[Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. — Львів, 2002. — С. 445-481.]

Попередня     Головна     Наступна

БібліографіяАбрамович Д. До питання про джерела "Ізборника Святослава" 1076 р. // Науковий збірник Ленінградського т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови, 2, 1929.

Абрамович Д. "Ізборник Святослава" 1076 року і патерики // Науковий збірник Ленінградського т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови, 3, 1931.

Абрамович Д. Києво-Печерський Патерик (вступ, тексти, примітки), Київ 1930. Репринти: Miinchen 1963-1964; Київ 1991.

Абросимова С.В. Пам’ятки книжкової культури Дніпропетровського історичного музею ім. академіка Д.І. Яворницького // Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція, 1-а, Дніпропетровськ 1990.

Абросимова С.В. Книга на Запоріжжі // Книжник, 1991, 6.

Александрович В.С., Мицько І.З. Архієрейський служебник і требник Івана Боярського // Пам’ятки України, 1993, 1-6.

Александрович В.С. Друкарня Перемиського святотроїцького братства 1675-1683 рр. // Пам’ятки України, 1995, 3.

Александрович В. Львівські малярі XVI-XVII століть як проектанти графічного оздоблення друкованої книги // Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна, культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Александрович В. Західноукраїнські малярі кінця XVI століття (Студії з історії українського мистецтва, т. 3), Львів 2000.

Александрович В. Холмська ікона Богородиці, Львів 2001.

Александрович-Павличко Я. До питання вивчення рукописних пам’яток на терені Бойківщини // Сакральне мистецтво Бойківщини, 2, Дрогобич 1997.

Анічэнка Ў.В. Скарынінскія традыцыі на Украіне // 450 год беларускага кнігадрукивання, Мінск 1968.

Андрохович А. "Ілірійська" друкарня і книгарня Осипа Курцбека 1770-1792 і її зв’язки з угорською і галицькою землею // ЗНТШ, т. 150, 1929.

Андрусяк М. Гетьман Мазепа як культурний діяч // Мазепа. Збірник, т. 2, Варшава 1939. Анушкин А.И. На заре книгопечатания в Литве, Вильнюс 1970.

Апанович Е.М. Рукописная светская книга XVIII в. на Украине. Исторические сборники, Киев 1983.

Атанасов П. Украинские старопечатные книги XVI-XVII вв. в Болгарии // Советское славяноведение, 1972, 6.

Ахрыменка П.П. Летапіс братэрства, Мінск 1973.

Балик Б. Катафалк чернечий василіян XVII-XVIII ст. Рукописна збірка життєписів василіян // AOSBM, Vol. 12 (18), 1985.

Банчик Н.Я. Пам’ятки рукописної культури вірмен у західноукраїнському регіоні // Рукописна та книжкова спадщина України, 1, Київ 1993.

Баранович C. Краткие исторические сведения o бывших на Волыни православных типографиях // Волынские епархиальные ведомости, 1877, 18.

Барокові духовні пісні з рукописних співаників XVIII ст. Лемківщини / Вступ, упорядкування і коментарі Олі Гнатюк, Львів 2000.

Бачинський Є. Українська друкарня в Женеві // Науковий збірник / Українська Вільна Академія Наук у США, 2, Нью-Йорк 1953.

Беринда Памво. Лексікон славеноросскій и имен тлъкованіе, Київ 1627. Репродукція: Лексикон словенороський Памво Беринди. Підг. тексту і вст. стаття В.В. Німчука, Київ 1961.

Беркаў П.Н. Скарына і пачаток ўсходнеславянскага вершаскладания // 450 год беларускага кнігадрукавання, Мінск 1968.

Берков П.Н. Русская книга кирилловской печати конца XVII — первой четверти XVIII в. // Описание изданий, напечатанных кириллицей, 1689 — январь 1725 / Сост. Т.А. Быкова, М.М. Гуревич, Москва; Ленинград 1958.

Бибиков М.В. Византийский прототип древнейшей славянской книги (Изборника Святослава 1073), Москва 1996.

Биковський Л. У службах українській книжці, Львів; Нью-Йорк 1997.

Біблія. Факсімільнае узнавленне Біблії, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517 — 1519 гадах. У 3 тамах. Адказны рэдактар С.В.Кузьмін, навуковы кансультант Г.Я. Галенченка, Мінск 1990-1991.

Біда К. Київська "Ґраматика" з 1705 р. (Видання Укр. катол. ун-ту ім. св. Климентія папи, т. 19), Рим 1978.

Білас Л. Ґутенберґ і Федоров // Сучасність, 1965, 3.

Білокінь С. Книжні інтереси Миколи Ханенка // Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна, культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Бойко М. Історично-бібліографічний нарис друкарства Волині 1578-1830 / A Historie bibliographical outline of the typography in Volhynia, Bloomington (Indiana) 1972.

Бойко M. Книгодрукування в Почаєві і Крем’янці та мандрівні друкарі / Typography in Pochaiv and Kremianets’ and wandering printers, Bloomington; Toronto 1980.

Бойко М. Острозька та Дерманська друкарні / Ostrogian and Dermanian printing shops, Bloomington (Indiana) 1980.

Бойко M. Острозька Біблія — королева українських книг / Ostrogian Bibie the queen of Ukrainian books, Bloomington (Indiana) 1981.

Бондар H. Острозькі видання у колекції кириличних видань НБУВ // Бібліотечний вісник, 1998, 4.

Боровий С. З історії єврейської книги на Україні // Бібліологічні вісті, 1925, 2; 1926, 1. Окреме видання: Київ, Український науковий інститут книгознавства, 1926.

Борщак І. В книгозбірні гетьмана Орлика // ЛНВ, 1923, 11.

Борщак І. Мазепа // ЗНТШ, т. 152, 1933.

Боянівська М. Переписувачі книжок як культурні діячі України: 15 — I пол. 17 ст., Львів 1994.

Боянівська М.Б. Українська рукописна книга в 14 — першій пол. 18 ст.: виробництво і поширення. Автореф. дис., Львів 1994.

Боянівська М.Б. Причинок до створення словника українських книжників 11-18 ст.: невідомі матеріали з рукописних фондів ЛНБ // Рукописна україніка у фондах

Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних, Львів 1999.

Бублик В. Від електронних журналів до гібридних медій // Палітра друку, 2000, 4.

Будовниц И.У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и літературы, Москва 1969.

Буквар Тимофія Вербицького 1627. Упор. О. Дзюба, В. Фрис, Київ 1995.

Булатова С.О. Екслібриси в книжковому зібранні Яблоновського // Бібліотечний вісник, 1997, 1.

Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII — сер. XIX ст.: походження, доля та історико-книгознавча реконструкція. Автореф. дис., Київ 1999.

Булига О.С. Друкарня Почаївського Святоуспенського монастиря. Аналіз видань із збірки Рівненського краєзнавчого музею // Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи, Рівне 2000.

Быкова Т.А. Каталог изданий Острожской типографии и трех передвижных типографий, Ленинград 1972.

Ваврик М. Церковні друкарні і видання в Українській католицькій церкві 17 стол. // AOSBM, vol. 9(15), 1974.

Ваврик М. Нарис розвитку і стану василіянського чина XVII ст., Рим 1979. Ваврик М. Нововідкриті почаївські друки 18-го сторіччя // AOSBM, vol. 10(16), 1979 . Вальденберг В.Е. Печатные переводы Агапита // Доклады АН СССР, 1928, 13.

Вальо М. Видавнича діяльність Якова Оренштайна у контексті української культури // Яків Оренштайн — феномен української видавничої справи, Львів 1998.

Вахнянин А. О докторі Франциску Скорині і єго літературній діяльності. Відбитка з Справоздання Академічної гімназії у Львові, Львів 1879.

Величковський І. Твори, Київ 1972.

Видашенко М. Йосиф Городецький — засновник східнослов’янського наборного нотодрукування II Книгознавство та бібліографія, Київ 1985.

Винар Л. Історія українського раннього друкарства 1491-1600, Чікаго; Денвер 1963.

Виноградов В.В. Различие между закономерностями развития славянских языков в донациональную и национальную эпохи, Москва 1963.

Висоцький В. Київська писемна школа X-XII ст. До історії української писемності, Київ; Нью-Йорк 1998.

Вишенський Іван. Твори, Київ 1955.

Вишневский Д. Заказ московского правительства Киево-Печерской типографии в 1669 г. // КС, 1896, т. 53.

Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР: Каталог, Київ 1991.

Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина: Его переводы, печатные издания и язык, Санкт-Петербург 1888 (Репринт: Specimina Philologiae Slavicae, Band 85, Munchen 1989).

Владимиров П.В. Начало славянского и русского книгопечатания в XV — XVI в. // ЧОНЛ, 1894, кн. 8.

Вознесенский А.В. Кириллические издания старообрядческих типографий конца XVIII — начала XIX века. Каталог, Ленинград: ЛГУ, 1991.

Вознесенский А.В., Мангилев П.И., Починская И.В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев, Екатеринбург 1996.

Вознесенский А.В. Сведения и заметки о кириллических печатных книгах // ТОДРЛ, тт. 51, 52, 1999,2001.

Возняк М. Стара українська драма і новіші досліди над нею // ЗНТШ, т. 112, 1912.

Возняк М. Історія української літератури, т. 2, Львів 1921; т. 3, 1924. Репринт: The Hague, 1970 (з доповненою бібліографією). Передрук: Львів 1992-1994. Нім. переклад див.: Voznjak M.

Возняк М. До історії почаївських видань XVIII ст. // ЗНТШ, т. 130, 1920.

Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові, Львів 1954.

Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль, Львів 2000.

Войтович Л. "Teraturgema" Афанасія Кальнофойського як джерело з генеалогії князівських родин, Львів 2000.

Востоков А. Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума, Санкт-Петербург 1842.

Выдашенко М. Б. Книгопечатание в Уневе в XVII-XVIII вв. // Федоровские чтения 1973, Москва 1976.

Выдашенко М.Б. Львовский гравер второй половины XVII в. Василий Ушакевич // Федоровские чтения 1980, Москва 1984.

В’юник А. Про створення музею української книги // Друкарство, 1997, травень-серпень.

Вуйцик В. Нові документальні відомості про українського гравера і друкаря XVIII ст. Івана Филиповича // ЗНТШ, т.236, 1998.

Галенченка Г.Я. Васіль Цяпінскі — паслядоўнік скарынінскай справы // 450 год беларускага кнігадрукавання, Минск 1968.

Галенченка Г.Я. Францішак Скарына, беларускі і ўсходнеславянскі першодрукар, Мінск 1993.

Генсьорський А.І. Галицько-волинський літопис (процес складання, редакції і редактори), Київ 1958.

Гнатюк О. До переоцінки літературного процесу XV-XVIII ст. // Європейське відродження та українська література XVI — XVIII ст., Київ 1993.

Гнатюк О. Українська духовна барокова пісня, Варшава; Київ 1994.

Голобуцький П.В. Бібліотеки Хрептовичів: люди, події, книги // Рукописна та книжкова спадщина України, 5, Київ 2000.

Головацький Я. Коротка відомість о рукописах словянських і руських находящихся в книжниці монастиря св. Василія Вел. (Онуфрія) у Львові, Русалка Дністровая, Будим 1837.

[Голубев С.]. Грамота, данная Петром Могилою львовскому типографу Михайлу Слезке на друкованье книг // Киевские епархиальные ведомости, 1873, 22.

Голубев С.Т. Библиографические замечания о некоторых старопечатных церковнославянских книгах, преимущественно конца XVI — XVII вв., Киев 1876.

Голубев С. О составе библиотеки Петра Могилы // Труды III археологического съезда, т. 2, Киев 1873.

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. 1, Киев 1883; т. 2, 1898.

Голубев С. Объяснительные параграфы по истории западнорусской церкви // ТКДА, 1906, 12.

Горфункель А.Х. Каталог книг кирилловской печати 16 — 17 веков, Ленинград 1970.

Горфункель А.Х. Находки старопечатных книг // Рукописнеє наследие Древней Руси, Ленинград 1972.

Грабович Г. До історії української літератури, Київ 1997.

Гравюры Францыска Скарыны / Уступны артыкул, сістэматызацыя і мастацтвазнаўчы аналіз Л.Баразны, Мінск 1972.

Гранстрем Е.Э. Первоначальные библиографические указатели в древнерусских рукописях // Археографический ежегодник за 1974 год, Москва 1975.

Гронский И.С. K пребыванию Ивана Федорова во Львове // Федоровские чтения 1978, Москва 1981.

Грушевський М. Історія України-Руси, 1906, т. 6 (факсиміле: Київ 1995); 1909, т. 7 (факсиміле: Київ 1995).

Грушевський М.Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці, Київ; Львів 1912.

Грушевський М. Історія української літератури, т. 5, Київ 1927 (факсиміле: Нью-Йорк 1960; Київ 1995); т. 6, Київ 1995.

Губко О. До початків українського друкарства II Архіви України, 1969, 3. Гузар З. Юрій Дрогобич — поет // Жовтень, 1984, 4.

Гусєва А.А. Взаимосвязи украинских типографий конца XVI — первой половины XVII в.: Проблема миграции типографских материалов // Федоровские чтения 1973, Москва 1976.

Гусєва А.А. Украинская книжная графика второй половины XVII в. в собрании отдела редкой книги ГБЛ // Книга в России до середины XIX века, Ленинград 1978.

Гусєва А.А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта второй половини XVI — XVIII в.: Методические рекомендации / Ред. И.М. Полонская, Москва 1997.

Гусєва А.А. Украинский переплет XVII-XVIII вв. // Книга. Исследования и материалы, 74, 1997.

Ґаладза П. Літургічне питання і розвиток богослужень напередодні Берестейської унії аж до кінця XVII ст. // Берестейська унія та внутрішнє життя церкви в 17 ст., Львів 1997.

Ґрачотті С. Українська культура XVII ст. і Європа // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом Європи. Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р., Київ; Венеція 1996.

Ґудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії, Львів 2000.

Дамаскин [Семенов-Руднев]. Библиотека российская или сведения о всех книгах в России c начала типографий на свет вышедшых, Санкт-Петербург 1881 (Памятники древней словесности, 11).

