[Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. — Т. I. — Киев, 1856. — 164 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

ЮЖНОРУССКІЯ ЛЂТОПИСИ,

открытыя и изданныя Н. БЂлозерскимъ.


ТОМЪ I.


КІЕВЪ.
Въ Университетской Типографіи.
1856.
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тЂмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экэемпляровъ.

Кіевъ. 11 Ноября 1855 г.

Цензоръ Д. Мацкевичъ.
ОГЛАВЛЕНІЕ I ТОМА ЮЖНОРУССКИХЪ ЛЂТОПИСЕЙ.


Стран.

Предисловіе издателя.

Черниговская ЛЂтопись . . . . . . . . . . 1

Краткое лЂтоизобразительное знаменитыхъ и памяти достойныхъ дЂйствъ и случаевъ описаніе . . . . 45

Хронологія высокославныхъ ясневельможныхъ гетмановъ . . . . . . . . . . 107

Имянная перепись малороссійскихъ гетмановъ . . . . . . . . . . 125

Слово во время бездождія и глада и всякоя пагубы . . . . . . . . . . 141

Ляментъ людей побожныхъ, що ся стало въ Литовской земли . . . . . . . . . . 157

[„Опечатки и поясненія“ на С.164 виправлено в тексті.]
ПРЕДИСЛОВІЕ ИЗДАТЕЛЯ.


Издаваемыя мною лЂтописи принадлежатъ къ тЂмъ кроничкамъ козацкимъ, о которыхъ пишетъ Величко въ „Предмо†до чительника.“ ОнЂ очень кратки и разнорЂчивы, но при всемъ томъ заключаютъ въ себЂ весьма много до сихъ поръ намъ неизвЂстнаго. Особенно важны такъ названная мною „Черниговская ЛЂтопись“ (1) и „Хронологія высокославныхъ ясневельможныхъ гетмановъ.“(1) Это сдЂлано во первыхъ потому, что полнЂйшій ея списокъ найденъ въ ЧерниговЂ, а во вторыхъ потому, что, по нЂкоторымъ признакамъ, въ ея концЂ она была ведена кЂмъ то изъ жителей Чернигова.Къ кроничкамъ я присовокупилъ нЂсколько выписокъ изъ сборника, писан-/VIII/наго въ КрупичполЂ (селЂ Борзенскаго уЂзда Черниговской губерніи) въ 1679 — 1680 годахъ, подъ заглавіемъ: „Пчела.“ Эти выписки, принадлежа къ другому рязряду сочиненій, имЂютъ, въ извЂетномъ смыслЂ, важность лЂтописей, какъ въ этомъ удостовЂрится каждый.

ТЂ и другія до сихъ поръ не были даже упомнуты ни однимъ писателемъ; слЂдовательно Южнорусская исторія имЂетъ въ нихъ новое, въ полномъ смыслЂ слова, пріобрЂтеніе.

Считаю нужнымъ упомянуть, что первая изъ издаваемыхъ пьесъ найдена мною въ двухъ спискахъ одинъ въ рукописномъ сборникЂ конца XVIII вЂка, принадлежащемъ библіотекЂ Черниговской духовной семинаріи, а другой, принадлежащій мнЂ, въ концЂ книги: „о ВарлаамЂ и ІосафЂ гистория,“ напечатанной въ 1637 г.; вторая и третья отысканы въ рукописномъ сборникЂ А. Шафонскаго, такъ же конца XVIII вЂка, принадлежащемъ нынЂ М. С. Любарскомъ; а четвер-/IX/тая взята изъ рукописнаго „Черниговскаго НамЂстничества Топографическаго Описанія“ А. Шафонскаго, принадлежащаго Н. Д. БЂлозерскому, и не находится въ Судьенковомъ изданіи этого сочиненія.

При изданіи лЂтописей я удержалъ правописаніе подлинника, съ незначительными отмЂнами, а именно: а) для ясности смысла поставилъ, гдЂ слЂдуетъ, буквы ы и и; б) раздЂлилъ слова, которыя въ подлинникЂ неправильно соединены вмЂстЂ; в) поставилъ, гдЂ слЂдуетъ, въ окончаніи словъ ъ и ь (послЂдній впрочемъ встрЂчается очень рЂдко); г) славянское ω(т) замЂнилъ буквами от, ξ — буквами кс; д) развернулъ или восполнилъ сокращенія подъ титлами, и пр.П. БЂлозерскій.
Див. також:

Інші видання Чернігівського літопису.

Інше видання Лизогубівського літопису.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
18.I.2006
‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.