[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 360-383.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 57 Х. П. х . нs (656). 58 Х. П. чернѣговоу. 59 Х. П. съвокоупя. 60 Х. П. пославь, и приб. и.

1 Х. П. оу стрыа. 2 Х. П. володимерьскыи. 3 Х. П. вся своя. 4 Х. П. чернѣговоу. 5 П. поле. 6 Х. П. стоаше. 7 Х. П. ис чернѣгова выити. 8 Х. П. володимеръ. 9 Х. П. тоу. 10 Х. П. боволося, и приб. и. 11 Х. П. любечю. 12 Х. П. здоума. 13 Х. П. любечю. 14 Х. П. любеча. 15 Х. П. любеча. 16 Х. П. пріидоша. 17 Х. П. володімеръ. 18 Х. П. со. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. резанскыи. 22 Х. П. пріидоша. 23 Х. П. с ними. 24 Х. пришедше. П. пришедше. 25 Х. П. приб. и. 26 Х. П. полковъ. 27 Х. П. стрѣлци. 28 Х. П. біаху (съ б. юс.). 29 Х. П. быс. 30 Х. П. ночь. 31 Х. П. дъждь. 32 Х. П. наутріи. 33 Х. П. видѣвь. 34 Х. П. иже. 35 Х. П. нам. 36 П. быти. 37 Х. П. росплывает. 38 Х. П. иде. 39 Х. П. онои. 40 Х. П. приб. къ. 41 Х. П. кыевоу, и приб. идоущу (съ б. юс.) ж изяславоу по онои сторонѣ днѣпра къ кыевоу. 42 Х. П. вмѣсто на борзѣ въ Х. П. на бороу. 43 Х. П. възьехаша. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. на озеро, и приб. и. 46 Х. тоу ся обломиша, П. и тоу ся обломися. 47 Х. оутопе, П. оутоне. 48 Х. П. нѣколко. 49 Х. П. пришед. 50 П. Х. къ кыевоу. 51 Х. П. животворящего. 52 Х. П. къ братоу своемоу ростиславоу. 53 Х. П. являа. 54 Х. П. олговичи. 55 Х. П. есмь. 56 Х. П. къ чернѣговоу ходилъ. 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. олгове, и приб. поли. 59 Х. П. есмъ. 60 Х. П. опущено. 61 Х. П. къ. 62 Х. П. выити. 63 Х. П. битися. 64 Х. П. оттуда (съ б. юс.). 65 Х. П. къ любечю. 66 Х. разыиде, П. разыиде. 67 Х. П. нам. 68 Х. П. нѣлзе. 69 Х. П. нам. 7070 Х. П. полком бити. 71 Х. П. дождь. 72 Х. П. быс. 73 Х. П. днепри. 74 Х. П. опущено. 75 Заскобленное въ Х. П. опущено. 76 Х. П. опущено.


Примѣчанія: А Буква ь передѣлана позже въ ъı. Б Буква в передѣлана въ у. В Буква ц написана поверхъ стертаго ч. Г Буквы но въ словѣ ночь приписаны надъ строкой. Д Все слово написано по стертому (передѣлано изъ ха съ титломъ надъ х?). Е Буква ъı передѣлана изъ другой. Ж Заскобленное зачеркнуто въ рукописи. З Это слово написано по стертому мѣсту. И Буквы хо написаны по стертому.


В лѣт̑ ҂s҃ н҃s 57 . [6656 (1148)] Пакъı поиде Изѧславъ к Черниговоу 58 . скоупѧ 59 силоу свою . и посла 60

361

поӕ полкъ оу стрьӕ А 1 своего Вѧчеслава из Оугоръ приведе полкъı в помочь собѣ . и Володимерьскии 2 полкъ приведе и скоупѧ вси свои 3 полкъı . Берендѣе и поиде к Черниговоу 4 . и пришед̑ ста на Ѡлговѣ поли 5 . и тоу стоӕша 6 . г҃ дн҃и и не смѣша и Щернигова въıти 7 противоу Изѧславоу Ст҃ославъ Ѡлговичь . и Изѧславъ и Володимиръ 8 Дв҃двича и Всеволодичь Ст҃ославъ Изѧславъ же то 9 стоӕ и пожьже всѧ села их̑ ѡли и до Боловоса 10 . нача Изѧславъ молвити . се есмъı села их̑ пожгли всѧ . и жизнь их̑ всю . и ѡни к намъ не въıидоуть . а поидемъ к Любчю 11 . идеже их̑ есть всѧ жизнь . и тако Изѧславъ вдоумавъ Б 12 поиде к Любчю 13 . идоша же до Любча 14 . е҃ дн҃ии и ста Изѧславъ оу Любча 15 . и в то веремѧ придоша 16 Володимиръ 17 Изѧслав̑ Дв҃двича и Ст҃ославъ Ѡлгович̑ съ 18 сн҃вцемъ своим̑ Ст҃ославомъ Ѡлговиче 19 съ 20 Всеволодичемъ . и Рѧзаньскъıи 21 придоша 22 кн҃зи и Половци с ним̑ 23 и есть рѣка оу Любча . и пришедше 24 сташа зало/л.132об./жившесѧ ею . и в нед̑лнъıи дн҃ь Изѧславъ исполчи воӕ своӕ 25 поиде противоу имъ . и нѣлзѣ бъı емоу их̑ полкомъ 26 доѣхати тою рѣкою . но стрѣлци 27 В сѧ ѡ ню бьӕхоуть 28 ѿ ѡбоихъ и бъıс̑ 29 на тоу (но)чь Г 30 дожчь 31 великъ

362

велми . на оутрѣи 32 же дн҃ь Изѧславъ видивъ 33 ѡже 34 Днѣпръ казитсѧ и реч̑ к моужемъ своимъ . къ Оугромъ . се съ симъ нъı 35 сѧ полком̑ нѣлзѣ бити 36 . сею рѣкою . а сѣмо сѧ за нами Днѣпръ росполиваеть 37 . а поидемъ за Днѣпръ . и то рекъ Изѧславъ поиде 38 за Днѣпръ в понедѣлникъ . и оутрии дн҃ь роушисѧ Днѣпръ . Изѧславъ же по ѡноѣ 39 сторонѣ иде 40 Киевоу 41 Оугрѣ же . на борзѣ 42 оуѣхаша 43 . и 44 на ѡзери 45 тоу ѡбломишас̑ 46 на ѡзерѣ и тоу их̑ потопе 47 николико 48 . Изѧславъ же приде 49 Киевоу 50. и похвали Ба҃ и силоу животворѧщаг̑ 51 крс̑та Д и посласѧ Изѧславъ к Ростиславоу братоу своемоу 52 и реч̑ емоу брат̑ ӕвлѧю 53 ти . на Ѡлгович̑ 54 есми 55 ходилъ . к Черниговоу 56 ходилъ 57 и на Ѡлговѣ 58 есми 59 стоӕлъ . и много есмь имъ зла оучинилъ землю их̑ 60 повоевалъ . есмь . и тоу ко 61 мнѣ не възмогоша въıти Е 62 битьсѧ 63 . полкомъ и ѿтоудоу 64 идохомъ к Любчю 65 . и тоу к нам̑ приѣхаша и разииде 66 нъı 67 с ними рѣка . и нѣльзѣ 68 бъı нъı 69 сѧ с ними тою рѣкою битьсѧ 70 полком̑ 70 и на тоу ночь бъıс̑ дожчь 71 . великъ и бѣ 72 на Днѣпрѣ 73 бъıс̑ 74 (дожчь великъ) Ж 75 . бѣ 76 ледъ З лихъ . и того дѣлѧ поидохомъ И на ѡноу стороноу и тако Бъ҃ . и ст҃аӕ Бц҃а и сила

Варіанты: 1 Х. П. животворящего. 2 Х. П. крста. 3 Х. П. приб. и. 4 Х. П. прошаю. 5 Х. П. здоровьи. 6 Х. П. помагает. 7 Х. П. время. 8 Х. П. володимеръ. 9 Х. П. брате. 10 Х. П. съмнѣся. 11 Х. П. ратію зряще. 12 Х. П. лежати. 13 Х. П. послы. 14 Х. своа, П. своя. 15 Х. П. крсть. 16 Х. П. приб. а. 17 Х. П. яко. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. опущено, и приб. на. 20 П. опущено. 21 Х. П. чернѣговоу. 22 Х. П. поли, и приб. и. 23 Х. П. пожеглъ. 24 Х. П. любеча. 25 Х. П. приб. ни. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. иже. 28 Х. П. мы. 29 Х. П. есмы. 30 Х. П. крстном. 31 Х. П. цѣлованіи. 32 Х. П. время. 33 Х. П. сьвѣщався. 34 Х. П. еха. 35 Х. П. иже. 36 Х. П. изыде. 37 Х. П. оузрѣвь. 38 Х. П. иже. 39 Х. П. приб. бяше. 40 Х. П. приб. и. 41 Х. П. тръпя. 42 Х. П. постигаючи. 43 Х. П. изымаша. 44 Х. П. станиславича. 45 Х. П. изымаша. 46 Х. П. в. 47 Х. П. не стръпя. 48 Х. П. приб. и. 49 Х. П. чернѣговоу. 50 Х. П. володимероу. 51 Х. П. время. 52 Х. П. пріехаша. 53 Х. П. послы. 54 Х. П. володимеръ. 55 Въ Х. здѣсь приписано позже и. 56 Х. П. послы своа. 57 Х. П. ищюще. 58 Х. П. рекоучи. 59 Х. П. то. 60 Х. П. е. 61 Х. П. иже. 62 Х. П. нам. 63 Х. П. игора. 64 Х. П. ажь. 65 Х. П. всѣм. 66 Х. П. б(ого)ви. 67 Х. П. землю роускоую. 68 Х. П. приб. и. 69 Х. П. опущено. 70 Х. П. к ним. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. я. 73 Х. П. дошлю, и приб. къ. 74 Х. П. и згадаю. 75 Х. П. послемы послы своя. 76 Х. П. послы.