Дарашкевіч В. Вялікі ўсходнеславянскі першадрукар і асветнік-гуманіст // Францыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялаў, Мінск 1988.

Дашкевич Я.Р. Вірменське друкарство на Україні: До 350-річчя виходу в світ першої вірменської друкованої книги на Україні // УІЖ, 1966, 12.

Дашкевич Я.Р. Первый армянский книгопечатник на Украине Ованес Карматенянц // Патмабанасіракан гандес: Историко-филологический журнал (Ереван), 1976, 1.

Дашкевич Я. Куди показує компас? Про концепцію п’ятитомної "Історії української культури" // Київ, 1991, 2.

Дашкевич Я. Вірменія і Україна, Львів; Нью-Йорк 2001.

Два почаївські стародруки: "Книжиця для господарства" (1778) та "Політика свіцкая" (1770/1790). Фотопередрук з післясловом О.Горбача, Мюнхен 1985.

Делюга В. Философские тезисы академии в Киеве XVII-XVIII века // Филёвские чтения, 5, Москва 1994.

Делюґа В. Графічні взірці в українському іконописі XVII-XVIII століть // ЗНТШ, т. 236, 1998.

Делюга В. Біля джерел української емблематики 17 століття // Українська біографістика, 2, Київ 1999.

Дэлюга В. Крыніцы і інспірацыі ксілаграфічных ілюстрацый да выданняў Францыска Скарыны // Кантакты і дыялёгі, Мінск 2000, 2(51).

Демин А.С. Послесловие к первопечатному Апостолу Ивана Федорова как литературный памятник // ТОДРЛ, т. 26, 1971.

Дениско Л.М. Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819 — 1919). Автореф. дис., Київ 1997.

Джурова А. Введение в славянската кодикология. Византийският кодекс и рецепцията му сред славяните, София 1997.

Дзюба Е. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа c русским и белорусским, вторая половина XVI — вторая половина XVII вв., Киев 1987.

Дзьобан О. Найдавніші кириличні пам’ятки писемності у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України // Проблеми слов’янознавства, 47, 1995.

Дмитриевский А.А. Новые данные о исправлении богослужебных книг в Москве в XVII и XVIII в. // ЧОНЛ, 1895, 9.

Долинська М. До питання розташування друкарні Ставропігії у будинку 9 по вул.Федорова (Бляхарській) // Наукові зошити кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів, Львів 1993.

Д[оманицкий] В. Печатное дело в Малороссии в начале XIX ст. // КС, 1900, т.70.

Дорошенко Б. Розвиток українського друку в XIX-XX ст. у цифрах // Українська книга, 1, 1937. Передрук: Українська книга (США), 1980, 1.

Дрогобич Юрій. Verba magistri: пророцтва і роздуми. Наук. ред. В.М. Вандишев, Дрогобич 2001.

Друкований зведений каталог україномовної книги дерокавних бібліотек і музеїв України: 1798-1923 / Уклад. Р.С.Жданова, І.О.Негричук, вип.1: 1808-1900, Київ 1999.

Дубровіна Л.А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книжки, Київ 1992.

Дубровіна Л. Створення Національної бібліотеки Української держави та її концепція // Студії з архівної справи та документознавства, 2, Київ 1999.

Дубровіна Л., Гальченко О. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису, Київ 1992.

Дубровський В. Нариси з історії Чернігівської Троїцько-Іллінської друкарні, Київ 1928.

Дэже Л. Украинская лексика XVI века. Няговские Поучения (словарь и анализ), Дебрецен 1985.

Дълевски Н. Страница из истории болгаро-украинских культурных связей в конце XVII в. // Езиковедско-етнографски изследования в памет на акад. Ст. Романски, София 1960.

Евсеев И.Е. Очерки по истории славянского перевода Библии, Петроград 1916.

Енин Г.П., Соболева Л. C. Описание старопечатных книг // Вопросы истории книжной культуры, Новосибирск 1975.

Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст., Київ 1993.

Єфремов С. В тісних рамцях. Українська книжка в 1718-1916 рр., Київ 1926.

Животко А. Історія української преси, Київ 1999.

Житецкий П.И. Энеида Котляревского в связи c обзором малорусской литературы XVIII века и древнейший список ея, Киев 1890.

Жолтовський П. Українська рукописна книга та її оздоблення // Музей українського мистецтва. Серія науково-популярних провідників, ч.2, Харків 1926.

Жуковская Л.П. Реймское евангелие. История изучения и текст, Москва 1978.

Жуковська Л.П. Гіпотези й факти про давньоруську писемність до XII ст. // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI-XVIII ст., Київ 1981.

Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков, Київ 1997.

Жураўскі А.І. Мова друкаваных выданняў Ф.Скарыны // 450 год беларускага кнігадрукавання, Мінск 1968.

Жураускі А.І., Свяжынскі У.М. Мова выданняў Ф. Скарыны, Мінск 1990.

Забелин И.Е. Первый русский книгопечатник Иван Федоров // Древности. Труды Моск. археол. о-ва, т. 23, вып. 2, Москва 1914.

Запаско Я. Орнаментальне оформлення української рукописної книги, Київ 1960. Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст., Львів 1971. Запаско Я.П. Мистецька спадщина Івана Федорова, Київ 1974.

Запаско Я. Рукописна книга як попередник української друкованої книги // З історії книги на Україні, Київ 1978.

Запаско Яким Прохорович. Бібліографічний покажчик, Львів 1993.

Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга, Львів 1995.

Запаско Я. Мистецькі рукописні пам’ятки України, Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997.

Запаско Я.П. Ошатність української рукописної книги, Львів 1998.

Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні, кн. 1 (1574-1700), Львів 1981; кн. 2, ч. 1 (1701-1764), ч. 2 (1765-1800), 1984.

Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства, Львів 2000

Запольская Н.Н. Книжная справа XVII века: проблема культурно-языкового реплицирования // Studia Russica XVIII, Budapest 2000.

Заседание в книжной палате 18-го февраля 1627 г. по поводу исправления катехизиса Лаврентия Зизания, Санкт-Петербург 1878.

Зернова А.С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине, Москва 1947.

Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати XVI-XVII вв. Указатель, Москва 1952.

Зернова А.С. Книги кирилловской печати, хранящиеся в заграничных библиотеках и неизвестные в русской библиографии // Труды ГБЛ, 2, 1958.

Зернова А.С. Второе издание Букваря Ивана Федорова // Труды ГБЛ, 3, 1959.

Зернова А.С. Первопечатник Петр Тимофеев Мстиславец // Книга. Исследования и материалы, 9, 1964.

Зернова А.С. Белорусский печатник Спиридон Соболь // Книга. Исследования и материалы, 10, 1965.

Зернова А.С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати // Работа c редкими и ценными изданиями, Москва 1973.

Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті, Київ 1971.

Зленко Г. Перші українські видавництва в Одесі / Бюлетень Комісії української бібліографії Міжнародної асоціації україністів, 3, Львів 2000.

Зленко П. Українські приватні бібліотеки // Українська книга, 1937, 7-8, 9-10.

Золтан А. Из истрии русской лексики, Будапешт 1987.

Иванов А.И. Литературное наследие Максима Грека, Ленинград 1969.

Изборник Святослава 1073 г., Москва 1977.

Изборник Святослава 1073 г. Сборник статей, Москва 1983.

Истомин Ф. Материал для библиографии "друкаря" Тимофея Александровича // ЧОНЛ, 1898, 12.

Исаевич Я. Д. Издательская деятельность Львовского братства в XVI-XVIII веках // Книга. Исследования и материалы, 7, Москва 1962.

Исаевич Я. Д. Роль братств в издании и распространении книг на Украине и Белоруссии (конец XVI-XVIII в.) // Книга u графика, Москва 1972.

Исаевич Я. Новое исследование по филигранологии // Археографический ежегодник за 1974 год, Москва 1975.

Исаевич Я. Типография Михайла Слезки и ее роль в межславянских культурных связях // Федоровские чтения 1973, Москва 1976.

Исаевич Я.Д. Новые материалы об украинских и белорусских книгопечатниках первой половины XVII в. // Книга. Исследования и материалы, 34, 1977.

Исаевич Я. Круг читательских интересов городского населения Украины в XVI-XVII вв. // Федоровские чтения 1976: Читатель и книга, Москва 1978.

Исаевич Я. Первые гравюры на меди в книгах типографий Украины // Памятники культуры. Новые открытия. 1978, Ленинград 1979.

Исаевич Я. Наследие Франциска Скорины на Украине // Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве, Москва 1979.

Исаевич Я. Преемники первопечатника, Москва 1981.

Исаевич Я. Памятники письменности Киевской Руси в старопечатных изданиях // Исторические традиции духовной культуры народов СССР и современность, Киев 1987.

Исаевич Я. История издании Острожской библии // Острожская библия: сборник статей, Москва 1990.

Ісаєвич Я. Описи стародруків // Вітчизна, 1960, 3.

Ісаєвич Я. Юрій з Дрогобича // УІЖ, 1960, 4.

Ісаєвич Я. Українська археографія в XVI-XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання, 1, 1964.

Ісаєвич Я.Д. Бібліотека Львівського братства // Бібліотекознавство та бібліографія, 3, Харків 1966.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст., Київ 1966.

Ісаєвич Я. Архів Львівського братства II Архіви України, 1968, 1.

Ісаєвич Я. Юрій Котермак з Дрогобича і його книга // Бібліотекознавство і бібліографія, 7, Харків 1969.

Ісаєвич Я. Деякі питання бібліографії видань братств // Архіви України, 1970, 6.

Ісаєвич Я. Невідома пам’ятка української історіографії другої половини XVII ст. // УІЖ, 1970, 2.

Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму. XVI — XVIII ст., Київ 1972.

Ісаєвич Я. З історії викладання філософії на Україні (XVI-XVIII ст.) // Від Вишенського до Сковороди: З історії філософської думки на Україні XVI-XVIII ст., Київ 1972.

Ісаєвич Я.Д. Юрій Дрогобич, Київ 1972.

Ісаєвич Я. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні, Львів 1975.

Ісаєвич Я.Д. Найдавніший історичний опис Львова // Жовтень, 1980, 10.

Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова, Львів 1989.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова: Народ, релігія, культура, Львів 1996.

Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць, вип. 8, Львів 2001.

Історія української культури: У 5-ти томах, т. 2, Київ 2001.

Історія української літератури: У 8-ми томах, т. 1, Київ 1967.

Історія Української РСР: У 10-ти томах, т. 1, кн. 2, Київ 1979.

Кагамлик С.Р. З історії формування бібліотеки Києво-Печерської лаври (на матеріалах архівних фондів) // Бібліотека у розвитку історичної науки в Україні: Тези науково-практичної конференції, Київ 1994.

Кагамлик С.Р. Українські гетьмани і Києво-Печерська лавра // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали П’ятих всеукраїнських історичних читань, Київ; Черкаси 1996.

Кагамлик С. Початок книгодрукування в Лаврі // Історія України, 1999, 7. Каганов І.Я. Українська книга кінця XVI-XVII ст., Харків 1959.

Каганов И.Я. Каталог библиотеки Харьковского коллегиума 1769 г. Из истории украинской книжной культуры XVIII столетия // Книга. Исследования и материалы, 6, 1962.

Калайдович K. Иоанн экзарх болгарский, Москва 1824.

Каманин И. K истории Киево-Печерской лаврской типографии // КС, 1894, т. 46.

Каманин И. Еще о древности братства и школы в Киеве // ЧОИДР, 1895, 9.

Каманин И. Несколько черт для характеристики князя К.К.Острожского // Сб. статей и материалов по истории Юго-Западной Росии, издаваемый Киевской комиссией для разбора древних актов, 2, Киев 1916.

Каменева Т.Н. Черниговская типография, ее деятели и издания // Труды ГБЛ, 3, 1959.

Каменева Т.Н. Орнаментика и иллюстрации Черниговских изданий XVII-XVIII вв. // Книга. Исследования и материалы, 29, 1974.

Капраль M. Демографія Львова. XV — перша половина XVI ст. // Львів. Історичні нариси, Львів 1996.

Каразин В. Каталог славянороссийским рукописям (погибшим в 1812 году) профессора Баузе // ЧОИДР, 1862, 2, смесь.

Каратаев И. Описание славяно-русских книг напечатанных кирилловскими буквами. Т. 1: c 1491 по 1652 г. (СбОРЯС, т.35, 2), Санкт-Петербург 1883.

Каталог белорусских кириллических изданий конца XVII — XVIII вв., вып. 3: 1693 — 1800 гг. Сост. Т.А. Афанасьева. Ред. В.И.Лукьяненко, Санкт-Петербург 1993.

Каталог видань кириличного друку в установах Волині (1600-1825). Упоряд. С.Н. Крейнін, О.Д. Огнєва, Луцьк 2001.

Каталог кириличних рукописних Євангелій XV — XVIII ст. зі збірки Львівського історичного музею. Уклад. Оксана Ясіновська, Львів 1996.

Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України, вип. 1, Львів 1993; вип. 2, 1996.

Каталог палеотипов из фондов Центральний научной библиотеки им. В.И. Вернадского НАН Украины. Сост. М.А. Шамрай при участии Б.В. Грановского, И.Б. Торбакова, Киев 1995.

Кестнер И. Иоанн Гуттенберг. Перекл. з нім., передмова і примітки Я. Ісаєвича, Львів 1987.

Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923 рр.), Київ 1996.

Кіржаєв С.М. Проблеми вивчення стародруків у діяльності археографічної комісії ВУАН // Український археографічний щорічник, 2, Київ 1993.

Кириличні стародруки Чернігівського історичного музею: Каталог. Уклали С.О. Половникова, І.М. Ситий, Київ 1998.

Кирияк В.С. Картя ши типарул ын Молдова ын сек. XVII-XVIII, Кишинэу 1977.

Киселев Н.П. О московском книгопечатании XVII в. // Книга. Исследования и материалы, 2, 1960.

Киселев Н.П. Греческая печать на Украине в XVI веке // Книга. Исследования и материалы, 7, 1962.

