. П. многым.

327


оугрѧзе под нимъ конь . и не може емоу ӕти . бѣ бо ногама 1 боленъ 2 . а Ст҃ославъ брат̑ его бѣжа . на оустье Деснъı за Днѣпръ . а Всеволодичь Ст҃ославъ Всеволодичь 3 вбѣже в Киевъ 4 къ ст҃ѣи Ѡрини 5 в манастъıрь 6 . и тоу и 7 ӕша и 8 . идоша до нихъ до Въıшегорода . и до Нѣпра 9 до оустьӕ Деснъı и до перевоза до Киевьского 10 . сѣкоуще ӕ . а дроугъıӕ во 11 водѣ избивахоу . и многимъ 12 падение бъıс̑ .


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.