363

Примѣчанія: А Зачеркнуто, а на нижнемъ полѣ съ знакомъ выноса: кр(е)ста. Б Надъ ъ приписано и (здоровъи). В Буква о переправлена въ у (укъ), а ѣ въ и (сумнися). Г Между е и ж вставлено позже р (держати). Д Буквы по приставлены на среднемъ полѣ (послы). Е Надъ строкой приписано здѣсь на. Ж Буквы ха древнею рукой надписаны надъ строкой. З Надъ строкой приписано по (послы). И Надъ я позже надписано з подъ дугой (яз). І Буквы ци приписаны на полѣ другой рукой.


животворѧщаго 1 (х҃а) А 2 приведе нъı 3 въ здоровьи в Киевъ . и тебе брате прашаю 4 . въ здоровъ Б 5 ли еси . и што ти тамо Бъ҃ помогаеть 6В то же веремѧ 7 . посла Володимеръ 8 Дв҃двичь . [II, 38] къ Ст҃ославоу Ѡлгович̑ и къ Ст҃ославоу Всеволодичю . и реч̑ брат̑ 9 сомнѣсѧ В 10 не можемъ на сѧ зрѧще рать 11 дежати Г 12 и приѣха . к ним̑ Ст҃ославъ . и послаша слъı Д 13 свои 14 къ Гюргеви . и рекоша емоу тъı ес̑ намъ хрс̑тъ 15 цѣловалъ 16 ако 17 ти поити с 18 нами 19 Е Изѧслава . се же еси не 20 пошелъ . а Изѧславъ пришедъ за Десною городъı наша пожеглъ . и землю нашю повоевали . а се пакъı /л.133/ Изѧславъ . пришед̑ ѡпѧть к Черниговоу 21 ставъ на Ѡлговѣ полѣ 22 . тоу села наш̑ пожгли 23 ѡли до Любча 24 . и всю жизнь нашю повоевали . а тъı ни к нам̑ еси пошелъ 25 на Ростислава еси настоупилъ нъıн̑ же 26 ѡже 27 хощеши . поити на Изѧслава . а поиди а мъı 28 с тобою . не идеши ли а мъı есмь 29 въ хрс̑тьномъ 30 цѣлованьи 31 прави . а не можемъ мъı ѡдини ратью погъıбати в то же веремѧ 32 свѣщавсѧ 33 Гюргевичь . Глѣбъ с Переӕславци и ѣха 34 к нимъ из Городца . оувѣдавъ же Мьстиславъ Изѧславич̑ ѡже 35 идет̑ на нь . изиде 36 противоу . полком̑ своимъ с Переӕславци І Глѣбъ же оузри 37 ѡже 38 идеть на нь Мьстиславъ . Глѣбъ же 39 в малѣ и реч̑

364

прельстили мѧ Переӕславци 40 . не терпѧ 41 противоу стати поскочи . ѡни же постигаюче 42 дроужиноу его изоимаша 43. а дроугъıӕ избиша и Станиславич̑ 44 тоу ӕша . и казниша казнью злою . и инъı многъı изоимаша 45 . а самъ Глѣбъ оубѣже оу 46 Городокъ . и не стерпѧ 47 в нем̑ бъıти 48 . бѣжа к Черниговоу 49 к Володимироу 50 Дв҃двичю ❥ В то же веремѧ 51 приѣхаша Ж 52 посли 53 их̑ ѿ Гюргѧ . и не ѡбрѣтоша собѣ в немъ помочи . Володимиръ 51 же 55 Изѧславъ Дв҃двича . и Ст҃ославъ Ѡлгович̑ и Всеволодичь Ст҃ославъ . послаша слъı З свои 56 къ Изѧславоу Мьстиславичю ищюче 57 мира . и тако рекоуче 58 . то 59 есть 60 бъıло преж̑ дѣдъ наших̑ и при ѿц҃ихъ наших̑ . миръ стоить до рати . а рать до мира . нъıн̑ же на нас̑ про то не жалоуи . ѡже 61 есмъı оустали на рать . жаль бо нъı 62 есть брат̑ своего Игорѧ 63 . а того есмъı искали . абъı тъı поустилъ брата нашег̑ аже 64 оуже брат̑ нашь оубитъ . а пошелъ к Бв҃и а тамо намъ всим̑ 65 бъıти . а то Бв҃и 66 правити . а мъı доколѣ хочемъ Роускоую землю 67 гоубити . а бъıхомъ сѧ оуладили 68 . Изѧславъ же 69 реч̑ имъ 70 брат̑е то добро есть 71 хрс̑тьӕнъ блюсти а въı есте бъıли на сонмѣ а ӕ 72 И дослю 73 братоу Ростиславоу и с тъıмъ пакъı оугадаю 74 и послевѣ послъı свое 75 к вамъ . и то имъ рекъ . противоу ѿпоусти слъı З 76 их̑ . а к Ростиславоу братоу

Варіанты: 1 Х. П. своя. 2 Х. П. брате. 3 Х. П. къ. 4 Х. П. вълодимеръ, и приб. и. 5 Х. П. просят. 6 Х. П. опущено. 7 Х. П. я. 8 Х. П. пак. 9 Х. П. с тобою гадаю. 10 Х. П. опущено. 11 Х. П. яко. 12 Х. П. обѣма 13 Х. П. приб. и. 14 Х. П. приб. наю. 15 Х. П. сътворили сут (съ б. юс.). 16 Х. П. я. 17 Х. П. покладываю. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. брату. 20 Х. П. я. 21 Х. П. иже. 22 Х. П. я. 23 Х. П. брате. 24 Х. П. роускыа дѣля земли. 25 Х. П. хрстіань. 26 Х. П. я. 27 Х. П. брате. 28 Х. П. лѣпѣи. 29 Х. П. тіи. 30 Х. П. приб. а. 31 Х. П. брате. 32 Х. П. хрстіанъ. 33 Х. П. всея. 34 Х. П. роускыа. 35 Х. П. обаче. 36 Х. П. тоже ать. 37 Х. П. враждоу. 38 Х. П. сътворят. 39 Х. П. того, и приб. всего. 40 Х. П. лишитися. 41 Х. П. приб. и. 42 Х. П. враждоу. 43 Х. П. лѣпеи, и приб. нам. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. як. 46 Х. П. нам. 47 Х. П. володимероу. 48 Х. П. братоу. 49 П. приб. братоу къ. 50 Х. П. всеволодічю. 51 Х. П. белогородскаго. 52 Х. ѳеодосіая, П. ѳеодосіа. 53 Х. П. своя. 54 Х. П. приб. к. 55 Х. П. чернѣговоу. 56 Х. П. къ. 57 Х. П. приб. пръвое. 58 Х. П. крсть. 59 Х. цѣловали, П. циловали. 60 Х. П. иже. 61 Х. П. опущено. 62 Х. П. приб. вашего. 63 Х. П. с того. 64 Х. П. есте. 65 Х. П. съступили (съ б. юс.). 66 Х. П. досыт. 67 Х. П. тоже пересердіа. 68 Х. П. оучинили есте. 69 Х. П. всего того. 70 Х. П. земли. 71 Х. П. иже есте къ. 72 Х. П. нам, и приб. на. 73 Х. П. крсть. 74 Х. П. иж. 75 Х. П. вражды. 76 Х. П. что. 77 Х. П. крсть. 78 Х. П. въ. 79 Х. П. враждоу. 80 Х. П. роускыа. 81 Х. П. всѣм. 82 Х. П. один. 83 Х. П. опущено. 84 Х. П. съвокоупишас. 85 Х. П. володимерь. 86 Х. П. время. 87 Х. П. иже. 88 Х. П. дасть. 89 Х. П. соуждалскои. 90 Х. П. пріиде. 91 Х. П. изяславоу, и приб. къ. 92 Х. П. кыевоу, и приб. и.

365

Примѣчанія: А Надъ а приписано м (нам). Б Буква о передѣлана въ у (укъ). В Буква в переправлена въ у. Г Буква т передѣлана въ ж (ажь). Д Второе о передѣлано въ а. Е Буквы ли написаны надъ строкой. Ж Здѣсь оставлено пустое мѣсто. на которомъ было соскоблено нѣсколько буквъ. З Первое о передѣлано въ ъ, а второе въ а (вьраждъı). И Первое о передѣлано въ ъ, а второе въ а (въраждоу). І Буквы диин написаны по соскобленному мѣсту. К Конечное о переправлено въ у (укъ). Л Надъ я позже подъ дугой надписано зз). М Буква укъ передѣлана, кажется, изъ о. Н Буква и послѣ ѣ, кажется, зачеркнута позднѣйшею рукой. О Надъ а позже надписано подъ дугой л. П Между и и с точка.


своемоу посла /л.133об./ мужи свои 1 река . емоу . се брат̑ӕ 2 прислалисѧ ко 3 мнѣ Володимиръ 4 Изѧславъ Дв҃двича и Ст҃ославъ Ѡлговичь . и Ст҃ославъ Всеволодич̑ мира просѧ 5 а 6 ӕ 7 Л пакъı 8 гадаю с тобою 9. а 10 како 11 боудеть ѡбѣима 12 нама годно . годно ли ти миръ . аще 13 зло на А 14 суть створили 15 . но се мира ищють . оу наю пакъı ли рать годно а ӕ 16 Л на тобѣ оукладъıваю 17 . Ростиславъ же то 18 ѿвѣща брато Б 19 своемоу Изѧславоу реч̑ . брате кланѧю ти сѧ . тъı еси мене старѣи а како тъı вгадаеши В а ӕзъ 20 в томъ готовъ есмь . аже 21 брате на мнѣ чс̑ть покладъıваешь . то ӕ 22 Л бъıх̑ брат̑ 23 тако реклъ Роускъıх̑ дѣлѧ земль 24 . и хрс̑тьӕнъ 25 дѣлѧ . то ӕ 26 Л люблю брат̑ 27 миръ . лѣпле 28 тъı 29 бъıли на рать въстали 30 што оуспѣли . нъıн̑ же брат̑ 31 хрс̑тьӕнъ 32 дѣлѧ и всеѥ 33 Роускои 34 земли оумирисѧ . но ѡба 35. ать Г 36 ворождоу Д 37. про Игорѧ ѿложать . и пакъı того не створѧть 38 . что же хотѣли оучинити а тог̑ 38 лишатсѧ 40 . то мирисѧ 41 . пакъı ли Е имъ про Игорѧ ворождоу 42 имѣти . то лѣпле 43 с ними в рати боудүчи М . а 44 како 45 нъı 46 с ними Бъ҃ дасть . Изѧславъ же то слъıшавъ посла . к Володимироу 47 Дв҃двичю и къ брат̑ 48 его Изѧславоу и къ

