[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 652-673.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 43 Х. П. чернѣговѣ. 44 Х. П. създал. 45 Х. П. змыслил. 46 Х. П. съ. 47 Х. П. половци. 48 Х. П. повѣдаху (съ б. юс.). 49 Х. П. тятинци. 50 Х. П. днѣпръском. 51 Х. П. изьездом. 52 Х. П. с переяславля. 53 Х. П. оу. 54 Х. П. ездити. 55 Х. П. напередѣ. 56 Х. П. черным. 57 Х. П. бяше. 58 Х. П. опущено. 59 Х. П. съ с(ы)ны. 60 Х. П. приб. и. 61 Х. П. оулюбиша. 62 Х. П. добръ. 63 Х. П. дръзокь. 64 Х. П. тъсняся. 65 Х. П. добраа. 66 Х. П. роускымъ. 67 Х. П. ис черных. 68 Х. П. иже. 69 Х. П. роускым. 70 Х. П. нѣ лзе. 71 Х. П. сполнился. 72 Х. П. бяше. 73 Х. П. опущено. 74 Х. П. възвратишас въспят (опят). 75 Х. П. въ своаси. 76 Х. П. болестію. 77 Х. П. опущено. 78 Х. П. въ град свои.

652

Примѣчанія: Г Буква т передѣлана изъ д. Д Буква и переправлена въ ъı. Е Буква ъ переправлена изъ о. Ж Надстрочное с, а также, повидимому, буквы ди надписаны другой рукой.


В лѣт̑ . ҂s҃ . х҃ . . ч҃д . [6694 (1186)] мс̑ца марта Ст҃ославъ Всеволодичь . ст҃и црк҃вь в Черниговѣ 43 . ст҃го Бл҃говѣщениӕ . юже бѣ самъ создал̑ 44

В лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ . . ч҃е . [6695 (1187)] Сдоумавъ 45 кнѧзь Ст҃ославъ . со 46 сватомъ своимъ Рюрикомъ . поити на Половцѣ 47 . в борзѣ изъєздомъ . повѣдахоуть 48 бо имъ Половци . близъ на Татинци 49 . на Днѣпрѣискомъ 50 бродѣ . и єхаша изъѣздомъ 51 . безъ возъ . Володимеръ же Глѣбович̑ . приѣха к нимъ . ис Переӕславьлѧ 52 . с дроужиною своєю . испросисѧ . оу Ст҃ослава и во 53 Рюрика ѣздѣти Г 54 напереди 55 с Чернимъ Д 56 Клобоукомъ . Ст҃ославоу же не любо бѧшеть 57 . поустити Володимера . напередъ передъ 58 сн҃ъı Е 59 своими . но Рюрикъ 60 инии вси оубид̑ишас̑ Ж 61 . зане бѣ моужь бодръ 62 . и дерзокъ 63 . и крѣпокъ на рати . всегда бо тоснѧсѧ 64 на добра 65 дѣла . кнѧземь же Роускимъ 66 идоущимъ на нѧ . и-Щернъıхъ 67 же Клобоукъ даша вѣсть . сватомъ своимъ . в Половци . Половци же слъıшавше ѡже 68 идоуть на нѧ кнѧзи Роустии . бѣжаша за Днѣпръ . кнѧзем же Роускимъ 69 нѣ лзѧ 70 бѣ ѣхати по них̑ . оуже борзо . сполонилсѧ 71 бѧшеть 72 Днѣпръ . бѣ бо вѣсна . и 73 возвратишасѧ 74 во своӕси 75. на томъ бо поути разболѣсѧ Володимеръ . Глѣбовичь . болѣсть/л.227об./ю 76 тѧжкою ѥюже скончасѧ . И принесоша и 77 во свои градъ 78 .

Варіанты: 1 Х. П. въ. 2 Х. П. збираше. 3 Х. П. щадяше. 4 Х. П. дааше. 5 Х. П. показася. 6 Х. П. всякыми. 7 Х. П. наплънен. 8 Х. П. великого. 9 Х. П. с(вя)тыа б(огороди)ца съборное. 10 Х. П. по рши. 11 Х. П. чясто почаша. 12 Х. П. по рши, и приб. и. 13 Х. П. чернѣговскои. 14 Х. П. такоя. 15 Х. П. бывало. 16 Х. П. Тое. 17 Х. П. съслался. 18 Х. П. приб. съ. 19 Х. П. здоумаста. 20 Х. П. половци. 21 Х. П. приб. съвѣт. 22 Х. П. едь. 23 Х. П. чернѣговъ. 24 Х. П. съвокоупи же ся. 25 Х. П. съ. 26 Х. П. я зде съ. 27 Х. П. съвокоупившеся. 28 Х. П. роускіи, и приб. и. 29 Х. П. нѣ лзе. 30 Х. П. бяше. 31 Х. П. иноудѣ. 32 Х. П. снопорад. 33 Х. П. изымаша. 34 Х. П. сторожѣ. 35 Х. П. половецкіа. 36 Х. П. поведаша вежа. 37 Х. П. опущено. 38 Х. П. Тъи почаша. 39 Х. П. изнемоглася. 40 Х. П. къ. 41 Х. П. поноужаа. 42 Х. П. нам. 43 Х. П. осе. 44 Х. П. а иже. 45 Х. П. роздоумывает. 46 Х. П. опущено. 47 Х. П. зрѣли. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. н(ы)нѣчи. 50 Х. П. къ. 51 Х. П. ярославоу. 52 Х. П. поехали. 53 Х. П. къ. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. поизмясти. 56 Х. П. нам. 57 Х. П. права. 58 Х. П. аже. 59 Х. П. половецкіа. 60 Х. П. въсе. 61 Х. П. ездоу нѣтоу. 62 Х. П. полоуд(ь)не. 63 Х. П. азъ. 64 Х. П. повѣдали. 65 Х. П. дотоле. 66 Х. П. роуриком. 67 Х. П. възвратишас. 68 Х. П. въ.

653

Примѣчанія: А Буква ц написана по стертому е. Б Буква ч написана по соскобленному ц. В Надъ и видно соскобленное ж подъ дугой. Г Буква ь передѣлана въ ю; на среднемъ полѣ приписано: рѣч. Д Буква и написана по соскобленному ѣ. Е Буква о передѣлана изъ е. Ж Буква оу передѣлана изъ ю. З Буква е передѣлана, кажется, изъ о. И Это слово передѣлано изъ полкъı: буквы с и о приписаны надъ строкой подъ дугой позже, а т переправлено изъ п. І Буква а передѣлана въ и. К Подъ ст видно соскобленное яр. Л Буква о переправлена въ в. М Отсюда, съ начала страницы, другой почеркъ или другія чернила (?); е широкое не отличается въ дальнѣйшемъ изданіи особымъ знакомъ. Н Буква ѣ написана по стертому.


Переӕславль на носилицахъ . и тоу престависѧ мс̑ца априлѧ . во 1 . и҃ı дн҃ь и положенъ бъıс̑ во 1 црк҃ви ст҃го Михаила . и плакашасѧ по немь вси А Переӕславци . бѣ бо любѧ дроужиноу . и злата не сбирашеть 2. имѣниӕ не щадѧшеть 3. но даӕшеть 4 дроужинѣ . бѣ бо кнѧзь добръ . и крѣпокъ на рати . и моужьствомъ крѣпкомъ показаӕсѧ 5 . и всѧкими 6 добродѣтелми наполненъ 7. ѡ нем же Оукраина много постона ❙ В то же лѣт̑ . оумре сн҃ъ Борисъ . великаго 8 Всеволода . и положенъ бъıс̑ в црк҃ви . ст҃оѣ Бц҃ѣ . сборноѣ 9 подлѣ Изѧслава Глѣбовича ❙ В то же лѣт̑ воєва Кончакъ Б . по Рси 10 с Половци . по семь же почаша . часто 11 воєвати по Рси 12 . в Черниговьскои 13 волости . и на тоу ѡсень бъıс̑ зима зла велми . такои В 14 же в нашю памѧть не бъıвала 15 николи же ❙ Тоѣ 16 же зимъı Ст҃ославъ сославъсѧ 17 с Рюрикомъ 18 . сватомъ своим̑ . и сдоумаста 19 ити на Половцѣ 20 . Рюрикъ же оулюби 21 Ст҃ославль Г и реч̑ ємоу . тъı брате ѣди Д 22 в Черьниговъ 23 . совокоупис̑ же 24 со Е 25 братьѥю своєю . а ӕзъ сдѣсе со 26 своєю . и тако совокоупившесѧ 27 вси кнѧзи Роускиѣ 28 . поидоша по Днѣпроу Ж. не лзѣ 29 бо бѧшеть 30 индѣ 31 ити бѣ бо снѣгъ великъ . и доидоша до Снепорода З 32 . и тоу изъимаша 33 с̑торо̑жъı И 34 Половѣцкъıѣ 35 и повѣдаша вѣжа І 36 и стада Половѣцкаӕ 37 . оу Голоубого лѣса .