Кисельов Р.Є. Діалектна лексика у "Книжиці для господарства" // Актуальні проблеми української лінгвістики. Теорія і практика, 3, Київ 2001.

Клепіков С.О. До методології описування слов’янських стародруків XV-XVIII ст. // Бібліологічні вісті, 1928, 1.

Клепиков С.А. Издания новгород-северской типографии и ложночерниговские издания 1674-1679 годов // Книга. Исследования и материалы, 8, 1963.

Клепиков С.А. Русские гравированные книги XVII-XVIII веков // Книга. Исследования и материалы, 9, 1964.

Клепиков С.А. Оформление книг, изданных Новгород-Северской типографией Л. Барановича в 1674-1679 гг. // Книга и графика, Москва 1972.

Климов В.В. Монастирське книгодрукування в контексті історії православної церкви в Україні // Бібліотечний вісник, 1993, 5-6.

Клименко П. Українські ритодруки // Бібліологічні вісті, 1924, 1-3.

Книга і друкарство на Україні, Київ 1965.

Книга. Энциклопедия. Гл. ред. В.М. Жарков, Москва 1999.

Книги Франциска Скорини в зібранні ЦНБ Академії наук України. Уклад. І.О. Ціборовська-Римарович та ін.; Заг. ред. і художнє оформлення Є.П. Демченко, Київ 1991.

Книш Я. Фрагменти невідомого списку Іпатіївського літопису // Галичина та Волинь у добу середньовіччя (Історичні та культурологічні студії, 3), Львів 2001.

Ковальський М.П. Політичні і культурні зв’язки західно-українських земель з Російською державою в кінці XVI-XVII ст. // Доповіді та повідомлення (Львівський ун-т), вип. 7, ч. 2, 1957.

Ковальський М.П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні, Дніпропетровськ 1972.

Ковальський М.П. Роль першодрукаря Івана Федорова (Федоровича) у поширенні біблійних текстів, Святого Письма та ідей християнської моралі // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України, 1, Остріг 1995.

Ковальський М.П. Острозькі стародруки 1598 р. // Український альманах 1998 р., Варшава 1998.

Ковальський М., Андрійчук О. "Книжка словенская рекомая грамматика" -друге видання "Острозького букваря" 1598 р. // Волання з Волині, 1998, 1.

Ковальчук Г.І., Королевич Н.Ф. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880-1957), Київ 1995.

Ковальчук Г.І. Доля репресованих директорів Всенародної бібліотеки України у 20-30-х роках // Рукописна та книжкова спадщина України, 4, Київ 1998.

Ковальчук Г.І. Співробітники УНІК — жертви політичних репресій // Наукові праці Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, 2, Київ 1999.

Колесса О. Рукописні й палеотипні книги південного Підкарпаття // Congrès international des bibliothécaires et des amis du livre tenu a Prague du 28 juin au 3juillet, 1926, t. 2: Communications et mémoires, Prague 1928.

Колосова В.П. Иван Вишенский и Павел Домжив-Люткович // Федоровские чтения 1979, Москва 1982.

Колосова В.П. Новые данные к биографии Павла Домжив-Лютковича // Федоровские чтения 1982, Москва 1987.

Колосова В.П. Герасим Смотрицький і Козма Пресвітер: До питання про українсько-болгарські літературні зв’язки // Українська література XVI-XVIII ст. та інші слов’янські літератури, Київ 1984.

Колосовська О. Кириличні стародруки з бібліотеки Антона Петрушевича // Проблеми слов’янознавства, 47, Львів 1995.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки зі збірки НТШ // Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: книги і люди, Львів 1996.

Колосовська О.М. Дослідження та колекціювання стародрукованої кириличної книги в Галичині: кінець XVIII — перша половина XX ст.: Автореф. дис., Київ 1999.

Коляда Г.И. Книгоиздательство Львовского братства в XVI веке // Учен. записки. Объед. пед. и учит. ин-та им. Т.Г. Шевченко. Филол. серия, 1, Сталинабад 1952.

Коляда Г.І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор XVII ст. // Радянське літературознавство, 1958, 3.

Коляда Г.І. "Друкар книг пред тим невиданих" у Львові // Радянське літературознавство, 1959, 6.

Коляда Г.І. До питання про українське друкарство перед Іваном Федоровим // Радянське літературознавство, 1962, 6.

Коляда Г.И. Памво Берында — архитипограф // Книга. Исследования и материалы, 9,1964.

Коляда Г.И. Балабановские друкарни // Книга и графика, Москва 1972.

Коляда Г.І. До життєпису Памво Беринди II Радянське літературознавство, 1973, 1.

Коляда Г.И. Украинско-румынские книгопечатные связи в области книжной орнаментики // Проблемы рукописной и печатной книги, Москва 1976.

Копержинський К. Острозька друкарня в Острозі та в Дермані після Берестейської унії (1596 р.), її видання та діячі // Бібліологічні вісті, 1924, 1-3.

Копержинський К. Український письменник XVI ст. Василь Суразький // Науковий збірник ВУАН за рік 1926, Київ 1926.

Корнейчик И.И. Сергей Иванович Маслов // Книга. Исследования и материалы, 16, 1968.

Корнєйчик І. Історія української бібліографії, Київ 1971.

Коршунаў А.Ф. Знойдзена "Пасхалія" // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі, 1972, 4.

Коршунов В. Афанасий Филипович: Жизнь и творчество, Мінск 1965.

Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині XIV — першій чверті XV ст.: 1 ст. -нумізмат. дослідження, Київ 1968.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь, Київ 1998.

Кравченко В. Соратник першодрукаря // Жовтень, 1985, 4.

Крайній К. Історики Києво-Печерської лаври XIX — початку XX ст., Київ 2000.

Краткое описание памятников древности, поступивших в Волынское епархиальное древлехранилище, 3, Почаїв 1899.

Кревецький І. Перша газета на Україні // Бібліологічні вісті, 1926, 4(13). Окреме вид.: Київ 1927.

Кревецький І. Прогностик Юрія Дрогобича II Нова зоря, 1932, 32. Крекотень В. Вибрані праці, Київ 1999.

Кривонос Н.К. Некоторые данные о библиотеках армян во Львове в XVII веке // Патмабанасіракан гандес. Историко-филологический журнал (Єреван), 1963, 1(20).

Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні, 3, Київ 1994.

Крип’якевич І. Іван Федорович — перший український друкар. В пам’ять 350-ліття появи першої української друкованої книжки у Львові (Історична бібліотека "Просвіти", ч. 6), Львів 1924.

Крип’якевич І. Причинки до словника українських граверів II Бібліологічні вісті, 1926, 4.

Крип’якевич І. До історії львівської гравюри в XVII в. // Бібліологічні вісті, 1927, 1.

Крип’якевич І. З історії книги у Львові. Рукописна книга до половини XVI ст. // Українська книга, 1937, 1.

Крип’якевич І. Невикористане джерело до історії старої книги // Науковий збірник Бібліотеки АН УРСР, 1, 1946.

Крип’якевич І. Зв’язки Західної України з Росією до середини XVII ст., Львів 1953.

Крип’якевич І.П. Літописи XVII-XVIII ст. в Галичині // Історичні джерела та їх використання, 1, Київ 1964.

Крип’якевич І.П., Луцик Р.Я., Максименко Ф.П. Народні гравюри XVII ст. // Українське мистецтвознавство, 5, Київ 1971.

Крыловский А. Львовское Ставропигиальное братство: Опыт церковно-исторического исследования, Київ 1904.

Крымский А. Украинская грамматика, т. 1, вып. 1, Москва 1907.

Круминг А.А. Славянские старопечатные книги глаголического шрифта в библиотеках СССР // Проблемы рукописной и печатной книги, Москва 1976.

Круминг А.А. Распостранение в России румыно-славянского издания книги Фомы Кемпийского "О подражании Христу" // Фёдоровские чтения 1979, Москва 1982.

Круминг А.А. Четьи Минеи святого Димитрия Ростовского: очерк истории издания // Филёвские чтения, 9, Москва 1994.

Кузєля З. З культурного життя України, Зальцведель 1918.

Кузнецова Ю. Невідоме видання "Поученій аввы Дорофея" р.1628 // Бібліологічні вісті, 1927, 3.

Купчинський О. А., Ружицький Е. Й. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233-1799, Київ 1972.

Курас І. Інформатизація та бібліотеки України // Бібліотечний вісник, 1999, 6.

Куценко Т.Г. Богородичні гравюри "Руна орошенного" // Родовід, 14, 1996.

Куценко Т.Г. Маловідомі гравюри на міді Чернігівської друкарні кінця XVII — початку XVIII століть // ЗНТШ, т. 236, 1998.

Лабунька М. Митрополит Іларіон і його писання, Рим 1990.

Лабынцев Ю.А. Кирилловские издания супрасльской типографии // В помощь составителям сводного каталога, 3, Москва 1978.

Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Изучение церковнославянской книжной традиции в рамках международного исследовательского проекта "Slavia orthodoxa et Slavia romana. Взаимодействие славянских миров: духовная культура Подляшья" // Славяноведение, 1994.

Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Православная академия Ходкевичей и ee издания, Минск 1996.

Лазаревский A. M. K истории Черниговской типографии // КС, 1886, 7.

Левицкий О. Отчет об осмотре старинных храмов в г. Полтаве и в мм. Богачке и Шишаках Миргородского уезда // ЧОНЛ, 1903, кн. 17, вып. 2.

Левицький О. Про Василя Тяпинського, що переклав в XVI ст. Євангеліє на просту мову // Записки Українського наукового товариства в Києві, 12, 1913.

Леонид [Кавелин]. Библиографические заметки II КС, 1889, т. 27.

Леонид [Кавелин]. Обозрение рукописей и старопечатных книг в книгохранилищах монастырей, городских и сельских церквей Калужской епархии // ЧОИДР, 1903, 17, вып. 2.

Леонид [Кавелин]. Систематическое описание... славяно-русских рукописей собрания гр. А.С. Уварова, Москва 1894.

Лехаци Симеон. Путевые заметки. Перевод c армянского М.О. Дарбинян, Москва 1965. Лилов А. О так называемой Кирилловой книге, Казань 1858.

Лильо О. Посмертний опис майна львівського ґравера і друкаря середини XVIII ст. Івана Филиповича // ЗНТШ, т. 236, 1998.

Лобанов В.В. Славянские книги кирилловский печати XVI — XVIII веков, Томск: Науч. б-ка Томского гос. ун-та, 1975.

Логвин Г. З глибин. Гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст., Київ 1990.

Лозинський М. Відновлення книговидання ЧСВВ у Галичині наприкінці XIX ст. // Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна, культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Лосиевский И.Я. Библиотека Мелетия Смотрицкого // Памятники культуры. Новые открытия. 1984, Ленинград 1986.

Лосієвський І. Бібліотека Мелетія Смотрицького // Київська старовина, 1992, 5.

Лукьяненко В.И. Азбука Ивана Федорова, ее источники и видовые особенности // ТОДРЛ, 16, Москва; Ленинград 1960.

Лукьяненко В.И. Издания кириллической печати XV-XVI вв., Ленинград 1973.

Лукьяненко В.И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI и XVII вв., вып. 1, Ленинград 1973; вып. 2, Ленинград 1975.

Лукьяненко В.И. Переиздания первопечатной Азбуки Ивана Федорова // Книгопечатание и книжные собрания в России до середины XIX века, Ленинград 1979.

Луппов С.П. Книга в России в XVII в., Ленинград 1970.

Луцкая Ф., Мазманьянц В. Судьба библиотеки Стефана Яворского // Книга. Исследования и материалы, 70, 1995.

Луць В. З листування Ореста Левицького // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть, Луцьк 1999.

Люблинский В.С. На заре книгопечатания, Ленинград 1959.

Ляхоцький В. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона), Київ 2000.

Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові... Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона), Київ 2000.

Львівські видання XV-XVIII ст. Каталог. Уклав Я.Д. Ісаєвич, Львів 1970.

Макаренко М. Орнаментація української книжки XVI-XVIII ст. // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст., Київ 1926.

Макарий [Булгаков]. История русской церкви, 10, Санкт-Петербург 1902. Максименко Ф. Забута сторінка з історії слов’янського друкарства // Slavia, 1959, 2.

Максименко Ф.П. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках, Львів 1975.

Максимович М. Собрание сочинений, т. 3, Киев 1880.

Малиновська Н. Друкарні Миколаєва (кінець XVIII — початок XIX ст.) // Вісник Книжкової палати, 2000, 8.

Малышевский И.И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви, т. 2, Київ 1872.

Маслов С.И. Библиографические заметки о некоторых церковнославянских старопечатных изданиях // Рус. филол. вестник, 1910.

Маслов С.И. Библиотека Стефана Яворского // ЧОНЛ, 1914, кн. 24, вып. 1 (і окрема відбитка).

Маслов С. Друкарство на Україні в XVI-XVIII ст. // Бібліологічні вісті, 1924, 1-3.

Маслов С. Комітет для опису видань, що вийшли на території України в XVI-XVIII вв. // Бібліологічні вісті, 1925, 1-2.

Маслов С.І. Етюди з історії стародруків, вип. 1-8, Київ 1925.

Маслов С. Українська друкована книга XVI — XVIII ст., Київ 1925. (Перевидання: Едмонтон: Канадський інститут українських студій, 1992).

Маслов С.І. Нові роботи з історії українського друкарства // Бібліологічні вісті, 1927. Маслов С.І. Етюди з історії стародруків, вип. 11-12, Київ 1928.

Маслов С.И. Кирилл Транквилион Ставровецкий и его литературная деятельность, Киев 1984.

Материалы для истории русского раскола за первое время его существования, т. 6, Москва 1881.

Матесьен Р. Текстологические замечания о произведениях Владимира Мономаха // ТОДРЛ, т.26, 1971.

Мацюк О.Я. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова // Архіви України, 1968, 2.

Мацюк О.Я. Ще про початки книгодрукування на Україні // Архіви України, 1, 1971.

Мацюк О.Я. З історії книгодрукування на Україні // Наша культура, 1972, 9.