366

Ст҃ославоу Ѡлговичю и къ 49 Ст҃ославоу Ж Всеволодич̑ 50 Бѣлогородского 51 епс̑па Феѡдора . и Печерьскаго игоумена Федоса 52. и моужи свои 53 с ним̑ 54 Черниговоу 55 . река имъ тако . въı еста ко 56 мнѣ 57 хрс̑тъ 58 цѣловала 59 . на томъ . ѡже 60 въı 61 брата 62 Игорѧ не искати и того 63 еста 64 [II, 39] състоупила 65 . и до съıти 66 ми пересердиӕ 67 оучинила еста 68 нъıн̑ же всего того 69 не поминаю Роускиӕ дѣлѧ землѧ 70 . и хрс̑тьӕнъ дѣлѧ . аже есте ко 71 мнѣ прислалисѧ . мира дѣлѧ . и ѡ томъ сѧ каете што есте хотѣли оучинити нъıн̑ же цѣлоуите на 72 томъ хрс̑тъ 73 ѡже 74 въı про Игорѧ ворождъı З 75 не имѣти ни того оучинити . што 76 есте хотѣли преди оучинити . тако на томъ цѣловаша хрс̑тъ 77 оу 78 ст҃омъ Сп҃сѣ ворождоу И 79 про Игорѧ ѿложити . а Роускои 80 земли блюсти . и бъıти всимъ 81 за ѡдиинъ І 82 братъ 83 . Того лѣта на ѡсень скоупишас̑ 84 на снемъ . оу Городка /л.134/ Мьстиславич̑ Изѧславъ Володимиръ 85 Двд҃вичь . и брат̑ его Изѧславъ . и тоу вси бъıша ❥ В то же веремѧ 86 . пришелъ бѣ Гюргевичь старѣишии Н Ростиславъ . роскоторавъсѧ съ ѿц҃мь своимъ . ѡже 87 емоу ѡц҃ь волости не да 88 О в Соуждалискои 89 П земли . и приде 90 къ Изѧславо К 91 Киевоу 92 . поклонив-

Варіанты: 1 Х. П. преобидѣл. 22 Слова и... далъ въ Х. П. опущены. 3 Х. П. нареклъ. 4 Х. П. володимерих. 5 Х. П. вноуцих. 6 Х. П. подли. 7 Х. П. всѣх. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. приб. имѣти. 10 Х. П. яко. 11 Х. П. аче ти о(те)ць. 12 Х. П. и. 13 Х. П. азъ. 14 Х. П. боузко, и приб. и. 15 Х. межибоже. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. въстръском. 18 Х. П. володимероу. 19 Х. П. иже. 20 Х. П. пришли. 21 Х. крсть цѣловали, П. цѣловали крсть. 22 Х. П. иже. 23 Х. П. злъи. 24 Х. П. съ. 25 Х. П. братя. 26 Х. П. я. 27 Х. П. стры. 28 Х. П. приб. и. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. отималъ. 31 Х. П. дѣют. 32 Х. П. крсть. 33 Х. П. яко. 34 Х. П. съ. 35 Х. П. аще. 36 Вмѣсто а вѣ въ Х. П. явѣ. 37 Х. П. крсть. 38 Вмѣсто ако кде въ Х. П. а когда. 39 Х. П. оугадаше. 40 Х. П. приб. ли. 41 Х. П. вятичи. 42 Х. П. всѣм. 43 П. тоя. 44 Х. П. володимера. 45 Х. П. приб. его. 46 Х. П. в любви. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П разьехашас. 49 Х. П. приб. же. 50 Х. П. къ кыевоу. 51 Х. П. володимеръ. 52 Х. П. к чернѣговоу. 53 Х. П. приб. къ. 54 Х. П. божскіи. 55 Х. П. опущено. 56 Х. П. опущено. 57 Х. П. яко. 58 Х. П. роуское. 59 Х. П. время. 60 Х. П. смоленьскыи. 61 Х. П. дщере. 62 Х. П. опущено. 63 Х. П. приб. к. 64 Х. П. з. 65 Х. П. водокрсщах. 66 Х. П. время. 67 Х. П. стрыа. 68 Х. П. володимера. 69 Х. П. в кыевѣ. 70 Х. П. себѣ. 71 Х. П. всѣм. 72 Х. П. смоленскоу. 73 Х. П. пріиде.

367

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано позже въ. Б Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто. В Буквы го написаны надъ строкой. Г Надъ я надписано позже подъ дугой зз). Д Буква т надъ ц надписана, кажется, позже. Е Буква ъ передѣлана изъ о.


сѧ ему реч̑ ѡц҃ь мѧ переѡбидилъ 1 . и 2 волости ми не далъ 2 . и пришелъ есмь нарекъ 3 Ба҃ и тебе . зане тъı еси старѣи нас̑ А Володимирихъ 4 вноуцѣхъ 5 а за Рускоую землю хочю страдати . и подлѣ 6 тебе ѣздити . Изѧславъ же реч̑ емоу всих̑ 7 нас̑ старѣи ѡц҃ь твои . но с нами не оумѣеть жити . а мнѣ даи . Бъ҃ вас̑ брат̑ю . свою всю 8 имѣти 8 . и весь родъ свои 9 . въ правдоу . ако 10 и дш҃ю свою . нъıн̑ же аче ѡц҃ь ти 11 волости не далъ . а 12 ӕзъ 13 ти даю . и да емоу Божьскъıи 14 . Межибж҃ие 15. Котелницю и ина два городъı . и поӕ Гюргевича Ростислава (Ростислава) 16 Б съ собою на снемъ . к Городкоу Въстрьском̑ 17 и реч̑ . Изѧславъ Володимиру 18 Дв҃двичю и братоу его Изѧславоу . ѡже 19 брат̑ Ст҃ославъ и сестричичь мои а ко мнѣ не пришла 20 а въı есте вси хрс̑тъ цѣловали 21 на томъ . аже 22 кто боудет̑ мнѣ золъ 23 . то вамъ на того В бъıти со 24 мною . се же брата 25 ӕ 26 Г . с вами доумаю се стръıи 27 мои 28 Гюргии из Ростова . ѡбидить мои Новгородъ . и 29 дани ѿ них̑ ѡтоималъ 30 . и на поутех̑ имъ пакости дѣеть 31 . а хочю поити на нь . и то хочю оуправит̑ Д. любо миромъ любо ратью а въı есте на томъ хрс̑тъ 32 цѣловали . ако 33 со 34 мною бъıти . Володимеръ же реч̑ аже 35 брат̑ Ст҃ославъ не приѣхалъ. ни сестричичь твои . а вѣ 36 есвѣ . а мъı вси хрс̑тъ 37 цѣловали на томъ ако кде 38 твоӕ ѡбида боудеть . а намъ бъıти с тобою .

368

и тако оугадаша 39 поуть свои . ако 40 ледове станоуть . поити на Гюргѧ к Ростовоу . Дв҃двичема же и Ст҃ославоу Ѡлговичю поити им̑ на Вѧтичѣ 41 к Ростовоу а Изѧславоу . поити к брату своему Ростиславу . до Смоленьска . а всимъ 42 снѧ/л.134об./тисѧ . на Волзѣ . и тоу Изѧслав̑ Мьстиславич̑ . поӕ 43 на ѡбѣдъ к собѣ . Володимира 44 Двд҃вича и брата 45 Изѧслава . и тако ѡбѣдавше . и пребъıвше оу весельи . и оу любви 46 . и 47 разъѣхашасѧ 48 . Изѧславъ 49 иде Киевоу 50 . а Володимиръ 51 Двд҃вичь . съ брат̑мъ Е иде Черниговоу 52 . и реч̑ Изѧславъ 53 Ростиславоу . Гюргевичю иди въ Божьскъıи 54 . и 55 прѣбоуди же тамо . доколѣ ӕ схожю на ѿц҃а твоего . а любо с нимъ миръ възмоу . пакъı ли . а 56 како 57 сѧ с ним̑ оулажю . а тъı постерези землѣ Роускои 58 ѿтолѣ ❥ В то же веремѧ 59 Ростиславъ Смоленьскии 60 . проси дчери 61 оу Ст҃ослава . оу 62 Ѡлгович̑ за Романа сн҃а своего 63 . Смоленьскоу . и ведена бъıс̑ из 64 Новагорода в нед̑лю по водохр҃щахъ 65 . мс̑ца геньварѧ въ ѳ҃ дн҃ь ❥ В то же веремѧ 66 Изѧславъ поиде на Гюргѧ стрьӕ 67 своего а брата своего Володимира 68 ѡстави в Киевѣ 69 . а сн҃а своего Мьстислава . ѡстави оу Переӕславли . а самъ поиде напередъ къ братоу Ростиславу . а полком̑ повелѣ по собѣ 70 ити . а всим̑ 71 сѧ снѧти оу Смоленьскѣ 72 . оу Ростислава . и приде 73 Изѧславъ къ братоу Ростиславоу и