654

Ӕрославоу же не любо бъı дале поити . Ти поча 38 молвити братоу Ст҃ославоу К не могоу ити дале ѿ Днѣпра . землѧ моӕ далече . а дроужина моӕ изнемогласѧ 39 . Рюрикъ же поча слати ко 40 Ст҃ославоу поноуживаӕ 41 єго . река ємоу брате и сватоу . намъ бъıло . сего оу Ба҃ просити . а вѣсть нъı 42 єсть . а Половци восе 43 лежать . за полъ дн҃е . аже 44 кто росдоумъıваєть 45 . и не хочеть ити а мъı два . до сихъ мѣстъ . ци на 46 того зрѣла 47 . но что намъ Бъ давалъ . то єсвѣ дали . Ст҃ославоу же любо бъıс̑ и реч̑ ємоу . азъ єсмь 48 брате готовъ єсмь всегда . [II, 135] и нъıнѣ 49 . но посли ко 50 братоу Ӕрославоу Л 51 . и поноуди єго . а бъıхомъ поѣхалѣ 52 вси . Рюрикъ же посла ко 53 Ӕрославоу . и реч̑ ємоу 54 брате тобѣ бъıло не лѣпо . измѧсти 55 нами . а вѣсть нъı 56 праваӕ 57 єсть . ажь 58 вежи Половецкиӕ 59 . восе 60 за полъ дн҃е . а великого ѣздоу нѣтоуть 61. а бра/л.228/те М кланѧю ти сѧ тъı мене дѣлѧ поиди до полоудн҃ьӕ 62 . а ӕзъ 63 тебе дѣлѧ едоу . ı҃ . дневъ . Ӕрославъ же не хотѧ ѣхати реч̑ не могоу поѣхати ѡдинъ . а полкъ мои пѣшь . въı бъı есте мнѣ повѣдалѣ 64 дома же дотолѣ 65 ити . и бъıс̑ межи ими распрѧ Рюрикъ же много поноуживаӕ их̑ и не може ихъ повести . Ст҃ославъ же хотѣ Н ити с Рюрикомъ 66. но не ѡста брата Ӕрослава . и возвратишасѧ 67 во 68 своӕси ❙ Того же лѣт̑ . престависѧ кнѧзь

Варіанты: 1 Х. П. вышегородьскыи, и приб. и. 2 Х. П. маа. 3 Х. П. въ. 4 Х. П. ѳеодора. 5 Х. П. кыевѣ 6 Х. П. опущено. 7 Х. П. манастыри. 8 Х. П. сентебря, и приб. въ. 9 Х. П. земли. 10 Х. П. всѣм. 11 Х. П. облаки. 12 Х. П. огнезрачными. 13 Х. П. тъи. 14 Х. П. іерслим. 15 Х. П. земли. 16 Х. П опущено. 17 Х. П. приб. но. 18 Х. П. гл(агол)ааху (съ б. юс.). 19 Х. П. бывшую. 20 Х. П. сред. 21 Х. П. помръкшю. 22 Х. П. приб. же. 23 Х. П. видѣ. 24 Х. П. погл(агол)ѣм. 25 Х. П. въ. 26 Х. П. предасть. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. с(вя)тыи іерслимь. 29 Х. П. безаконным. 30 Х. П. съвѣсть. 31 Х. П. сътвореннаа. 32 Х. П. соудиискых. 33 Х. П. иліи жръцю. 34 Х. П. въ. 35 Х. П. въ і(зра)или. 36 Х. П. опущено. 37 Х. П. възыдоша. 38 Х. П. іерслим. 39 Х. П. въземши дъщицю скрыжали. 40 Х. П. оуполчившеся. 41 Х. П. изыдоша. 42 Х. П. въ 43 Х. П. на і(зра)иля. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. і(зра)ильтяне. 46 Х. П. иноплеменных. 47 Х. П. плениша. 48 Х. П. не по колицех лѣтех. 49 Х. П. црскіа. 50 Х. П. възвратит. 51 Х. П. скрыжали. 52 Х. П. въ. 53 Х. П. оукоренным. 54 Х. П. поношеніе. 55 Х. П. безаконных. 56 Х. П. а. 57 Х. П. галицкіи. 58 Х. П. опущено. 59 Х. П. въ в (т. е. 2). 60 Х. П. въ. 61 Х. П. жь. 62 Х. П. речен. 63 Х. П. б(о)гобоязнивь. 64 Х. П. чстен. 65 Х. П. бяше. 66 Х. П. не ходя полкы своими водами. 67 Х. П. млстиню силно раздаваше. 68 Х. П. странныа. 69 Х. П. иныа. 70 Х. П. черноризкыи. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. силныа. 73 Х. П. въ всем. 74 Х. П. б(о)жіи ходя. 75 Х. П. ц(е)рк(о)въномоу ж. 76 Х. П. призираа. 77 Х. П. строя. 78 Х. П. къ. 79 Х. П. съзва мужи (съ б. юс.). 80 Х. П. галицкоую. 81 Х. П. съборы. 82 Х. П. монастырѣ. 83 Х. П. къ. 84 Х. П. с(ы)нове. 85 Х. П. къ творцоу.

655

Примѣчанія: А Заскобленное въ рукописи соскоблено. Б Такъ въ рукописи. В Подъ ск видны соскобленныя буквы за. Г Буква ч передѣлана въ ц.


Въıшегородьскии 1 Мьстиславъ Давъıдовичь . мс̑ца маиӕ 2 и положенъ бъıс̑ во 3 црк҃ви . ст҃го Федора 4 . в Киевѣ 5 в 6 манастъıрѣ 7Того же лѣт̑ бъıс̑ знамениѥ . мс̑ца сентѧбрѧ 8 . е҃ı . дн҃ь . тма бъıс̑ по всеи землѣ 9 ӕко же дивитисѧ всимъ 10 члв҃комъ . слн҃це бо погибе а н҃бо погорѣ ѡблакъı 11 ѡгнезарнъıми 12 . таковаӕ бо знамениӕ не на добро бъıвають . в тои 13 бо дн҃ь того мс̑ца . взѧтъ бъıс̑ Ерс̑лмъ 14 безбожнъıми Срацинъı знамениӕ же та не по всеи землѣ 15 бъıвають . но на нюже (зе) А 16 страноу . влд̑ка . что хощеть навести 17 тогда бо гл҃ахоуть 18 тмоу бъıвшюю 19 в Галичи ӕко и звѣздъı видити середѣ 26 дн҃и слн҃цю померькшю 21 в Киевьскои 22 сторонѣ никто же не види 23 въ тъ час̑ . мъı же ѡ семь погл҃мь 24 аще во 25 дн҃и наша преда 26 Гс̑ь градъ 27 Ерс̑лмъ ст҃ъı 28 безаконьнъıмъ 29 тѣмь Агарѧномъ да кто свѣсть 30 оумъ Гс̑нь кто ли свѣсть 30 таинаӕ его створенаӕ 31 . ѡбрѣтаемь бо в соудиискихъ 32 книгахъ ӕко Ильи жерцю 33 . во 34 дн҃и ѡнъı соудѧщю во Изр҃ли 35 . и 36 возиидоша 37 иноплеменьници на Рс̑лмъ Б 38. и вземши дщицю скрижали В 39 завѣта Гс̑нѧ . оуполчившесѧ 40 . и возиидоша 41 на бои во 42 стрѣтение имъ . Бо҃у же тако попоустившю гнѣвъ свои . на Изр҃лѧ 43 . и 44 побѣжени бъıвше Изрл҃тѧни 45 ѿ иноплеменьникъ 46. и ст҃ню завѣта Гс̑нѧ плѣниша 47.

656

и ни по колицѣхъ лѣтъ 48 . ӕкоже исповѣдають . црс̑къıӕ 49 книгъı . ѡпѧть возвратить 50 Гс̑ь скрижали 51 завѣта Гс̑нѧ во 52 Иерс̑лмъ . пред нима же бг҃оѡц҃ь Дв҃дъ веселиӕ исполнисѧ . скакаше играӕ . намъ же оукоренъıмъ 53 соущимъ . поносъ 54 приимающимъ ѿ безаконыхъ 55 тѣхъ Агарѧнъ . и 56 чающе есмъı Бж҃иӕ блгд̑ти . и лика преславна ❙ Того же лѣт̑ престависѧ Галичькии 57 кн҃ѧзь Ӕрославъ сн҃ъ 58 Володимерь 58 . мс̑ца . ѡктб̑ѧ . въ . а҃ . дн҃ь а во вторъıи 59 дн҃ь положенъ бъıс̑ во 60 црк҃ви ст҃ъıӕ Бц҃а . бѣ же 61 кн҃ѧзь моудръ и рѣченъ 62 ӕзъıкомъ . /л.228об./ и бг҃обоинъ 63 . и чс̑тнъ 64 в землѧхъ . и славенъ полкъı . гдѣ бо бѧшеть 65 емоу ѡбида . самъ не ходѧшеть полкъı своими водами 66 . бѣ бо ростроилъ землю свою . и милостъıню силноу раздавашеть 67 странъıӕ 68 любѧ . и нищаӕ 69 кормѧ . черноризискъıи 70 чинъ любѧ . и 71 честь подаваӕ ѿ силъı 72 своеӕ . и во всемь 73 законѣ ходѧ . Бж҃и 74 . к цр҃квьномоу 75 чиноу самъ приходѧ 76 и страӕ Б 77 добрѣ . и ко 78 преставлению своемоу в болезни тѧжьцѣ . познасѧ хоудъ . и созва моужа 79 своӕ . и всю Галичкоую 80 землю . позва же и зборъı 81 всѧ . и манастъıрѧ 82 . и нищаӕ и силнъıӕ . и хоудъıӕ и тако глш҃е . плачасѧ ко 83 всѣмь ѡц҃и и братьӕ и сн҃вѣ 84 . се оуже ѿхожю свѣта сего соуетьнаго . и идоу ко творчю Г 85 своемоу . а

