Попередня     Головна     Наступна

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ


[До видання: Слово о полку Ігоревім та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі. Видання підготував Олекса Мишанич. Акта, 2003. — 668 с.]До цього видання увійшли фотокопії першодруку «Слова о полку Ігоревім» 1800 р., Катерининська копія 1792-1794 рр., адаптований текст твору а також ритмічний переклад Леоніда Махновця.

Перші українські переклади й поетичні переспіви «Слова» були здійснені на Західній Україні — Маркіяном Шашкевичем (зберігся тільки «Плач Ярославни», виконаний у 1833 р. і вперше надрукований у 1904 р.) та Іваном Вагилевичем (виконаний до 1836 р. і вперше надрукований у 1884 р.). Перший повний український поетичний переклад належить Михайлові Максимовичу (1857). У другій половині XIX та впродовж XX ст з’явилися десятки нових перекладів і переспівів, які увійшли в історію української літератури, сприяли популяризації «Слова», його утвердженню як органічної частини багатовікової української духовної культури. Тарас Шевченко, Степан Руданський, Юрій Федькович, Василь Мова, Іван Франко, Володимир Кендзерський, Панас Мирний, Костянтин Зіньківський, Василь Щурат, Іван Стешенко, Михайло Грушевський, Микола Чернявський створили досить потужну українську поетичну "словіану". Традиції XIX - початку XX ст успішно продовжили відомі поети XX ст — Володимир Свідзінський, Максим Рильський, Леонід Гребінка, Наталя Забіла, Олексій Коваленко, Василь Шевчук, Степан Пушик, Володимир Малик, Михайло Гетьманець, Михайло Петров-Гарді, Борис Яценко, Никон Попель, Павло Салевич та ін. На особливу увагу заслуговують поетичні переклади й переспіви «Слова», виконані за межами України й донедавна недоступні широкому українському читачеві — Святослава Гординського, Івана Огієнка (митрополита Іларіона), Михайла Кравчука, Володимира Васьківа. З їхнім поверненням в український літературний процес з кінця XX ст можна предметно говорити про повноту української поетичної "словіани", тяглість традицій освоєння «Слова» українською культурою.

Нині в Україні налічується понад сорок перекладів і поетичних переспівів «Слова о полку Ігоревім». Не всі вони витримують сувору філологічну критику але їхню присутність в науці про «Слово» заперечувати не годиться.

Це видання містить 19 повних текстів поетичних перекладів і переспівів «Слова о полку Ігоревім» в українській літературі XIX-XX ст Відкривається воно класичними Шевченковими перекладами трьох уривків «Слова» («Плач Ярославни», «В Путивлі граді вранці-рано» і «З передсвіта до вечора»), виконаних у 1860 p. Далі в хронологічному порядку подаються ті переспіви, які витримали іспит часу й увійшли до золотого фонду українського поетичного перекладу

Аналогічні видання в українській видавничій практиці вже існують: «Слово о плъку Игоре※ в українських художніх перекладах і переспівах XIX-XX ст. / До видання підготував чл.-кор. АН УРСР С. І. Маслов (К., 1953. — 251 с., містить 9 повних перекладів та 4 уривки); Слово о полку Ігоревім / Вступна стаття і примітки М. К. Гудзія; упор. і підготовка тексту В. Л. Микитася (К., 1955. — 370 с. («Бібліотека поета»), містить дев’ять повних переспівів, п’ять уривків і десять поезій на теми й мотиви «Слова»); «Слово о плъку Игоре※ та його поетичні переклади і переспіви / Видання підготував Леонід Махновець (К., 1967. — 523 с.; містить 15 повних переспівів «Слова» і 16 уривків). Це — найповніше та найкраще до цього часу українське видання «Слова», зрозуміло, без перекладів, здійснених поза межами України. У 1980-х рр. в Україні здійснено ще два видання «Слова», призначені для школи: Слово о полку Ігоревім / Упоряд., вступна стаття, підготовка давньоруського тексту, примітки Леоніда Махновця. — К.: Дніпро, 1983. — 220 с. («Шкільна бібліотека»); містить п’ять повних українських та два російських переклади, три уривки й шість поезій на теми та мотиви «Слова»; Слово о полку Ігоревім / Упорядкування та примітки Олекси Мишанича (К.: Радянська школа, 1986. — 310 с.; 2-е вид: К.: Радянська школа, 1989. — 310 с. Воно містить дев’ять українських, п’ять російських повних перекладів та три уривки). Уміщення російських перекладів у названих виданнях було для того часу обов’язковим. Вони були останніми, що вийшли за часів радянської влади. У незалежній Україні жодного помітного наукового чи науково-популярного видання «Слова» не з’явилося. За цей час в Україну повернуто низку поетичних переспівів «Слова», що були заборонені тоталітарною системою. Ці переспіви, а також дослідження українських учених в діаспорі: С. Гординський, Б. Кравців, І. Огієнко (митрополит Іларіон), М. Кравчук, М. Петров-Гарді, В. Васьків — помітно збагатили українську науку про «Слово». Здобутки цих авторів цілком заслуговують на те, аби бути донесеними до сучасного українського читача й увійти в контекст всеукраїнської "словіани".