Варіанты: 1 Х. П. животворящего. 2 Х. П. крста. 3 Х. П. видевшеся. 4 Х. П брата. 5 Х. П. въ велицеи. 6 Х. П. приб. и съ. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. роускыа. 9 Х. П. всѣх цсркых. 10 Х. П. опущено 11 Х. П. връхних. 12 Х. П. дроужинѣ, и приб. к. 13 Х. П. приб. ж(е). 14 Х. П. всѣм. 15 П. на оустье. 16 Х. П. медведици. 17 Х. П. новогородци. 18 Х. П. иже. 19 Х. П. изыдоша. 20 Х. П. новъгородци. 21 Х. П. д(ь)нища. 22 Х. П. всѣми. 23 Х. П. его. 24 Х. П. д(ь)нище. 25 Х. П. вниде. 26 Х. П. недлныи. 27 Х. П. приб. его. 23 Х. П. бояры новогородскыми. 29 Х. П. еха. 30 Х. П. съфіи. 31 Х. П. обѣдню. 32 Х. П. приб. съ. 33 Х. П. постави. 34 Х. П. подвоискыа. 35 Х. П. приб. и. 36 Х. П. разыдошас. 37 Х. П. на утріи. 38 Х. П. посла. 39 Х. П. повелѣша. 40 Х. П. новьгородци. 41 Х. П. плъсковичи. 42 Х. П. къ. 43 Х. П. иже. 44 Х. П. а. 45 Х. П. ясмъ. 46 Х. П. опущено. 47 Х. П. братіе. 48 Х. П. ратю с ним. 49 Х. П. володимеръ. 50 Х. П. разыдошас. 51 Х. П. новогородци. 52 Х. П. поидет. 53 Х. П. опущено. 54 Х. П. простриженно. 55 Х. П. приб. и тъи поидет, а кто поставлен. 5656 Х. П. ать. 57 Х. П. новогородци. 58 Х. П. всѣми. 59 Х. П. плесковичи. 60 Х. П. пріиде. 61 Х. П. новогородци. 62 Х. П. медведици. 63 Х. П. пріиде к нему. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. всѣми. 66 Х. П. опущено. 67 Х. П. смоленскыми. 68 Х. П. съвокоупишас. 69 Х. П. послали. 70 Х. П. бяше, та. 71 Х. П. из смоленска. 72 Х. П. стрыеви. 73 Х. П. ним. 74 Х. П. ни посланных. 75 Х. П. посла. 76 Х. П. пріидоста.

369

Примѣчанія: А Зачеркнуто и надъ строкой написано крста. Б Надъ строкой приписано вече. В Надъ строкой приписано нь. Г Буква ь передѣлана, повидимому, изъ другой. Д Буква и передѣлана изъ а. Е Буква ц передѣлана въ ч. Ж Буква ц написана по соскобленному.


похвалиста Ба҃ и ст҃ую Бц҃ю и силоу животворѧщаго 1 ха҃ А 2 видившесѧ 3 брата 4 въ здоровьи и пребъıста оу велицѣ 5 Ж любви и въ весельи . с моужи своими 6 . Смолнѧнъı . и тоу даристасѧ даръми многъıми . Изѧславъ да даръı Ростиславоу что 7 ѿ Роускъıи 8 землѣ и ѿ всих̑ ц҃рьских̑ 9 земль . а 10 Ростиславъ да даръı Изѧславоу что ѿ верьхнихъ 11 земль . и ѿ Варѧгъ . и тако оугадаста . ѡ поути своемъ . Изѧславъ же иде в малѣ дроужинъı 12 Новоугородоу и [II, 40] повести Новгородци и с ними 13 поити . а братоу Ростиславоу . приказа полкъı своӕ . тоуда же поити по Волзѣ . всимъ 14 снѧтисѧ . на оусть 15 Медвѣдѣци 16 . и тако слъıшавше Новгородци 17 . ѡже 18 Изѧславъ . идеть к ним̑ и възрадовашас̑ радостью великою . и тако изидоша 19 Новгородци 20 противоу ему три дн҃ищь 21. а инии всими 22 силами оусрѣтоша . и 23 дн҃ища 24 ѿ Новагорода . и тако в Новъгород̑ приде 25. с вели/л.135/кою чс̑тью . и въ дн҃ь недѣльнъıи 26 и тоу оусрѣте 27 сн҃ъ его Ӕрославъ . с боӕръ Новгородьцкъıми 28 и ѣхаста 29 къ ст҃ои Софьи 36 на ѡбѣднюю 31. Изѧславъ же 32. сн҃мъ Ӕрославом̑ и посласта 33 подвоискѣи 34 и биричѣ по оулицамъ кликати зовучи къ кн҃зю на ѡбѣдъ . ѿ мала и до велика . и тако ѡбѣдавше веселишасѧ . рад̑стью великою 35 . чс̑тью 35 . разидошас̑ 36 въ своӕ домъı . на оутрии 37 же дн҃ь

370

пославъ 38 Изѧславъ на Ӕрославль дворъ . и повелѣ 39 звонити Б . и тако Новгородци 49 и Плесковичи 41 снидошас̑ на вѣче . и реч̑ имъ се брат̑е сн҃ъ мои въı прислалисѧ есте ко 42 мнѣ . ѡже 43 въı ѡбидить стръıи мои Гюрги на В 44 есмь 45 пришелъ сѣмо ѡставѧ Роускоую землю . вас̑ дѣлѧ и ваших̑ дѣлѧ ѡбидъ а гадаите на 46 нь 46 брат̑е 47 како на нь поити . а любо с ним̑ миръ възмемъ пакъı ли с ним̑ ратью 48 кончаимъı . ѡни же рекоша . тъı наш̑ кн҃зь тъı наш̑ Володимиръ 49 . тъı наш̑ Мьстиславъ . ради с тобою идемъ своихъ дѣлѧ ѡбидъ . и тако разидошас̑ 50 . и пакъı рекоша Новгородци 51 кн҃же ать же поидемъ 52 и 53 всѧка дш҃а аче и дьӕкъ а гоуменце емоу прострижено 54 а не поставленъ боудет̑ а 56 тъ 56 Ба҃ молить Г и Д тако поидоша Новгородци 57 . съ Изѧславомъ . всими 58 силами своими . и Пльсковицѣ Е 59 и Корѣла . и приде 60 Изѧславъ на Волгоу . с Новъгородци 61 на оусть Медвѣдицѣ 62. и тоу жда брата своего Ростислава д҃ . дн҃и и приде емоу 63 Ростислав̑ и 64 съ всими 65 Роускъıми силами 66 полкъı . и съ Смоленьскими 67 . и тоу съвкоу . пишас̑ 68. и поидоста в низъ по Волзѣ . послала 69 бо бѧшета 70 и Смоленьска 71 . преже послъı своӕ къ Гюргеви . къ стрьеви 72 своемоу . ѡн же к нима 73 ни посла их̑ 74 ѡпѧть поусти ни своего поусти 75. и придоста 76 къ

Варіанты: 1 Х. П. коснятиноу. 2 П. городи. 3 Х. П. обаполы волгы. 4 Х. П. поидосте. 5 П. на оустае. 6 Х. П. молосы. 7 Х. П. пріиде. 8 Х. П. иже. 9 Х. П. володимеръ. 10 Х. П. приб. мѣстѣх. 11 Х. П. ожидаючи. 12 Х. П. зрячи. 1313 Х. П. что ся. 14 Х. П. межи. 15 Х. П. приб. и. 16 Х. П. бяху (съ б. юс.). 17 Х. П.. зрекли межи собою всѣм. 18 Х. П. оустіи. 19 Х. П. реч. 20 Х. П. пришла. 21 Х. П. нами. 22 Х. П. новогородци. 23 Х. П. воевати. 24 Х. П. веремя. 25 Х. П. бяше. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. връбное. 28 П. приб. велика. 29 Х. П. время; засимъ въ Х. двѣ страницы оставлены бѣлыми. 30 Х. П. пріидоша. 31 Х. П. новогородци. 32 Х. П. воевавши. 33 Х. П. ярославля. 34 Х. П. принесошас. 35 Х. П. зло земли тъи. 36 Х. П. сътвориша. 37 Х. здоумавша, П. здоумавше. 38 Х. П. иже. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. оугадаша. 41 Х. П. приб. с. 42 Х. П. приб. къ. 43 Х. П. новогородоу. 44 Х. П. коуда. 45 Х. П. разыдошас. 46 Х. П. въ. 47 Х. П. приб. х (т. е. 600). 48 Х. П. пріиде. 49 Х. П. кыевъ 50 Х. П. рекоучи. 51 Х. П. замыслил. 52 Х. П. берендича. 53 Х. кіаны, П. с кіаны. 54 Х. П. одно емоу. 55 Х. въхавши, П. въехавши. 56 Х. П. кыевъ. 57 Х. П. иняти. 5858 Х. ижену (посл. двѣ буквы приписаны позже) твою и с(ы)на твоего, П. иже твоего. 59 Х. П. его. 60 Х. П. приб. его. 61 Х. П. время. 62 Х. П. михаилоу. 63 Х. П. приб. него. 64 Х. П. тѣмѣж. 65 Х. П. его. 66 Х. П. особно шатеръ. 67 Х. П. приб. и. 68 Х. П. своя. 69 Х. П. къ 70 Х. П. пришолъ. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. иже. 73 Х. П. преобидѣл. 74 Х. П. тобѣ. 75 Х. П. азъ. 76 Х. П. пріалъ. 77 Х. П. достоинаго.

371

Примѣчанія: А Буква г соскоблена, ъı подскоблено и обращено въ ъ; на правомъ полѣ съ знакомъ выноса приписано волъıъı (обаполъı волъıъı). Б Заскобленное зачеркнуто. В Буква ч подъ титломъ приписана другими чернилами. Г Буква ѣ соскоблена и надъ ней написано у: михаилу.