Варіанты: 1 Х. П. съгрѣших. 2 Х. П. всѣх. 3 Х. П. съгрѣши. 4 Х. П. и братіа. 5 Х. П. простѣте. 6 Х. П. плакашеся. 7 Х. П. пред всѣми съборы. 8 Х. П. пред всѣми. 9 Х. П. имѣние. 10 Х. П. дааше. 11 Х. П. могаше. 12 Х. П. молвяше. 13 Х. П. оудръжал. 14 Х. П. галицкоую. 15 Х. П. володимероу. 16 Х. П. я. 17 Х. П. володимера къ крстоу. 18 Х. галицкыа, П. галицкіа. 19 Х. П. искати. 20 Х. П. бяше. 21 Х. настачичь, П. настачинь. 22 Х. П. володимеръ. 23 Х. П. ходяше во воли. 24 Х. П. опущено. 25 Х. П. дал бяше. 26 Х. П. ярославли. 27 Х. П. галицкои. 28 Х. П. здоумавше. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. галицкіе. 31 Х. П. и з володимером. 32 Х. П. переступивше (съ б. юс.) крстное цѣлованіе. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. въ. 35 Х. П. володимеръ 36 Х. П. сѣдя. 37 Х. П. галичи. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. нарекоша. 40 Х. П. въ с(вя)том. 41 Х. П. дмитреи. 42 Х. П. з велико д(ь)не. 43 Х. П. приб. славна тысяцкого съ женою. 44 Х. П. чюриню. 45 Х. П. ины многы бояре. 46 Х. П. къ. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. борисов. 49 Х. П. връхоуславу дщеръ. 50 Х. П. великіи. 51 Х. П. множство. 52 Х. П. бес числа. 53 Х. П. сребра. 54 Х. П. великыми. 55 Х. П. чстію. 56 Х. П. милои свои дщери. 57 Х. П. о(те)цъ. 58 Х. П. многы. 59 Х. П. опущено. 60 Х. П. ярослава (въ Х. переправлено въ ростислава). 61 Х. иныа, П. ініа. 62 Х. П. бояре. 63 Х. П. ефросинин. 64 Х. П. сътвори. 65 Х. П. сватбу яка ж нѣс была. 66 Х. П. сватбѣ. 67 Х. П. многы. 68 Х. П. тако ж, и приб. и. 69 Х. П. опущено. 70 Х. П. з. 71 Х. П. къ.

657

Примѣчанія: А Буква ц написана, кажется, по стертому ж. Б Буква ъ въ ъı, передѣлана основной рукой изъ о. В Буква р передѣлана изъ в. Г Буква к написана поверхъ стертаго з. Д Надъ строкой другими чернилами приписано я: ярослава.


сгрѣшихъ 1 паче всихъ 2 . ӕкоже инъ никто же сгрѣши 3 . а ѡц҃и братьӕ 4 . простите 5 и ѿдаите . и тако плакашетьсѧ 6 по три дн҃и передо всими сборъї 7 . и передо всими 8 людми . и повелѣ раздавати имение 9 свое манастъıремъ и нищимъ . и тако даваша 10 по всемоу Галичю по три дн҃и . [II, 136] и не могоша 11 раздавати . и се молвѧшеть 12 моужемь своимъ се азъ ѡдиною хоудою своею головою ходѧ . оудержалъ 13 всю Галичкоую 14 землю . а се приказъıваю мѣсто свое . Ѡлгови . сн҃ви своемоу меншемоу . а Володимѣроу 15 даю Перемъıшль . и оурѧдивъ ю 16. и приводи Володимѣра ко хрс̑тоу 17. и моужи Галичкъıӕ 18 на семь . ӕко емоу не искатъ 19 подъ братомъ Галича . бѧшеть 20 бо Ѡлегъ Настасьчичь 21 . и бѣ емоу милъ . а Володимѣръ 22 не хожаше в волѣ 23 его . и 24 того дѣлѧ не дашеть 25 емоу Галича . по смр҃ти же Ӕрославлѣ 26 . бъıс̑ мѧтежь великъ в Галичкои А 27 земли . и сдоумавъ 28 же 29 моужи Галичкъıи 30 с Володимеромъ 31 . перестоупишеть хрс̑тьное целование 32 . и 33 въıгнаша Ѡлга из Галича . и бѣжа Ѡлегъ ѿтоудоу . во 34 Вроучии . к Рюрикови а Володимеръ 35 сѣде 36 в Галичѣ 37 на столѣ дѣда своего и ѡц҃а своего ❙ Тое же ѡсени . родисѧ оу 38 Рюрикови сн҃ъ . и нарѣкоша 39 имѧ емоу во ст҃мь 40 крс̑щнии . Дмитрѣи 41 . а мирьскии Володимеръ ❙

658

Того же лѣт̑ с велика дн҃и 42 посла кн҃зь Рюрикъ Глѣба кнѧзѧ шюрина своего с женою 43 . Чюръıноу 44 Б с женою . инъıи многи боӕрѣ 45 с женами . ко 46 Юрьевичю . к великомоу Всеволодоу 47 . в Соуждаль . по Верхоуславоу . за Ростислава . а на Боришь 48 дн҃ь . ѿда Верхоуславоу В дщерь 49 свою ❙ /л.229/ великъıи 50 кн҃зь Всеволодъ . и да по неи многое множьство 51 бе-щисла 52 злата и сребра 53. а сватъı подари велики 54 даръı и с великою чс̑тью 55 ѿпоусти Еха же по милое своеи дочери 56 до трехъ становъ . и плакасѧ по неи ѡц҃ь 57 и мт҃и . занеже бѣ мила има . и млада соущи ѡсми лѣтъ . и тако многи 58 даръı давъ и 59 ѿпоусти и 59 в Роусь с великою любовью . за кн҃зѧ Г Рослава 60 Д . посла же с нею сестричича своего Ӕкова с женою . ı инъı 61 боӕръı 62 с женами . приведоша же ю в Бѣлъгородъ . на Ѡфросѣньинъ 63 дн҃ь . а заоутра Бг҃ослова . а вѣнчана оу ст҃хъ апс̑лъ . оу деревѧнои црк҃ви блж҃нъıмъ епс̑помъ Максимомъ . створи 64 же Рюрикъ . Ростиславоу велми силноу свадбоу ака же несть бъıвала 65 в Роуси . и бъıша на свадбѣ 66 . кн҃зи мнози за . к҃ . кн҃зѣи . сносѣ же своеи далъ многи 67 даръı и городъ Брѧгинъ такова же 68 свата и 69 с 70 боѧръı ѿпоусти ко 71 Всеволодоу . в Соуждаль с великою чс̑тью и даръı многими ѡдаривъ .

Варіанты: 1 Х. П. недли. 2 Х. П. дъщеръ. 3 Х. П. пріиде. 4 Х. П. володимиръ с половець. 5 Х. П. сътвори. 6 Х. П. сватбоу 7 Х. П. вѣнчаша. 8 Х. П. великого, и приб. князя. 9 Х. П. въ. 10 Х. П. опущено. 1111 Х. П. его юріи. 12 Х. П. земли. 13 Х. П. въ. 14 Х. П. іаковъ. 15 Х. П. пріеха. 16 Х. П. връхославоу. 17 Х. П. радос. 18 Х. П. княгини. 19 Х. П. здоумавь. 20 Х. П. съ. 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. черныи. 23 Х. П. вежа. 24 Х. П. днѣпръ. 25 Х. П. днѣпром. 26 Х. П. възвратишас. 27 Х. П. въ. 28 Х. П. чстію. 29 Х. П. бяше. 30 Х. П. княжащю. 31 Х. П. галицкои. 32 Х. П. любяше. 33 Х. П. мужи (съ б. юс.). 34 Х. П. неа. 35 Х. П. володимерскіи. 36 Х. П. дъщеръ. 37 Х. П. старшего. 38 Х. П. иже. 39 Х. П. галицкіи. 40 Х. П. добрѣ. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. занѣ где. 43 Х. П. чію. 44 Х. дъчерь, П. дъщерь. 45 Х. П. то поимаше. 46 Х. П. слаше. 47 Х. П. галицкым. 48 Х. П. выгнали. 49 Х. П. галицкіе. 50 Х. П. пріемше съвѣт. 51 Х. П. съвокоупивше. 52 Х. П. въсташа. 53 Х. П. изоимати. 54 Х. П. всѣ бяху (съ б. юс.). 55 Х. П. пріателеи володимерих. 56 Х. П. здоумавше. 57 Х. П. къ. 58 Х. П. въстали. 59 Х. П. где хочешь то. 60 Х. П. рекоша. 61 Х. П. а еже. 62 Х. П. яко бы. 63 Х. П. опущено. 64 Х. П. възем. 65 Х. П. приб. и. 66 Х. П. поима. 67 Х. П. два. 68 Х. П. въ. 69 Х. П. къ. 70 Х. П. ѳеодороу. 71 Х. П. володимера.

659

Примѣчанія: А Подъ точкой видна соскобленная буква о (омега). Б Надъ строкой другими чернилами приписано кн(я)зя. В Подъ ь и рядомъ съ ь видна стертая буква ю. Г Передѣлано въ верхославоу: верхо приписано надъ строкой. Д Такъ въ рукописи. Е Заскобленное въ рукописи соскоблено. Ж Буква а послѣ м переправлена въ о.


