Попередня     Головна     Наступна

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ ДО ЧАСТИНИ III


 1 Зразком «синтетичної» історії, де український історичний матеріал перегруповано й подано в контексті західних теорій нації й націоналізму й у рамках історичної схеми І. Лисяка-Рудницького, може слугувати праця Я. Грицака «Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX—XX ст.» Київ, 1996.

 2 Конституція України. Київ, 1994. С. 3,5.

 3 Іванченко І. Український народ // Мала енциклопедія етнодержавознавства. Київ, 1996. С. 634.

 4 Грицак Я. Цит. праця. С. 325.

 5 Надзвичайно цікавий огляд історії української мови в модерну добу див.: Sheveliov George. The Language Question in the Ukraine in the Twentieth Century (1900—1941) // Harvard Ukrainian Studies. P. 71 — 163.

 6 Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX століття. Київ, 1997. С. 253 — 254.

 7 Armstrong J. A. Myth and History in the Evolution of Ukrainian History // Potichnyj P.J., Raeff M., Pelenski J., Zekulin G. (eds) Ukraine and Russia in Their Historical Encounter. Edmonton, 1992. P. 135 — 136.

 8 Попов Б., Ігнатов В., Степіко М. та ін. Життя етносу: соціокультурні нариси. Київ, 1997. С. 170.

 9 Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. Київ. 1994. С. 147— 148. /328/

 10 Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Київ. 1996, С. 178.

 11 Там само. С. 179.

 12 Там само.

 13 Дашкевич Ярослав. Нація і утворення Київської Русі // формування української нації: історія та інтерпретації. Матеріали круглого столу істориків України. Львів, 1995. С. 14.

 14 Там само. С. 11—12.

 15 Там само. С. 12—15.

 16 Ісаєвич Я. Етнічне коріння української нації // Формування української нації... С. 17, 21, 22.

 17 Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації (методологічні завваги) // Історичні есе. Київ, 1994. Т. 1. С. 11.

 18 Там само. С. 12, 13.

 19 Там само. С. 18.

 20 Там само. С. 21.

 21 Там само. С. 22.

 22 Там само. С. 24, 26.

 23 Каппелер Андреас. Формування української нації у Російській імперії XIX ст. на тлі націотворчих процесів у Європі // Формування української нації... С. 78.

 24 Кравченко Б. Цит. праця. С. 14.

 25 Там само. С. 325.

 26 Під очевидним впливом праці Б. Кравченка написані відповідні розділи у згадуваній книзі Я. Грицака, а також монографія американського історика Дж. Лібера: Liber George О. Soviet nationality policy, urban growth and identity change in the Ukrainian SSR. 1923—1934. Cambridge, 1992.

 27 Szporluk R. Ukraine: From an Imperial Periphery to a Sovereign State // Daedalus. 1997. Vol. 126. №3. C. 89—92. Існує досить неякісний переклад іншої статті Р. Шпорлюка, присвяченої цій темі: Сучасність. 1996. №11, 12.

 28 Ibid. P. 86.

 29 Ibid. P. 98.

 30 Ibid. P. 111.

 31 Смолій В. А., Гуржій О. І. Які коли почала формуватися українська нація. Київ, 1991.

 32 Там само. С. 7.

 33 Грицак Я. Вказ. праця. С. 15.

 34 Сміт Е. Національна ідентичність. Київ, 1994. С. 23.

 35 Chynczewska-Hennel Teresa. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and Cossacks from the End of the Sixteenth to the Mid-Seventeenth Century // Harvard Ukrainian Studies. 1986. Vol. X. №3/4. P. 378. Ця стаття є скороченим англомовним варіантом більшої праці: Swiadomość narodowá szlachty ukraińskiej і kozaćzyny od schyłku XVI do półowy XVII w. Warszawa 1985.

 36 Armstrong J. A. Op. cit. P. 130.

 37 Ibid. P. 133.

 38 Chynczewska-Hennel Teresa. Op. cit. P. 378—391.

 39 Див.: Sysyn Frank E. Ukrainian-Polish Relations in the Seventeenth Century: The Role of National Consciousness and National Conflict in the Khmelnytsky Movement // Peter J. Potichnyj. Poland and Ukraine. Past and Present. Edmonton; Toronto, 1980. P. 58—82; Його ж. Хмельниччина та її /329/ роля в утворенні модерної української нації // Формування української нації... С. 23 — 42.

 40 Див.: Смолій В. А., Степанков B.C. Українська державна ідея. Проблеми формування, еволюції, реалізації. Київ, 1997. С. 24.

 41 Смолій В. Національно-визвольна війна в контексті українського державотворення // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.: політика, ідеологія, військове мистецтво. Київ, 1998.

 42 Степанков В. Українська національна революція XVII ст.: причини, типологія, хронологічні межі (дискусійні нотатки) // Там само. С. 40, 31.

 43 Див.: Українське питання. Київ, 1997. С. 64 — 70.

 44 Сисин Ф. Хмельниччина та ц роля в утворенні модерної української нації// Формування української нації... С. 30—31.

 45 Когут Зенон. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини 1760—1830. Київ, 1996; Смолій В. А., Степанков B.C. Вказ. праця. С. 236 — 314.