Къснѧтиноу 1 . и тоу имъ ѿ Гюргѧ . вѣсти не бъıс̑ и начаста городъı 2 . его жечи и села . и всю землю его воевати . ѡбаполгъı А 3 и поидоста 4 ѿтолѣ на Оуглече . поле . и ѿтоуда идоста . на оустье 5 Мологъı 6. и тоу приде 7 к нима вѣсть . ѡже 8 Володимиръ 9 Двд҃вичь . и Ст҃ославъ Ѡлговичь . стоита въ своих̑ 10 /л.135об./ Вѧтичѣхъ . ѡжидаюча 11 и зрѧча 12 сто 13 (сѧ) Б 13 . тамо оучинить межю 14 Гюргемъ 15 Изѧславомъ . а к нима не идоста ӕкоже бѧхоуть 16 срекли всим̑ 17 снѧтисѧ на оусть 18 Медвѣдици . Изѧславъ же реч̑ В 19 къ братоу своемоу Ростиславоу . аче та к нама не шла 20 ӕкоже рекша но абъı с нама 21 Бъ҃ бъıлъ . и ѿтолѣ поустиста . Новгородци 22 и Роусь . воевать 23 къ Ӕрославлю и в то времѧ 24 оуже бъıс̑ тепло бѧшеть 25 бо оуже 26 вѣрбьноѣ 27 нед̑ли . и бъıс̑ вода 28 по Волзѣ . и по Молозѣ по чрево коневи на ледоу . и в то веремѧ 29 придоша 30 Новгородци 31 повоевавше 32 Роусь . ѿ Ӕраславлѧ 33 . и полонъ многъ принесоша 34 . и много зла земли тои 35 створиша 36 . Изѧславъ же съ брат̑мъ Ростиславомъ сдоумавша 37 ѡже 38 юже 39 рѣкъı сѧ роушають . и оугодаша 40 поити розно . и тако Ростиславъ поиде 41 полкъı своими 42 Смоленьскоу а Изѧславъ брат̑ его . иде к

372

Новоугородоу 43 Великомоу . а дроужина Роускаӕ ѡни с Ростиславомъ идоша . а дроузии комоу кудъı 44 годно и тако разидошас̑ 45 во 46 своӕси ❥

В лѣт̑ ҂s҃ 47 н҃з [6657 (1149)] Приде 48 Изѧславъ из Нова . города въ Киевъ 49 . [II, 41] и начаша емоу повѣдати . на Гюргевича на Ростислава . рекоуче 50 много зла бѧше замъıслъıлъ 51 . подъмолвилъ на тѧ люди Берендичѣ 52 . и Кианъı 53 толико бъı Бъ҃ ѿц҃ю его помоглъ . и ѡномоу 54 бъıло въѣхавши 55 в Киевъ 56 . и домъ твои взѧти и брата твоего ӕти 57 и 58 женоу твою 58 . и сн҃а твоего . а пүсти . и 59 къ ѿц҃ю то твои ворогъ держиши 60 на свою головоу . и то слъıшавъ Изѧславъ и посла по Ростислава по Гюргевича . и в то веремѧ 61 стоӕше Изѧславъ . противоу ст҃моу Михаилѣ Г 62 оу Въıдобъıча въ ѡстровѣ Ростиславъ же приѣха тоу . Изѧславъ же посла по 63 насадъ свои . и что с ним̑ дроужинъı влѣзе в насадъ . с тѣми же 64 и перевезоша и 65 . и поставиша емоу шатеръ . ѡсобно 66 . и тоу повелѣ Изѧславъ . Ростиславоу въıсѣсти 67 ити в шатеръ . и посла к немоу моужи свои 68 и реч̑ ему се брате . тъı еси ко 69 мнѣ ѿ ѡца пришелъ 70 еси 71 . ѡже 72 /л.136/ ѡц҃ь тѧ приѡбидилъ 73. и волости ти 74 не далъ ӕзъ 75 же тѧ приӕхъ 76 въ правду . ӕко достоиного 77 брата

Варіанты: 1 Х. П. волости. 2 Х. П. тобѣ. 3 Х. П. яко. 4 Х. П. приб. тобѣ. 5 Х. П. дал. 6 Х. П. што. 7 Х. П. земли роускои. 8 Х. П. я. 9 Х. стрыа, П. стрыя. 10 Х. П. ты. 11 Х. П. землѣ. 12 Х. П. с ними. 13 Х. П. оумироу. 14 Х. П. пакь. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. яко. 17 Х. П. такь. 18 Х. П. иже бы. 19 Х. П. иняти. 20 Х. П. и женоу мою. 21 Х. П. отвеща. 22 Х. П. о(т)че. 23 Х. П. яко. 24 Х. П. пак ли кто. 25 Х. П. опущено. 26 Х. молвил, П. молвить. 27 Х. П. которыи. 28 Х. П. я. 29 Х. П. хрстіанех. 30 Х. П. хрстіаными. 31 Х. П. и. 32 Х. П. того я. 33 Х. П. ведша. 34 Х. П. его. 35 Х. П. четырми. 36 Х. П. изымаша. 37 Х. П. оудари. 38 Х. П. есмъ. 39 Х. П. иже. 40 Х. П. роускаа. 41 Х. П. клобоукы. 42 Х. П. молвят. 43 Х. П. гюргіи. 44 Х. П. съжаливъ. 45 Х. П. събѣ. 46 Х. П. съвокоупивь. 47 Х. П приб. и. 48 Х. П. вятичи. 49 Х. П. володимер. 50 Х. П. гюргіи. 51 Х. П. стрыи. 52 П. вятичи. 53 Х. П. есмы. 54 Х. П. крсть. 55 Х. П. пристроиваися. 56 Х. П. володимерю. 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. приб. брате. 59 Х. П. якож. 60 Х. П. крсть. 61 Х. П. всѣм. 62 Х. П. пошлевѣж. 63 Х. П. къ. 64 Х. П. володимер. 65 Х. П. мы. 66 Х. П. з. 67 Х. готови, П. готовы. 68 Х. П. есмы. 69 Х. П. крстном целованіи. 70 Х. П. нам. 71 Х. П. съступити (въ Х. съ б. юс.). 72 Х. П. иже. 73 Х. П. посланніи. 71 Х. П. пріидоша. 75 Х. П. крсть. 76 Х. П. брате. 77 П. целовели. 78 Х. П. иже. 79 Х. П. бы. 80 Х. П. съ. 81 Х. П. приб. за один. 82 Х. П. идет. 83 Х. П. якож. 84 Х. П. володимеръ.

373

Примѣчанія: А Надъ я позже приписано з подъ дугой (яз). Б Буква ц передѣлана въ ч. В Буква ъ передѣлана позже въ ъı. Г Противъ этого слова на полѣ приписано мъ: намъ.


своего и волость 1 ти 2 есмь далъ . ако 3 ни ѡц҃ь того 4 вдалъ 5 . что 6 ӕ тобѣ вдалъ . и еще есмь и Роускои земли 7 приказалъ стеречи тобѣ . а то ти есмь реклъ се ӕ А 8 брате идоу на ѿц҃а твоего . а на своего стрьӕ 9 . а тъ 10 постерези Роускои земли 11 любо сѧ с нимъ 12 оумирю 13 пакъı 14 ли а 15 како 16 мѧ с ним̑ Бъ҃ оуправить . тъı же еси брат̑ оудоумалъ бъıлъ . тако 17 . ѡже 18 на мѧ Бъ҃ ѿц҃ю твоемоу помоглъ . и тобѣ бъıло въѣхавши в Киевъ . брат̑ моего ӕти 19 и сн҃а моег̑ и жена моӕ 20 и домъ мои взѧти . Ростиславъ же емоу то ѿвѣча 21 . брате и ѿц҃е Б 22 ако 23 ни в оумѣ своемъ ни на срд̑ци ми того не бъıло . пакъı ли 24 на мѧ кто 25 молвить 26 . кн҃зь ли которъии 27 . а се ӕ А 28 к немоу . моужь ли которъıи въ хрс̑тьӕнъıх̑ 29 или в поганъıхъ . а тъı мене старѣи . а тъı мѧ с ним̑ и соуди . Изѧславъ же реч̑ емоу . того на мнѣ не проси хотѧ мѧ заворожити . съ хрс̑тъӕнъıми 30 или 31 с поганъıми . а нъıн̑ ӕ того 32 тобѣ не творю . но поиди къ своемоу ѿц҃ю . и тако ведше 33 всадиша и 34 в насадъ . съ . д҃ ми 35 ѡтрокъı . а дроужиноу его изоимаша 36 . а товаръ ѿӕша . Ростиславъ же пришедъ къ ѿц҃ю своемоу . в Соуждаль . и оударь 37 перед ним̑ челомъ и реч̑ слъıшалъ есмь 38 ѡже 39 хощеть тебе всѧ Роускаӕ 40 землѧ . и Чернъıи Клобоукъ В 41 . и тако мольвѧть 42 и насъ есть

374

ѡбеществовалъ . а поиди на нь . Гюрги 43 же в соромѣ сн҃а своего сжаливъ 44 собѣ 45 реч̑ тако ли мнѣ части нѣтоу в Роускои земли . и моимъ дѣтемъ . скоупивъ 46 силоу свою 47 Половци и поиде надѣӕсѧ на Бъ҃ . мс̑ца июлѧ въ к҃д . и иде на Вѧтичѣ 48 . Володимиръ 49 же Двд҃вичь посла къ Изѧславоу река емоу се Гюрги 50 стрьи 51 твои идеть на тѧ . а оуже есть вшелъ в нашѣ Вѧтичѣ 52 . а мъı есме 53 к тобѣ хрс̑тъ 54 . целовали . с тобою бъıти . а ӕвлѧю ти пристораваисѧ 55 . Изѧславъ же то слъıшавъ нача доспѣвати . а . /л.136об./ к Володимироу 56 посла моужь свои . река брате 57 Бъ҃ ти помози 58. акоже 59 и самъ молвишь . хрс̑тъ 60 есмъı цѣловали ӕко всим̑ 61 намъ бъıти за ѡдинъ . нъıнѣ же брате се моужь мои . а тъı пристави свои моужь . послѣвѣ же 62 ко 63 Ст҃ославоу Ѡлговичю Володимиръ 64 же реч̑ послу Изѧславлю . вѣ 65 съ 66 брат̑мъ своимъ готова 67 есвѣ 68 въ хрс̑тьномъ цѣлованьи 69 . и того на Г 70 не даи Бъ҃ стоупити 71 . но ѡже 72 бъı оуправилъ . брат̑ наш̑ Ст҃ославъ . а се моужи идѣже послании 73 же приѣдоша 74 къ Ст҃ославоу и реч̑ ему посолъ Изѧславль . тако ти молвить Изѧславъ брат̑ твои . хрс̑тъ 75 есмъı брат̑ 76 на том̑ целовали 77. ѡже 78 бъıти 79 вамъ со 80 мною 81. а се брате стръıи мои грѧдеть 82 на мѧ . а брате доспѣваи . какоже 83 Володимиръ 84 доспѣваеть .