Тоѣ же . А недѣлѣ 1 ѿда Рюрикъ дчерь 2 свою Ӕрославоу . за Игоревича . за Ст҃ослава в Новъгород̑ . Сѣверьскии . Тогда же приде 3 Володимѣрь . ис Половѣць 4 . с Коньчаковною . и створи 5 свадбоу 6 Игорь сн҃ви своемоу . и вѣнча 7 его и с дѣтѧтемь ❙ Тое же ѡсени родисѧ сн҃ъ оу великаго Б 8 Всеволода . в Соуждали во 9 Филипово говѣние . мс̑ца ноӕбрѧ . во 10 к҃s . дн҃ь на ѡсвщ∙̑ниѥ црк҃ви . моученика Геѡргиӕ . и велѣ ѡц҃ь его Всеволодъ епс̑поу Лоуцѣ . нарещи имѧ емоу 11 Юрьи 11 . дѣдне имѧ . и бъıс̑ радость велика в Соуждальскои В землѣ 12 во 13 всеи . и створи 5 бракъ великъ Всеволодъ. тогдъı же Иӕковъ 14 приѣха 15 из Роуси . проводивъ славоу Г 16. и бъıс̑ рад̑ 17 великомоу кн҃зю . и его кнѧгинѣ 18 . и боӕромъ и всѣмъ людемь ❙ Тое же зимъı сдоумавъ 19 . Ст҃ославъ со 20 сватомъ своимъ с 21 Рюриком̑ . посласта . Чернъı 22 Клобоукъ . на вѣжа 23 за Днепръ 24 . и Романа Нездиловича воеводою . и взѧша вежа за Днепромъ 25 . и возвратишасѧ 26 во 27 своӕси со 28 славою . и чс̑тьстью 28 Д великою . Половци бо бѧхоуть 29 шли в Доунаи . и не бѣ ихъ дома в вежахъ своихъ ❙

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ . . ч҃s . [6696 (1188)] Кнѧзѧщоу 30 Володимероу в Галичкои 31 земли и бѣ бо любезнивъ питию многомоу . и доумъı не любѧшеть 32 с моужми 33 своими . и поӕ оу попа женоу и постави собѣ женоу . и родисѧ /л.229об./ оу неӕ 34

660

два сн҃а Романъ же Володимерьскъıи 35 Мьстиславичь сватасѧ с нимъ . и да дщерь 36 свою за сн҃а его за старѣишаго 37 . и се оувѣдавъ Романъ . ажь 38 моужи Галичькии 39 не добро 40 живоуть (с моужемь с) Е 41 с кн҃ѧземь своимь . про его насилье . зане гдѣ 42 оулюбивъ женоу или чью 43 дочерь 44 . поимашеть 45 насильемь . Романъ же слашеть 46 без опаса . к моужемь Галичькимъ 47 . подътъıкаӕ ихъ на кн҃зѧ своего . да бъıша его въıгналѣ 48 изъ ѡч҃инъı своеӕ . а самаго Ж бъıша приӕли . на кнѧжениѥ . моужи же Галичкъıи 49 [II, 137] приимше свѣтъ 50 Романовъ . совокоупивше 51 полкъı своӕ . и оутвердившесѧ крс̑томъ . и восташа 52 на кнѧзь свои . и не смѣша его изъıмати 53 ни оубити . зане не вси бѧхоуть 54 в доумѣ тои . боӕхоу бо сѧ приӕтелевъ Володимѣревъıх̑ 55 . и сице сдоумавше 56 послаша ко 57 кнѧзю своемоу . кнѧже мъı не на тѧ восталѣ 58 есмы . но не хочемь кланѧтисѧ попадьи . а хочемь ю оубити . а тъı гдѣ хощешь тоу 59 за тѧ поимемь . и се рѣкоша 60 вѣдаючи ажь 61 емоу не поустити попадьи . но абъı 62 имъ како прогнати ег̑ 63 . и симъ емоу пригрозиша . онъ же оубоӕвъс̑ поимавъ 64 злато и сребро много 65 . с дроужиною . и женоу свою поимѧ 66. и дв҃а Д 67 сн҃а . и еха во 68 Оугръı . ко 69 королеви . Галичане же . Романовноу . Федероу 70 ѿтнѧша оу Володимѣра 71 . послашасѧ по Романа . Романъ же . даде братоу Всеволодоу .

Варіанты: 1 Х. П. цѣлова. 2 Х. П. володимеръ. 3 Х. П. княжи. 4 Х. П. пріиде. 5 Х. П. вълодимерь къ. 6 Х. П. поем. 7 Х. П. съ всѣми своими полки. 8 Х. П. аже. 9 Х. П. весь. 10 Х. П. володимеръ. 11 Х. П. з. 12 Х. П. володимери. 13 Х. П. въ вроучіи. 14 Х. П. и з галичанками. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. къ. 17 Х. П. оувели бяху (съ б. юс.). 18 Х. П. въеха. 19 Х. П. володимера. 20 Х. П. да. 21 Х. П. галичаном. 22 Х. П. вълодимера. 23 Х. П. въ . 24 Х. П. з. 25 Х. П. сътворил. 26 Х. П. цѣловал. 27 Х. П. таковыа. 28 Х. П. испросивься. 29 Х. П. оу рюрика оу тестя. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. ведоут. 32 Х. П. съ. 33 Х. П. своего. 34 Х. П. опущено. 35 Х. П. вперед вои. 36 Х. П. къ плѣсньскоу. 37 Х. П. плѣснескь. 38 Х. П. оу плѣнска. 39 Х. П. онѣх. 40 Х. П. изоимаша. 41 Х. П. приб. то. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. ляхи. 44 Х. П. пріиде. 45 Х. П. володимерю. 46 Х. П. въ володимеръ. 47 Х. П. бяше. 48 Х. П. тоже межкоуем (вм. межькомъ оуемь). 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. вспѣвь. 51 Х. П. приб. и. 52 Х. П. къ. 53 Х. П. торцьскыи. 54 Х. иасла, П. наслалъ. 55 Х. П. оубоявся. 56 Х. П. съступися (съ б. юс.). 57 Х. П. володимеръ. 58 Х. П. въ. 59 Х. П. къ. 60 Х. П. обецал. 61 Х. П. есми. 62 Х. П. къ. 63 Х. П. приставя. 64 Х. П. посылал. 65 Х. П. къ. 66 Х. П. съ.

661

Примѣчанія: А Конечное и передѣлано изъ е. Б Подъ т видно стертое ю. В Буквы лъ стерты, а надъ ними поставлена точка, вынесенная здѣсь за скобку. Г Буквы сво написаны надъ строкой подъ дугой. Д Буква р написана поверхъ другой стертой. Е Буква р передѣлана изъ л, а конечное ъ передѣлано изъ а. Ж Буква і написана по соскобленному о (омегѣ). З Буква ъ передѣлана изъ о. И Буква о передѣлана въ у (укъ). І Буква е передѣлана въ и.


Володимерь ѿноудь и крс̑тъ к немоу целова 1 . боле ми того не надобѣ Володимерь 2 . и въеха Романъ в Галичь . и сѣде в Галичи А кнѧжа 3 . и приде 4 Володимеръ ко 5 королеви . король же поималъ 6 Володимера и со всими полкъı 7 поиде к Галичю . и слъıшавъ Романъ . ажь 8 король за Горою оуже . и бѣжа не мога стати противоу емоу . и поимавъ всь 9 добъıтокъ Володимерь 10 . и бѣжа из Галича в Володимерь с 11 Галичанъı . и тоу затворисѧ братъ ѿ него . в Володимѣрѣ 12 Всеволодъ . а самъ иде в Лѧхъı а женоу поусти во Вроучıи 13. с Галичанъками 14 . на Пинескъ . Романови же не бъı и 15 в Лѧхохъ помочи . иде к Рюрикови ко 16 цтю Б своемоу в Бѣлъгородъ . и с моужи тѣми котории же его . ввели бѧхоуть 17 в Галичь . король же въѣха 18 в Галичь . не посади в немь Володимера 19 но даде 20 весь нарѧдъ Галичанамъ 21 и посади в немь сн҃а своего Андрѣӕ . а Володимера 22 поӕ с собою . во 23 Оугръı ѡпѧть . ноужею ѿима добъıтокъ . и всади его на столпъ и с 24 женою его . король же бѣ великъ грѣхъ створи(лъ) В 25 . крс̑тъ целова/л.230/лъ 26 к Володимероу . но Бъ҃ избави его ѿ такъıӕ 27 ноужа . Романъ же испросисѧ 28 оу тѣстѧ 29 оу 30 своего оу 30 Рюрика 30 на Галичь . река емоу ведоут 31 мѧ Галичане к собѣ на кнѧжение . а поусти со 32 мною сн҃а своего Г 33 Ростислава . Рюрикъ же поусти с 34 нимъ 34 сн҃а своего .