Мацюк О.Я. Папір та філіграні на українських землях, Київ 1974.

Мацюк О.Я. Новые документа о типографе Спиридоне Соболе // Федоровские чтения 1973, Москва 1976.

Мацюк О. Історія українського паперу, Київ 1994.

Машталір Р.М., Ковба Ж.М., Феллер М.Д. Розвиток поліграфії на Україні, Львів 1974.

Медаковић Д. Графика српских штампаних кЂига XV-XVII в., Београд 1958.

Медведик Ю. "Богогласник" — визначна пам’ятка української музичної культури XVII — XVIII століть // ЗНТШ, т. 232, 1996.

Мединцева А. Грамотность в Древней Руси: по памятникам эпиграфики X — первой половины XIII века, Москва 2000.

[Миславский Самуил]. Краткое описание Киево-Печерской лавры, Киев 1795.

Мицько І.З. Першодрукар вшановує пам’ять Івана Підкови // Жовтень, 1986, 9.

Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636), Київ 1990.

Мицько І. Святоуспенська лавра в Уневі, Львів 1998.

Мишанич О. Література Закарпаття XVII-XVIII ст., Київ 1964.

Мыльников А.С. Чешская книга. Очерки истории, Москва 1971.

Мыцык Ю.А. Украинские летописи XVII века, Днепропетровск 1987.

Мыцко И. З. K вопросу о пребывании Ивана Федорова в Белоруссии // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание, Минск 1984.

Мойсєєва Г. М. Ізборник із зібрання М.М.Щербатова // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI-XVIII ст., Київ 1981.

Молдавская М.А. Зарождение капитализма в книгопечатном производстве во Франции в первой половине XVI века // Средние века, 7, 1955.

Мольнар Михайло. Словаки і українці, Братіслава 1965.

Момина М.А., Шварц Е.М. Рукописный прототип старопечатных московских Триодей XVI в. // Древнегреческая література: Источниковедение, Ленинград 1984.

Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології, Київ 1959.

Музичка І. Перший український друкований Ірмолой // AOSBM, 2(8), 1954.

Назарук О.О. Найдавніші друковані твори українською мовою // Українська мова і література в школі, 1965, 4.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст., Київ 1998.

Начало книгопечатания в Белоруссии й Литеє. Жизнь и деятельность Франциска Скорины. Описание изданий и указатель литературы 1517-1977. Сост. Е.Л. Немировский, Москва 1978.

Некрасов А.И. Книгопечатание в России в XVI и XVII веках // Книга в России, 1, Москва 1924.

Немировский Е.Л. Историографические заметки о начале книгопечатания на Руси // Книга. Исследования и материалы, 7, 1962.

Немировский Е.Л. Очерки историографии русского первопечатания // Книга. Исследования и материалы, 8, 1962.

Немировский Е.Л. Возникновение книгопечатания в Москве: Иван Федоров, Москва 1964.

Немировский Е.Л. Первопечатник Иван Федоров в Краковском университете // Советское славяноведение, 1969, 1.

Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания, Москва 1971.

Немировский Е.Л. Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров, Москва 1974.

Немировский Е.Л. Иван Федоров в Белоруссии, Москва 1979.

Немировский Е.Л. Описание изданий типографии Швайпольта Фиоля, Москва 1979.

Немировский Е.Л. По следам первопечатника, Москва 1983.

Немировский Е.Л. Иван Федоров, Москва 1985.

Немировский Е.Л. Хронологіjа издања Ћурћa Црноjевића 1494-1496 // Цетињjе, 1986, 3.

Немировский Е.Л. Октоих првогласник Ћурћa Црноjевића из 1494, Цетињjе 1987.

Неміроўскі Я. Выданні Францыска Скарыны // Францыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялаў, 1988.

Немировский Е.Л. Франциск Скорина. Жизнь и деятельность белорусского просветителя, Минск 1990.

Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания кирилловским шрифтом // Книга. Исследования и материалы, 63, 1991.

Немировский Е. Сербские монастырские типографии 16 века, Москва 1995.

Немировский Е. Я. Анисим Михайлов Радишевский. Около 1560-около 1631, Москва 1997.

Немировский Е. Начало книгопечатания в Валахии // Книга. Исследования и материалы, 75, 1998.

Немировский Е.Л. Кирилловское книгопечатание // Книга. Энциклопедия, Москва 1999.

Немировский Е.Л. Фиоль Швайпольт // Книга. Энциклопедия, Москва 1999.

Нікалаеў М. Палата кнігапісная. Рукапісная кніга на Беларусі ў Х-XVIII стагоддзях, Мінск 1993.

Німчук В. В. Памво Беринда і його Лексикон словенороський і імен толковання // Лексикон словенороський Памви Беринди, Київ 1961.

Німчук В. Мова українського травника XVI ст. // Мовознавство, 1976, 5.

Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською, Київ 1980.

Німчук В. В. Українська мова в Київському псалтирі 1397 р. // Мовознавство, 1993, 5.

Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України, Київ 1997.

Овчаренко О. І. Символічні гравюри "Патерика Печорського" 1661 р. в контексті фольклорної традиції // Народна творчість та етнографія, 1998, 2-3.

Овчаренко О. І. Сучасні дослідження і перевидання "Патерика Печерського" // Народна творчість та етнографія, 1998, 1.

Огієнко І. Іван Хведорович, фундатор постійного друкарства на Україні. Життя і діяльність // Стара Україна, 1924, 2-4.

Огієнко І. Наголос яко метод означення місця виходу стародрукованих книжок. Замітки до історії наголосу на послугах палеотипії // ЗНТШ, т. 136-137, 1925.

Огієнко І. Історія українського друкарства. Т. 1: Історично-бібліографічний огляд українського друкарства XV-XVIII вв. І Збірник Фільольоґічної Секції НТШ у Львові, т. 10-11, 1925. Передрук: Київ 1999.

Огієнко І. Українська вимова богослужбового тексту в XVII віці. Нарис з історії української фонетики // Ελπίς, 1926, кн. 1.

Огієнко І. Початок друкарства в Уневі // ЗНТШ, т. 141-143, 1926.

Огієнко І. Український наголос в XVI віці // Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского, Ленинград 1928.

Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апостол, т. 1-2, Варшава 1930.

Огієнко І. Загублений крем’янецький стародрук "Синод Луцький", 1638 // Ελπίς, 1931, кн. 5.

Огієнко І. Загальний каталог кирилівських рукописів // Byzantinoslavica, 4, 1932.

Огієнко І. Українська церква, ч. 1-2, Прага 1942. Перевид.: Вінніпеґ 1982; Київ 1993.

Оглоблин О. Федір Туманський і його проект Академічної книгарні в Глухові кінця 1770-х pg. // Науковий збірник / Українська Вільна Академія Наук у США, 2, Нью-Йорк 1953.

Оглоблин О. Люди старої України та інші праці, Остріг; Нью-Йорк 2000.

Огоновський О. Історія літератури рускої, 1, Львів 1887.

Онуфрієнко О.П. До історії Кременецької друкарні II Рукописна та книжкова спадщина України, 1, 1993.

Опарина Т.А. Прения c "Евангелием учительным" Кирилла-Транквилиона Ставровецкого в русской богословской полемике XVII в. II Проблемы истории русской книжности, культуры и общественного сознания. Отв. ред. Е.К. Ромодановская, Новосибирск 2000.

Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта. Вып. 1: Немировский Е.Л. Описание изданий типографии Швайпольта Фиоля, Москва 1979; Вып. 15: Лабынцев Ю.А. Описание изданий Несвижской типографии и типографии Василия Тяпинского, Москва 1985.

Островський Ю. Книжкова ілюстрація 17 ст. — джерело вивчення етапів формування українського іконостасу // Сакральне мистецтво Бойківщини, Дрогобич 1997.

Острожская библия. Сборник статей, Москва 1990.

Отроковский В.М. Тарасий Земка, южнорусский литературный деятель XVII в. // СбОРЯС, т. 96, 2, Петербург 1921.

Охріменко О. Українська перекладна література XVII ст. і місце в ній творів східного і західного походження // Україна XVII ст. між; Заходом і Сходом Європи, Київ 1996.

Ошуркевич Л. Памво Берында и первые иллюстрированные издания на Украине // Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX в., Москва 1976.

[Павел Алеппский]. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половіте XVII века, вып. 1, Москва 1896.

Павленко С.О. Іван Мазепа і книга // Бібліотечний вісник, 1994, 3.

Павлик М. Якуб Гаватович (Гават), автор перших руських інтермедій з 1619 р. // ЗНТШ, т. 35-36, 1900.

Павличко Я. Друки Києво-Печерської лаври в збірках Національного музею у Львові // Українська культурна спадщина 17-18 ст., Київ 1993.

Павличко Я. Рукописи Луцького монастирського братства: на матеріалах Національного музею м. Кракова // Волинська ікона, Луцьк 1995.

Павличко Я. Рукописний апостол 1563 р. з Дрогобича // Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях, Дрогобич 1998.

Павлов А. Заметки о Кормчей люблинского священника Василия, писанной в 1604 г. // Памятники русской старини в западных губерниях, т. 8, Санкт-Петербург 1885.

Павлов А. Номоканон при Большом Требнике, Москва 1897.

Пам’ятки українсько-руської мови і літератури, т. 5, Львів 1906.

Памятники, изданные Временною комиссией для разбора древних актов, т. 4, Киев 1859.

Панькевич І. Матеріали для історії південнокарпатських українців // Наук. збірник Музею укр. культури у Свиднику, т. 4, кн. 2, Пряшів 1970.

Паславський І. Юрій Дрогобич і його епоха II Жовтень, 1983, 8.

Пахльовська О. Культура та ідеологія України у XVII ст. // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом Європи. Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р., Київ; Венеція 1996.

Пашук В. Товариство "Просвіта" у Львові // Львів: Історичні нариси, Львів 1996.

Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом, т. 1-2, Санкт-Петербург 1862. Репринт: Ляйпціґ 1972).

Перетц В.Н. Отчет о занятиях во время заграничной командировки в летнее вакационное время 1907 г. // Университетские известия, 1907, 10, декабрь.

Перетц В.Н. Тестамент царя Василия в украинских переводах // СбОРЯС, т. 101, 2, 1926.

Перетц В.Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII вв. / Сб. по русскому языку и словесности, т. 1, вып. 3, 1929.

Перетц В.Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII вв., Москва; Ленинград 1962.

Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні. XVI — перша половина XVII ст. Упорядники Я.Д. Ісаєвич, О.А. Купчинський, О.Я. Мацюк, Е.Й. Ружицький, Київ 1975.

Пет векова српског штампарства 1494-1994, Београд 1994.

Петров А. Чи міг бути друкар Швайпольт Фіоль в Грушові і ту печатати книги? // Подкарпатска Русь, т. 1, ч. 3, Ужгород 1924.

Петров Н.И. Археологические заметки. VII. Кременецкое православнеє Богоявленское братство // ТКДА, 1887, т. 3, 9.

Петров Н.И. Опыт реставрации плана Киева в Тератургиме А.Кальнофойского 1638 г. // ИОРЯС, т. 23, кн. 1, 1918.

Петров С.О. Книги гражданського друку, видані на Україні: XVIII — перша половина XIX ст., Київ 1971.

Петрушевич А.С. Сводная галицко-русская летопись c 1600 по 1700 год, Львов 1874.

Петрушевич А.С. Хронологическая роспись церковных и мирских русско-славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами в г.Львове c 1574 по 1800 г. // Временник Института Ставропигийского, 1885, 57.

Петрушевич А.С. Дополнения к сводной галицко-русской летописи, Львов 1891.

Петрушевич А.С. Вопросы и ответы: Библиогр.-ист. письма, Львов 1893.

Пилипчук Р. Початки українського шкільного театру в Галичині // Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Пилявець Л. Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство Кирила Транквіліона Ставровецького // Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст., Київ 1993.

Підківка О. Історія Унівської Святоуспенської лаври, Перемишляни 2000.

Пісні до Почаївської Богородиці. Упоряд., коментарі і дослідження Ю. Медведика, Львів 2000.

Пісочинець Д. Просвітницько-видавнича діяльність Бориса Грінченка // Над могилою Бориса Грінченка, Київ 1910.

Подолинський В. Слово перестороги. Передмова, примітки і переклад з польської мови Ф. Стеблія, Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2001.

Подокшин С.А. Франциск Скорина, Москва 1981.

Поздеева И.В. Методика описання экземпляров старопечатных изданий кирилловского шрифта // Проблемы рукописной и печатной книги, Москва 1976.

Поздеева И. В. Записи на старопечатных книгах кирилловского шрифта как исторический источник // Федоровские чтения. 1976, Москва 1978.

Покровский А. А. Печатный московский двор в первой половине XVII в. // Древности. Труды Московского археологического общества, т. 23, вып. 2, 1914.

Покровский А. А. Древнєє псковско-новгородское наследие. Обозрение пергаментных рукописей типографской и патриаршей библиотек в связи c вопросом о времени образования этих хранилищ // Труды XV археологического съезда в Новгороде, т. 2, Москва 1916.

Полегайлов О. Г. Каталог стародрукованих книг, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві, Київ 1999.

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи, т. 7, Санкт-Петербург 1890.

Полонська-Василенко Н. Список видань Академії наук, знищених в 1930-х роках // Книжник, 1991, 4.

Полонська-Василенко Н. Українська академія наук. Нарис історії, ч. 2 (1931-1941), Мюнхен 1953.

Попович М. Нарис історії культури України, Київ 1998.

Попов П. Матеріали до словника українських граверів // Українська книга XVI — XVII — XVIII ст., Київ 1926.

Попов П. М. Матеріали до словника українських граверів: Додаток 1 // Бібліологічні вісті, 1927, 3.

Попов П. М. Ксилографічні дошки Лаврського музею, 1, Київ 1927.

Попов П. М. Осередки книгодрукування на Сході України (XVII-XVIII ст.) // Книга і друкарство на Україні, Київ 1965.

Починская И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII — первой четверти XIX вв., Екатеринбург 1994.

Протасьева Т. Н. Описание первопечатных русских книг // У истоков русского книгопечатания, Москва 1959.

