‹‹   Попередня             Головна             Наступна             Том 1.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Том 2 (Українська культура XIII — першої половини XVII століть)КИЇВ — 2001ЗМІСТ


Передмова (Я. Д.Ісаєвич)Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ Й ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ1.1. Природа і люди. Етнічна територія

Природне середовище та його зміни. П. І. Штойко. Формування західної межі української етнічної території. Я. Д. Ісаєвич. Колонізація Слобожанщини в XVI — XVIII ст. і формування східної межі української етнічної території. С. А. Макарчук. Українська колонізація нижньої Наддніпрянщини та Причорномор’я. С. А. Макарчук. Етнічні та релігійні меншини. С. А. Макарчук.


1.2. Державність і культура

Князівства першої половини XIII ст. Я. Д. Ісаєвич. Князівства післямонгольського часу. Я. Д. Ісаєвич. Велике князівство Литовське та його васали. Я. Б. Книш. Дипломатія княжої доби. Я. Б. Книш. У складі Литовського князівства: 1471 — 1569 рр. Я. Д. Ісаєвич. Люблінська унія та її наслідки. Я. Д. Ісаєвич. Козацька республіка. Я. Д. Ісаєвич.


1.3. Виробнича культура: світоглядні аспекти, обряди та ритуали

Аграрна народно-традиційна культура. С. П. Павлюк. Ремесла і промисли. В. Г. Балушок. Цехові об’єднання. В. Г. Балушок. Торгівля і торговельні шляхи. Л. В. Войтович.


1.4. Військо і військова організація

Військо княжої доби. Л. В. Войтович. Зміни у військовій організації. Л. В. Войтович. Козацьке військо. Л. В. Войтович. Озброєння. Л. В. Войтович. Оборонне будівництво. Л. В. Войтович. Воєнна тактика. Мистецтво бою. Л. В. Войтович. Військо ординців. А. В. Войтович. Обряди та звичаї запорозьких козаків. В. Г. Балушок.


1.5. Культура побуту

Типи поселень. В. Г. Оприск. Народне будівництво. А. Д. Данилюк. Хата: обрядовість, семантика житла. А. Д. Данилюк. Господарські будівлі. А. Д. Данилюк. Одяг. Г. Г. Стельмащук. Харчування: їжа, начиння, звичаї. В. Г. Балушок.


1.6. Сімейний побут. Становище жінки (Я. Д. Ісаєвич, О. Р. Федорів)

Родинні відносини в XIII — XV ст. Історичні джерела про українську сім’ю XVI — першої половини XVII ст. Відносини в сім’ї. Українська жінка в сім’ї та суспільстві. Придане. Віно. О. Р. Федорів. Становище вдови. Невістка в сім’ї. Розлучення.


1.7. Сільська громада та громадський побут

Структура і функції громади. Громада в обрядовості. Дозвілля. Г. Й. Горинь. Молодіжні громади й ініціації на селі. В. Г. Балушок.


1.8. Міста та міська обрядовість

Міста та їхнє населення. Л. В. Войтович. Міське право й економіка. Л. В. Войтович. Специфіка міст окремих регіонів. Л. В. Войтович. Святково-обрядова культура міського населення. В. Г. Балушок.


1.9. Світогляд. Традиційні знання

Світогляд: дохристиянські і християнські елементи. Я. Д. Ісаевич. Есхатологічні уявлення. Я. Д. Ісаєвич. Традиційні знання українців. С. П. Павлюк. Семіотика середньовічного і ранньомодерного мислення. Р. Й. Голик.


1.10. Мовний код культури (Я. Д. Ісаевич)

Виникнення і розвиток української мови. Багатомовність середньовічної культури. Мова друкованих видань.

Розділ 2. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XIII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XV ст.


2.1. Загальна характеристика періоду (Я. Д. Ісаєвич)

Княжа доба. Київ, Київське, Чернігівське і Переяславське князівства. Галицько-Волинське князівство: перші кроки. Галицько-Волинське князівство після навали Батия. Україна наприкінці XIV — в першій половині XV ст.


2.2. Осередки культури

Княжі та боярські двори. Митрополія й єпископії. Я. Д. Ісаєвич. Монастирі. І. З. Мицько. Міста і села. Я. Д. Ісаєвич.


2.3. Освіта, книгописання, книгозбірні (М. Б. Боянівська)

Освіта. Репертуар рукописної книжки. Замовники і переписувачі книжок. Книжковий обмін. Книгозбірні.


2.4. Архітектура і будівництво (В. С. Александрович)

Містобудівельні програми XIII ст. Храми XIII ст. Оборонне будівництво XIV — XV ст. Сакральне будівництво XIV — XV ст.