662

и Славна Борисовича воеводоу . Романъ же передъ свои 35 . посла ко Прѣсньскоу Д 36 . да заѣдоуть Преснескъ 37 переди . ѡни же затворишасѧ . Оугре же и Галичане заехаша и оу Преснескъ Е 38 . їнѣхъ Ж 39 изимаша 40 а дроузии оутекоша . Романъ же 41 слъıшавъ и 42 поусти шюрина своего домовь . а самъ ѣха в Лѧхъı 43 . къ Казимироу . из Лѧховъ З же приде 44 к Володимероу 45 . и не поусти его братъ в Володимерь 46 Романъ же бѧшеть 47 пришелъ с Лѧхъı на брата с Межькоуемь 48 своимъ . и 49 не воспѣвъ И 50 емоу ничто же 51 иде к Рюрикови . ко 52 цтю своемоу . Рюрикъ же да емоу Торцькъıи 53 . а на брата его насла 54 с грозою на Всеволода . Всеволодъ же оубоӕсѧ 55 Рюрика . и стоуписѧ 56 братоу Романови . Володимерѧ Романъ же еха в Володимерь 57 . а Всеволодъ во 58 Белзъ ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ . . ч҃з . [6697 (1189)] Присла король ко 59 Ст҃ославоу . тако река . брате пришли сн҃а своего ко 59 мнѣ чимъ ти сѧ есмь ѡбѣщалъ 60 то ти исполню ӕко ти есмь 61 крс̑тъ цѣловалъ . Ст҃ослав же оутаивсѧ Рюрика . оуѡхотѧсѧ творѧше . ӕко же дадѧть емоу Галичь . и посла сн҃а своего . Глѣба ко 62 королеви . Рюрикъ же оувѣдавъ то . нарѧди по немь Ст҃ослава Володимерича . преставѧ І 63 к немоу . моужь свои . а на Ст҃ослава . поча насъıлати . тако река . како еси послалъ 64 сн҃а своег̑ ко 65 королеви . а со 66

Варіанты: 1 Х. П. спрошался. 2 Х. П. съступил (съ б. юс.). 3 Х. П. мнози (въ Х. и передѣлано въ ѣ). 4 Х. П. пряшеся. 5 Х. П. азъ. 6 Х. П. ци. 7 Х. П. приводя. 8 Х. П. азъ. 9 Х. П. хочешь. 10 Х. П. молвяше. 11 Х. П. приб. и. 12 Х. П. иноплеменници. 13 Х. П. вам было. 14 Х. П. сынми. 15 Х. П. всѣм радящимся. 16 Х. П. галицкоую. 17 Х. П. даяше. 18 Х. П. хотяше всея роускоа земля. 19 Х. П. кіева. 20 Х. П. оулюби. 21 Х. П. отчины. 22 Х. П. галичем. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. възвратишас въ своаси. 25 Х. П. галичане. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. зовоущи его к собѣ. 29 Х. П. и просися. 30 Х. П. бяше. 31 Х. П. ис смоленска. 32 Х. П. къ. 33 Х. П. галицкои. 34 Х. П. галицкыи. 35 Х. П. съвѣтоу. 36 Х. П. галицкыи. 37 Х. П. были. 38 Х. въ едои, П. въ единои. 39 Х. П. чіе. 40 Х. П. были. 41 Х. П. с(ы)нове и брата. 42 Х. П. тіи дръжахус. 43 Х. П. приб. бяше. 44 Х. П. оугорскіа многы. 45 Х. П. къ с(ы)нови. 46 Х. П. князеи. 47 Х. П. воеводы. 48 Х. П. оугорскыа. 49 Х. аже идет ростислав, П. аже идоут ростиславичи. 50 Х. П. совѣтоу галицкых мужеи (съ б. юс.). 51 Х. П. не има. 52 Х. П. къ. 53 Х. П. правыи. 54 Х. П. вѣдаючи. 55 Х. П. виноватыи. 56 Х. П. пріиде. 57 Х. П. к галицкым. 58 Х. П. опущено. 59 Х. П. не вѣдыи ильсти их. 60 Х. П. приб. бяху (съ б. юс.). 61 Х. П. обещали. 62 П. возрѣвше полкы. 63 Х. П. бяше. 64 Х. П. вь. 65 Х. П. нѣколико мужеи (съ б. юс.) галицкых пріехало. 66 Х. П. сіи. 67 Х. П. лесть. 68 Х. П. их. 69 Х. П. видишь. 70 Х. П. опущено. 71 Х. П. поед. 72 Х. П. братіа. 73 Х. П. къ мнѣ сут. 74 Х. П. цѣловали. 75 Х. П. аже. 76 Х. П. къ. 77 Х. П. цѣловали.

663

Примѣчанія: А Буква ц написана другими чернилами по соскобленному. Б Надстрочное т надписано, кажется, позже. В Это слово написано по стертому (ци?). Г Буква г написана по стертому мѣсту. Д Нодъ и видны соскобленныя буквы оу. Е Буквы ся написаны, кажется, по стертому о (омегѣ). Ж Такъ въ рукописи. З Буква ы написана надъ строкой, а д передѣлано изъ праваго штаба буквы ъı (воевъı оугорьскъıя). И Буква е передѣлана изъ ь.


мною не спрошавсѧ 1 . состоупилсѧ 2 еси рѧдоу . и бъıвши распрѣ мнозѣ 3 . но пребл҃гъıи Бъ҃ . не далъ радости дьӕволоу . но снидошасѧ крс̑тнъıмъ цѣлованиемь А . Ст҃ославъ бо тѣмь прѧшедът̑сѧ Б 4 . брате и сватоу . ӕзъ 5 сн҃а своего послалъ . не В 6 на тѧ поводитъ 7 королѧ . но ӕзъ 8 послалъ на свое ѡроудье . аже хочеть 9 [II, 138] ити на Галичь . да се азъ с тобою готовъ . молвѧшеть 10 бо и митрополитъ Ст҃ославоу . и Рюрикови 11 . се иноплеменьници 12 ѿѧли ѿтчиноу вашю . а лѣпо въı бъı 13 потроудитисѧ . и тако здоумавше поидоша к Галичю Г . Ст҃ославъ съ сн҃ъı 14 своими . а Рюрикъ с братьѥю своею . и бъıвшимъ Д имъ по мѣстоу всимъ . и рѧдѧщимсѧ 15 ѡ волость Галичкоую 16 . Ст҃ославъ же даӕшеть 17 Галичь Рюрикови . а собѣ хотѧшеть всеи Роускои земли 18 . ѡколо Къıева 19 . Рюрикъ же сего не оулю /л.230об./ бишеть 20 лишитисѧ Е ѡчинъı 21 своеӕ не хотѣ подѣлитисѧ Галичомъ 22. и тако не оурѧдившесѧ и 23 возвратишасѧ во своӕси 24Того же лѣт̑ . послашасѧ Галичькии 25 моужи 26 к Ростиславоу к 27 Берладничичю . зовоуще его 28 в Галичь . на кнѧжение . ѡн же слъıшавъ радъ бъıс̑ . испросисѧ 29 оу Давъıда . бѧшеть 30 бо Дв҃дъ приӕлъ его к собѣ . И еха и Смоленьска 31 в борзѣ и приѣхавшю же емоу ко 32 Оукраинѣ Галичькои 33 .

664

и взѧ два города Галичькъıи 34 и ѿтолѣ поиде к Галичю . по ихъ свѣтоу 35 . Моужи же Галичкии 36 не бѧхоуть 37 вси во ѡдинои 38 мъıсли . но чıи 39 бѧхоуть 40 сн҃ве и братьиӕ Ж 41 оу королѧ то ти держахоутьсѧ 42 крѣпко по королевичи ❥ В то же времѧ . прислалъ 43 король полкъı Оугорьскииӕ Ж многи 44 сн҃ви 45 в помочь . боӕсѧ кнѧзии 46 Роускъıхъ слъıшав же се королевичь . и воевъды З 47 Оугорьскъıӕ 48. ажь идеть Ростиславъ 49 к Галичю . по свѣтоу Галичькихъ моужь 50 . королевичь же имѧ 51 имъ вѣръı поча ихъ водити ко 52 крс̑тоу правии 53 же целоваша А не вѣдаюче 54 а виноватии 55 блюдоучисѧ Оугоръ . Ростислав же приде 56 к полкомъ Галичкъıмъ 57 . в малѣ дроужинѣ . и 58 не вѣдъı льстихъ 58 . мнѣвъ ӕко же 60 сѧ емоу ѡбѣщалѣ 61 . оузрѣвше полкъ его 62 . ѿстоупити ѿ королевича бѧшеть 63 же и во 64 его полкоу неколко моужь Галичкъıхъ приѣхало 65. и си 66 же оузрѣвше льсть 67 братьӕ своеӕ . подъпоустивъше И и 68 подъ полкъ свои . и ѿстоупиша ѿ него . и рекоша емоу дроужина его . кнѧже се оуже видиши 69 лесть ихъ . а 70 поеди 71 прочь . ѡнъ же реч̑ братьӕ 72 въı вѣдаете . на чемь соуть ко мнѣ 73 крс̑тъ целовалѣ А 74 . ажь 75 ловѧть головъı моеӕ . да Бъ҃ соудить имъ . и тотъ крс̑тъ . егоже ко 76 мнѣ целовалѣ А 77 . а

Варіанты: 1 Х. П. азъ. 2 Х. П. въ чюжеи земли. 3 Х. П. въ отчинѣ. 4 Х. П. потькноу. 5 Х. П. к галицкым. 6 Х. П. половци (въ Х. передѣлано въ полъци). 7 Х. П. галицкіи. 8 Х. П. обемше. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. избодоша. 11 Х. П. вземше. 12 Х. П. его. 13 Х. П. галичане ж. 14 Х. П. възмятошас. 15 Х. П. хотячи. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. изяти его. 18 Х. П. у оугоръ. 19 Х. П. приб. его. 20 Х. П. събѣ. 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. то. 23 П. оу. 24 Х. П. его. 25 Х. П. манастыри. 26 Х. П. въ. 27 Х. П. іоанна. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. отцмь. 30 Х. П. вѣдающи. 31 Х. П. лесть. 32 Х. П. галицкоую. 33 Х. П. галичане. 34 Х. П. мужеи (съ б. юс.) галицкых. 35 Х. П. дъщери. 36 Х. П. постелю. 37 Х. П. конѣ. 38 Х. П. оу вызбах, и приб. и. 39 Х. П. дѣяху (съ б. юс.). 40 Х. П. галичане ж. 41 Х. П. каашас. 42 Х. П. въ. 43 Х. П. златоверхаго. 44 Х. П. създал. 45 Х. П. великіи. 46 Х. П. бѣлогородскіи. 47 Х. П. приб. и. 48 Х. П. выдобыцкого. 49 Х. П. скочи вълодимеръ. 50 Х. П. з (въ Х. передѣлано въ из) вежи каменное. 51 Х. П. дръжаше его. 52 Х. П. двѣима. 53 Х. П. зви. 54 Х. П. зпоустися. 55 Х. П. оттоуда. 56 Х. П. сторожеи. 57 Х. П. бѣста. 58 Х. П. въ. 59 Х. П. приб. его. 60 Х. П. землѣ нѣмецкіа. 61 Х. П. къ. 62 Х. П. нѣмецкомоу. 63 Х. П. ц(а)ръ. 64 Х. П. аже. 65 Х. П. любовію. 66 Х. П. опущено. 67 Х. П. приставя. 68 Х. П. приб. къ. 69 Х. П. ляхы. 70 Х. П. воли. 71 Х. П. бяше. 72 Х. П ц(а)реви. 73 Х. П. сребра. 74 Х. П. казимер. 75 Х. П. муж (съ б. юс.) свои к нему. 76 Х. П. миколаа. 77 Х. П. опущено. 78 Х. П. галицкіи. 79 Х. П. из землѣ своеи. 80 Х. П. володимер.