Путро О. І. Розвиток книгодрукування в Україні в XVIII ст. II Питання історії культури України, Київ: Інститут культури, 1995.

Пуцко В. Служебник перемиського владики Антонія з XIII ст. // Перемиські дзвони, 1992. 1.

Пуцко В. Давньоруські писемність і книга у візантійсько-слов’янському світі // Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст., Київ 1993.

Пуцко В. Галицько-волинський рукопис 14 ст. // Волинський музей, 2, 1999.

Радишевський Р. Польськомовні бароккові стемми Іванові Мазепі // Варшавські українознавчі записки, 2, Варшава 1994.

РадойчиЂ Дж. Jужнословенско-руске культурне везе до почетка XVIII в // Зборник Матице српске за кньижевност и jезик, кн. 13, 2, 1965.

Резанов В. Драма українська, 1, Київ 1926.

Репертуар української книги. 1798-1916. Матеріали до бібліографії. Упоряд., підгот. до друку та прим. Л.І. Ільницька, О.І. Хміль. Передм. і наук. ред. Я.Р. Дашкевич, т. 1-5, Львів 1995-2001.

Рибалкін В.С. Маргіналії київського списку граматичного коментаря Джамі в системі арабомовної коментаторської традиції // Рукописна і книжкова спадщина України, 1, 1993.

Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе XVIII века, Москва 1974.

Робинсон А.Н. Симеон Полоцкий и русский литературный процесс // Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность, Москва 1982.

Ровинский Д.А. Полный словарь русских граверов XVI-XVII вв., т. 1-2, Санкт-Петербург 1895.

Розов М.М. Маловідомі джерела з історії української мови. Рукописи греко-уніатського капітулу в м. Перемишлі // Питання історії української мови, Київ 1970.

Розов Н.Н. Русская рукописная книга: Этюды и характеристики, Ленинград 1971.

Романюк М.М. Науково-дослідний центр періодики: п’ять років творчого пошуку // Українська періодика: історія і сучасність, Львів 1997.

Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття, Львів 2000.

Ромодановская Е.К. Русская литература в Сибири первой половини XVII в., Новосибирск 1973.

Росовецкая Т.Н. Распространение изданий львовского типографа Михайла Слезки на Украине в XVII — первой половине XIX в. (на материалах хранилищ Києва и Львова) // Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины XIX века", Ленинград: Библиотека АН СССР, 1985.

Росовецкая Т.Н. Апостол Ивана Федорова в старопечатных львовских редакциях 1639 и 1654 гг. // Федоровские чтения 1983, Москва 1987.

Росовецька Т.М. Лаврський псалтир 1776 р. з фонду П.Г. Тичини // Архіви України, 1990, 4.

Ружицький Е.Й. До біографії Івана Федорова // Архіви України, 1971, 4.

Ружицький Е.Й. Нові дані про останній період життя та смерть Івана Федорова II Архіви України, 1972, 5.

Ружицький Е. Звідки походив Єлисей Плетенецький // Наша культура, 1973, 5.

Ружицький Е. Львівське палітурництво XV — першої половини XVII ст. // Середні віки на Україні, 2, Київ 1973.

Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов, Київ 1985.

Савельева Е.Л. Издательство Плантена в XVI-XVII вв. // Сб. статей и материалов БАН по книговедению, 3, 1973.

Савченко Ф. Заборона українства 1876, Київ 1930. Репринт: Savchenko F. The suppression of Ukrainian activities in 1876 (Harvard Series in Ukrainian Studies, vol. 14), München 1970.

Савчук М. Видавництво // Енциклопедія Коломийщини, 3, Коломия 2000.

Сазонова Л.И. Театральная программа XVII в. "Алексей человек божий" // Памятники культури. Новые открытия. 1978, Ленинград 1979.

Сапунов Б.В. K истории русской книги XVI в. // Труды Гос. Эрмитажа, 3, 1959.

Сапунов Б.В. Украинская книга в России в XVII в. // История книги и издательского дела, Ленинград 1977.

Сарана Ф.К., Шовкопляс І. Г. Ю.О.Меженко. Життя і діяльність // Юрій Олексійович Меженко (1892-1869). Матеріали до біографії, Київ 1994.

Свенцицкая В.И. Народная украинская гравюра XVIII в. на меди // Федоровские чтения 1980, Москва 1984.

Свєнціцкий І. Бібліографічний курйоз // ЗНТШ, т. 79, 1907.

Свєнціцкий И. Каталог книг церковно-славянскої печаті / Видавництво Церковного музею у Львові, Жовква 1908.

Свєнціцкий І. Початки книгопечатаня на землях України. В пам’ять 350-літя першої друкованої книжки на Україні у Львові 1573-4 р., Жовква 1924.

Сводный каталог славяно-русских рукописних книг, хранящихся в СССР. XI-XIII вв., Москва 1984. Факсимільна репродукція: Ленинград; Москва 1988.

Свято української друкованої книги. В пам’ять 350-ліття появи першої української друкованої книги у Львові, Львів: накладом кооперативи "Друкар", 1924.

Селецкий А.К. Острожская типография и ея издания, Почаев 1885.

Сенченко М.І. Книжкова палата України. Історія і сьогодення, Київ 1999.

Сецинский Е. Описъ старопечатных книг, Каменец-Подольский 1904.

Сидоров А. А. Древнерусская книжная гравюра, Москва 1951.

Сидоров А. А. Узловые проблемы и нерешенные вопросы истории русского книгопечатания // Книга. Исследования и материалы, 9, Москва 1964.

Симмонс Дж.С.Г. О некоторых старопечатных кириллических книгах в Дублине // Книга. Исследования и материалы, 8, 1963.

Синайский патерик, Москва 1967.

Сиромаха В.Г., Успенский Б.А. Кавычные книги 50-х годов XVII века // Археографический ежегодник за 1986 г., Москва 1987.

Ситий І.М. Львівські кириличні стародруки у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Українська культурна спадщина 17-19 ст., Київ 1993.

Сірополко С. Бібліотечна справа на Україні в минулому та тепер в зв’язку зі станом духовної культури // Congrès international des bibliothécaires et des amis du livre tenu a Prague du 28 juin au 3 juillet, 1926, 2: Communications et mémoires, Prague 1928.

Січинський В. Архітектура в стародруках, Львів 1924.

Січинський В. Ґравюри українського перводруку // ЛНВ, 1924, 5.

Січинський В. Початки українського граверства і друкарства // Науковий збірник / Українська Вільна Академія Наук у США, 2, Нью-Йорк 1953.

Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоўі, Мінск 1969.

Скоп-Друзюк Г.П., Скоп Л.А. Пересопницкое евангелие 1556-1561 гг. — памятник перемышльской школы иконописи // Книга в пространстве культуры, Москва 1995.

Славянские книги кирилловской печати XV — XVIII вв. Описание книг хранящихся в Гос. публ. б-ке АН УССР. Сост. С. Петров, Я. Бирюк, Т. Золотарь. Отв. ред. П. Попов, Киев 1958.

Словник староукраїнської мови XIV-XV ст., т. 1-2, Київ 1977-1978.

Словник української мови XVI — першої половини XVII ст., 5, Львів 1998.

Смирнов И.М. Лимонарь // Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации, Сергиев Посад 1915.

Смолій В.А. Тисячолітня літописна й книжкова спадщина України та сучасне державотворення // Бібліотечний вісник, 1998, 6.

Соболевский А. Две библиографические редкости // ЧОНЛ, 1898, т. 12, отд. 2.

Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV — XVII веков, Санкт-Петербург 1903.

Соболевский А.И. Славяно-русская палеография, Санкт-Петербург 1908.

Соколов В. Видання друкарні Львівського єзуїтського колегіуму з природничих та технічних наук у XVIII ст. // Вісник Книжкової палати, 2000, 9.

Соколов В. Природничо-наукова і технічна книга в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIII ст. // Бібліотечна планета, 2000, 2.

Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії // ЗНТШ, т. 111, 1912.

Старопечатные издания кирилловского шрифта. XV — первая пол. XVI в. Сост. В.Н. Райко, ред. Е.Л. Немировский, Одесса 1998.

Стасенко В. Францішак Скорина та спроби раннього українського книговидання // Палітра друку, 1999, 6.

Стасов В.В. Разбор рукописного сочинения г. Ровинского "Русские граверы и их произведения c 1564 г. до основания Академии художеств" // Собрание сочинений, т. 2, Санкт-Петербург 1894.

Стеблій Ф.І. Визначна пам’ятка української політичної думки середини XIX ст. — "Слово перестороги" // ЗНТШ, т. 228, Львів 1994.

Степовик Д.В. Олександр Тарасевич, Київ 1975.

Степовик Д.В. Українська графіка XVI-XVIII ст. Еволюція образної системи, Київ 1982.

Степовик Д.В. Іван Щирський. Поетичний образ в українській барокковій гравюрі, Київ 1988.

Степовик Д.В. Історія Києво-Печерської лаври, Київ 2001.

Стецик Ю. Монастирі Дрогобиччини (XIV — початок XIX ст.), Дрогобич 2000.

Стоколос Н.Г. Освітня діяльність католицьких чернечих орденів в Україні (XVI-XVIII ст.): культурологічний аспект // Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи, Рівне 2000.

Столярова Л.В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаментних кодексов XI — XIV веков, Москва 2000.

СтояновиЂ Л. Стари српски записи и натписи, Београд, кн. 1, 1902; кн. 2, 1903; кн. 3, 1905. Фототипічне перевид.: Београд 1982-1988.

Стратий Я., Литвинов В., Андрушко В. Описания курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии, Киев 1982.

Строев П.М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы, Санкт-Петербург 1882.

Строев П.М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке Ф.А. Толстова, Москва 1829.

Строев П.М. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением к описаниям библиотек гр. Ф.А. Толстова и купца И.Н. Царского, Москва 1841.

Строев П.М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы, СанктПетербург 1882.

Струменский К. Из острожской старины, Сергиев Посад 1916.

Студинський К. "Адельфотес". Граматика, видана у Львові в р. 1591 // ЗНТШ, т. 7, 1895.

Суслопарів М. Друкарні Поділля. Історична замітка // Бібліологічні вісті, 1923, 4.

Сушко О. Никита Мелешко, незвісний панегірист XVII в // ЗНТШ, т. 55, 1902.

Тернопільський Ю.С. Українська преса з перспективи 150-ліття, Джерзі Ситі 1974.

Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження, Вінніпеґ; Київ 2000.

Титов Ф.И. Поставление во диакона и священника и избрание єпископа в древней Западнорусской Церкви, или Киевской митрополии // ТКДА, 1902, 5.

Титов Ф.И. К истории Киевской духовной академии в XVII-XVIII вв., 3, Киев 1913.

Титов Ф. Типография Киево-Печерской Лавры, т. 1, Київ 1918.

Тітов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Україні в XVI-XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків, Київ 1924. Частина тиражу вийшла у світ раніше під назвою: Приложения к первому тому изследования заслуженнаго профессора протоиерея Феодора Титова: "Типография Киево-Печерской Лавры, исторический очерк (1606-1616-1721)", [Киев] 1918. Репринт: Materialien zur Geschichte des Buchwesens in der Ukraine im 16. bis 18. Jahrhundert: Sammlung der Vorwörte in ukrainischen Altdrucken. (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, Bd.16. Nachdruck der Ausgabe Kiev 1924 / mit einer Einführung von H. Rothe, Koln; Wien 1982).

Тиховский Ю.И. Мнимая типография Почаевского монастыря // КС, 1895, 7, 9.

Тиховский Ю.И. Южнорусский библейский кодекс Луки из Тернополя (1559) и его отношение к трудам Скорины и к южнорусскому библейскому кодексу 1575-1577 гг. // Труды XII Археологического съезда, т. 3, Москва 1905.

Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией, Москва 1969.

Ткаченко М. [псевд. Михайленко]. Про київські стародруки XVII і початку XVIII ст. // Бібліологічні вісті, 1924, 1-3.

Тріль О. З історії друкарської лексики // Українська історична та діалектна лексика, Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996.

Торбаков І.Б. Літературно-видавнича діяльність вихованців Києво-Могилянської академії (Петербург 1776-1780 рр.) // Філософська і соціологічна думка, Київ 1991, 10.

Торбаков І.Б. Києво-Могилянська академія і російське просвітництво: літературно-видавнича діяльність вихованців Києво-Могилянської академії у Петербурзі та Москві в другій половині XVIII ст. Автореф. дис., Київ 1997.

Трофимук О. Розмова з Ехо: "Hippomenes Sarmacki..." Пилипа Орлика // Mediaevalia Ucrainica, т. 4, Київ 1995.

Троцкий П. Типография Киево-Печерской лавры // ТКДА, 1865, 5.

Тумаш Вітаўт (апрацаваў). Пяць стагодзьяў Скарыніяны. XVI — XX, Ню Ёрк: Беларускі інстытут навук й мастацтва, 1989 / Tumash Vitaut (compiled by). Five Centuries of Scoriniana. XVI-XX, New York: Byelorussian Institute of Arts and Sciences, 1989.

Турилов А.А. Гимнографическое наследие Франциска Скорины в рукописной традиции // Проблемы научного описания рукописей и факсимилъного издания памятников письменности, Ленинград 1981.

Турилов А.А. Гимнографические произведения Ф.Скорины // Франциск Скорина и его время, Минск 1990.

Украинские книги кирилловской печати XVI — XVIII вв.: каталог изданий, хранящихся в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина, т. 1 : 1574 — первая половина XVII в. (сост. А.А. Гусєва), Москва 1976; т. 2, ч. 1: Киевские издания 2-ой половини XVII в. (сост. А.А. Гусєва), Москва 1981; т. 2, ч. 2: Львовские, новгород-северские, черниговские, уневские издания 2-ой половины XVII в. (сост. А.А. Гусєва, И.М. Полонская), Москва 1990.

Україномовна книга. 1798-1916, вип. 1: 1798-1885 / Відп. ред. В.Ю. Омельчук, Київ 1996.

Українська біографістика, 1, 2, Київ 1996-1999.