Варіанты: 1 Х. П. володимериж. 2 Х. П. приб. и. 3 Х. П. вълодимеръ, и приб. и. 4 Х. П. есмы. 5 Х. П. крстъ. 6 Х. П. всѣм. 7 Х. П. мы. 5 Х. П. приб. и. 9 Х. П. отвѣща. 10 Х. П. толко. 11 Х. П. поидѣте. 12 Х. П. дръжа. 13 Х. П. товары. 14 Х. П. пришолъ. 15 Х. П. приб. на изяслава. 16 Х. П. слышавъ. 17 Х. изяславлѣ. 18 Х. П. володимери, и приб. и. 19 Х. П. изяславлѣ. 20 Х. П. мьстиславичю. 21 Х. П. съ. 22 Х. П. я. 23 Х. П. володимероу. 24 Х. П. володимеръ. 25 Х. П. приб. и рече повѣдаи братоу изяславоу. 26 Х. П. гюргеи. 27 Х. П. хочю. 28 Х. П. мои изяславъ. 29 Х. П. приходил на мя и. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. и роускои землѣ. 32 Х. П. съром. 33 Х. зложю, П. зложу, Х. П. приб. свои. 34 Х. П. и землѣ своея. 35 Х. П. пак ли. 36 Х. П. я. 37 Х. П. зложю. 38 Х. П. в кыевъ, и приб. и. 39 Х. поведа, П. веведа. 40 Х. П. володимеръ. 41 Х. П. приб. то. 42 Х. П. крсть. 43 Х. П. къ. 44 Х. П. яко. 45 Х. П. съ. 46 Х. П. враждоу. 47 Х. П приб. ты. 48 Х. П. иже. 49 Х. П. чи. 50 Х. П. крстоу. 51 Х. П. съ. 52 Х. П. хощеши. 53 Х. П. крстное цѣлованіе. 54 Х. П. я есмъ. 55 П. на олгоу. 56 Х. П. ци. 57 Х. П. съ. 58 Х. П. крстная. 59 Х. П. гюргіи. 60 Х. П. приб. и. 61 Х. П. ярышова. 62 Х. П. сп(а)сов. 63 Х. П. его. 64 Х. П. разьехашас. 65 Х. П. оутріи. 66 Х. П. дщи, и приб. и. 67 Х. нарекоша имя еи въ кр(е)щеніи маріа. П. нарекоша имя еи маріа въ кр(е)щеніи. 68 Х. П. всѣм. 60 Х. П. тъи. 70 Х. П. вои.

375

Примѣчанія: А Надъ я позже подъ дугой написано зз). Б Буквы зя написаны поверхъ соскобленнаго сто (было святославъ). В Первое о передѣлано въ ъ, второе въ а. Г Буква ц передѣлана въ ч. Д Надъ хоще прибавлено позже надъ строкой: ши (хощеши). Е Буква ч передѣлана въ ц. Ж Такъ въ рукописи. И Буква е передѣлана изъ другой. І Такъ въ рукописи вмѣсто на.


Изѧславъ брат̑ его . Володимири же 1 моужи 2 . Изѧславли рекоша емоу . брат̑ ти молвить Володимиръ 3 Изѧславъ . мъı есме 4 хрс̑тъ 5 целовали ӕко всимъ 6 намъ . бъıти за ѡдинъ . а вѣ 7 брате доспѣваевѣ . а тъı брате тако же доспѣваи . Ст҃ославъ же оумолча 8 ничтоже имъ ѿвѣча 9. толико 10 имъ то реч̑ поидите 11 в товаръı . своӕ . а ѡпѧть въı взовоу . и держа 12 послъı нед̑лю . [II, 42] а сторожи постави ѿ товаръ 13 их̑ да бъı к нимъ никтоже не пришелъ 14. послалъ бо бѧше къ Гюргеви река ему въ правдоу ли идеши 15. а тако же ми ӕви . ать не погубиши волости моеӕ . ни мене в тѧготу вложиши Ст҃ославъ же слъıша 16 Гюргевъ ѿвѣтъ . и възва к собѣ . послъı Изѧславли 17 и Володимира 18 Двд҃вича и брат̑ его Изѧслава 19 и реч̑ Ст҃ославъ Ѡлгович̑ къ Изѧславу Мьстислаличю 20 . а вороти ми товара брата моего со 21 што любо . а ӕ 22 с тобою буду . посолъ же Изѧславль приѣха къ Изѧславу и брату его Володимиру 23 . и ту повѣда Володимиръ 24 послу Изѧславлю 25 Ст҃ославъ ти послалъсѧ къ Гюргеви река ему въ правду ли идеши . на Изѧслава Гюрги 26 же реч̑ ему како хощю 27 не въ правду ити сн҃вець мои Зѧславъ Б 28 на мѧ пришедъ 29. /л.137/ волость мою повоевалъ . и пожеглъ . и еще и 30 сн҃а моего въıгналъ из Русьскои земли 31 . и волости ему не далъ . и соромъ 32 нѧ І. мѧ възложилъ а любо соромъ 32

376

сложю 33 и земли своеи 34 мьщю любо чс̑ть свою налѣзу пакъı ли 35 а 36 голову свою сложю 37 Изѧславль же посолъ приѣха оу Киевъ 38. повѣда 39 ему Ст҃ославлю рѣчь и что ему Володимиръ 46 сказалъ Изѧславъ же слъıшавъ 41. и не оустрѧпа но посла ѡпѧть посолъ свои къ Ст҃ославу река ему брате хрс̑тъ 42 еси чс̑тьнъıи цѣловалъ ко 43 мнѣ . ако 44 со 45 мною бъıти . а ворожду В 46 еси про Игорѧ ѿложилъ . и товаръı его . нъı же брате сего ли дозрѣвъ 47 то поминаеши . ѡже 48 стръıи мои на мѧ ратью идеть . нъıн̑ же ци Г 49 хрс̑ту 50 чс̑тьному оуправити ӕкоже еси цѣловалъ буди со 51 мною . не хоще Д 52 ли бъıти со 51 мною а тъı еси оуже хрс̑тьное челование Е 53 переступилъ . а ӕ З есмь 54 бес тебе и на Волгу 55 ходилъ а цѣ 56 что ми бъıло . а нн҃ѣ абъı со 57 мною Бъ҃ бъıлъ . и хрс̑тьнаӕ 58 сила . Гюрги 59 же пришедъ 60 ста оу Ӕръıшева 61 и ту к нему приѣха Ст҃ославъ Ѡлговичь . на Спс̑шь 62 дн҃ь и ту Ст҃ославъ позва и 63 к собѣ на ѡбѣдъ и ту ѡбѣдавше разѣѣхашасѧ 64 Ж . въ оутри 65 же днь в нед̑лю рано . въсходѧщю слнцю родисѧ оу Ст҃ослава Ѡлговича дчи 66 нарекоша въ крщ҃ение имѧ еи Мр҃ьӕ 67 . реч̑ же Ѡлговичь Ст҃ославъ къ Гюргеви . брате то намъ ворогъ всимъ 68 Изѧславъ брата нашего оубилъ . Въ тъ 69 дн҃ь поиде Гюрги напередъ с воѣ 70 своими . Ст҃ославъ же поиде по немъ И . въ . в҃. дн҃ь

Варіанты: 1 Х. П. в пнед. 2 Х. П. також. 3 Х. П. д(а)в(ы)д(ов)ичема. 4 Х. П. рекоучи, рекучи. 5 Х. брата, П. братя. 6 Х. П. поедта. 7 Х. П. с нами. 8 Х. П. володимер. 9 Х. П. отвѣщаста. 10 Х. П. рекоучи. 11 Х. П. был к намь. 12 Х. П. крсть. 13 Х. П. задеснью. 14 Х. мьстиславичю, П. мьстиславичоу. 15 Х. П. хочем. 16 Х. П. можем. 17 Х. П. отрекостася. 18 Х. П. иже. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. иже. 21 Х. П. отреклися. 22 Х. П. володимеръ, и приб. п. 23 Х. П. съжидаючи. 24 Х. П. иже. 25 Х. П. дяди. 26 Х. П. стрыа. 27 Х. П. дикіи. 28 Х. П. пріидоша. 29 Х. П. приб. то. 30 Х. П. слышавъ и. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. оугадали. 33 Х. П. иже. 34 Х. гоурги, П. гюрги. 35 Х. П. помѣнит. 36 Х. П. чернѣговъ. 37 Х. П. пріити. 38 Х. П. къ. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. гюргіи, и приб. оуже. 41 Х. П. чернѣговъ. 42 П. а поидоу. 43 Х. П. видива. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. нам. 46 Х. П. приб. к. 47 Х. П. володимерю. 48 Х. П. съвокоупися силою своею. 49 Х. П. дюрди. 50 Х. П. тоута. 51 Х. П. пріити. 52 Х. П. покорится. 53 Х. П. засади. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. порошаны. 56 Х. П. слышавъ дюрдя. 57 Х. П. иже. 58 Х. П. пришолъ. 59 Х. П. дѣтми. 60 Х. П. котораа, и приб. бы. 61 Х. П. иже. 62 Х. П. олговича. 63 Х. П. кыаном. 64 Х. П. гл(аголю)щи. 65 Х. П. поидѣте. 66 Х. П. с ними добро. 67 Х. П. от. 68 Х. П. кыяне. 69 Х. П. пріиде. 70 Х. П. ростиславъ брат его, и приб. съ. 71 Х. П. приб. и. 72 Х. П. перебрыдоста. 73 Х. П. ним. 74 Х. П. иже. 75 Х. П. чере стряковь. 76 Х. П. половци.

377

Примѣчанія: А Между п и о вставлено позже р: проминулъ. Б Надъ а приписано позже м: нама. В Надъ о другими чернилами приписано т. Г Такъ въ рукописи. Д Буква ъ передѣлана, кажется, изъ о.