665

Примѣчанія: А Буква ц написана поверхъ ч. Б Буква и написана надъ строкой подъ дугой. В Надъ строкой между буквами о и т приписано о (омега). Г Надъ буквой ь приписано с подъ дугой (галичьскоую). Д Между буквами п и ъ слѣдъ соскобленной буквы. Е Надъ строкой между буквами ч и к написано с подъ дугой (немѣчскъıя). Ж То же между буквами ь и к (галичьскии). З Такъ въ рукописи. И Буква и передѣлана изъ е.


ӕзъ 1 не хочю блоудити в чюже землѣ 2 . но хочоу головоу свою положити . во ѡтчинѣ 3 своеи . И то рекъ . дроужинѣ своеи . потъкноувъ 4 к полкомъ Галичкымъ 5 . полци А 6 же Галичькъıи 7 и Оугре ѡбьемше 8 . и 9 сбодоша 10 его с конѧ . и воземше 11 его велми ранена . и ле жива соуща и несоша и Б 12 в Галичь . Галичани же 13 возмѧтошасѧ 14 . хотѧче 15 и 16 изотѧти В 17 оу Въгоръ 18 . и приӕти 19 собѣ 20 на кнѧжение . Оугре же 21 оусмотривше его 22 и приложивше зелье смрт҃ьное к ранамъ . и 23 с того оумре . и положиша и 24 в манастъıрѣ 25 . во 26 црк҃ви ст҃го Іѡа҃на 27 . и причтесѧ к дѣдомъ своимъ . и ко 28 ѡцемь З 29 своимъ . Оугре же вѣдаюче 30 лелесть З 31 Галичькоую Г 32 аже Галича/л.231/нѣ 33 ищють собѣ кнѧзѧ Роуского и почаша насилье дѣӕти во всемь и оу моужии Галичкъıхъ 34 . почаша ѿимати женъı и дщери 35 на постелѣ 36 к собѣ . и в божницахъ почаша кони 37 ставлѧти и в ъıзбахъ 38 . инаӕ многа насильӕ дѣӕти 39 . Галичани же 40 почаша тоужити велми . и много каӕшасѧ 41 . прогнавше кнѧзѧ своего ❙

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ . . ч҃и . [6698 (1190)] Престависѧ кнѧзь Ст҃ополкъ сн҃ъ Гюргевъ . шюринъ Рюриковъ . мс̑ца . априлѧ . въ . ѳ҃ı . дн҃ь . и положенъ бъıс̑ во 42 црк҃ви ст҃го Михаила . Златовѣрхаго 43 .

666

юже бѣ создалъ 44 прадѣдъ его . великъıи 45 кнѧзь Ст҃ополкъ ❥ Того же лѣт̑ престависѧ епс̑пъ Д Бѣлогородьскии 46 Максимъ . Рюрикъ же в него мѣсто постави епс̑пмъ ѡц҃а своего дхв҃наго 47 игоумена ст҃го Михаила . Андрѣӕна Въıдобъıчиского 48Того же лѣт̑ . оускочи Володимерь 49 Ӕрославичь . изъ Оугоръ . из вежѣ каменое 50. тоу бо держашеть и 51 король и с попадьѥю его . и с двѣима 52 дѣтѧтема . поставленъ бо бѣ емоу шатеръ на вежи . ѡнъ же изрѣзавъ шатеръ . и сви 53 собѣ оужище . и свѣсисѧ 54 ѿтоудоу 55 доловь . ѿ сторожıи 56 же его . бѧста 57 емоу два во 58 приӕзнь . ӕже и доведоста 59 землı Немѣчкъıӕ Е 60 . ко 61 цр҃ви Нѣмѣцкомоу 62 . цс̑рь 63 же оувѣдавъ ѡже 64 есть сестричичь великомоу кнѧзю Всеволодоу Соуждальскомоу . и приӕ [II, 139] его с любовь З 65 и 66 с 66 великою чс̑тью . и 66 преставѧ 67 к немоу моужь свои и посла его 68 Казимироу в Лѧхи 69 . велѧ емоу доправити Галича по своеи волѣ 70 . ӕлъ бо сѧ бѧшь 71 давати ц∙̑рви 72 . по . ҂в҃ . гривенъ себра З 73 до года . Казимиръ 74 же . приставѧ И к немоу . моужь свои 75 Миклаѧ 76 . и 77 посла его в Галичь . Галичькии Ж 78 же моужи срѣтоша его с радостью великою . кнѧзѧ своего и дѣдича . а королевича прогнаша . изъ землѧ своеӕ 79 . а Володимѣръ 80 сѣде . на столѣ дѣда своего и

Варіанты: 1 Х. П. сп(а)совь. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. къ. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. азъ. 6 Х. П. есмъ. 7 Х. П. съ всѣм. 8 Х. П. въ. 9 Х. П. воли. 10 Х. П. посла къ всѣм. 11 Х. П. къ. 12 Х. П. въди и къ. 13 Х. П. сестричичи. 14 Х. П. не искати ж галича. 15 Х. П. вълодімер. 16 Х. П. оутвердися. 17 Х. П. галичи. 18 Х. П. оттоле не бы. 19 Х. П. ц(а)ръ нѣмецкіи. 20 Х. П. съ. 21 Х. П. гсден. 22 Х. П. бяше. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. агг(е)лъ г(осподе)нь веляше. 25 Х. П. опущено. 2626 Х. П. яко ж. 2727 Х. П. сія все. 28 Х. П. приб. г(оспод)ь. 29 Х. П. въ истинноу. 30 Х. П. сътвори. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. проліаша кръви своя. 33 Х. П. х(рист)а. 34 Х. П. съ цсрѣ. 35 Х. П. г(оспод)ь. 36 Х. П. знаменіе. 37 Х. П. възбрани. 38 Х. П. иноплеменных. 39 Х. П. бываху (съ б. юс.). 40 Х. П. агг(е)лом г(оспод)ним. 41 Х. П. бываху (съ б. юс.). 42 Х. П. видящи. 43 Х. П. ег. 44 Х. П. тъсняхус (съ б. юс.). 45 Х. П. събысся. 46 Х. П. къ избранномоу. 47 Х. П. м(у)ч(е)н(и)ческыи. 48 Х. П. сътвори. 49 Х. П. г(оспод)ь. 50 Х. П. весъ. 51 Х. П. съгрѣшихомъ. 52 Х. П. безаконовахом. 53 Х. П. съвѣс. 54 Х. П. г(осподе)нь. 55 Х. П. твореннаа. 56 Х. П. вѣс. 57 Х. П. ожени. 58 Х. П. съ сватом. 59 Х. П. оутѣшивша. 60 Х. П. примиривши. 61 Х. П. здоумавша. 62 Х. П. опущено. 63 Х. П. днѣпроу. 64 Х. П. в лодіахь. 65 Х. П. оустіи тясмени. 66 Х. П. дѣяша. 67 Х. П. множством. 68 Х П. звѣреи. 69 Х. П. в. 70 Х. П. въ веселіи. 71 Х. П. възвратишас. 72 Х. П. въ своаси. 7373 Х. П. ня коунтоувдѣя. 74 Х. П. торцеского. 75 Х. П. сват рюрикь. 76 Х. П. дръз. 77 Х. П. послоушавь. 78 Х. П. опущено. 79 Х. П иде. 80 Х. П. половци. 81 Х. П. пріиде. 62 Х. П. к. 83 Х. П. к половецкомоу.

667

Примѣчанія: А Подлѣ и видно соскобленное е. Б Буква ч передѣлана изъ ц. В Буква т написана надъ стертой буквой д. Г Буква б написана по стертому в. Д Это слово приписано на лѣвомъ полѣ. Е Буква о передѣлана изъ е, а буквы ша попали на правое поле.