Більшість уміщених у цій книзі текстів поетичних перекладів і переспівів «Слова» подаються за названими вже авторитетними виданнями: «Слово о плъку Игоре※ та його поетичні переклади і переспіви / Видання підготував Леонід Махновець. — К.: Наукова думка, 1967 (далі: Л. Махновець, 1967) і Слово о полку Ігоревім / Упорядкування та примітки Олекси Мишанича. — К.: Радянська школа, 1989 (далі: О. Мишанич, 1989). Перша частина вступної статті, автором якої є Л. Махновець, подається (з незначними змінами) за виданням: Слово о полку Ігоревім / Упорядкування, вступна стаття, підготовка давньоруського Тексту примітки Леоніда Махновця. — К.: Дніпро, 1983. — С. 5-22. За цим-таки виданням подається укладений Л. Махновцем, "Родовід руських князів, які згадуються у "Слові о полку Ігоревім"".

* * *


ИРОИЧЕСКАЯ ПЂСНЬ О ПОХОДЂ НА ПОЛОВЦОВЪ УДЂЛЬНАГО КНЯЗЯ НОВАГОРОДА-СЂВЕРСКАГО ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА, ПИСАННАЯ СТАРИННЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ ВЪ ИСХОДЂ XII СТОЛЂТІЯ СЪ ПЕРЕЛОЖЕНІЕМЪ НА УПОТРЕБЛЯЕМОЕ НЫНЂ НАРЂЧІЕ. — Москва: Въ Сенатской Типографіи, 1800. Першодрук «Слова о полку Ігоревім» підготовлений за знайденим на початку 90-х рр. XVIII ст рукописом російським колекціонером О. І. Мусіним-Пушкіним та істориками О. Ф. Малиновським і М. М. Бантиш-Каменським.

Подається за виданням: Слово о полку Ігореве: Фотокопія видання 1800 р. — К.: Держлітвидав, 1952. — І+VIII + 1 - 46 + 2 с.


СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЂ ИГОРЯ СЫНА СВЯТОСЛАВЛЯ ВНУКА ОЛЬГОВА (Катерининська копія). Із віднайденого тексту «Слова о полку Ігоревім» у рукописному збірнику («Хронографі») кінця XV ст у 1792-1793 рр. було виготовлено рукописну копію для Катерини II. Ця копія зберігалася в ґардеробі імператриці й була виявлена та опублікована П. П. Пекарським у 1864 р. З того часу вона пильно досліджувалася й кілька разів перевидавалася (друкованим і фототипічним способом).

Фотокопія Катерининської копії відтворюється за виданням: Слово о полку Игоре†Игоря сына Святославля внука Ольгова. — Москва, 1954.


«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ». Адаптований текст. Спробу адаптувати ориґінальний староруський текст до норм сучасної української літературної мови зробив митрополит Іларіон (Іван Огієнко) у своїй літературній монографії «Слово про Ігорів похід» (Вінніпеґ, 1967. — С. 147-171). Упорядник, адаптуючи текст «Слова» для цього видання, використав досвід І. Огієнка.


СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ. Ритмічний текст. У першодруці 1800 р. текст «Слова» подано прозою. Пізніші упорядники й видавці розбили текст на поетичні рядки, наближаючи його до ритмізованої поетичної прози. В українських та російських виданнях «Слова» XX ст виробилася вже певна традиція, яка усталила ритмізований текст За цим текстом здійснюються й ритмізовані переклади на сучасну мову. Українська видавнича традиція однаково приймає як прозовий текст: І. Вагилевич (до 1836 р.), В. Перетц (1926), М. Грунський (1931), С. Маслов (1953), — так і поданий ритмічною прозою: Л. Махновець, О. Мишанич, В. Німчук. Найбільше визнання здобув підготовлений Л. Махновцем ритмізований поетичний текст «Слова», який друкувався багато разів.