2.5. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво (В. С. Александрович)

Монументальне малярство. Ікони. Книжкова мініатюра. Скульптура та різьблення. Декоративно-ужиткове мистецтво.


2.6. Література пізнього середньовіччя

Галицько-Волинський літопис. Б. С. Криса, Я. Д. Ісаєвич. Література післямонгольського часу. Ю. В. Пелешенко. Переклади і переробки. Ю. В. Пелешенко. Другий південнослов’янський вплив. "Плетіння словес". Ю. В. Пелешенко.


2.7. Пісенний фольклор і музичне мистецтво. (Ю. П. Ясіновський)

Пісенний фольклор. Побутова музика, музичні інструменти. Епічні жанри. Церковний спів. Дзвонарське мистецтво.


2.8. Наукові знання та філософські уявлення (І. В. Паславський)

Наука. Філософська культура.

Розділ 3. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI ст.


3.1. Загальна характеристика періоду (Я. Д. Ісаєвич)


3.2. Політична культура еліт (Н. М. Яковенко)

Формування шляхти та її статус. Шляхта і магнати Галичини. Князі та шляхта Волині й Київщини.


3.3. Єретичні течії (В. І. Любащенко)

Ранні єресі та їх відгомін. Київські єретики другої половини XV ст. Феодосій Косой та феодосіани.


3.4. Освіта і книгописання (М. Б. Боянівська)

Православні і католицькі школи. Рукописна книга та її репертуар. Переписувачі й власники книг.


3.5. Перша друкована книжка українського автора (Я. Д. Ісаєвич)

Юрій Дрогобич — типовий середньовічний вчений. Друкований трактат Юрія Дрогобича.


3.6. Початки кириличного друкарства (Я. Д. Ісаєвич)

Друкарня Ш.Фіоля. Франциск Скорина та його послідовники.


3.7. Архітектура та будівництво (В. С. Александрович)

Забудова міст. Оборонні споруди. Архітектура православних храмів. Пізня ґотика.


3.8. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво (В. С. Александрович)

Малярські осередки. Монументальне малярство. Іконопис. Книжкова мініатюра. Скульптура. Декоративно-ужиткове мистецтво.


3.9. Література (Б. С. Криса)

Літописання. Оригінальна і перекладна література XV ст. Латиномовні автори.


3.10. Зародки театру: ігри й обряди, скоморохи, літургійне дійство (Р. Я. Пилипчук)

Театральні елементи в обрядовій практиці. Скоморохи. Літургійне дійство.


3.11. Музика (Ю. П. Ясіновський)

Інструментальна музика. Пісенний фольклор. Церковна музика.


3.12. Філософська та науково-природнича думка (І. В. Паславський)

Філософські аспекти перекладної літератури. Природничі знання в перекладній літературі. Київський гурток книжників.

Розділ 4. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НА ПЕРЕЛОМІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — ПЕРША ПОЛОВИНА XVII ст.). КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ


4.1. Загальна характеристика періоду (Я. Д. Ісаєвич)


4.2. Політична культура суспільства (П. М. Сас)

Політична свідомість української шляхти. "Руський народ". Політична культура козацтва. Проекти політичних реформ.


4.3. Реформаційний рух (В. І. Любащенко)

Кальвінізм в Україні. Антитринітарії.


4.4. Реформа "грецької" церкви: унія, оновлення православ’я (Н. М. Яковенко)

Пошуки шляхів релігійного порозуміння. Два собори в Бересті. Словесна війна. Силові конфлікти "Русі з Руссю". Єзуїтське місіонерство і ворожість до "ляхів". Шляхта й міщанство в обороні православ’я. Від висвячення митрополита під охороною козацької шаблі до легалізації православної митрополії (1620 — 1632). Реформи Петра Могили.


4.5. Осередки культури при магнатських і шляхетських дворах. Острозька академія (І. З. Мицько)

Літературно-перекладацький гурток князя Андрія Курбського в Миляновичах. Острозька слов’яно-греко-латинська академія.


4.6. Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів (Я. Д. Ісаєвич)

Виникнення перших братств. Громадсько-політична діяльність братств. Львівська братська школа. Дальше поширення братських шкіл. Унійні школи.


4.7. Києво-Могилянський колегіум (Я. Д. Ісаєвич)

Від братської школи до академії. Структура і програма Києво-Могилянського колегіуму.


4.8. Протестантські і католицькі школи. Замойська академія (H. M. Яковенко)

Гуманістична освіта. Протестантські школи. Єзуїтські колегіуми. Замойська академія.


