‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Віталій МАСЛЮК

ЛАТИНОМОВНІ ПОЕТИКИ І РИТОРИКИ XVII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНІКИЇВ — 1983

ЗМІСТВступ


Історія дослідження латиномовних поетик і риторик XVII — першої половини XVIII ст.


Поняття поезії і художньої прози в українських латиномовних поетиках і риториках XVII — першої половини XVIII ст.


Учення про ритміко-метричну структуру віршованої мови в українських латиномовних поетиках XVII — першої половини XVIII ст.

Учення авторів українських латиномовних поетик XVII — першої половини XVIII ст. про античну квантитативну версифікацію

Теорія силабічного віршування авторів шкільних латиномовних поетик XVII — першої половини XVIII ст.


Стилістична теорія професорів українських шкіл XVII — першої половини XVIII ст.

Поняття стилю і його достоїнства. Вчення про три роди стилю

Учення про період (структура і види)

Підбір і сполучення слів у періоді

Учення про тропи і фігури

Ритміко-інтонаційна структура періоду


Поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. і питання стилю барокко

Теорія літературних родів і видів

Епічна поезія

Драматична поезія (теорія трагедії, комедії й трагікомедії)

Сатирична поезія

Буколічна поезія

Елегійна поезія

Лірична поезія

Епіграматична поезія

Курйозна і фігурна поезія

Емблеми, символи, ієрогліфи

Загадки

Байки і апологи

ПародіяВисновки


Список літератури


АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
До IX Міжнародного з’їзду славістів

Віталій Петрович МАСЛЮК
ЛАТИНОМОВНІ ПОЕТИКИ І РИТОРИКИ XVII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНІ


КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 1983


АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО


Виталий Петрович МАСЛЮК
ЛАТИНОЯЗЫЧНЫЕ ПОЭТИКИ И РИТОРИКИ XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В. И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ НА УКРАИНЕ


Киев, издательство «Наукова думка»

Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К.: Наукова думка, 1983. — 236 с.

В монографії досліджуються формування та розвиток теорії літератури на Україні в XVII — першій половині XVIII ст., вказується на її зв’язок з античною теорією художнього слова і з досягненнями західноєвропейської естетико-літературної думки. В книзі використано нові матеріали з вітчизняних латиномовних поетик і риторик, прочитаних у Києво-Могилянській академії та в інших школах країни; розкриваються значення і роль шкільних курсів теорії словесності у становленні й розвитку української художньої літератури.

Для дослідників-філологів, мистецтвознавців, викладачів і студентів гуманітарних вузів.


Відповідальний редактор О. В. Мишанич

Рецензенти В. І. Крекотень, П. К. ЯременкоВ монографии исследуются формирование и развитие теории литературы на Украине в XVII — первой половине XVIII в., указывается на ее связь c античной теорией художественного слова и c достижениями западноевропейской эстетико-литературной мысли. В книге использованы новые материалы из отечественных латиноязычных поэтик и риторик, прочитанных в Киево-Могилянской академии и в других школах страны; раскрываются значение и роль школьных курсов теории словесности в становлений и развитии украинской художественной литературы.

Для исследователей-филологов, искусствоведов, преподавателей и студентов гуманитарных вузов.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
15.VIII.2005‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.