Подається за виданням, авторизованим Л. Махновцем: Слово о полку Ігоревім / Упорядкування та примітки Олекси Мишанича. — К., 1989. — С. 6-62. [Див. за виданням 1967 р.]


СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ. Ритмічний переклад Л. Махновця. Переклад здійснено в 1951 р. Уперше надруковано у виданні: Слово о полку Ігоревім. — К.: Радянський письменник, 1955. — С. 49-69 («Бібліотека поета»). Перекладач постійно удосконалював свій переклад, останній його варіант під авторським наглядом увійшов до видання «Слова», підготовленого О. Мишаничем (1986, 1989).

Подається за цим виданням. [Див. за виданням 1967 р.]


Тарас Шевченко. ПЛАЧ ЯРОСЛАВНИ, "В ПУТИВЛІ-ГРАДІ ВРАНЦІ-РАНО...", "З ПЕРЕДСВІТАДО ВЕЧОРА..." Перекладено в 1860 р. Уперше надруковано у виданні «Кобзаря» 1867 р.

Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 66-68). [Див. за виданням 1967 р.]


Михайло Максимович. ПЕСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ. Уперше надруковано: Песнь о полку Игореве, переведенная на украинское наречие Михайлом Максимовичем. — Киев, 1857. — VIII + 47 с.

Подається за виданням: Слово о плъку Игоре†в українських художніх перекладах і переспівах XIX-XX ст. / До видання підготував чл.-кор. АН УРСР С. І. Маслов. — К., 1953. — С. 73-98. [Див. за виданням 1967 р.]


Степан Руданський. ІГОР СІВЕРСЬКИЙ. Переклад завершено на початку 1860 р. Уперше надруковано в 1896 р. у львівському часописі «Зоря». Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 69-92). [Див. за виданням 1967 р.]


Юрій Федькович. ПІСНЯ О ПОХОДІ ІГОРЯ НА ПОЛОВЦІВ. Переклад зроблено в 1866 р. Уперше надруковано І. Франком у першому томі «Писань Осипа-Юрія Федьковича» (Львів, 1902. — С. 193-204). Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 93-102). [Див. за виданням 1967 р.]


Іван Франко. СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРЯ. Перекладено в 1873 р. Уперше надруковано в книзі: Іван Франко. Статті і матеріали: Збірник третій. — Львів; Харків, 1952. — С. 5-24.

Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 103-119). [Див. за виданням 1967 р.]


Володимир Кендзерський. СЛОВО О ПОЛКОВІ ІГОРЕВОМУ. Вперше надруковано: Слово о полкови Игоревому / Переспів з старосвітської грамоти XII ще століття; Переклав В. А. Кендзерський. — Кременчуг, 1874 (на обкл.: 1875). — 77 с.

Подається за виданням «Слова» 1967 р. (Л. Махновця — с. 241-265).


Панас Мирний. ДУМА ПРО ВІЙСЬКО ІГОРЕВЕ. Переклад завершено в 1883 р. Уперше надруковано у львівському часописі «Зоря» 1896 р. (№3, 4, 6, 7). На Україні надруковано окремою книжкою: Слово о плъку ИгоревЂ, Игоря, сына Святославля, внука Ольгова — Дума про військо Ігореве / Переспів Панаса Мирного. — Київ, 1914. — 68 с.

Подається за виданням «Слова» 1989 р. — (с. 120-136). [Див. за виданням 1967 р.]


Іван Стешенко. СЛОВО О ПЛЪКУ ІГОРЕВЂ. Перекладено в 1899 р. Уперше надруковано у виданні «Слова» 1967 р. (Л. Махновця — с. 357-377). Подається за першодруком.


Костянтин Зіньківський. ДУМА ПРО ПОХІД ІГОРІВ (Слово о полку Ігоревім). Перекладено в 1907 р. Уперше за автографом повністю надруковано у виданні «Слова» 1967 р. (Л. Махновця). За життя перекладача в московському часописі «Зоря» (1906. — №1-2. — С. 16) було надруковано лише уривок перекладу — «Плач Ярославни».

Подається за першодруком. [Див. за виданням 1967 р.]


Василь Щурат. СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА. Уперше надруковано у львівському журналі «Світ» (1907. — №1-6). Цього ж року переклад вийшов окремою книжкою: Щурат В. Пісня про поход Ігоря Святославича. Поема XII в. — Львів, 1907. — 33+XIV с. Другим виданням книжка вийшла в 1918 р. — 41 с.

Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 155-172). [Див. за виданням 1967 р.]