ѡц҃а своего . на Сп҃свъ 1 дн҃ь . и 2 посла ко 3 Всеволодоу . ко 3 оуеви А своемоу в Соуждаль . и 4 молѧсѧ емоу ѡч҃е Б гс̑не . оудержи Галичь подо мною . а ӕзъ 5 Бж҃ии и твои есмь 6 со всимъ 7 Галичемь . а во 8 твоеи волѣ 9 есмь всегда . Всеволодъ же Соуждальскии . присла ко всимъ 10 кнѧземь . и ко 11 королеви в Лѧхъı . и води ӕ ко 12 крс̑тоу . на своемь сестричичѣ 13 Галича не искати 14 николи же под нимь . Володимеръ 15 . /л.231об./ же оутвердивсѧ 16 в Галичѣ 17. и ѿтолѣ не бъıс̑ 18 на нь никого же ❙ В то же лѣто иде цс̑рь Немѣцкъıи 19 со 20 всею своею землею битисѧ за гробъ Гс̑нь 21 проӕвилъ бо бѧшеть 22 емоу Гс̑ь 23 анг҃лмъ велѧ 24 емоу ити . и пришедъшимъ имъ . и бьющимсѧ крѣпко . с бо҃гостоуднъıми В тъıми 25 Агарѧнъı . Бо҃у 26 же 27 тако попоустившоу гнѣвъ свои на весь миръ . зане исполнисѧ злобъ нашихъ всѧ землѧ . и си 27 всѧ 27 наведе на нъı 28 грѣхъ ради нашихъ . во истиноу 29 соудъ створи 30 и правъı соудбъı Г его . и преда мѣсто ст҃нѧ своеӕ инѣмь 31. иноплеменьникомъ . сии же Нѣмци ӕко моученици ст҃ии . прольӕша кровь свою 32 за Хс̑а 33 . со цс̑ри 34 своими ѡ сихъ бо Гс̑ь 35 Бъ҃ нашь знамениӕ 36 проӕви . аще кто ѿ нихъ в брани 37 ѿ иноплеменьнъıхъ 38 оубьени бъıша 39 . и по трехъ днехъ . телеса их̑ невидимо из гробъ ихъ анг҃лмъ гс̑нмь 40 Д

668

взѧта бъıвахоуть 41. и прочии видѧще 42 се 43 тоснѧхоутьсѧ 44 пострадати за Хс̑а . ѡ сихъ бо волѧ Гс̑нѧ да сбъıстьсѧ 45 . и причте ӕ ко избраньномоу 46 своемоу стадоу в ликъ моученицкъıи 47 . се бо створи 48 Гс̑ь 49 за грѣхъı наша . казнѧ всь 50 миръ . и пакъı ѡбращаӕ . ӕко же сгрѣшихомъ 51. и безаконьновахомъ 52 . и не ѡправдихомъсѧ пред нимь . кто бо свѣсть 53 оумъ Гс̑нь 54 . и таинаӕ его творенаӕ 55 кто вѣсть 56Того же лѣта . Ст҃ославъ ѡжени 57 вноука своего . Дв҃да Ѡл҃говича . Игоревною ❙ Того же лѣта Ст҃ославъ . сватомъ 58 своимъ с Рюрикомъ . оутишивъша 59 землю Роускоую . и Половци примиривша 60 в волю свою . и сдоумавша 61 и 62 идоста на ловъı . по Днепрю 63 в лодьӕхъ 64 . на оустьӕ Тесмени 65. и тоу ловъı дѣӕвша 66 . и ѡбловишасѧ множествомъ 67 звѣрѣи 68 . и тако наглоумистасѧ . и во 69 любви пребъıста . и во весельи 70 по всѧ дн҃и . и возвратишасѧ 71 во своӕси 72Тое же ѡсени . Ст҃ославъ . ӕ 73 Кондоувдъıӕ 73 Торцького 74 кн҃ѧзѧ . по ѡбадѣ . и присла к немоу Рюрикъ сватъ 75 . жалоуӕ про нь . зане бѣ моужь дерзъ 76 и надобенъ в Роуси . Ст҃ослав же послоуша 77 свата своего Рюрика . и водивъ его к ротѣ и 78 поусти . ѡн же не стѣрпѧ сорома своего идоша Е 79 в Половцѣ 80. и приде 81 ко 82 Тоглъıеви Половѣцькомоу 83 кн҃зю . Половци же ѡбрадоваш̑сѧ емоу .

Варіанты: 1 Х. П. куды (съ б. юс.). 2 Х. П. подтыча. 8 Х. П. опущено. 4 Х. П. конѣ. 5 Х. П. изьехавше в. 6 Х. П. възяша. 7 Х. П. весь. 6 Х. П. женѣ. 9 Х. П. поимаша. 10 Х. П. опущено. 11 Х. П. тоже висемь. 12 Х. П. к. 13 Х. П. торческомь. 14 Х. П. възвратишас. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. по рши. 17 Х. П. с(вя)тославь. 18 Х. П. бяше 19 Х. П. еха въ. 20 Х. П. орудіи (съ б. юс.). 21 Х. П. торческом. 22 Х. П. вѣдаше. 23 Х. П. аже. 24 Х. контоувдѣевѣ, П. контоувдѣеви. 25 Х. П. в роуси. 26 Х.П. мьщающи. 27 Х. П. тоею. 28 Х. П. къ. 29 Х. П. ороудіа. 30 Х. П. роускіе землѣ. 31 Х. П. тъщее. 32 Х. П. азъ. 33 Х. П. съ своимъ полком. 34 Х. П. опущено. 35 Х. П. бяше. 36 Х. П. з. 37 Х. П. съ смоленскою. 38 Х. П. съвокоупился бяше. 39 Х. П. съступити (съ б. юс.). 40 Х. П. съслася. 41 Х. П. съ. 4242 Х. П. и... своимъ опущено. 43 Х. П. къ. 44 Х. П. цѣловал. 45 Х. П. кіевѣ. 46 Х. П. даж. 47 Х. П. поминаеши. 48 Х. П. которіи были. 49 Х. П. съступил (съ б. юс.). 50 Х. П. въсхотѣвь. 51 Х. П. цѣловати. 52 Х. П. опущено. 53 Х. П. молвил. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. слоузѣ. 56 Х. П. възворотив. 57 Х. П. цѣлова. 38 Х. П. воли их. 59 Х. П. здоумаша. 60 Х. П. мужи (съ б. юс.). 61 Х. П. клобоуцех. 62 Х. П. пріехаша. 63 Х. П. торческыи. 64 Х. П. половци. 65 Х. П. сее. 66 Х. П. нас. 67 Х. П. есмы. 68 Х. П. отць. 69 П. како. 70 Х. .П. приб. и. 71 Х. П. слем. 72 Х. П. до.

669

Примѣчанія: А Буквы тъı написаны старой рукой надъ строкой подъ дугой, ч написано по соскобленному ц, нижній конецъ буквы т поднимается надъ правымъ штабомъ буквы ъı (было: подъıца). Б Надъ строкой между буквами р и ь написано ч подъ дутой (торчьскомъ). В Буква у (укъ) передѣлана изъ о. Г Буква ч написана по соскобленному ц. Д Буква а передѣлана изъ о. 6 Буква д больше обыкновеннаго. Ж Можетъ быть, надстрочное е надписано позже. З Буква ч передѣлана въ ц другими чернилами. И Буква ч написана по соскобленному ц. І Буква ч передѣлана въ ц. К Буква ц передѣлана изъ ч. Л Буква т передѣлана изъ начатаго л. М Такъ въ рукописи.


и почаша с нимъ доумати . коуда 1 бъı имъ въıѣхати . в Роускоую землю . ѡнъ же поча ихъ водити . подътъıча А 2 на воевание . /л.232/ како бъı емоу мьститисѧ сорома своего Ст҃ославоу . Половци же оулюбивше доумоу его . потоптавше ротоу его дѣлѧ . и 3 всѣдоша на конѧ 4 . [II, 140] и ѣхавше изъѣхаша 5 городъ . Чюрнаевъ . и ѡстрогъ взѧша 6 . и дворъ зажгоша . и статокъ его всь 7 поимаша . и двѣ женъı 8 его ӕша . и челѧди много ӕша 9. и ѣхавше и 10 легоша по Висемь 11 и тоу перепочивше конемь своим̑ и ѣхаша ко 12 Боровомоу . и слъıшавше Ростислава Рюриковича в Торьскомъ Б 13 . и возвратишасѧ 14 к ватагамъ своимъ. и ѿтоудоу же ѣздѧчи и 15 почаша . часто воевати . по Рси 10 с Күнтоувдѣемь В Свѧтослава 17 бо тоѣ ѡсени . не бѧшеть 18 в Къıевѣ . ѣхалъ бѧшеть 18 за Днѣпръ с братьею своею . снимастасѧ на доумоу . а Рюрикъ ѣхалъ 19 Вроучии своихъ дѣлѧ ѡроудѣи 20 а сн҃а своего Ростислава ѡставѧ в Торцькомъ 21 . вѣдашеть 22 бо Рюрикъ . ажь 23 Коунтоувдѣеви 24 воевати . Роусь 25 . мьщаючи Г 26 себе Ст҃ославоу . с тою 27 же доумою . и ко 28 Ст҃ославоу посла река емоу . се мъı своӕ ѡроудьӕ 29 дѣевѣ . а Роускъıӕ землѧ 30 не ѡставивѣ тщеѣ 31. ӕзъ 32 ѡставилъ своего сн҃а с полкомъ 33 его 34 . а тъı ѡстави своего сн҃а ѡн же имѧсѧ емоу