в понед̑лникъ 1 . и постиже Гюргѧ . и тако . 2 сѧ съвъкоупивша . и посла Гюрги и Ст҃ославъ послъı своӕ къ Двдвичема 3 Г. рекоуча 4 брата 5 поедита 6 с нама 7 на Изѧслава Володимиръ 8 же Двд҃вичь и брат̑ его Изѧславъ тако ѿвѣчаста 9 Гюргеви рекуче 10 . тъı еси бълъ к нама 11 хрс̑тъ 12 целовалъ а Изѧславъ пришедъ землю нашю повоевалъ . и по Задѣснью 13 городъı /л.137об./ наша пожеглъ . а нъıн̑ цѣловала есвѣ крс̑тъ къ Изѧславу Мьстислаличю 14 . с тѣми же хочевѣ 15 бъıти а дш҃ею не можевѣ 16 играти . и ѿрѣкостасѧ 17 . и посластасѧ къ Изѧславу и повѣдаста ему ѡже 18 Гюрги идеть на нь . и Ст҃ославъ Ѡлговичь приде 19 с ним̑ Гюрги же то слъıшавъ ѡже 20 ѿрекласѧ 21 ему . Володимиръ 22 Изѧславъ . и поиде ѿтуду на Бѣлувежю . на Старую и стоӕша оу Бѣлъıвежи мс̑ць съжидаюче 23 к собѣ Половець . и ѿ Изѧслава покорениӕ и видѣвше ѡже 24 ѿ Изѧслава нѣту ни вѣсти . и ѿтолѣ поидоша к Супоеви . и ту приѣха к нему Ст҃ославъ Всеволодичь . Ст҃ославъ же не хотѧше ѿступити ѿ оуӕ 25 своего Изѧслава но неволею ѣха строӕ 26 своего дѣлѧ Ст҃ослава Ѡлговича . и Половци дикиѣ 27 . придоша 28 к Гюргеви ту на Супои . многое множьство . Изѧславъ же 29 слъıша то 30 посла по брат̑ своего по 31 Ростислава . и ре ему се есвѣ оугадала 32 тако аже 33 Гюрги 34 проминеть 35 Черниговъ 36 Д . а тобѣ

378

поити 37 ко 38 мнѣ . нъıн̑ же оуже 39 брате Гюрги 40 поминулъ А Черниговъ 41. а поиди 42 ать ѡба видивѣ 43 . ѡба 44 по мѣстоу што на Б 45 Бъ҃ [II, 43] дасть . и 46 Володимирю 47 посла полкъı . и тако Ростиславъ скупѧ силу свою 48. и поиде къ братоу своему Изѧславоу . Дюрдии 49 же реч̑ поидемъ к Переӕславлю . тоути 50 ему прити 51 . да негли тоу покоритьсѧ 52 . и пришедше сташа оу Кудьнова селца . перешедше . Стрѧковъ Володимеру сущю в засадѣ 53 оу Переӕславли . братоу Изѧславлю и Ӕрополку полкоу 54 Мьстиславичю с Поршанъı 55 . Изѧславъ же слъıша Гюргѧ 56 пришедша . ѡже 57 бъı пришелъ 58 толико съ дѣтьми 59 то котораӕ 60 ему волость люба . ту же бъı взѧлъ . но ѡже 61 на мѧ Половци привелъ и ворогъı моѧ Ѡлговичѣ 62 . то хочю сѧ бити Кианомъ 63 же не хотѧщимъ гл҃щимъ 64 мирисѧ кн҃же мъı не идемъ . ѡнъ же реч̑ поидите 65 со мною . ать/л.138/ми сѧ добро с ними 66 ѡ В 67 силъı мирити . и поидоша Киӕне 68 по Изѧславѣ . и приде 69 . к немоу Изѧславъ Двд҃вичь . в помочь . Изѧславъ же ста пришедъ оу Витечева . и ту приде 69 к немоу брат̑ его Ростиславъ 70 силою многою . и тако оудумавша 71 тоу перебредоста 72 Днѣпръ . и ѿтуду поидоста во Лто . и ту приде 69 к нима 73 . вѣсть в полудн҃е ѡже 74 оуже стрѣлци переѣхали чересъ Стрѧковъ 75 . а полци 76 оуже идуть чере Стрѧковъ

Варіанты: 1 Х. П. к городоу чере стряковъ. 2 Х. П. исполчиста. 3 Х. П. время. 4 Х. П. половчина. 5 Х. П. дикаго. 6 Х. П. есмы. 7 Х. П. переехали. 8 Х. гоурги, П. гюрги. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. борзо. 11 Х. П. творяшеся. 12 П. поведа. 13 Х. П. половчина. 14 Х. П. приб. и. 15 Х. П. молод. 16 П. поустиша. 17 Х. П. сами. 18 Х. П. ратныа. 19 Х. П. стрякове. 20 Х. П. д (т. е. цифра 4). 21 Х. П. стрякове. 22 Х. П. по зори мимо город. 23 Х. П. исполчився. 24 Х. П. звѣринньцом. 25 Х. П. рощеня. 26 Х. П. біаху ся (съ б. юс.). 27 Х. П. приб. же. 28 Х. съседоста, П. съседостася. 29 Х. П. връх, и приб. оу. 30 Х. П. рощеніа. 31 Х. П. рече. 32 Х. П. стареишенство. 33 Х. П. з мене знял. 34 Х. П. хрстіанъ. 35 Х. П. проливаимы. 36 Х. П. хрстіаньскы. 37 Х. П. кыевѣ. 38 Х. П. приб. а. 39 Х. П. всѣм. 40 Х. П. болонъи. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. наутріе. 43 Х. П. отслоушавь обѣдню. 44 Х. П. с(вя)т(а)го михаила. 45 Х. П. ис. 46 Х. П. іеѵфиміаноу. 47 Х. П. слъзы. 48 Х. П. проливаючи и молящус (съ б. юс.). 49 Х. П. стрыем. 50 Х. П. многое. 51 Х. П. пріимеши. 52 Х. П. великыа. 53 Х. П. въсхотѣ. 54 Х. П. множство. 55 Х. П. есмъ. 56 Х. П. кыева. 57 Х. П. дюрдеви. 58 Х. П. дюрдіи. 59 Х. П. янчином. 60 Х. П. стояше. 61 Х. П. себѣ. 62 Х. П. вечерни. 63 Х. П. приб. володимером и съ с(ы)ном своимъ мьстиславом и. 64 Х. П. своя. 65 Х. П. гюрги. 66 Х. П. троубешь.

379

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана въ ч. Б Буква ц передѣлана въ ч. В Буква ц передѣлана въ ч. Г Буква ж написана болѣе новой рукой по соскобленному. Д Буква ц передѣлана въ ч. Е Буква ш переправлена въ ж. Ж Здѣсь видно соскобленное а. З Буква ш передѣлана въ ж.


къ городоу 1 . Изѧславъ же и Ростиславъ исполциста А 2 воӕ своӕ . и поидоста к Переӕславлю . и в то веремѧ 3 примчаша к нима Половцина Б 4 дикого 5 . емъше оу Переӕславлѧ . идѣже сѧ стрѣлѧли . и начаста его прашати . ѿ котораго есте становища поѣхали . ѡнъ же реч̑ . издалеча . есми 6 поѣхали 7 . но того дѣлѧ Гюрги 8 в 9 борзѣ 10 ѣхалъ . творѧшетьсѧ 11 до тебе передати . Переӕславлю . Изѧславъ же то слъıшавъ повелѣ 12 Половцина В 13 перетѧти . тако 14 съ ѡпоною . а Чернъıӕ Клобоукъı и молодь 15 свою пустиста 16 напередъ до Переӕславлѧ . а сама 17 поидоста полкъı своими по них̑ . пришедши же стрѣлци ѿ Изѧслава и ѿ Ростислава . и възбиша ратьнъıӕ 18 ѿ города . и гнаша ӕ ѡли до полкоу ихъ Изѧславъ же и Ростиславъ пришедша к Переӕславлю . и переѣхавше Лтицю . поидоста за городъ полкъı . своими . и стаста по Троубежю Г . а Гюрги стоӕ г҃ . дн҃и оу Стрѧкве 19. а четвертъıи 20 дн҃ь поиде ѿ Стрѧкве 21 . мимо городъ . по зори 22 исполцивсѧ Д 23 . и ста межи валома . ста же полкъı своими ѡб оноу стороноу Троубеша Е. за звѣринцемъ 24 оу рощениӕ 25 стоӕша же межи собою полци ѡли до вечера . а стрѣлци бьӕхоусѧ 26 межи полкома . пришедши же ночи Изѧславъ 27 и Ростиславъ . тоу и съсѣдоста 28 . верхъ 29 города по Троубешю . а Гюрги тамо и ста оу рощени 30 ту же и

380

съсѣде на тоу же ночь . при/л.138об./сласѧ к немоу Гюрги . тако река 31 се брате на мѧ еси приходилъ . и землю повоевалъ . и старѣшиньство 32 еси с мене снѧлъ 33 . нъıн̑ же брате и сн҃оу Роускъıӕ дѣлѧ землѧ и хрс̑тьӕнъ 34 дѣлѧ . не пролѣиве 35 крови хрс̑тьӕньскъı 36 . но даи ми Переӕславль . ать посажю сн҃а своего оу Переӕславли . а тъı сѣди црс̑твоуӕ в Киевѣ 37. не хощеши ли того створити Ж 38 за всимъ 39 Бъ҃ . Изѧславъ же того не оулюби . ни посла того поусти . и въıправисѧ весь из города . и ста на болоньи 40 . и 41 товаръı за ѡгородъı . и бъıс̑ наоутреӕ 42 . Изѧславъ ѿслоуша ѡбѣднюю 43 оу ст҃омъ Михаилѣ 44. и поиде изъ 45 цр҃кве Иефимьӕноу 46 же епс̑поу слезъı 47 проливаючю и молѧщюсѧ 48 емоу . кн҃же оумирисѧ съ стрьемъ 49 своим̑ много 50 спсс̑ние примеши 51 ѿ Ба҃ и землю свою избавиши ѿ великиӕ 52 бѣдъı ѡнъ же не восхотѣ 53 . надѣӕсѧ на множество 54 вои . река добъıлъ есми 55 головою своею Киева 56 . и Переӕславлѧ . и поиде противоу Дюргеви 57 . Дюрги 58 же стоӕше за Ӕнциномъ 59 селцемъ . и стоӕша 60 противоу себе 61 и до вечернии 62 Изѧславъ же съ брат̑мъ своимъ Ростиславом̑ и 63 съ Ӕрополкомъ и съзваша боӕръı свое 64 и всю дружиноу свою и нача доумати с ними . хотѧ поѣхати к Гюрьги 65 на ѡну сторону . за Трубешь З 66 . [II, 44] моужи же ему едини молвѧхоу кн҃же не ѣзди