Українська книга: XVI-XVII-XVIII ст., Київ 1926.

Українська література XIV-XVI ст. / Бібліотека української літератури, Київ 1988.

Українські письменники. Біо-бібліографічний словник, т. 1. Уклав Л. Махновець, Київ 1960.

Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення n’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 11-13 травня 2000 р. Ред. М.М. Романюк, Львів 2000.

Українська поезія: Кінець XVI — початок XVII ст. Упоряд. В.П. Колосова., В.І. Крекотень, Київ 1978.

Українська поезія XVII ст. (перша пол.). Упоряд. В. Яременко, Київ 1988.

Українська поезія XVII століття. Антологія, Київ 1988.

Український кант XVII-XVIII століть. Упоряд., вступ. стаття і прим. Л. Івченко, Київ 1990.

Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні, кн. 2: Середина XV кінець XVI ст., Київ 1994.

Успенский Б.А. Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России), Москва 1968.

Успенский Б.А. Из истории русских канонических имен: История ударения в русских канонических именах, Москва 1969.

Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и ee значение для истории русского литературного языка, Москва 1983.

Федотова М.А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского (1670-1770) и их рукописная традиция // ТОДРЛ, тт. 51, 52, 1999, 2001.

Феллер М. Д. Факторы семантического развития профессиональной лексики. Автореф. дис., Ленинград 1965.

Фельдвари Ш., Ойтози Э. Кириллические книги Веспремской епископской библиотеки и южно-славянская миграция в селе Шошкут // Studia Slavica Savariensia, Szombatheły 1995. 1-2.

Феномен Петра Могили. Біографія, діяльність, позиція. Відп. ред. В.Климов, Київ 1996.

Фоменко В.М. Григорій Левицький і українська гравюра, Київ 1976.

Фоменко В.М. Видання Києво-Печерського Патерика 1661 і 1702 років та їх ілюстратори, Київ 1990.

Франко И. Галицко-русский savoir vivre // КС, т. 32, 1891.

Франко И. Иосиф Шумлянский, последний православний єпископ Львовский и его "Метрика" // КС, 1891, 6. Передрук: Зібр. творів у 50 томах, т. 46, кн. 2, Київ 1986.

Франко І. Лист Модеста Гриневецького до гр.М.Оссолінського з р. 1813 // Житє і слово, 1895, т. 3, кн. 2.

Франко І. Записки против книгокрадів у старих книгах та рукописах // ЗНТШ, т. 72, 1907.

Франко І. Духовна й церковна поезія на Сході й на Заході. Вступ до студій над "Богогласником" // Зібр. творів у 50 томах, т. 39, Київ 1983.

Франко І. Іван Вишенський і єго твори, Львів 1895. Передрук: Зібр. творів у 50 томах, т. 30, Київ 1984.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р., Львів 1910. Передрук: Зібр. творів у 50 томах, т. 41, Київ 1984.

Франциск Скорина и его время. Энциклопедический справочник, Минск 1990.

Францыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялоў. Уклад. В.І. Дарашкевіч, Мінск 1988.

Фрис В.Я. "Апостол" Івана Федорова і українська рукописна книга // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, 1, Київ 1992.

Фрис В.Я. Перший київський буквар // Український історичний журнал, 1992, 4.

Фрис В. Палеографія українських кириличних книг 16 — першої пол. 17 ст. // Бібліотека скарбниця духовності, Київ 1993.

Фрис В. Українські рукописні книги 16 ст. у збірках Львова // Записки Львівської Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, 2, 1993.

Фрис В. Кирилична рукописна книга в Україні 16 — першої пол. 17 ст.: кодикологія та регіональні особливості. Автореф. дис., Львів 1994.

Фрис В. Українська рукописна книга за кордоном // Пам’ятки України, 1994, 3-6.

Фрис В. Видання друкарень Острога, Дермані, Стрятина, Крилоса, Угорець, Рохманова (Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України, 2), Львів 1996.

Фрис В., Дзьобан О. Кирилична рукописна книга // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних, Львів 1999.

Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь, т. 1, Казань 1914.

Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія, 2-е вид., Київ 1981.

Хрестоматія давньої української літератури, Київ 1952.

Хроника белорусского города Могилева // ЧОИДР, 1887, кн. 2.

Ціборовська-Римарович І. Стефан Беринда: з історії українського друкарства 17 ст. // Бібліотечний вісник, 1995, 3.

Ціборовська-Римарович І.О. Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України, 4, Київ 1998.

Ціборовська-Римарович І. Видання друкарень, що діяли в українських землях у 1618 ст. в бібліотеці Вишневецького замку // Бібліотечний вісник, 1998, 6.

Ціборовська-Римарович І. Щодо колекції Ф.Мікошевського НБУВ: видання друкарень, що діяли в українських землях у 16-18 ст. // Бібліотечний вісник, 1999, 2.

400 лет русского книгопечатания, кн. 1, Москва 1964.

Чернова О. Проєкт заснування університету в Батурині // Народознавство. Збірник відділу народознавства, Прага 1930.

Чижевський Д. Бібліотека Теофана Прокоповича // Науковий збірник І Українська Вільна Академія Наук у США, 2, Нью-Йорк 1953.

Чикаленко-Келлер Г. Рєпніни та Яготинська бібліотека // Науковий збірник І Українська Вільна Академія Наук у США, 2, Нью Йорк 1953.

Шалашна Н. Михайло Максимович і його "Книжная старина южнорусская" // Вісник Книжкової палати, 2000, 3.

Шевельов Ю. Питання періодизації історії української мови // Προσφώνημα... (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Шевченко І. Україна між: Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття, Львів 2001.

Шевченко Ф.П. Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині XVII ст., Київ 1959.

Шерех Ю. (Шевельов Ю.). Польська мова в Україні в XVI-XVIII ст. // Україна (Париж), 2, 1949.

Шерех Ю. (Шевельов Ю.). Поза книжками і з книжок, Київ 1998 (передрук розділів праці "Українська мова в першій половині XX століття (1900-1941). Стан і статус").

Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время, Санкт-Петербург 1891.

Шустова Ю.Э. Библиотека Львовского ставропигийского братства в контексте украинского национально-культурного возрождения в конце XVI — начале XVII вв. // Библиотеки в контексте истории: Тезисы докладов и сообщений второй научной конференции, Москва 1997.

Щавинская С.С. Литературная культура белорусов Подляшья XV-XIX вв. Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря, Минск 1998.

Щапов Я.Н. Восточнославянские u южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики, 1-2, Москва 1976.

Щепкин В.Н. Русская палеография, Москва 1967.

Щепкина М.В. Переводы предисловий и послесловий первопечатных книг // У истоков русского книгопечатания, Москва 1959.

Щурат В. Львівський тижневик з 1749 р. // ЗНТШ, т. 77, 1907. Miscellanea. Окрема відбитка: Львів 1907.

Щурат В. Вибрані праці з історії літератури, Київ 1963.

Щуровський А. До питання про початки Почаївської друкарні // ЗНТШ, т. 9. 1895.

Юбилейное издание в память 300-летия основания Львовского Ставропигийского братства, т. 1, Львів 1886.

[Юрій Котермак з Дрогобича]. "Прогностична оцінка поточного 1483 року маґістра Юрія Дрогобича з Русі, доктора мистецтв і медицини Болонського університету". Репродукція першої друкованої книжки українського автора. Підготовка тексту до публікації і передмова Я. Ісаєвича, Львів 1968.

Юрій Дрогобич. До 500-річчя виходу першої друкованої книги вітчизняного автора. Бібліографічний покажчик. Уклали М. Вавричин, Я. Ісаєвич, Львів 1983

Юрчишин О.В. Гравер Ілля у містечку Кобищі // Українське мистецтвознавство, 1, Київ 1993.

Юрчишин О. Румунський період творчості гравера Іллі // Альманах. Мистецький науково-популярний щорічник. 1994, Львів 1995.

Юрчишин О. Антимінси гравера Іллі // Родовід, 12, 1995.

Юрчишин О. Творчість гравера Іллі. Автореф. дис., Київ 1996.

Юрчишин О. Забута сторінка творчости гравера Іллі у XVII ст. (Ілля як майстер панегіричної гравюри) // ЗНТШ, т. 236, 1998.

Яворский Ю. А. Пропавшая западно-русская книга "Диалог о смерти" 1629 г. // ИОРЯС, 1911, 4; 1912, 1. Отд. оттиск: Санкт-Петербург 1912.

Якимович Б. Книга, освіта, нація. Видавнича діяльність І. Франка, Львів 1997.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна, Київ 1993.

Яковенко Н.М. Несподіванки української історії, викладеної по-латині (до перечитання "Camoenae Borysthenides" Иоана Домбровського) // Діалог культур. Матеріали Перших наукових читань пам’яті Дмитра Чижевського, Київ 1996.

Яковенко Н.М. Нарис історії України до кінця XVIII ст., Київ 1997.

Яременко П.К. Герасим Смотрицький II Радянське літературознавство, 1960, 5.

Ясиновський Ю.П. Перші східнослов’янські нотні видання // Укр. музикознавство, 9, Київ 1974.

Ясиновський Ю.П. Українські нотні видання XVIII ст. II Бібліографія українознавства, 2: Бібліографія та джерела музикознавства, Львів 1994.

Ясиновський Ю. Кулизм’яні нотовані пам’ятки княжої доби // ЗНТШ, т. 232, 1996.

Ясиновський Ю. Українські і білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть, Львів 1996.

Ясіновська О. Проблема створення каталогу рукописних євангелій: на матеріалах Львівського історичного музею // Регіональне та загальне в історії, Дніпропетровськ 1995.

Ясіновський А. Про венеціансько-острозькі культурні контакти: "Синтагматіон" Гавриїла Севера // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом Європи. Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р., Київ; Венеція 1996.
Aleksandrovyč V. The Will and Testament of Afanasij Kal’nofojs’kyj // HUS, 1991, vol. 15, No 3/4.

Analecta Byzantino-Russica. Edidit W. Regel, 8, Petropoli 1891.

Annual Bibliography of the History of the Printed Books and Libraries, vol. 1-27, The Hague 1970-1996.

Balaban M. Zur Geschichte der hebräischen Druckereien in Polen // Soncino-Blätter. Beiträge zur Kunde des jüdisches Buches, 1929, III, 1.

Bandke G.S. (J.S.). De primis Cracoviae in arte typographica incunabulis, Cracoviae 1812.

Bandtkie J.S. Historya drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Xięstwie Litewskim jako i w krajach zagranicznych, w których polskie dzielą wychodziły, t. 1-3, Kraków 1826.

Barnicot J.D.A., Simmons J.S.G. Some Unrecorded Early Printed Slavonic Books in English Libraries // Oxford Slavonic Papers, vol. 2, 5, 1951.

Barycz H. Bologna nella civiltà polacca // Italia, Venezia e Polonia tra Medioevo et Età Moderna, Firenze 1980.

Bianu L, Hodoş N. Bibliografia românească veche, l, Bucureşti 1903.

Bieniarzówna J. Handel książką w drugiej połowie XVII wieku // Rocznik Biblioteki Narodowej, 8, 1972.

Bieńkowska B., Bieńkowski I. Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich 1600-1773, 1-2, Warszawa 1973-1976.

Birkenmajer A. Kto ilustrował najstarszy druk słowiański, wydany we Lwowie? // Congrés international des bibliothécaires et des amis du livre tenu a Prague du 28 juin au 3 juillet, 1926, 2: Communications et mémoires, Prague 1928.

Birkenmajer A. Studia bibliologiczne, Wrocław; Warszawa 1975.

Biskupski R. Ilustracje Postylli Mikołaja Reja a drzeworyty pierwszego wydania Ewangelii lwowskiej // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 92 (Prace z historii sztuki, z. 16), Kraków 1981.

Biskupski R. Sztuka Kościoła prawosławnego i unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII w. // Polska - Ukraina: Tysiąc lat sąsiedztwa, 1, Przemyśl 1990.

Błońska M. Polonica cyrylickie XV-XVIII wieku czyli o drukach cyrylickich wydawanych w państwie polsko-litewskim // Z badań nad dawną książką: Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, 2, Warszawa 1993.

Bodniak S. Andrzej Maczuski i Jan Szczęsny Herburt // Pamiętnik Literacki, 1934, 31.

Bohatcova Ě. Předmluva v českých předbělohorských tiscích // Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory, Praha 1970.

Book Publishing and the Press // Ukraine. A Concise Encyclopaedia, 2, Toronto 1971.

Brunet J.Ch. Manuel du libraire et de l’amateur des livres, 6, Paris 1865.

Buchynskyj D. Bibliografia ucrainiana. 1945-61, Madrid 1962 (перевид.: Edmonton 1996).

Buchynskyj D. Pasado y presente del libro ucraniano. Estudio bibliografico-historico, Toronto; Madrid 1962.

Buchwald-Pelcowa P. Badania nad historią polskiej książki drukowanej XV-XVIII w. // Przegląd Biblioteczny, 1974, 4.

Budiša D. Počeci tiskarstva u evropských národa, Zagreb 1984.

Catalogus Impressorum Librorum Bibliothecae Bodlejanae in Academia Oxoniensi, Oxonii 1674.

Chartier R. The Cultural Uses of Print in Early Modem France, Princeton 1987.

Chartier R. Les pratiques sociales de t’éctriture et de la lecture de l’Antiquité ä nos jours // Proceedings: Reports, Abstracts and Round Table Introductions. 19th International Congress of Historical Sciences, Oslo 2000.

Chwalewik E. Ekslibrisy polskie XVI i XVII wieku, Wrocław 1955.

Chynczewska-Hennel T. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny odschylku XVI do polowy XVII w., Warszawa 1985.

Chynczewska-Hennel T. Między Ukrainą a Polską. Mecenat kulturalny Piotra Mohyły // Польсько-українські студії, 1: Україна — Польща: історична спадщина і суспільна

свідомість. Матеріали міжнар. наук. конф., Кам’янець-Подільський, 29-31 травня 1992 p., Київ 1993.

Ciampi S. Bibliografia critica delle anticke reciproche corrispondenze... dell’ Italia colla Russia, colla Polonia ed altre parti septentrionali, l, 142, Firenze 1834.