670

послати Глѣба сн҃а и не посла . зане бѧшеть 35 емоу . тѧжа с Рюрикомъ . и съ 36 Двд҃омъ . и Смоленьскою 37 землею . того дѣлѧ и с братьею . совокоупилъсѧ бѧшеть 38. како Д бъı емоу еӕ не стоупити 39. Рюрикъ же сославсѧ 40. со 41 Всеволодомъ . сватомъ своимъ . и 12 с Дв҃домъ братомъ своимъ 42. послаша ко 13 Ст҃ославоу моужи своӕ . рекоущи емоу . тъı брате к намъ крс̑тъ целовалъ 44. на Романовѣ рѧдоу . тако же нашь братъ Романъ . сѣдѣлъ в Къıевѣ 45. дажь Е 46 стоиши в томъ рѧдоу то тъı намъ братъ . пакъı ли поминає̑шь Ж 47 давнъıӕ тѧжа . которъıи бъıлѣ 48 при Ростиславѣ . то стоупилъ 49 еси рѧдоу мъı сѧ и то не дамъı . а се ти крс̑тнъıӕ грамотъı . Ст҃ослав же приемъ грамотъı . не хотѣвъ 50 крс̑та человати З 51 и 52 много прѣвсѧ . и молвивъ 53 с 54 моужи 55 . и ѿпоустивъ ихъ . и ѡпѧть возворотивъ 56 ихъ . и челова З 57 к нимъ крс̑тъ . на всеи ихъ волѣ 58Тое же зимъı сдоумаша 59 . лѣпшии моужии 60 . в Чернъıхъ И Клобоучехъ І 61 . и приѣхаша 62 в Торцькъıи К 63 к Ростиславоу Л . Рюриковичю . и рекоша емоу . се Половцѣ 64 сеѣ 65 зимъı . воюють нъı 66 часто . а не вѣдаемь . Подоунаици ли есмъ 67 что /л.232об./ ли а ѡц҃ь 68 твои далече есть . тако 69 Ст҃ославоу . без лѣпа 70 не слемь 71 нъıнѣ да М 72 насъ не добръ про Коунтоувдѣѧ . Ростиславъ же Рюриковичь оулюби

Варіанты: 1 Х. П. опущено. 2 Х. П. хотѣли быхом. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. половецкыа. 5 Х. П. далече. 6 Х. П. инѣх. 7 Х. П. поед. 8 Х. П. къ. 9 Х. П. въборзѣ. 10 Х. П. съвокоупившеся. 11 Х. П. клобоуки. 12 Х. П. днѣпръскомь. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. множство. 15 Х. П. которыи ж. 16 Х. П. бяху (съ б. юс.). 17 Х. П. тыа. 18 Х. П. въземше. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. възвратишас. 21 Х. П. въ. 22 Х. П. половци. 23 Х. П. сътьвноушеся. 24 Х. П. въбредше. 25 Х. П. въ. 26 Х. П. их. 27 Х. П. бяху (съ б. юс.). 28 вм. бо: же. 29 Х. П. князи. 30 Х. П. бѣгьбарсь. 31 Х. П. съ. 32 Х. П. половецкіа. 3333 Х. П. на н(е)бо. 34 Х. П. аже. 35 Х. П. стрѣтоша. 36 Х. П. приб. и. 37 Х. П. стрѣляти. 38 Х. П. видѣвше. 39 Х. П. стяги. 40 Х. П. вм. стяговъ: полковь. 41 Х. П. роускіи. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. ними. 44 Х. П. о. 45 Х. П. искоупь. 46 Х. П. его. 47 Х. П. б(ог)а. 48 Х. П. възвратишас. 49 Х. П. пріеха. 50 Х. П. торцьскіи. 51 Х. П. съ вои. 52 Х. П. чстію. 53 Х. П. побѣдивь. 54 Х. П. въ борзѣ. 55 Х. П. пинскоу. 56 Х. П. в. 57 Х. П. своеи. 58 Х. П. веселе. 59 Х. П. ярополче. 60 Х. П. нѣлзе. 61 Х. П. приб. бы. 62 Х. П. землѣ. 63 Х. П. своаси. 64 Х. П. итогда. 65 Х. П. якоушем. 66 Х. П. поусти. 67 Х. П. въ воротцѣх. (?, ср. въ соотв. мѣстѣ Примѣчаній). 68 Х. П. иже. 69 Х. П. съвокоупився. 70 Х. П. коулдюрева. 71 Х. П. оуверноувшеся. 72 Х. П. копіа. 73 Х. П. приб. къ. 74 Х. П. аже. 75 Х. П. кіевь. 76 Х. П. тоже товарому.

671

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано ч подъ дугой (далеч). Б Буква л подъ дугой и самая дуга написаны киноварью. В Со слѣдующаго слова начинается второй столбецъ л. 232 об. и вмѣстѣ съ тѣмъ новый почеркъ, кончающійся съ послѣдними буквами этого столбца. Г Буква н написана по другой, стертой, а буква а передѣлана изъ и, надстрочное и слѣдующаго слова надписано позже. Д Буква л послѣ е написана надъ стертымъ т. Е Буква е передѣлана въ ю.


доумоу ихъ с моужи своим̑ . и 1 посла к Ростиславоу Володимеричю . река емоу . брате хотѣлъ бъıхъ 2 ехати 3 на вежа Половѣцькиӕ 4. а ѡц҃и наши дале А 5 соуть . а инъıхъ 6 старѣишихъ нѣтъ . а мъı боудева за старѣишаӕ . а поѣди 7 ко 8 мнѣ в борзѣ 9 . и тако совокоуписѧ 10 с Чернъıми Клобоукъı 11 . и ѣхаша в борвѣ . изъѣздомъ до Протолчии . и тоу заӕша стада многа Половецкаӕ . в лоузѣ в 3 Днѣпрескомъ 12. а за Днѣпръ нѣ лзѣ бъı имъ ехати . зане бѣ Днѣпръ в крахъ . и 13 тако заӕша стадъ . множество 14. и вежа которѣ 15 бѣхоуть 16 ѡсталисѧ в лоузѣ . и тъı 17 вземше 18 и 19 возвратишасѧ 20 . во 21 своӕси ❥ Пол̑вци Б 22 же видѣвше стада своӕ взѧта и женъı и дѣти . стъсноувше 23 вобрьдоша 24 во 25 Днѣпръ . и постигоша и 26 . на Ивлѣ . во 25 третии дн҃ь ѿ Днѣпра . бѧхоуть 27 бо 28 в полкоу Половецкомъ три кнѧзѧ 29 . Колдечи . Кобанъ . Оуроусовича ѡба . и Бѣгъбарсъ 30 Акочаевичь . . д҃ . же . Ӕрополкъ Томзаковичь . со 31 сторонъı приѣха . В своимъ полкомъ . Ростиславъ же видѣвъ Половецкъıӕ 32 полкъı . многъı . възрѣвъ на 33 Бг̑ъ 33. и поеха к нимъ . а стрѣлци своӕ молодъıӕ пусти к нимъ . ажь 34 срѣтоша 35 ихъ 36 . почашас̑ с ними стрелѧти 37 . Половци же видивше 38 стѧгъı 39 Ростиславли и не ждавше стѧговъ 40 Ростиславлих̑ .

672

поскочиша стрѣлци же Рускъıи 41 . и Чернии Клобуци . въвертѣшас̑ в нѧ . и ӕша ихъ живъıхъ . х҃ . а инъıхъ избиша . много же ӕли бѧху 42 Чернии Клобуци . Половецького кнѧзѧ Кобана . но блюдучисѧ кн҃зѧ Ростислава не водѧ его в полкъ . оуладившесѧ с нимъ 43 . на Г 44 и̑скупъ 45 . и пустиша и 46 . и тако приемъше ѿ Бог̑ 47 . на поганъıӕ побѣду . и възратишас̑ 48 въ [II, 141] своӕси . Ростиславъ же прѣеха 49 в Торцькъıи 50 свои 51 . съ славою . и чс̑тью 52 великою . победивъ 53 Половци . и в борзѣ 54 еха къ ѿц҃ю въ Вроучии . ѡц҃ь бо ѥго бѧше пошелъ на Литву и бъıс̑ в Пинески 55 оу 56 тещи своеӕ 57 и оу шюрьи своеӕ 57 тогда бо бѧше свадба 58 . Ӕрополча 59 . и бъıс̑ тепло и стече снѣгъ . и не лзѣ 60 бо 61 имъ . доити земли 62 . ихъ . и възвратишас̑ въ своӕси 63 . Тое же зимъı . Поло/л.233/вци въехаша . Ростиславлею Д дорогою . Итогды 64 съ Акоушемь 65 . и хотѣша поустити 66 наворопъ по земли и ӕша ӕзъıкъ . во Воротцехъ 67 . а и слъıшаша ѡжь 68 Ст҃ославъ стоить совокоупивсѧ 69 . оу Коульдерева Е 70. и тако оуверноувшасѧ 71 побѣгоша . пометавше стѧги и копьӕ 72 . Ст҃ослав же ѿтолѣ еха 73 Къıевоу . ѡставивъ сн҃а своего Глѣба в Каневѣ . Половци же слъıшавше . ажь 74 Ст҃ославъ ехалъ в Къıевъ 75 . и перебравшесѧ с Коунтоувдѣемь и ѣхаша к Товаромоу 76 . и

Варіанты: 1 Х. П. их. 2 Х. П. в. 3 Х. П. изоимаша.

673

Примѣчанія: А Буква и написана по соскобленному о (омегѣ). Б Буква ъ передѣлана изъ о.


бъıс̑ вѣсть Глѣбови . Глѣбъ же заеха и 1 оу 2 Товарова . Половци же бѣжачи ѿ города ѡбломишасѧ на Ръси и тоу инѣхъ А изъимаша Б 3 . а дроугиӕ избиша . а инии истопоша . а Коунтоувдѣи оутече ❙

      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.