Варіанты: 1 Х. П. отняти. 2 Х. П. здѣ. 3 Х. П. поворотился. 4 Х. П. приб. отиноуд проч. 5 Х. П. поидет. 6 Х. П. поноуживаху (съ б. юс.). 7 Х. П. рекоучи. 8 Х. П. поедь. 9 Х. П. оупоустим. 10 Х. П. приб. их. 11 Х. П. исполчи. 12 Х. П. воя своа (П. своя). 13 Х. П. троубешь. 14 Х. П. приб. с. 15 Х. П. лоузѣ. 16 Х. П. коузньчим. 17 Х. П. приб. в. 18 Х. П. полд(ь)не. 19 Х. П. стражіе. 20 Х. П. видѣвше. 21 Х. П. пополонишас. 22 Х. П. рекоучи. 23 Х. П. нсполчи. 24 Х. П. видѣв. 25 Х. П. иже. 26 Х. П. половци. 27 Х. П. исполчивше. 28 Х. П. приб. и. 29 Х. П. приб. и. 30 Х. П. біющимся межи полкома, и приб. и. 31 Х. П. полци. 32 Х. П. приб. и. 33 Х. П. братом своим. 3434 Слова володимеромъ... своимъ въ Х. П. опущены. 35 Х. П. володимером. 3636 Слова они... ѣзди по них въ Х. П. опущены. 37 Х. я, П. а. 38 Х. П. своя. 39 Х. П. бежат ти. 40 Х. П. иже. 41 Х. П. приб. съ. 42 Х. П. олговича. 43 Х. П. восходящю. 44 Х. П. съступишас (съ б. юс.). 45 Х. П. кыане. 46 Х. П. преяславцех. 47 Х. П. рекоучи. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. рекоучи. 50 Х. П. поспочиша. 51 Х. П. видѣвше. 52 Х. П. полци. 53 Х. П. приб. смятошас. 54 Х. П. приб. съехася. 55 Х. П. ня. 56 Х. П. будоучи (послѣ б юсъ большой). 57 Х. П. полци. 58 Х. П. дроугыи. 59 Х. П. руками (съ б. юс.). 60 Х. П. изымаша. 61 Х. П. видѣвъ.

381

Примѣчанія: А Начальное о передѣлано въ у (укъ). Б Буква ц передѣлана въ ч. В Буква ш передѣлана въ ж. Г Буква ц переправлена въ ч. Д То же. Е Слово половци передѣлано въ полъци: о переправлено въ ъ, а в соскоблено. Ж Буква ц написана по соскобленному мѣсту другимъ почеркомъ. З Передѣлано въ полъци: буква о переправлена въ ъ, а в соскоблено. И Передѣлано въ полъци: в переправлено въ ъ, а о стерто. І Такъ въ рукописи, но позже и передѣлано въ а, а надъ нимъ написано к (руками).


по немъ . ѿӕти 1 перешелъ земли а троудилсѧ . а сдѣ 2 пришедъ не оуспѣлъ ничтоже а то оуже поворотисѧ 3 прочь . а на ночь 4 ѿидеть 5 а тъı кн҃же не ѣзди по немъ друзии же понуживахоуть 6 его . рекуче 7 поѣди 8 кн҃же привелъ ти Бъ не оупоустимъ А 9 его прочь . Изѧславъ же то слъıшавъ ѿ ѡбоихъ . излюби 10 поѣхати по них̑ и тако исполца Б 11 воѣ свое 12 и переиде но немъ на ѡну сторону за Трубеше В 13 перешед̑ 14 полкъı своими не въсходѧ на гору . и ста на лоузи 15 противоу Коузнечимъ 16 воротомъ . и бъıс̑ 17 полудн҃е 18 и побѣже перескокъ /л.139/ ѿ Гюргѧ ис полкоу . ѡни же погнаша но немъ . стражье 19 же Изѧславли то видивше 20 . пополошишас̑ 21 рекоуче 22 рать . Изѧславъ же то слъıшавъ . исполца Г 23 полкъı своӕ . въıступи на поле идеже есть Краснъıи дворъ видив 24 же Гюрги . и Ст҃ославъ Ѡлговичь . и Ст҃ославъ Всеволодичь . ѡже 25 полци 26 идуть . и тако исполцивше Д 27 полкъı своӕ 28 поидоша противу имъ . и прошедше валъ 29 ту сташа . зрѧщимъ на сѧ . стрѣлцемъ же бьющимъсѧ межи полком̑ 30 тако стоӕша Половци Е 31 ѡли 32 до вечера . Гюрги же ѡборотѧ полкъı своӕ . и Ст҃ославъ Ѡлгович̑ и Ст҃ославъ Всеволодичь . поидоша в товаръı своӕ Изѧславъ же то слъıшавъ и оувидѣвъ . нача думати съ брат̑мъ своим̑ Ростиславо . и съ

382

Изѧславомъ Двд҃вичемъ и съ брат̑ма своима 33 Володимеромъ 34 . и съ Ӕрополком̑ . и съ сн҃мъ своимъ 34 Мьстиславомъ . и съ Андрѣевичемъ Володимиром̑ 35 хотѧ поѣхати по них̑ . ѡни 36 же начаша думати емоу не ѣзди по них̑ 36 . но пусти е 37 в товаръı свои 38 оуже ти есть вѣрно дроузии же рекоша кн҃же бѣжати 39 оуже . Изѧславу же то любо бъıс̑ и поиде по нихъ Гюрги же и Ст҃ославъ Ѡлговичь . и Всеволодичь Ст҃ослав̑ оузрѣша ѡже 40 оуже полци идуть по них̑ . и възворотишас̑ ѡпѧть . и поидоша 41 полкъı своими противу имъ . и постави Гюрги сн҃ъı своӕ по праву . а Ст҃ослава Ѡлгови 42 по лѣву . и снв҃ца его Всеволодича Ст҃ослава . и поидоша полци к собѣ . ӕко слн҃цю въсходѧщю 43 . ступишас̑ 44 и бъı сѣча зла межи ими и первое побѣгоша Поршане . и потом̑ Изѧславъ Двд҃вичь . и по сих̑ Киӕне 45 . и бъıс̑ лесть въ Переӕславцехъ Ж 46 рекоуче 17 Гюрги намъ кн҃зь и 48 свои того бъıло намъ искати и далече . то рекоуче 49 и поскочиша 50 . видивше 51 же Половци З 52 . Изѧславли и Ростиславли 53 Изѧславъ же полкомъ своимъ 54 . съ Ст҃ославом Ѡлговичемъ . и с половиною полка Гюргева . и тако проѣха сквозѣ нѣ 55. и за ними боуда 56. оузрѣ иже /л.139об./ Половци И 57 вси побѣгли . и многъı избиша . а другиӕ 58 руими І 59 изоимаша 60 . Изѧславъ же видѣ 61

Варіанты: 1 Х. П. бежачи. 2 Х. П. побежены, и приб. и. 3 Х. П. толико. 4 Х. П. къ кыевоу. 5 П. поклонися. 6 Х. П. в переяславли. 7 Х. П. къ кыевоу, и приб. с. 8 Х. П. згадавъ. 9 Х. П. кыяном. 10 Х. П. рекоучи. 11 Х. вѣм являевѣ, П. вѣм являемѣ. 12 Х. П. наша. 13 Х. П. сынове. 14 Х. изымани, П. изымаша. 15 Х. П. поедта. 16 Х. П. на своя волости. 17 Х. П. иже. 18 Х. П. иже. 19 Х. П. где. 20 Х. П. вы. 21 Х. П. готови. 22 Х. П. оугадавша. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. приб. к. 25 Х. П. володимерю. 26 Х. П. приб. к.

383

Примѣчанія: Д Такъ въ рукописи.


полкъı бѣжачѣ 1 побѣженъı 2 . побѣже . и перебреде на Каневъ . толко 3 самъ третии . и иде Киеву 4 . се же бъıс̑ мс̑ца авгоуста . въ к҃г҃ дн҃ь ❥ А наоутриӕ Гюрги . хвалѧ и славѧ Ба҃ вниде в Переӕславль . и поклонивсѧ 5 ст҃му Михаилу и пребъıс̑ оу Переӕславлѣ 6 три дн҃и и ѿтуда поиде Киеву 7 полкъı своими . и пришедъ ста противу ст҃му Михаилу . по лугови . Изѧславъ же сгадавъ 8 с брат̑мъ своимъ Ростиславомъ . ӕвиста Кианомъ 9 . рекуче 10 се стръıи наю пришелъ . а вѣ вамъ ӕвлѧевѣ 11 . можете ли сѧ за наю бити . ѡни же рекоша гн҃а наю 12 кн҃зѧ не погубита нас̑ до конца . се нъı ѿц҃и наши и брат̑ӕ наша и сн҃ви 13 наши на полку ѡни изоимани 14 . а друзии избьени и ѡружие снѧто . а нъıн̑ ать не возмуть насъ на полонъ . поедита 15 въ свои волости 16 а въı вѣдаета ѡже 17 намъ съ Гюргемъ не оужити . аже 18 по сих дн҃ехъ . кде 19 оузримъ стѧгъı ваю . ту мъı 20 готовъı 21 . ваю есмъı . Изѧславъ же и Ростиславъ . оугодавша 22 . и 23 розъѣхастасѧ . Изѧславъ же . ѡбративсѧ с женою . и съ дѣтьми [II, 45] поѣха 24 Володимимирю 25 Д . а Ростиславъ иде 26 Смоленьску . Изѧславъ же и митрополита Клима поӕ съ собою


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.