Ciobanu Ş. Din legaturile culturale româno-ukraniene, Bucureşti 1938.

Cleminson R. East Slavonic Primers to 1700 // Australian Slavonic and East European Studies, 1988, vol. 2, no 1.

Cleminson R. Cyrilic Printing in Trnava // Oxford Slavonic Papers, N. S., 1993, vol. 26.

Cleminson R. Some 16th and early 17th Century printings in the NBKM // Palaeobulgarica (Старобългаристика), 21, 1997, 2.

Cleminson R. Computer Applications and the Study of Early Cyrilic Printed Books // Palaeobulgarica (Старобългаристика), 22, 1998, 2.

Cross A.G. Printing at Nikolaev, 1798-1803 // Transactions of the Cambridge Bibliographie Society, 4, 1974.

Cubryńska-Leonarczyk M. O początkach drukarstwa w Supraślu // Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesorowi Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, l, Warszawa 1991.

Cyrilicke tisky: Výstava z fondů Statní knihovny CSR pořádaná k 400. výročí úmrti Ivana Fjodorova, Praha 1982.

Cytowska M. Bibliografia druków urzędowych XVI wieku, Wrocław 1961.

Czech M. Świadomość historyczna Ukraińców pierwszej połowy XVII w. w świetle ówczesnej literatury polemicznej // Slavia Orientalis, 38, 1989, 3-4.

Czekajewska A. O listach dedykacyjnych w polskiej książce XVI w // Roczniki Biblioteczne, 6, 1962.

Czerniatowicz J. Książka grecka średniowieczna i renesansowa, Wrocław 1976.

Darnton B. History of Reading // New Perspectives on Historical Writing. Ed. by P. Burke, University Park, 1992

Dawna książka i kultura, Wrocław; Warszawa 1975.

Deluga W. Kijowskie druki emblematyczne XVII i XVIII wieków wydań polsko- i łacinskojęzycznych // Mediaevalia Ucrainica, 2, 1993.

Deluga W. Prints for a monastery in Kiev // Print Quarterly, 1996, vol.13, 1.

Deluga W. Nikodema Zubryckiego graficzne widoki monasteru św. Katarzyny na Synaju // Προσφώνημα. історичні та філологічні розвідки присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна, культурна спадщина, національна свідомість, державність, 5), Львів 1998.

Dezső L. South Carpathian Literatuře and Literary Language in South-East Central Europe // L’Ucraina del XVIII secolo (Eurasiatica, 58 = Ucrainica Italica, 3), Venezia 2000.

Drukarze dawnej Polski. Opracowali A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, 6, Wrocław; Kraków 1960.

Eisenstein E. The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge 2000.

Estreicher K. Günter Zainer i Świętopełk Fiol, Warszawa 1867.

Estreicher K. Bibliografia Polska, t. 8, 12-34, Kraków 1982-1951.

Falkenstein K. Geschichte der Buchdruckerkunst in ihrer Entstehung und Ausbildung, Leipzig 1840.

Febvre L., Martin H.J. L’apparition du livre, Paris 1958.

Földvari S., Ojtozi E. Äz Egri Föegyházmegyei Könyvtár cirillbetüs és glagolita könyve, Debrecen 1992.

Fijałek I. Początki cenzury prewencyjnej w kościele rzymsko-katolickim w Polsce // Studia Staropolskie, Kraków 1928.

Fleurons, Vignettes, Bandeaux, Culs de Lampe, Gravures. Recuillés et presentés par R. Salman, Paris 1966.

Frick D.A. Meletij Smotryc’kyj and the Ruthenian Language Question // HUS, 1985, vol. IX, nr. 1/2.

Friedberg B. Toldot ha-defus be-Polanyah: me-reshit hivasdo bi-shenat 294 ve-hitpathuto ad zemanenu, Tel Aviv 1950.

Fuştei N. Mitropolitul Dosoftei: viaţa şi activitatea, Chişinău 1999.

Garzaniti M. Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung, Köln; Weimar; Wien 2001.

Gębarowicz M. Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569-1583 na tle epoki // Roczniki Biblioteczne, Warszawa 1969, 1-2.

Gębarowicz M. Jan Andrzej Próchnicki (1553-1633) mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji, Kraków 1980.

Gerus-Tarnawecka I. East Slavic Cyrillica in Canadian Repositories: Cyrillic Manuscripts and Early Printed Books, Winnipeg 1981.

Giesecke M. Die Buchdruck in der frühen Neuzeit: Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt am Main 1991.

Giessen W. Lament domu kniazhat ostrozskikh (Lamentatio des Hauses Ostrog) 1603: Text, Ubersetrung, Kommentar, Fascimile: Beiheft zu Die älteste ostslawische Kunstdichtung, 1575-1647. Herausgegeben von Hans Rothe, 1977.

Goldblatt H. Orthography and Orthodoxy. Konstantin Kostenečcki’s Treatise on the Letters, Firenze 1987.

Goldblatt H. On the Language Beliefs of Ivan Vyšens’kyi and the Counter-Reformation // HUS, 1991, vol. 15, No 1/2.

Gollob H. Studien zur deutschen Buchkunst der Frühdruckzeit, Leipzig 1954.

Gollob H. Die Basler Initialserien aus Frühdrucken, Baden-Baden; Strassburg 1959.

Golowatzkij (Holovac’kyj) Ja. Sweipolt Fiol und seine kyrillische Buchdruckerei in Krakau vom Jahre 1491: Eine bibliographisch-historische Untersuchung // Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-Historische Klasse, Bd. 83, H. 4, 1876. Окреме вид.: Wien 1876.

Grabowicz G. Toward a History of Ukrainian Literature, Cambridge Mass. 1981.

Grimsted P.K. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia, Book 1. Princeton 1988.

Gudziak B. A. Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest, Cambridge 1998.

Haiman Gy. Tótfalusi Kis Miklós a betümüvész és a tipográfus, Budapest 1972.

Hallam H. Introduction to the Literature of Europe in the 15th, 16th Centuries, 3, London 1838.

Hannick Ch. Liturgische Merkmale einer Bestimmung der kirchlichen Einflüsse in der Kieven Rus’ // The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow, Thessalonika 1992.

Harasiewicz M. Annales ecclesiae Ruthenae, Leopoli 1862.

Heck K.J. Życie i dzieła Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów (Ozimków) na tle stosunków ówczesnego Lwowa, Kraków 1894; DDP 6.

Heintsch K. Ze studiów nad Szwaipoltem Fiolem. Cz. 1: Materiály do życiorysu i działalności Fiola, Wrocław 1957.

Heller W. Der Buchdruck in der Ostmitteleuropa in 16, 17 Jahrhunderten // Studien zu deutschukrainischen Beziehungen, 2, 5, München 1996.

Henderson E. Biblical Researches and Travels in Russia, London 1826.

Histoires du livre: nouvelles orientations: actes du colloque du 6 et 7 septembre 1990, Göttingen. Sous la direction de Hans Erich Bödeker, Paris 1995.

Hnatiuk A. Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i baroku // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2, Warszawa 1994.

Hodinka A. A Munkácsi görögkatholikus püskpökség története, Budapest 1911.

Hoffmann I.D. De typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae, Gedani 1740.

Horák F. Pět stoleti českého knihtisku, Praha 1968.

Hoszowski S. Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku, Lwów 1928.

Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine Rus’, vol. 7, Edmonton 1999.

Issajewytsch J. Sammlungen alter Drucke in der Ukrainischen SSR // Marginalien, Heft 88, 1982.

Isaievych Ia. Greek Culture in the Ukraine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries // Modern Greek Studies Yearbook, vol. 6, Minneapolis 1990.

Issajewytsch J. Der Buchdruck und die Entwicklung der Literatursprachen in der Ukraine (16. — I. Hälfte des 17. Jh.) // Zeitschrift für Slawistik, vol. 36, 1991, Nr 1.

Isaievych Ia. Ukrainian Early-Printed Books: Collections and Collecting // Solanus. International Journal for Russian & East European Bibliographie, Library & Publishing Studies. New Series, vol. 5, London 1991.

Isaievych Ia. Books and Book Printing in Ukraine in the Sixteenth and the First Half of the Seventeenth Centuries // Solanus. International Journal for Russian & East European Bibliographie, Library & Publishing Studies. New Series, vol. 7, London 1993.

Isaievych Ia. The Book Trade in Eastern Europe in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries // Consumption and the World of Goods, Ed. by J. Brener and R. Porter, London; New York 1994.

Isayevych Ya., Senkus R. Printing // Encyclopedia of Ukraine, 4, Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 1993.

Jakobson R. Ivan Fedorov’s Primer; Jackson Willam A. Appendix // Harvard Library Bulletin, 9, 1955, I, Winter.

Janów J. Plagiat Grzegorza Prokopowicza Kujbiedy z Cyryla Trankwiljona Stawrowieckiego // Slavia, 9, 1932.

Janów J. O niezwykłej popularności dzieł C. Tr. Stawrowieckiego na Rusi w XVII w. i ich przeróbka na Zakarpaciu // Sprawozdania z czynności i posiedzień Polskiej Akademii Umiejętności, 52, 1951, Nr 10.

Jaroszewicz-Pieresławcew Z. Starowiercy w Polsce i ich księgi, Olsztyn 1995.

Jasińska S. Co się stało z drukarnią Wirzbięty? // Rocznik Biblioteki Narodowej, t. 4, 1958.

Jaworski F. Autor, drukarz, nakładca, Lwów 1928.

Jędrzejowska A. Książka polska we Lwowie w XVI w. (Biblioteka Lwowska, t. 27), Lwów 1928.

Jędrzejowska A. Inwentarz księgarni Baltazara Hybnera z roku 1592, Lwów 1929.

Jędrzejowska A. Testament drukarza Jana Szeligi // Studia Lwowskie (Biblioteka Lwowska, t.31-32), Lwów 1932.

Jerabek B. Books, Printing, and First Printed Houses in Ukraine // Ukrainian Review, vol.38, Spring 1990.

Józefowicz T. Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690 obejmująca dzieje dawnej Rusi Czerwonej, Lwów 1854.

Juchhoff R. Drucker- und Verlegerzeichen des XV. Jahrhunderts In der Niederlanden, England, Böhmen, Mähren und Polen, München 1927.

Kamykowski L. Kasper Twardowski: Studium z epoki baroku, Kraków 1939.

Karbowiak A. Studia statystyczne z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego // Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t.12, Kraków 1910.

Kasinec E. Jaroslav Isajevyč as Historian of the Ukrainian Book // Recenzija, 1974, FallWinter, vol. 5, Nr 1.

Kasinec E. Ivan Ohienko (Metropolite Ilarion) as Bookman and Book Collector: The Years in the Western Ukraine and Poland // HUS, 1979-1980, vol. 3/4.

Kasinec E. The Book in Pre-Mongol Rus’ // HUS, 1981, vol. 5.

Kasinec E. Slavic Books and Bookmen. Papers and Essays, New York 1984.

Kasinec E., Struminskyj B. The Millennium Collection of Ukrainian Books at the University of Toronto Library. A Catalogue, Toronto 1984.

Kawecka-Gryczowa A. Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia // Odrodzenie w Polsce: Materiály Sesji Naukowej PAN, t. 4, Warszawa 1956.

Kawecka-Gryczowa A. Dzieje "drukarni latającej" // Rocznik Biblioteki Narodowej, t. 7, 1971.

Kawecka-Gryczowa A. "Tragedia ruska" // Pamiętnik Teatralny, 1973.

Kawecka-Gryczowa A. Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego: Dzieje i bibliografia, Wrocław; Warszawa; Kraków 1974.

Kawecka-Gryczowa A. Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu, Wrocław 1975.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 - 1608) wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997.

Kingdon R.M. Publishing at the Officina Plantiniana // The Library Quarterly, vol. 46, 1976, 3.

Kjelberg L. Some Notes on the Origin of Graždanka // Nordisk Tidskrift för Bok och Bibliotelisväsän, Bd. 45, 1958.

Klepikov S.A. Historical Notes on Ukrainian Bookbinding // The Book Collector, 1966, Summer.

Kłoczowski J. Zakony męskie w Polsce w XVI-XVIII wieku // Kościół w Polsce, t.2. Wieki XVI-XVIII, Kraków 1970.

Kołaczkowski J. Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888.

Kotula R. Bibliografia polskich druków lwowskich XVI-XVIII w., Lwów 1928.

Kozłowska-Budkowa Z. Fiol (Fyol, Feyl, Feyel, Fayl, Veyl) Szwajpolt // Polski Słownik Biograficzny, 4, Kraków 1948.

Kraushar J. Jan Szczęsny Herburt z Fulsztyna pierwszy wydawca dziejopisarzy średniowiecznych // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wydz. l -2, r. 9, z. 9, 1916.

Kravtsiv B., Turchyn A. Book Publishing // Encyclopedia of Ukraine, vol. 1, Toronto; Buffalo; London 1984.

Krzyżanowski J. Historia literatury polskiej, Warszawa 1964.

Kurdybacha Ł. Księgarnia Antoniego Hebanowskiego we Lwowie 1704-1715 // Pisma wybrane, t. 3, Warszawa 1976.

Kuziela Z. Der Deutsche Schweipold Fiol als Begründer der ukrainischen Buchdruckerkunst // Gutenberg-Jahrbuch, 1936.

Łabyncew J., Szczawińska Ł. W mieście zwanym Zabludowem, Białystok 1995.

Lelewel J. Bibliograficznych ksiąg dwoje, t. l, Wilno 1823. Репринт: Warszawa 1927.

Das Lemberger Evangeliář. Eine wiederentdeckte armenische Bilderhandschrift des 12. Jhdts. Hrsg. von G. Prinzing und A. Schmilz, Wiesbaden 1997.

Lewicka-Kamińska A. Inwentarz księgarni Andrzeja Cichończyka w Jarosławiu r. 1621 // Roczniki Biblioteczne, 5, 1961, 1-4.

Longo, Haissa Pessina. Юрій Дрогобич. Georgius de Russia rettore a Bologna nel XV secolo (Memorie e documenti delio studio Bolognese, 2), Bologna 1988.