4.9. Книгописання (М. Б. Боянівська)

Книгописні осередки. Книгозбірні. Переписувачі та замовники книжок. Книжковий обмін.


4.10. Виникнення та розвиток друкарства в Україні (Я. Д. Ісаєвич)

Львівська друкарня Івана Федорова. Видавнича діяльність князя Острозького. Друкарні Львівського братства та Києво-Печерської лаври. Латинсько-польське книговидання. Друкарство другої чверті XVIII ст. Книговидання України: успіхи і проблеми.


4.11. Архітектура та містобудування (В. С. Александрович)

Архітектура. Містобудування. Замки та укріплені монастирі. Житлове будівництво в містах. Муровані та дерев’яні церкви. Сакральне будівництво католиків, євреїв, мусульман.


4.12. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво (В. С. Александрович)

Монументальне малярство. Іконопис. Світське портретне малярство. Мініатюра в рукописній книзі. Книжкова гравюра. Скульптура. Декоративно-ужиткове мистецтво.


4.13. Літературна творчість (Б. С. Криса)

Іван Вишенський та його опоненти. Полемічна проза. Поезія. Латиномовна і польськомовна творчість.


4.14. Театр: текст і дійство (Р. Я. Пилипчук)

Шкільний і народно-містеріальний театр. Шкільні декламації. Містерія. Ярмаркові вистави. Інтермедії. Фарс. Вертеп.


4.15. Музика

Інструментальна музика. Ю. П. Ясіновський. Ірмолой та ірмолойний спів. Ю. П. Ясіновський. Шляхи відродження. О. С. Цалай-Якименко. Оновлення традиційного мистецтва ірмолойного співу в монастирських центрах. Освоєння латинських концертних форм хорового співу. Київська школа музики. Київська нотація. Навчальні посібники. Київське пініє. Київські співаки. О. С. Цалай-Якименко.


4.16. Наукові знання (І. В. Паславський)

Граматика. Риторика. Діалектика. Математика. Астрономія.


4.17. Розвиток філософської думки (І. В. Паславський)

Джерела та шляхи поширення філософських ідей. Аскетично-споглядальна течія. Ренесансно-гуманістичні тенденції.


4.18. Історична думка (П. М. Сас)

Історичне мислення. Історичне осмислення спадщини Київської Русі. Питання етногенезу. Від "Русі" до "України".

Післямова (Я. Д. Ісаєвич)Додатки


1. Державні утворення на українських і суміжних з ними землях та їхні правителі XIII — першої половини XVII ст. (Л. В. Войтович)


2. Козацькі вожді, гетьмани, кошові (Р. Й. Голик, Н. В. Пікулик, Ю. П. Ясіновський)Бібліографія


Список скорочень

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. У П’ЯТИ ТОМАХ. ТОМ 2 (Українська культура XIII — першої половини XVII століть). Київ, "Наукова думка", 2001

У другому томі "Історії української культури" висвітлюється розвиток освіти, мистецтва і літератури, стан наукових знань в Україні впродовж XIII — першої половини XVII ст. Окремі розділи присвячено рукописній книзі, виникненню і поширенню друкарства. Схарактеризовано культурно-національне відродження кінця XVI — першої половини XVII ст., розглядаються ренесансні явища в культурному житті і процес формування культури бароко. Визначено місце України в міжнародних культурних зв’язках, внесок українського народу в скарбницю світової культури.

Автори другого тому: АЛЕКСАНДРОВИЧ В. С., БАЛУШОК В. Г., БОЯНІВСЬКА М. Б., ВОЙТОВИЧ Л. В., ГОЛИК Р. Й., ГОРИНЬ Г. Й., ДАНИЛЮК А. Д., ІСАЄВИЧ Я. Д., КНИШ Я. Б., КРИСА Б. С., ЛЮБАЩЕНКО В. І., МАКАРЧУК С. А., МИЦЬКО І. З., ОПРИСК В. Г., ПАВЛЮК С. П., ПАСЛАВСЬКИЙ І. В., ПЕЛЕШЕНКО Ю. В., ПИЛИПЧУК Р. Я., ПІКУЛИК Н. В., САС П. М., СТЕЛЬМАЩУК Г. Г., ЦАЛАЙ-ЯКИМЕНКО О. С., ФЕДОРІВ О. Р., ШТОЙКО П. І., ЯКОВЕНКО Н. М., ЯСІНОВСЬКИЙ Ю. П.


Див. також:

Історія української культури. Том 1. Розділ 9. Київська Русь. Київ, 2001.

Історія української культури. За редакцією І.Крип’якевича. Львів, 1937.

Українська культура. Лекції за редакцією Д.Антоновича. Київ, 1993.

Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.

Попередня             Головна             Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.