 46 Див. докл.: Когут Зенон. Вказ. праця. С. 208—258.

 47 Магочій П. Р. Українське національне відродження: нова аналітична структура // Магочій П. Р. Галичина. Історичні есе. Львів 1994 С. 59—61.

 48 Грабович Г. До питання критичного самоусвідомлення в українській думці XIX ст.: Шевченко, Куліш, Драгоманов // Літературознавство (III Міжнародний конгрес україністів. Харків, 26 — 29 серпня 1996). Київ. 1996. С. 27—31. Див. також повніший варіант: Грабович Г. До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці XIX століття: Шевченко, Куліш, Драгоманов // Сучасність. 1996. №12 С. 90—94.

 49 Див.: Грицак Я. Вказ. праця (Розділ I, II); Єкельчик С. Пробудження нації: До концепції українського національного руху другої половини XIX ст. Мельбурн, 1994.

 50 Szporluk R. Ukraine: From an Imperial Periphery to a Sovereign State... P. 91. Див. україномовний варіант: Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави // Сучасність. 1996. №11, 12.

 51 Докладніше про це див.: Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 — 80-х років. Київ, 1995.

 52 Див.: Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Історичні есе. Т. 1. С. 173 — 191.

 53 Маґочій П. Р. Цит. праця. С. 56.

 54 Докладніше про згадані схеми «національного відродження» див.: Єкельчик С. Вказ. праця.

 55 Маґочій П. Цит. праця. С. 61—67.

 56 Грицак Я. Вказ. праця. С. 7.

 57 Дискусія // Формування української нації... С. 54.

 58 Див.: Б. Грінченко — М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. Київ, 1994; Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки. Львів; Київ, 1922.

 59 Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Б. Грінченко — М. Драгоманов. Діалоги...

 60 Рибалка Л. Про патріотизм // Наш голос. 1910. Ч. 1. С. 115.

 61 Закопанець Дм. Українське питання і російська соціал-демократія // Наш голос. 1911. № 4. С. 179.

 62 Див., наприклад: Украинский вопрос. СПб., 1914 (сучасний український переклад: Українське питання. Київ, 1997). /330/

 63 Грушевський М. Народностям України // Великий українець. Київ, 1992. С. 106 — 107.

 64 Докладніше про це див.: Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX —XX ст. Соціально-політичний портрет. Київ, 1993. С. 96 — 109, 133 — 139.

 65 Націоналізм — всесвітня сила // Справа української інтелігенції в програмі Української Народної партії. Б. м., 1905. С. 109, 111.

 66 Докладніше про це див.: Сосновський Михайло. Дмитро Донцов: політичний портрет. Нью Йорк; Торонто, 1974.

 67 Див., наприклад: Вассіян Ю. До головних засад націоналізму // Розбудова нації. 1928. Ч. 2. Його ж. Ідеологічні основи українського націоналізму // Там само. 1929. Ч. 3/4; Сціборський М. Націократія. Б. м., 1938 та ін.

 68 Motyl A. J. The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism. 1919 — 1929. Boulder; New York, 1980. P. 1.

 69 Лисяк-Рудницький І. Напрями української політичної думки // Історичні есе. Київ. 1994. Т. 2. С. 68.

 70 Лисяк-Рудницький І. Націоналізм // Там само. С. 247.

 71 Римаренко Ю. І. Буржуазний націоналізм та його «теорія» нації. Київ, 1974. С. 39.

 72 Див.: Лісовий В. Ідеологія націоналізму (проблематика дослідження) // Культура, ідеологія, політика. Київ, 1997. С. 80 — 114; Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. Київ, 1993; Грицак Я. Нарис історії України. С. 14, 15 та ін.

 73 Цікавою з цього погляду є апологія націоналізму у кн.: Іванишин В. Нація, державність, націоналізм. Дрогобич, 1992. С. 116 — 117.

 74 Див.: Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX — початку XX ст. Київ, 1996.

 75 Див.: Щеголев С. Н. Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма. Киев, 1912.

 76 Kohut Z. The Development of a Little Russian Identity and Ukrainian Nationbuilding // Harvard Ukrainian Studies. 1986. Vol. X. № 3/4. P. 574.

 77 Маґочій П. Українське національне відродження. С. 52 — 73; Szporluk R. Ukraine: From an Imperial Periphery to a Sovereighn State.

 78 Римаренко Ю. Буржуазний націоналізм та його «теорія» нації. С. 39.

 79 Armstrong John A. Ukrainian Nationalism. Englewood Colorado 1990 P. 13.

 80 Лисяк-Рудницький І. Націоналізм. С. 249.

 81 Armstrong John A. Op. cit. P. 14.

 82 Цікаві спостереження з цього приводу див. у кн.: Сосновський М. Дмитро Донцов: політичний портрет.

 83 Лисяк-Рудницький І. Націоналізм. С. 251 — 252.

 84 Там само. С. 249.

 85 Сосновський М. Вказ. праця. С. 169.

 86 Walicki Andrzej. Poland Between East and West. Cambridge, MA, 1995. P. 36.

 87 Див.: Mace J. Communism and the Dillemas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918 — 1933. Cambridge, MA, 1983.

 88 Докладніше про це див.: Касьянов Г. Незгодні...Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.