[Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. — К., 1994.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІМ. І. Костомаров

СЛОВ'ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ


ЛІТЕРАТУРНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ
ББК 82.3 (4УКР)

К72

Рекомендовано Міністерством освіти України для вивчення історії української літератури студентами гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів


Бібліотека «ЛІТЕРАТУРНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ» Заснована 1993 року

Редакційна колегія бібліотеки:

І. М. Дзюба (голова), Ю. П. Дяченко, П. П. Кононенко, Р. С Міщук, М. М. Пазяк, А. Г. Погрібний, В. О. Шевчук, Дж. Грабович


Упорядкування і примітки 1. П. Бетко, А. М. Полотай

Вступна стаття М. Т. Яценка

Рецензенти: Ю. А. Пінчук, В. Л. Смілянська


Головна редакція літератури з українознавства та соціогуманітарних наук

Головний редактор М. С. Тимошик

Редактор О. О. Вербило
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. — К.: Либідь, 1994. — 384 с («Літературні пам’ятки України»). — Укр., рос. мовами.

ISBN 5-325-00183-3.

Збірник вибраних праць М. І. Костомарова, названий за його відомою монографією «Слов’янська міфологія», містить найважливіші дослідження його з фольклористики, літературознавства, а також окремі публіцистичні виступи, що мають безпосереднє відношення до історії української культури.

Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

ББК 82.3 (4УКР)


© І. П. Бетко, А. М. Полотай, упорядкування, примітки, М. Т. Яценко, вступна стаття, 1994Літературні пам’ятки України

КОСТОМАРОВ Микола Іванович

СЛОВ’ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ

Вибрані праці з фольклористики й літературознавства


Українською та російською мовами


Художник обкладинки і художній редактор О. Г. Григір

Технічний редактор Є. Г. Рубльов

Коректори А. І. Бараз, Л. Ф. Іванова, Т. А. Лукашина, А. В. Дрожжина


Здано до складання 21.09.93. Підп. до друку 16.12.93. Формат 84×108/32.

Папір друк. № 2. Гарн. Тип Таймс. Офсет. Вис. друк. Ум. друк. арк. 20,16.

Ум. фарбовідб. 20,37. Обл.-вид. арк. 26,08. Вид. № 3467. Зам. № 3 — 276.


Видавництво «Либідь» при Київському університеті 252001, Київ, Хрещатик, 10

Орендне підприємство «Київська книжкова фабрика» 252054, Київ, Воровського, 24


Технічна сторінка


Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.