Łoziński W. Spór drukarza z księgarzem w roku 1616 // Kwartalnik Historyczny, 1889, t. 3.

Łoziński W. Prawem i lewem, Lwów 1903.

Maciejowski W.A. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, Warszawa, t. 2, 1853; t. 3, 1855.

Mańkowski T. Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku, Lwów 1936.

Marker G. Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700-1800, Princeton 1985.

Martel A. La Langue polonaise dans les pays Ruthènes: Ukraine et Russie Blanche, 1569-1667 / Traveaux et mémoires de l’université de Lilie, N. S., Droit et lettres, 20, Lilles 1938.

Martin H.-J. Histoire et pouvoirs de l’écrit, Paris 1988.

Martin H.-J. The History and Power of Writing, Chicago and London 1994.

Martin HJ. The French Book: Religion, Absolutism and Readership, 1585-1715, Baltimore 1996.

Masslow S. Ukrainische Druckkunst des 16. bis 18. Jahrhunderts: // GutenbergJahrbuch, 1926.

Mathiesen R. The Ostřih Bible, 1580/1980/81: a Quadricentennial Exhibition, Cambridge Mass.: Houghton Library, Harvard University 1980.

Mathiesen R. The Making of the Ostřih Bible. Offprinted from Harvard Library Bulletin, vol. 29, 1981, no 1, January.

Mazilu D.H. Proza oratorică în literatura română veche, Bucureşti 1986-1987.

Mazilu D.H. Literatura română baroca în context, Bucureşti 1996.

McLuhan M. The Gutenberg Galaxy: the Making of Typographie Man, Toronto 1962.

Mediin W.K., Patrinellis Ch.S. Renaissance Influences and Religious Reforms in Russia. Western and Post-Byzantine Impacts on Culture and Education (16th — 17th Centimes), Geneve 1971.

Mendykowa A. Kornowie, Wrocław 1980.

Meynell F., Morison S. Printer’s Flowers and Arabesques // Fleuron Anthology, Simon 1973.

Migoń K. Księgoznawstwo ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym // Studia o książce, t. l, Wrocław 1970.

Miltenova A. Repertorium of Medieval Slavic Literatuře: Computer and Philological Standards // Palaeobulgarica (Старобългаристика), Sofia 1998, 2.

Monumenta Ucrainae Historica. Collegit Andreas Šeptyckyj, vol. 9-10, Romae 1971.

Morison S. Über die typographischen Ornamente von Granjon, Fournier und Weiss // Monatshefte für Bücherfreunde und Graphiksammler, Leipzig 1925.

Mullaney S. Book Production and Use // The Early Book Society Newsletter, vol. 5, 2, 2000.

Müller J., Roth E. Auseuropäische Druckereien im 16. Jahrhundert: Bibliographie der Drucke, Baden-Baden 1969.

Myk S. Drukarnia Akademii Zamojskiej, jej dzieje i wydawnictwa, Zamość 1994.

Naumow E. Ioann z Posady Rybotyckiej i jego mintye // Polska-Ukraina. Tysiąc lat sąsiedztwa, 2, Przemyśl 1994.

Nedeljkovič O. Языковые уровни и характерные черты диглассии в средневековых текстах православных славян // American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Linguistics, The Hague 1988.

Nemirowskij J. Gesamtkatalog der Frühdrucke im kyrillischen Schrift 1. Inkunabeln, BadenBaden 1996; 2. Die Druckereien des Makarije in der Walachei und von Giorgio Rusconi in Venedig, Baden-Baden 1997; 3. Die Prager Druckerei von Francisk Skorina, Baden-Baden 1998; 5. Die Druckerei von Francisk Skorina in Wilna, Baden-Baden 1999.

Nowicki A. Grzegorz z Sanoka. 1406-1477, Warszawa 1958.

Ojtozi E. A Máriapócsi Bazilták cirillbetüs könyvey, Debrecen 1982.

Ojtozi E. A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kőnyvtárának Szláv és Román cirillbetüs könyvey, Debrecen 1985.

Ojtozi E. Két ritka egyházi szláv zsoltárkönyva Debreceni református kollégium nagykönyvtárában // Könyv és Könyvtár, XXI, 1999.

Okenfuss M. The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians and the Resiliency of Muscovy, Leiden; New York; Köln 1995.

Pachlovska O. Civiltà letteraria ucraina, Roma 1998.

Panzer G.W. Annales typographici, 2, Norimbergae 1803.

Paszkiewicz A. Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1533-1939), Warszawa 1996.

Pidłypczak-Majerowicz M. Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoly i książki w działalności zakonu, Warszawa; Wrocław 1986.

Pidłypczak-Majerowicz M. Cerkiewnosłowiańśke druki bazylianów w powojennych zbiorach bibliotek polskich // Najstarsze druki cerkiewnoslowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej, Kraków 1993.

Pidłypczak-Majerowicz M. Biblioteki klasztorne prowincji koronnej zakonu bazylijanów w XVIII wieku // Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, 16, 1995.

Pidłypczak-Majerowicz M. Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku // Acta Universitatis Vratislaviensis: Bibliotekoznawstwo, 20, 1996.

Pilarczyk K. Talmud i jego drukarze w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 1998. Ptaśnik J. Cracovia impressorum XV et XVI saeculi, Lwów 1922.

Prosphonema. Miscellanea Historica & Philologica Jaroslavo Isaievyč sexagenario dedicata — Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 5), Львів 1996.

Pugh S.M. Testament to Rulhenian. A Linguistic Analysis of the Smotryc’kyj Variant, Cambridge Mass, 1996.

Rachlik F. Jiří Melantrych Roždalovický z Aventynu, Praha 1930.

Radojčić D.S. Die erste wallachische Druckerei // Gutenberg-Jahrbuch, 1960.

Radyszewśkyj R. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku, l, Kraków 1996.

Ringelblum E. Zu der geschickte fun jidischn druk in Pojlen in der zwejter helft fun 18 jh., Vilne 1936.

Ringelblum E. Johann Anton Kriger. Printer of Jewish Books in Nowy Dwor // Polin, vol. 12, 1999.

Rok B. Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985.

Rosenfeld H. Der Buchschmuck als typographisches Problem bei Gutenberg und der Druckern des 16. bis 18. Jhdts // Gutenberg-Jahrbuch, 1971.

Rothe H. Die älteste ostslawische Kunstdichtung, l, 2, Giessen 1976-1977.

Różycki E.Nieznane szczegóły z życia białoruskiego drukarza Spiridona Sobola // Rocznik Biblioteki Narodowej, 9, 1973.

Różycki E. Stan i zadania badań nad dziejami lwowskiej książki w XVI-XVII wieku // Dawna książka i kultura, Wrocław; Warszawa 1975.

Różycki E. Kazimierz Mielczewski - introligator i drukarz lwowski // Roczniki Biblioteczne, 32, 1988, 2.

Różycki E. Z dziejów handlu papierem we Lwowie w XVI i w pierwszej połowie XVII w. // Roczniki Biblioteczne, 21, 1977, 3-4.

Różycki E. Z dziejów książki we Lwowie w XVII wieku. Studia nad introligatorstwem i handlem książką, Katowice 1991.

Różycki E. Inwentarz książek kuśnierza Wojciecha Charajowicza ze Lwowa z początku XVII wieku // Roczniki Biblioteczne, 36, 1992, 1-2.

Różycki E. Kultura książki we Lwowie w epoce baroku: wybrane zagadnienia // Sztuka 17 w. w Polsce, Warszawa 1994.

Różycki E. Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku, Wrocław 1994.

Różycki E. Inwentarz książek lwowianina Ludwika Waleriana Alembeka z 1704 r. // Roczniki Biblioteczne, 40, 1996.

Różycki E. Inwentarz księgozbioru mieszczańskiej rodziny ze Lwowa z 1648 r. Przyczynek do historii cen książek // Roczniki bibilioteczne, 41, 1997, 1-2.

Różycki E. Z dziejów kultury książki w Kamieńcu Podolskim // Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, t. 18, Warszawa 1997.

Saunders D. Russia and Ukraine under Alexander II: The Valuev Edict of 1863 // The International History Review, 1995, 17, 1.

Schmager E. Herburt Jan Szczęsny // Siownik biograficzny pracowników książki polskiej. Zeszyt próbny, Łódź 1958.

Schneider I. Język podkarpackiej przeróbki Pawła Kuzykiewicza z Cyryla Trankwiliona Stawrowieckiego // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, t.1, 1955.

Schottenloher K. Bücher bewegten die Welt: Eine Kulturgeschichte des Buches, 2. Autlage, Stuttgart 1968.

Senkus R. Publishers and Publishing // Encyclopedia of Ukraine, 4, Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 1993.

Ševčenko I. The Many Worlds of Peter Mohyla // HUS, 1984, 1-2.

Ševčenko I. Byzantium and the Slavs in Letters and Culture, Cambridge Mass.; Napoli 1991.

Shevelov G. The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century 1941: Its State and Status, Cambrige Mass. 1989.

Sičynsky W. Anfänge der ukrainischen Gravierkunst // Gutenberg-Jahrbuch, 1940.

Sielicki F. Ukrainica w piśmiennictwie starobiałoruskim // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, t. 2, Warszawa 1994.

Simmons J.S.G. Incunabula in the USSR. 1965-1974 // The Book Collector (London), 1975, Autumn, vol. 24, no 3.

Siniarska-Czaplicka J. Papier druków tłoczonych w latach 1570-1700 w oficynach położonych na południowo-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej // Rocznik Zakladu Narodowego im. Ossolińskich, 11, 1976.

Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu, Lwów 1939.

Sobieszczański F.M. Opisanie książki wydanej w 1535 przez Andrzeja Glabra z Kobylina pod tytułem "Problemata Aristotelis" i sprostowanie zdań o tymże dziele // Biblioteka Warszawska, 2, 1869.

Sokolová F. Nad některými problémy života a díla Francyska Skoryny // Slavia, 1978, 3.

Sowiński J. Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473-1939, Wrocław 1996.

Strumins’kyj B. The Language Question in the Ukrainian Lands before the Nineteenth Century // Aspects of the Slavic Language Question. Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt, vol. 1, New Haven 1984.

Strutyńska M. Stare druki proweniencji Potockich z Tulczyna w zbiorach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu // Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, 14, 1992.

Sysyn F. Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil 1600-1653, Cambridge Mass. 1985.

Szántó T. A szép magyar könyv 1473-1973, Budapest, 1974, nr. 78-79, 90.

Szöke Lajos. Цензура и украинский извод церковнославянского языка в XVIII веке // Studia Russica, XVIII, Budapest 2000.

Tauber A. Dfusei Koretz // Kirjath Sepher, 2, 4, 1925-1926.

Thomas Ch. Two East Slavonic Primers: Lvov 1574 and Moscow 1637 // The British Library Journal, Spring 1984, vol. 10, no 1.

Thomson Francis J. "Made in Russia": A Survey of the Translations Allegedly Made in Kievan Russia // Millenium Russiae Christianae: Tausend Jahre Christliches Russlands, 988-1988. Gerhard Birkfeler, Köln; Weimar; Wien 1993.

Tomescu M. Istoria cărţii romăneşti, Bucureşti 1968.

Trunte H. Die zweisprachigen Teile des Προσφώνημα. Zu Autorschaft und Entstehung des Lemberger Panegyrikos vom 1. Februar 1591 // Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa, Köln 1983.

Trunte H. (Hsg.) Cyrillus Tranquillus Stavroveckij "Perlo Mnohocěnnoe" (Černěgov 1646), Band. 2, Kommentar, Wien 1985.

Tylavskyj I. Monasterio di Počaiv. La sua tipografia e le sue edizioni // AOSBM, vol. 4(10), 1983.

Tyszkowski W. Statut konfraternii kunsztu introligatorskiego we Lwowie z 1740 r. // Ze skarbca kultury, 1978, 30.

Tworek S. Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa XVI-połowa XVIII w.), Lublin 1970.

Ulewicz T. Wśród impresorów krakowskich doby Renesansu, Kraków 1977.

Van Straalen S. Catalogue of Hebrew Printers (ca. 1500 - ca. 1900) as Represented in the Holdings of the British Museum (now British Library). With indexes and an introduction by Brad Sabin Hill, London 1995.

Voet L. The Golden Compasses: A History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp, vol. 1, Amsterdam 1972.

Voznjak M. Die Geschichte der ukrainischen Literatur im 17. und 18. Jahrhundert. Aus dem ukrain. übersetzt von Anna-Halia Horbatsch, Köln; Weimar; Wien 2001.

Wagilewicz Jan Dalibor. Pisarze polscy Rusini (wraz z dodatkiem: Pisarze łacińscy Rusini), Przemyśl 1996.

Wawryk M. De studiis philosophico-theologicis in provincia Rutheno-Ukraina ordinis Basilianorum s. XVIII eorumque manualibus // AOSBM, vol. 7 (13), 1971.

Winnicki Innocenty, bp. Ustawy rządu duchownego i inne pisma. Do druku przygotował W. Pilipowicz. Przedmową poprzedził S. Stępień, Przemyśl 1998.

Witkowski W. Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku, Kraków 1969.

Witkowski W. Katalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej), Kraków 1994.

Wiszniewski M. Historia literatury polskiej, t. 8, Kraków 1851.

Wynar L. Der Ursprung der ukrainischen Buchdruckerkunst, München 1959 (Sonderdruck aus: "Wissenschaftlichen Mitteilungen" der Ukrainischen Freien Universität in München, Heft, 1959).

Wynar L. History of Early Ukrainian Printing 1491-1600, Denver 1962.

Zathey J., Lewicka-Kamińska A., Hajdukiewicz L. Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. l, Kraków 1966.

Zbikowska-Migoń A. Anfänge buchwissenschaftlicher Forschung in Europa. Dargestellt am Beispiel der Buchgeschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts, Wiesbaden 1994 (переклад праці, виданої 1989 p. польською мовою у Варшаві).

Zubrzycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-slowiańskich w Galicyi, Lwów 1836. 2 wydanie: Lwów 1912.

Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.