Микола Чернявський. СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРЯ. Перекладено в 1894-1907 рр. Доопрацьовано в 1922 р. Уперше надруковано у виданні: Чернявський Микола. Твори. — Харків, 1928. — T. VII: Молодість (1893-1896). Поезії. — Кн. 2. — С. 272-298.

Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 137-154). [Див. за виданням 1967 р.]


Святослав Гординський. СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД. Переспів. Уперше надруковано окремою книжкою: Слово про Ігорів полк. Український героїчний епос кінця XII століття / Переклав Святослав Гординський. — Львів, 1936. — 47+4 с.

Подається за виданням: Гординський Святослав. Поезії. Вірші оригінальні і перекладні. — Сучасність, 1989. — С. 259-277.


Володимир Свідзінський. СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА. Уперше надруковано в київському «Літературному журналі» (1938. — №5. — С. 95-110).

Подається за виданням «Слова» 1967 р. (Л. Махновця — с. 401-420).


Максим Рильський. СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД. Уперше надруковано: Слово про Ігорів похід / Переклад М. Рильського; текст «Слова о плъку Игореве» за виданням 1800 р.; вступна стаття та пояснення проф. М. К. Грунського. — К., 1939. — 58 + 2 с. Переклад доопрацьовано в 1952 р.

Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 173-188). [Див. за виданням 1967 р.]


Леонід Гребінка. СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ, ІГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА, ВНУКА ОЛЕГОВОГО. Перекладено в 1937-1941 рр. Уперше надруковано в часописі «Дніпро» (1982. — №5. — С. 107-115.).

Подається за виданням: Гребінка Леонід. Радість Чорноземна: Поезії, переклади. — К.: Дніпро, 1990. — С. 100-125.


Наталя Забіла. СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД. Уперше надруковано в київському «Літературному журналі» (1938. — №8. — С. 14-18; 1939. — №8. — С. 26-35). Пізніше доопрацьовано й видано окремою книжкою: Слово про Ігорів похід / Переказала Наталя Забіла. — К.: Молодь, 1954. — 44 с. Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 189-203). [Див. за виданням 1967 р.]


Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД. Перекладено 1945 р. в Австрії. Надруковано в першому виданні літературноі монографії «Слово про Ігорів похід» (Вінніпеґ, 1949).

Подається за виданням: Митрополит Іларіон. Слово про Ігорів Похід: Літературна монографія. — Вінніпеґ: Видання Товариства «Волинь», 1967. — С. 211-246.


Олексій Коваленко. СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ. Уперше надруковано в альманасі «Вогні Придніпров’я» (Дніпропетровськ, 1954. — С. 161-170). Видано також окремою книжкою: Слово о полку Ігоревім/Поетичний переспів Олексія Коваленка. — Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1960. — 91 с.

Подається за виданням «Слова» 1967 р. (Л. Махновця — с. 452-481).


Михайло Кравчук. СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД. КНЯЗІВСЬКО-ДРУЖИННИЙ ЕПОС. Уперше надруковано в календарі «Провидіння» на 1966 рік (США). Видано окремою книжкою: Слово про Ігорів похід. Князівсько-дружинний епос / Зо стародавньої на теперішню українську мову переклад із поясненням зладив о. Михайло Кравчук. — Нью-Йорк, 1968. — 46 с. (Наукове Товариство ім. Шевченка. Українська літературна бібліотека. — T. 12).

Подається за книжковим виданням 1968 р.


Василь Шевчук. СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД. Уперше надруковано в часописі «Дніпро» (1971. — №9. — С. 93-97). Переклад вийшов окремою книжкою: Слово про Ігорів похід: Героїчна поема / Переспів Василя Шевчука. — К., 1982.

Подається за виданням «Слова» 1989 р. (с. 204-215).


Володимир Васьків. СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЯ. Переспів здійснено в США й "видано з нагоди Тисячоліття Хрещення України — Об’єднанням 2-ої Дивізії У.Н.А. в пам’ять борців за Волю України". Переспів перевидано в Україні окремою книжкою: Васьків Володимир. Переспів «Слова о полку Ігоря» з історичним довідником. — К.: Наукова редакція Головної редакційної колегії Книги Пам’яті України при видавництві "Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1996. — 79 с.

Подається за київським виданням.


ЛІТОПИСНА ПОВІСТЬ ПРО ПОХІД ІГОРЯ СВЯТОСЛАВОВИЧА НА ПОЛОВЦІВ У 1185 р.

Подається за виданням: Літопис руський / За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — К.: Дніпро, 1989. — С. 336-342.Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.